ILPP2/443-263/13-3/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję wniesienia przez SKA do Spółki aportu w formie nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz znaku towarowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 28 marca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję wniesienia przez SKA do Spółki aportu w formie nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję wniesienia przez SKA do Spółki aportu w formie nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz znaku towarowego. Wniosek uzupełniono w dniu 10 czerwca 2013 r. o doprecyzowanie własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

A” Sp. z o.o. w organizacji (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) planuje przyjęcie aportu od mającej powstać spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowo -akcyjnej (dalej: SKA) w postaci nieruchomości budynkowej (wraz z gruntem) oraz wartości niematerialnej i prawnej w postaci znaku towarowego (Aport). W zamian za aport SKA obejmie udziały Spółki. Nominalna wartość udziałów objętych przez SKA w Spółce w ramach aportu odpowiadać będzie rynkowej wartości przedmiotów aportu. Przedmiot aportu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przedmioty aportu, tj. nieruchomość budynkowa wraz z gruntem oraz znak towarowy, będą wykorzystywane przez Spółkę dla potrzeb prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT).

Składniki aportu zostaną wcześniej uzyskane przez SKA w ramach aportu dokonanego przez inną spółkę kapitałową. Czynność aportu do SKA będzie podlegała opodatkowaniu VAT. W zakresie dostawy budynku na rzecz SKA, w ramach aportu, czynność ta będzie miała charakter czynności dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia.

W przyszłości nie jest wykluczone, że Spółka dokona umorzenia dobrowolnego udziałów objętych przez SKA w zamian za aport. W takim przypadku umorzenie to (zbycie udziałów w celu umorzenia) zostanie dokonane bez wynagrodzenia. Na późniejszym etapie może zostać również podjęta decyzja o przekształceniu Spółki w spółkę komandytową lub jawną. W przypadku takiego przekształcenia nie dojdzie do zmiany wartości majątku Spółki przed i po przekształceniu. W szczególności, w ramach przekształcenia nie będą dokonywane jakiekolwiek dodatkowe wkłady wspólników na rzecz Spółki. Spółka nie będzie miała jakichkolwiek zysków niepodzielonych lub zatrzymanych na dzień przekształcenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w związku z transakcją wniesienia aportu przez SKA do Spółki w formie nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz znaku towarowego, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego w podatku od towarów i usług (dalej: VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu nabycia przez Spółkę w ramach wniesienia przez SKA aportem aktywów w postaci nieruchomości budynkowej wraz gruntem oraz praw do znaku towarowego, w zamian za wydanie SKA udziałów, w zakresie w jakim czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tym nabyciem, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez SKA.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Jednocześnie, z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczoną usługę mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy tą dostawą/świadczeniem a otrzymywaną zapłatą istnieje związek. Przy tym odpłatność może przybierać różne formy – dla kwestii opodatkowania VAT nie jest kluczowe, aby odpłatność została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

Zgodnie z przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego SKA zamierza wnieść do Spółki aportem, w zamian za akcje Spółki, pojedyncze aktywa w postaci nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz znaku towarowego, uzyskane uprzednio aportem od innej spółki.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy ustawy o VAT stwierdzić należy, że czynność wniesienia aportem pojedynczego aktywa – nieruchomości oraz wartości niematerialnej i prawnej (znaku towarowego) – prowadzić będzie do przeniesienia prawa własności do nieruchomości oraz praw ze znaku towarowego na rzecz Spółki, które stanowić będzie odpowiednio odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług, co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT.

Przy tym, dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania VAT aportu wnoszonego przez Spółkę do SKA, należy dodatkowo dokonać analizy, czy aktywa będące przedmiotem aportu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.

Ustawa o VAT w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, jako zasadę przewiduje zwolnienie z VAT transakcji obejmujących dostawę budynków lub budowli. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, transakcja obejmującą dostawę budynku podlega zwolnieniu, pod warunkiem, że nie jest ona dokonywana przed lub w ramach pierwszego zasiedlenia oraz w okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Przy tym przez pierwsze zasiedlenia uznaje się, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, oddanie od użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej).

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego nieruchomość (budynek) mająca być przedmiotem aportu do Spółki zostanie uprzednio nabyta przez SKA w ramach pierwszego zasiedlenia. Biorąc powyższe pod uwagę, oraz treść przepisów ustawy o VAT należy wskazać, że czynność obejmująca aport budynku do Spółki będzie miała zatem charakter czynności dokonywanej w okresie krótszym niż 2 lata od pierwszego zasiedlenia – tym samym nie będzie korzystać, ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Czynność ta nie będzie również objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT – koniecznym warunkiem objęcia danej transakcji tym zwolnieniem jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez zbywającego (SKA) w stosunku do obiektów (budynku) będących przedmiotem danej transakcji) – tymczasem SKA będzie posiadała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia tego budynku w ramach aportu dokonanego do SKA/podatek ten będzie odliczała.

Konsekwentnie – dostawa budynku w ramach aportu SKA do Spółki będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%. Przy tym, status podatkowy transakcji obejmującej grunt pod budynkiem powiązany jest ze statusem opodatkowania tego budynku. Zgodnie z art. 29 ust. 5, w przypadku dostawy budynków i budowli z ich podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, co oznacza, że w zakresie stawki VAT grunt powiela status podatkowy położonego na nim budynku – w zakresie w jakim opodatkowaniu VAT podlega budynek, takiemu opodatkowaniu podlega również działka gruntu pod tym budynkiem.

Analogicznie, opodatkowaniu VAT podlegać będzie przekazanie w ramach aportu do Spółki praw do znaku towarowego, z tym zastrzeżeniem, że w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz Spółki. Ustawa o VAT nie przewiduje zwolnienia dla tego rodzaju czynności, które mogłoby być zastosowane w przypadku aportu SKA – usługa ta będzie opodatkowana VAT wg stawki 23%.

W związku z powyższym SKA będzie obowiązana do wystawienia faktury VAT związanej z dokonaną transakcją aportu wskazanych aktywów do Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ust. 2 art. 86 ustawy o VAT wskazuje jednocześnie, że kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług.

Spółka zamierza wykorzystywać uzyskaną Nieruchomość w swojej działalności gospodarczej (dla potrzeb czynności opodatkowanych VAT). W związku z powyższym, w ocenie Spółki, w zakresie w jakim transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, Spółka będzie miała prawo, na podstawie uzyskanej faktury VAT od SKA, do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z nabycia wskazanych składników w ramach ich wniesienia aportem do Spółki przez SKA. Do obniżenia takiego Spółka będzie uprawniona, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę z tytułu dokonanego aportu.

Zdaniem Spółki, z tytułu nabycia przez Spółkę w ramach wniesienia przez SKA aportem aktywów (nieruchomości budynkowej wraz gruntem oraz praw do znaku towarowego), w zakresie w jakim czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, Spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tym nabyciem (obniżenia podatku należnego o wartość tego podatku naliczony) oraz do zwrotu podatku (zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, w przypadku wystąpienia takiej nadwyżki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w pozostałym zakresie w podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 20 czerwca 2013 r. Nr ILPP2/443-263/13-4/MR. Natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.