IPPB1/4511-816/15-2/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wniesienie Aktywów w drodze aportu do SKA, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2015 r. (data wpływu 2 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia w drodze aportu aktywów do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia w drodze aportu aktywów do spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, jako osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym zostanie w przyszłości akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Spółka”, „SKA”). Wnioskodawca planuje wnieść do SKA tytułem wkładu niepieniężnego różne składniki majątku np. udziały/ akcje w spółkach, papiery wartościowe itp.(dalej łącznie jako: „Aktywa”).

Aktywa zostaną wniesione do SKA, w której przed datą wejścia w życie Ustawy zmieniającej, dokonano zmiany roku obrotowego i ustalono, że będzie on trwał 12 miesięcy od 1 listopada do 31 października roku następnego. Wnioskodawca zakłada, że wniesienie Aktywów do Spółki nastąpi przed 31 października 2015 r. (czyli w roku obrotowym SKA, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2014 r.).

Równocześnie, w stosunku do SKA nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej, tj. SKA nie powstała po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej, oraz SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej.

Do dnia 31 grudnia 2013 r., tj. ani w (momencie) dacie zakładania SKA ani w momencie (dacie) dokonywania zmian statutu w zakresie trwania roku obrotowego SKA wspólnikami Spółki, tj. zarówno komplementariuszem jak i akcjonariuszem, nie były osoby fizyczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie Aktywów w drodze aportu do SKA, o której mowa w opisie zdarzenia przyszłego, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Aktywów w drodze aportu do SKA, o której mowa w zdarzeniu przyszłym, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie Ustawy PIT. Przychód ten podlegać będzie jednak zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, przychodami (z zastrzeżeniami nieznajdującymi zastosowania na gruncie zdarzenia przyszłego), są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki.

W związku z objęciem spółek komandytowo-akcyjnych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, Ustawą zmieniającą wprowadzono również nowe regulacje Ustawy PIT skutkujące zmianą w zakresie dotychczasowego opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednocześnie, od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 5a pkt 28) ppkt c), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce, oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2014 r. wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za jej akcje skutkuje po stronie wnoszącego wkład powstaniem przychodu podatkowego w wysokości nominalnej wartości akcji.

Jednakże, na podstawie przejściowego przepisu art. 4 ust. 1 Ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, czynność wniesienia aportem Aktywów do SKA nastąpi w roku obrotowym Spółki następującym po roku zakończonym z dniem 30 listopada 2013 r. Jeżeli więc zmieniony rok obrotowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego, to ponieważ po dokonanej zmianie (zmiana zarejestrowana w listopadzie 2013 r.) kolejny rok obrotowy rozpoczął się 1 grudnia 2013 r. i musi trwać co najmniej 12 pełnych kolejnych miesięcy, należy przyjąć, że w niniejszym przypadku pierwszy po zmianie rok obrotowy będzie się kończył z dniem 31 października 2015 r.

Jednocześnie, jak to zostało wskazane w opisie stanu przyszłego, w stosunku do SKA nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej, tj.

  1. SKA nie powstała po dniu wejścia w życie przepisu art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej, oraz
  2. SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 Ustawy zmieniającej.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę treść art. 4 Ustawy zmieniającej oraz okoliczności zdarzenia przyszłego zaprezentowane w niniejszym Wniosku, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do SKA w trakcie trwającego obecnie roku obrotowego SKA, zastosowanie w zakresie ustalenia przychodu Wnioskodawcy będą miały przepisy Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna była traktowana na gruncie ustaw o podatkach dochodowych jako spółka osobowa. W związku z czym, sama spółka nie była podatnikiem podatku dochodowego, lecz podatnikami byli jej wspólnicy, proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki.

W konsekwencji, w zakresie opodatkowania aportu Aktywów do SKA przez Wnioskodawcę zastosowanie będą miały przepisy określające skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT wolne od podatku są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Podsumowując, pomimo iż aport Aktywów do SKA będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego, obowiązek podatkowy nie powstanie. Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę będzie bowiem, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT w związku z art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, podlegał zwolnieniu z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.