IPPB3/423-1261/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek?
IPPB3/423-1261/14-2/KKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. dochód
 3. skup
 4. wkłady niepieniężne
 5. wymiana (towarów)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres przedmiotowy i podmiotowy
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działów specjalnych produkcji rolnej
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z nieruchomości udostępnionej bezpłatnie
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie tzw. wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: Wnioskodawca) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca wraz z innymi spółkami kapitałowymi - jedną lub wieloma (dalej: Spółka lub Spółki) - zamierza utworzyć podatkową grupę kapitałową (dalej: PGK). Celem spełnienia ustawowych warunków powstania PGK, Wnioskodawca nabędzie 100% udziałów/akcji Spółki/Spółek od jej dotychczasowych wspólników/akcjonariuszy (dalej: Wspólnicy). Udziały/akcje te zostaną nabyte w drodze aportu - tj. wniesione przez Wspólników do Wnioskodawcy w postaci wkładu niepieniężnego. W zamian za nabyte przez Wnioskodawcę udziały/akcje w Spółce/Spółkach, Wnioskodawca wyda Wspólnikom własne udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów/akcji w Spółce/Spółkach. W wyniku aportu cała wartość rynkowa udziałów/akcji w Spółce/Spółkach zostanie wniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy. W rezultacie przedmiotowego aportu, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce/Spółkach, a jednocześnie w ramach planowanej PGK Wnioskodawca będzie pełnił funkcję „spółki dominującej” w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit, b ustawy o PDOP.

Wnioskodawca wskazuje, że opisana powyżej transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, w ramach której Wnioskodawca otrzyma udziały/akcje Spółki/Spółek w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. W opisanym bowiem przypadku:

 • podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka/Spółki oraz Wspólnicy, będą podlegali w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • w wyniku dokonanej transakcji Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce/Spółkach;
 • w wyniku dokonanej transakcji Wnioskodawca wyda Wspólnikom wyłącznie własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce).

Po dokonaniu opisanego wyżej aportu, pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką/Spółkami związana zostanie PGK. Dla potrzeb niniejszego wniosku o interpretację indywidualną przyjęto, że na moment utworzenia PGK spełnione zostaną pozostałe warunki, o których mowa w art. 1a ustawy o PDOP, niezbędne do jej zarejestrowania PGK i uzyskania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Podatnik PDOP).

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości w trakcie funkcjonowania PGK, dokona na rzecz podmiotu trzeciego odpłatnego zbycia udziałów/akcji nabytych w Spółce/Spółkach w ramach opisanego powyżej aportu od Wspólników.

Wnioskodawca jako podmiot odpowiedzialny solidarnie wraz ze Spółką/Spółkami za zobowiązania PGK z tytułu podatku dochodowego należnego za okres obowiązywania umowy o utworzeniu PGK jest zainteresowany uzyskaniem odpowiedzi na pytania wskazane poniżej. Tym samym Wnioskodawca składając niniejsze pismo występuje jako podmiot zainteresowany w rozumieniu art. 14b ust. 1 Ordynacji podatkowej, a uzyskanie odpowiedzi na niżej wskazane pytania będzie miało bezpośredni wpływ na realizację jego praw i obowiązków w sferze prawa podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP, Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, nabytych w drodze „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP.

Wnioskodawca na potrzeby ustalenia dochodu lub straty osiągniętej z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów a następnie uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK, będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te jednak - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane przez Wnioskodawcę nabycie udziałów/akcji w Spółce/Spółkach dokonane zostanie w drodze transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP. Powyższy aspekt powinien zostać przyjęty przez tutejszy organ jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego i nie musi być przedmiotem analizy.

Zdaniem Wnioskodawcy, z wykładni literalnej powołanego powyżej art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP wynika wprost, że za koszty, poniesione przez Wnioskodawcę w celu nabycia udziałów/akcji Spółki/Spółek w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wyemitowanych przez Wnioskodawcę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych Wspólnikom. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia w przyszłości przez Wnioskodawcę udziałów/akcji w Spółce/Spółkach nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy, wydanych Wspólnikom w zamian za aport do Wnioskodawcy udziałów/akcji w Spółce/Spółkach.

Jednocześnie Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, że wykładnia literalna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP jest zgodna z wykładnią autentyczną przeprowadzoną na podstawie treści uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2010 r. Nr 226, poz 1478), na mocy której wprowadzony został art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP, a także treści założeń Ministra Finansów do ww. projektu. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, „obowiązująca regulacja dotycząca kosztów uzyskania przychodów, obecnie zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT, dotyczy jedynie ustalania kosztów spółki w przypadku, gdy odpłatnie zbywa ona otrzymane akcje (udziały) spółki nabywającej. (...) Wątpliwości budzi natomiast sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przez spółkę nabywającą, która w zamian za otrzymane udziały (akcje) wydaje swoje udziały(akcje) wraz z ewentualną zapłatą w gotówce.

W dodawanym przepisie art. 16 ust. i pkt 8e wskazano, ze koszty te będą ustalane w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych przez spółkę nabywającą (...). Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji).

Zgodnie natomiast z brzmieniem Założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r, do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „należy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów”.

Jak wynika zatem z powołanych powyżej dokumentów, przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e został wprowadzony przez ustawodawcę do ustawy o PDOP, aby uściślić, nieuregulowany wcześniej dostatecznie precyzyjnie, sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów - w zamian za udziały własne. W świetle przedstawionej powyżej wykładni autentycznej, nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że kosztem poniesionym w celu nabycia udziałów przez Wnioskodawcę w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych Wspólnikom przez Wnioskodawcę oraz, że wydatek ten na potrzeby ustalania wyniku podatkowego PGK będzie mógł zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji nabytych przez Wnioskodawcę w drodze wymiany udziałów.

Pozostając w pełni świadomym, iż interpretacje indywidualne wiążą jedynie w sprawach, w których zostały wydane, zdaniem Wnioskodawcy niżej wskazane stanowiska organów podatkowych, potwierdzające przyjęty przez Wnioskodawcę pogląd, mogą pełnić rolę pomocniczą w wykładni właściwych przepisów ustawy o PDOP:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 30 stycznia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/2/423-1444/13/JD) zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „<...> w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce zależnej, Spółka będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom Spółki zależnej w zamian za udziały w Spółce zależnej wniesione przez udziałowców do Nowej spółki”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1364/13/AK), uznał, że „<...> w przypadku sprzedaży udziałów (otrzymanych wcześniej w wyniku transakcji wymiany udziałów), przychodem Spółki będzie ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jednocześnie Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (własnych) wydanych w zamian za otrzymane udziały”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2013 r. (sygn. IBPBI/2/423-364/13/MO), uznał, że w przypadku sprzedaży udziałów(otrzymanych wcześniej w wyniku transakcji wymiany udziałów). Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w zamian za otrzymane udziały”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31 grudnia 2012 r. (sygn. ILPB3/423-411/12-2/JG), potwierdził stanowisko wnioskodawcy,zgodnie z którym „<...> w oparciu o treść przepisów art. 12 ust. 4d oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży przez Spółkę udziałów nabytych w Spółce Zbywanej będzie kwota odpowiadająca wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę udziałów, objętych przez Spółkę Zbywającą w drodze transakcji wymiany udziałów”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423-1182/12-3/AB) analizując skutki podatkowe zbycia udziałów spółek tworzących podatkową grupę kapitałową zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym „<...> koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży 100% udziałów w Spółce Zależnej (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) powinny zostać ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych Spółki wydanych Udziałowcowi w związku z tzw. wymianą udziałów <...>”;
 • stanowisko analogiczne do powyższego zajął także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (sygn. IPPB5/423- 73/12-10/AM).

Podsumowując, Wnioskodawca chciałby podkreślić, że celem zbycia udziałów/akcji Spółki/Spółek nabytych w drodze wymiany udziałów będzie uzyskanie przychodu z tytułu ich odpłatnego zbycia (a zatem spełniona zostanie przesłanka wskazana w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, pozwalająca na zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów). Wydatki te - na moment zbycia udziałów/akcji - nie zostały także wyłączone z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP, a wręcz przeciwnie - omawiany art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o PDOP wprost stwierdza, że wydatki te będą stanowić - na moment zbycia udziałów/akcji - koszt podatkowy.

Mając na uwadze powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia udziałów/akcji w Spółce/Spółkach, na potrzeby ustalenia dochodu lub straty Wnioskodawcy uwzględnianej w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK, Wnioskodawca będzie uprawniony rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Wspólnikom w zamian za aport udziałów/akcji Spółki/Spółek, a zatem dochód Wnioskodawcy, zrealizowany w związku z odpłatnym zbyciem udziałów/akcji Spółki/Spółek, uwzględniany w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych PGK, należy określić jako różnicę pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem odpowiadającym aktualnej na moment sprzedaży wartości rynkowej zbywanych udziałów/akcji, a kosztami uzyskania przychodów, ustalonymi w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Wspólnikom w zamian za wkład niepieniężny w postaci jego udziałów/akcji w Spółce/Spółkach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.