ILPP4/443-262/14-4/EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Opodatkowanie wniesienia aportem udziału w nieruchomości do spółki jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2014 r. (data wpływu 23 maja 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 2 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem udziału w nieruchomości do spółki jawnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem udziału w nieruchomości do spółki jawnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia – brak daty sporządzenia (data wpływu 2 września 2014 r.) o informacje doprecyzowujące opis sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, od 2002 r. prowadzi działalność gospodarczą, z małżonkiem, w formie spółki osobowej, spółki jawnej.

Od 2010 r. działalność spółki obejmuje również wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zmiana zakresu działalności wynikała z wynajmu nieruchomości służących wcześniej prowadzonej przez spółkę działalności produkcyjnej oraz planowanej działalności związanej z najmem nieruchomości o charakterze rekreacyjnym (ośrodek wypoczynkowy). W tym samym okresie, dotychczas prowadzona działalność gospodarcza, związana z produkcją została ograniczona.

Wnioskodawca z małżonkiem pozostawał i pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.

W dniu 28 października 2011 r. małżonkowie zawarli umowę przedwstępną zakupu udziału 2/3 gruntów ornych w Szczepankowie. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej i ostatecznego zakupu nieruchomości było uchwalenie przez Radę Miasta, Miejscowego Planu Zagospodarowania.

W dniu 19 marca 2013 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem nabyli do majątku wspólnego udział w wysokości 2/3 gruntu, którego dotyczy niniejsza sprawa.

Współwłaściciel, posiadający 1/3 udział w gruncie wystąpił o wydanie warunków zabudowy i podział gruntu na mniejsze działki.

Ze względu na atrakcyjne położenie gruntu, do Wnioskodawcy, jak i pozostałych współwłaścicieli zgłosił się developer. Developer chce pobudować na opisanym gruncie osiedle mieszkaniowe w oparciu o zabudowę wolnostojącą.

Zakup gruntów nie był finansowany z rachunku bankowego spółki, której właścicielem jest Wnioskodawca. Zakup ten był finansowany ze środków z rachunku prywatnego Wnioskodawcy i małżonka. Z tego względu, nabyty udział w nieruchomości nie figuruje w księgach spółki.

Zarówno Wnioskodawca, małżonek, jak współwłaściciel 1/3 udziału w nieruchomości, nie prowadzili działalności związanej z ogłaszaniem zamiaru sprzedaży nabytej nieruchomości, jak i wydzielonych działek. Nie umieszczali na nieruchomości ogłoszeń, nie zatrudniali agencji pośrednictwa itp.

Współwłaściciel 1/3 udziału w gruncie, na podstawie pełnomocnictwa od Wnioskodawcy i właściciela, występuje z właściwymi wnioskami dotyczącymi wydania warunków przyłączenia do sieci.

Ze względu na zainteresowanie gruntem, pod kątem tworzenia na nim osiedla, Wnioskodawca, wraz z małżonkiem, zamierzają zakupić projekty gotowe domów wolnostojących, które mogą być pobudowane na wydzielonych działkach oraz wystąpić o pozwolenie na budowę.

Wnioskodawca, wraz z małżonkiem, planują sukcesywną sprzedaż udziału w każdej z działek, developerowi. Sprzedaże te mają być dokonywane sukcesywnie, w zależności od sytuacji finansowej developera, potrzeb finansowych małżonków i współwłaściciela pozostałej 1/3 udziału w gruncie.

Wnioskodawca, wraz z małżonkiem, rozważa również wniesienie posiadanego udziału w gruncie do prowadzonej przez nich wspólnie spółki. W wyniku takiego ewentualnego aportu, nie dojdzie do zmiany struktury udziałów w tej spółce jawnej.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, że:

 1. celem zakupu gruntu w Szczepankowie była inwestycja, lokata kapitału, w celu późniejszej odsprzedaży całości lub części gruntu z zyskiem;
 2. spółka jawna jest zarejestrowanym podatnikiem, od lat prowadzącym ewidencje podatkowe i składającym odpowiednie deklaracje.

Jeżeli sprzedaż poszczególnych działek zostanie uznana za działalność gospodarczą, w tym podlegającą VAT, prowadzenie tej sprzedaży ze spółki jawnej będzie oznaczało, że nie będzie konieczne prowadzenie ewidencji i składanie odrębnych deklaracji VAT dla wspólników (współwłaścicieli działki). To istotne, zważywszy na fakt, że sprzedaże działek mogą być dokonywane w dłuższej perspektywie czasowej, a rejestracja podatnika (współwłaściciela) oznacza konieczność prowadzenia ewidencji i składania deklaracji również za okresy, w których nie będzie dokonywana sprzedaż działek;

 1. Wnioskodawca zamierza wnieść udziały w gruncie:
  1. po wydaniu warunków zabudowy,
  2. przed dokonaniem podziału na działki (najprawdopodobniej, gdyż procedura urzędowa w tym zakresie trwa),
  3. po wystąpieniu z wnioskami o przyłączenie do sieci, ale najprawdopodobniej przed ich wydaniem (najprawdopodobniej, gdyż procedura urzędowa w tym zakresie trwa),
  4. przed zakupem projektów i wystąpieniem o pozwolenie na budowę;
 2. Wnioskodawca, ze swojego majątku nie dokonywał wcześniej sprzedaży gruntów;
 3. procedura w zakresie podziału gruntu trwa i do jej zakończenia nie można ostatecznie określić ilości działek, na które zostanie podzielony grunt;
 4. ostatecznie Miejscowy Plan Zagospodarowania nie został uchwalony, dla gruntów, będących przedmiotem zapytania.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jeżeli udział Wnioskodawcy w całej nieruchomości (obejmującej wszystkie działki) zostanie wniesiony aportem do spółki jawnej, prowadzonej z małżonkiem, to czy to wniesienie będzie podlegało opodatkowaniu VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez niego (wraz z małżonkiem) aportu w postaci nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, do prowadzonej wraz z małżonkiem spółki jawnej, nie będzie podlegało VAT.

Swoje stanowisko Wnioskodawca opiera na następujących przesłankach

a) Brak odpłatności

Zgodnie z art. 5 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Wniesienie udziałów w nieruchomości, będącej własnością małżonków, do spółki jawnej, w której są jedynymi wspólnikami nie ma charakteru odpłatnej dostawy. Takie potraktowanie tej transakcji wynika ze specyfiki spółki jawnej, w której w wyniku aportu nie dochodzi do wydania nowych udziałów dających w momencie aportu dodatkowe uprawnienia.

Powyższe specyficzne cechy stanu faktycznego powodują, że w wyniku transakcji, nie dojdzie do żadnej odpłatności, która otrzymałaby którakolwiek ze stron. A właśnie takie przysporzenie może być dopiero traktowane jako odpłatność.

b) Brak możliwości potraktowania aportu jako opodatkowanej transakcji nieodpłatnej

W związku z faktem, że udział w nieruchomości nie jest wyodrębniony fizycznie na tejże nieruchomości, udział w nieruchomości nie jest towarem, lecz prawem (zob. wyrok z dnia 8 stycznia 2010 r. Sądu Najwyższego I CKN 978/00 op. cit. za Leksykon VAT Z. Zubrzyckiego, Unimex Wrocław 2011, str. 64).

W konsekwencji, ewentualna sprzedaż udziału w nieruchomości (lub inne podlegające VAT rozporządzenie tym udziałem) nie będzie dostawą towarów, lecz świadczeniem usług (zob. tamże, str. 65).

Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT wprowadza opodatkowanie przekazania nieodpłatnego przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa. Ponieważ ewentualne rozporządzenie udziałem w nieruchomości nie jest rozporządzeniem towarem, lecz prawem, przepis ten nie ma zastosowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 • Pkt 1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika (...), wspólników, udziałowców, (...);
 • Pkt 2) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika, (...) wspólników, udziałowców, (...) oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Analizując ten przepis, należy zwrócić uwagę, że aby daną transakcję uznać za podlegające opodatkowaniu świadczenie usług (podobnie też i dostawę towarów), to musi dojść do rozporządzenia towarem należącym do przedsiębiorstwa podatnika. Ponieważ udział w nieruchomości nie jest towarem, nie można uznać, że transakcja aportu może być traktowana jako opodatkowane nieodpłatne świadczenie usług, w myśl powyżej przytoczonego art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Aport posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości nie spełnia również dyspozycji pkt 2 analizowanego przepisu. W wyniku bowiem aportu, nie dojdzie do przekazania tego udziału na cele osobiste podatnika (ani innych osób wskazanych w tym przepisie, w tym małżonka będącego wspólnikiem). Dodatkowo, udział w nieruchomości ma być przekazany na prowadzenie działalności gospodarczej, co również powoduje niemożność zastosowania art. 8 ust. 2 pkt 2 do analizowanej, możliwej transakcji.

c) Brak znamion działania Wnioskodawcy, jako podatnika w transakcji wniesienia aportem udziału w nieruchomości

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zarówno on, jak i małżonek nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej, poza prowadzoną wspólnie spółką jawną. Nie posiadają odrębnie statusu czynnych podatników VAT. Dokonując zakupu nieruchomości działali jako osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami VAT są m.in. osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Taką działalnością, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców (...), która obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowany przez niego aport do posiadanej spółki jawnej nie może być traktowany, jako transakcja prowadzona w sposób ciągły.

Słowo ciągły nie zostało zdefiniowane w polskim prawodawstwie. W związku z powyższym należy przyjąć znaczenie powszechne, słownikowe tego słowa. Zgodnie ze słownikiem PWN dostępnym w Internecie, słowo ciągły oznacza:

 • (4) trwający bez przerwy,
 • (5) powtarzający się stale,
 • (6) ciągnący się nieprzerwanie w przestrzeni.

Wniesienie aportem zostanie dokonane jednorazowo, na podstawie jednej transakcji. To powoduje, że żadna z powyższych przesłanek ciągłości nie zostanie spełniona.

Tym samym, dokonując aportu, Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT. W konsekwencji, planowany aport nie będzie podlegał VAT.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że analogiczne rozumowanie legło u podstaw interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów, w których uznano, że aporty do spółek osobowych (cywilnych, jawnych) nie podlegają podatkowi VAT, jak np.: ILPP2/443-345/12-4/AKr z dnia 11 czerwca 2012 r., IPPP2/443-1276/11-4/JO/AO z dnia 20 lutego 2012 r., czy ILPP1/443 1096/11-4/AWa z dnia 10 listopada 2011 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Wskazać należy, że towarem jest również udział w prawie własności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, ponieważ w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. UE L Nr 347.1, z późn. zm.) państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

 1. określone udziały w nieruchomości,
 2. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,
 3. udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) dalej k.c. Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

Na gruncie przepisów ustawy, zarówno sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości na podstawie art. 198 k.c., jak i sprzedaż wspólnej nieruchomości za zgodą wszystkich współwłaścicieli na podstawie art. 199 k.c. stanowi odpłatną dostawę towarów.

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Z powołanych powyżej przepisów wynika zatem, że cząstkowe udziały we współwłasności gruntu stanowią dostawę towarów (nieruchomości), o której mowa w art. 7 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że od 2002 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, z małżonkiem, w formie spółki osobowej spółki jawnej. Od 2010 r. działalność spółki obejmuje również wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Wnioskodawca z małżonkiem pozostawał i pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.

W dniu 19 marca 2013 r., Wnioskodawca wraz z małżonkiem nabyli do majątku wspólnego udział w wysokości 2/3 gruntu w Szczepankowie. Celem zakupu tego gruntu była inwestycja, lokata kapitału, w celu późniejszej odsprzedaży całości lub części gruntu z zyskiem. Dla nabytych przez Wnioskodawcę gruntów nie został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania. Współwłaściciel posiadający 1/3 udział w gruncie, wystąpił o wydanie warunków zabudowy i podział gruntu na mniejsze działki (urzędowa procedura podziału obecnie trwa). Na podstawie pełnomocnictwa od Wnioskodawcy i właściciela, wystąpił także z właściwymi wnioskami dotyczącymi wydania warunków przyłączenia do sieci (procedura urzędowa w tym zakresie trwa). Ze względu na zainteresowanie gruntem, pod kątem tworzenia na nim osiedla, Wnioskodawca, wraz z małżonkiem, zamierzają zakupić projekty gotowe domów wolnostojących, które mogą być pobudowane na wydzielonych działkach oraz wystąpić o pozwolenie na budowę. Wnioskodawca, wraz z małżonkiem, rozważa wniesienie posiadanego udziału w gruncie do prowadzonej przez nich wspólnie spółki. Wnioskodawca poinformował, że spółka jawna jest zarejestrowanym podatnikiem, od lat prowadzącym ewidencje podatkowe i składającym odpowiednie deklaracje. Jeżeli sprzedaż poszczególnych działek zostanie uznana za działalność gospodarczą, w tym podlegającą VAT, prowadzenie tej sprzedaży ze spółki jawnej będzie oznaczało, że nie będzie konieczne prowadzenie ewidencji i składanie odrębnych deklaracji VAT dla wspólników (współwłaścicieli działki). Jak wskazał Wnioskodawca, to istotne, zważywszy na fakt, że sprzedaże działek mogą być dokonywane w dłuższej perspektywie czasowej, a rejestracja podatnika (współwłaściciela) oznacza konieczność prowadzenia ewidencji i składania deklaracji, również za okresy, w których nie będzie dokonywana sprzedaż działek.

Zatem, przedmiotem niniejszej sprawy jest sytuacja, w której Wnioskodawca zamierza wnieść w formie aportu do spółki jawnej (której jest współwłaścicielem) przypadające na niego udziały w gruncie w miejscowości Szczepankowo.

Z cytowanego już art. 2 pkt 6 ustawy wynika, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jak już wykazano, udziały w nieruchomości stanowią towary w rozumieniu ww. przepisu ustawy. Natomiast zbycie nieruchomości, dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów i na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Według art. 2 pkt 22 ustawy sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego – w zależności od tego co jest jego przedmiotem – spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić również należy, że z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą) a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy, przy czym nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

Wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, ponieważ istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów, lub zwiększeniem zysków wspólników w związku z działalnością spółki. Zatem dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem, a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

W niniejszej sprawie spełniony będzie zatem warunek odpłatności w związku z wniesieniem aportu do spółki jawnej.

Co do zasady, dostawa nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Jak wynika natomiast z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów należy zatem zauważyć, że status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Zatem osoby fizyczne dokonujące sprzedaży, przekazania lub darowizny towarów stanowiących część ich majątku osobistego (takiego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), nie są zaliczane do grona podatników podatku od towarów i usług.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które są konieczne do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

Zatem określenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Ustawa nie wymienia małżonków jako odrębnej kategorii podatników. Powyższe stwarza dla małżonków prowadzących działalność gospodarczą szczególną sytuację prawną. Żaden z przepisów ustawy nie zabrania małżonkom prowadzenia działalności gospodarczej jako odrębnym podatnikom.

Dostawa towarów (w tym nieruchomości) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Konieczne jest zatem ustalenie, czy w świetle zaprezentowanego opisu sprawy, Wnioskodawca podjął/podejmie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkować będzie koniecznością uznania go za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą” w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też zbycie to nastąpi w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzbrojenie terenu, ogrodzenie, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W rozumieniu powyższych twierdzeń pomóc mogą zapisy orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt I FPS 3/07, w myśl którego formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Zatem jak wyżej wskazano, w kwestii opodatkowania aportu udziałów w nieruchomości gruntowej istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego opisu sprawy Wnioskodawca podjął/podejmie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkować będzie koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Ponadto, jak wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach C-180/10 i C-181/10, dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów dostawa gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom dokonującego tej dostawy można przypisać znamiona prowadzonej działalności gospodarczej, co może mieć miejsce również przy czynności dokonanej jednorazowo.

W związku z powyższym należy wskazać, że istotnymi elementami, przesądzającymi o uznaniu transakcji sprzedaży (aportu) za prowadzenie działalności gospodarczej jest cel nabycia udziału w gruncie oraz czynności przygotowawcze, jakie poczynił/poczyni Wnioskodawca w związku z planowaną transakcją.

Jak wynika z opisu sprawy, celem nabycia w 2013 r. udziałów 2/3 gruntu w Szczepankowie była inwestycja, lokata kapitału w celu późniejszej odsprzedaży całości lub części gruntu z zyskiem. A zatem już w momencie nabycia Wnioskodawca planował i przewidywał jego podział i sprzedaż w celu uzyskania zysku z tych transakcji. W ocenie tut. Organu, konsekwentnie Wnioskodawca podjął działania zmierzające do realizacji powyższego celu. Ponieważ nabyty grunt stanowił grunt orny, a nie został dla niego uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, na podstawie pełnomocnictwa od Wnioskodawcy, współwłaściciel 1/3 udziału w tym gruncie wystąpił o wydanie warunków zabudowy i podział przedmiotowego gruntu na mniejsze działki (urzędowa procedura podziału obecnie trwa) oraz wystąpił z wnioskami dotyczącymi wydania warunków przyłączenia do sieci – uzbrojenia (urzędowa procedura w tym zakresie trwa).

Zaznaczyć należy, że na ocenę dokonanych przez Wnioskodawcę czynności nie może mieć wpływu to, że z powyższymi wnioskami wystąpił współwłaściciel 1/3 udziałów w gruncie, a nie bezpośrednio Wnioskodawca, ponieważ jak wynika z przedstawionych informacji, współwłaściciel działał na podstawie pełnomocnictwa Wnioskodawcy, a zatem za jego wiedzą i zgodą realizował jego wolę.

Wskazać należy również, że ze względu na zainteresowanie gruntem, pod kątem tworzenia na nim osiedla, Wnioskodawca zamierza zakupić projekty gotowe domów wolnostojących, które mogą być pobudowane na wydzielonych działkach oraz wystąpić o pozwolenie na budowę.

Przedstawione powyżej okoliczności sprawy jednoznacznie wskazują na zamiar sprzedaży posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w gruncie w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Podjęte przez niego działania są działaniami nakierowanymi na osiągnięcie określonego dochodu. Z całokształtu opisanego zespołu konkretnych czynności Wnioskodawcy wynika więc, że sprzedaż nastąpi w warunkach wskazujących na jej handlowy i zarobkowy charakter.

W rezultacie, aport (sprzedaż) udziałów w nieruchomości gruntowej w przedstawionych okolicznościach będzie dostawą towarów dokonywaną przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1 tego przepisu.

Zatem, wniesienie udziałów w gruncie w formie aportu do spółki jawnej (prowadzonej przez Wnioskodawcę wraz z małżonkiem) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Z powyższego wynika zatem, że interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę, który z tym wnioskiem występuje. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja indywidualna wydana Wnioskodawcy nie wywiera skutku prawnego dla jego małżonka.

Należy również zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

W niniejszej interpretacji rozpatrzono wniosek w podatku od towarów i usług w części dotyczącej opodatkowania wniesienia aportem udziału w nieruchomości do spółki jawnej. W części dotyczącej obowiązku rejestracji Wnioskodawcy w celu odliczenia przez spółkę jawną podatku VAT, wydane zostało w dniu 19 września 2014 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPP4/443-262/14 5/EWW. Natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.