ILPP2/443-262/13-5/EN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w związku z transakcją wniesienia aportu (Aport 1) przez Spółkę do X w formie nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz znaku towarowego, X będzie przysługiwało prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego w podatku od towarów i usług (VAT)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 28 marca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.) oraz pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. (data wpływu 18 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję wniesienia przez Spółkę do X (Spółki komandytowo-akcyjnej) aportu (Aport 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej transakcję wniesienia przez Spółkę do X (Spółki komandytowo-akcyjnej) aportu (Aport 1). Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu 10 czerwca 2013 r.), w którym doprecyzowano opis zdarzenia przyszłego oraz pismem z dnia 14 czerwca 2013 r. (data wpływu 18 czerwca 2013 r.), w którym doprecyzowano własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) planuje utworzyć spółkę komandytowo -akcyjną (X), której będzie akcjonariuszem (dalej: X). Do X zostanie wniesiony aport w postaci nieruchomości budynkowej (wraz z gruntem) oraz wartości niematerialnej i prawnej w postaci znaku towarowego (Aport 1). W zamian za aport Spółka obejmie akcje X, stając się jej akcjonariuszem. Co do zasady nominalna wartość akcji objętych przez Spółkę w X w ramach aportu odpowiadać będzie rynkowej wartości przedmiotów aportu. Nie jest jednak wykluczone, że Spółka obejmie akcje o wartości nominalnej niższej od wartości przedmiotów aportu – w takim przypadku nadwyżka wartości aportu zostanie przekazana na kapitał zapasowy X (agio). Przedmiot Aportu 1 nie będzie stanowił przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Przedmioty aportu, tj. nieruchomość budynkowa wraz z gruntem oraz znak towarowy, będą wykorzystywane przez X dla potrzeb prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT). Nieruchomość mająca być przedmiotem aportu (budynek) została wybudowana przez Spółkę. Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego związanego z wybudowaniem budynku. Nieruchomość jest wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej Spółki i nie była oddawana do używania podmiotom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT. Znak towarowy, mający być przedmiotem aportu został wytworzony przez Spółkę w toku jej działalności; nie został nabyty.

W przyszłości nie jest wykluczone, że X dokona aportu wniesionych uprzednio przez Spółkę przedmiotów do spółki kapitałowej działającej w formie sp. z o.o. (dalej: Spółka Kapitałowa), w zamian za objęcie udziałów Spółki Kapitałowej (Aport 2). Nominalna wartość udziałów objętych przez X w Spółce Kapitałowej w ramach aportu odpowiadać będzie rynkowej wartości przedmiotów aportu. Przedmiot Aportu 2 nie będzie stanowił przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Spółka Kapitałowa może na późniejszym etapie dokonać umorzenia dobrowolnego udziałów objętych przez X w zamian za aport. W takim przypadku umorzenie to (zbycie udziałów w celu umorzenia) zostanie dokonane bez wynagrodzenia.

Złożony wniosek dotyczy oceny skutków podatkowych dla mającej powstać X i złożony jest przez Spółkę (Wnioskodawcę) planującą utworzenie tej X (jako przyszły akcjonariusz) po uzyskaniu interpretacji indywidualnej w tym zakresie (w zw. z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

W uzupełnieniu do wniosku wskazano dane przyszłej Spółki komandytowo-akcyjnej.

Ponadto wskazano, iż obecnie tworzenie Spółki jest na etapie finalizowania treści dokumentów korporacyjnych (statutu Spółki). Utworzenie X planowane jest po uzyskaniu interpretacji podatkowej.

Dodatkowo Spółka wskazała, że budynek mający być przedmiotem aportu stanowi budynek biurowy (budynek niemieszkalny), niezawierający lokali mieszkalnych (nie ma do tego budynku zastosowania stawka 8% VAT na podstawie art. 41 ust. 12-12a ustawy o VAT).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w związku z transakcją wniesienia aportu (Aport 1) przez Spółkę do X w formie nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz znaku towarowego, X będzie przysługiwało prawo do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego w podatku od towarów i usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu nabycia przez X w ramach wniesienia przez Spółkę aportem aktywów w postaci nieruchomości budynkowej wraz gruntem oraz praw do znaku towarowego, w zamian za wydanie Spółce akcji, w zakresie w jakim czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, X będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tym nabyciem, wynikającego z faktury VAT wystawionej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Jednocześnie, z odpłatnością za dostawę towarów lub świadczoną usługę mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy tą dostawą/świadczeniem a otrzymywaną zapłatą istnieje związek. Przy tym odpłatność może przybierać różne formy – dla kwestii opodatkowania VAT nie jest kluczowe, aby odpłatność została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

Zgodnie z przedstawionym powyżej opisem zdarzenia przyszłego Spółka zamierza utworzyć i wnieść do X aportem, w zamian za akcje X, pojedyncze aktywa w postaci nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz prawa do znaku towarowego.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej przepisy ustawy o VAT stwierdzić należy, że czynność wniesienia aportem pojedynczego aktywa – nieruchomości oraz wartości niematerialnej i prawnej (znaku towarowego) – prowadzić będzie do przeniesienia prawa własności do nieruchomości oraz praw ze znaku towarowego na rzecz X, które stanowić będzie odpowiednio odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług, co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT.

Przy tym, dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania VAT aportu wnoszonego przez Spółkę do X, należy dodatkowo dokonać analizy, czy aktywa będące przedmiotem aportu mogą korzystać ze zwolnień z VAT przewidzianych w ustawie o VAT.

Wskazać należy, że art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT dla dostawy towaru obejmującej budynki, budowle lub ich części, jako zasadę przewiduje zwolnienie z VAT. Przy tym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, transakcja obejmująca dostawę budynku podlega zwolnieniu, pod warunkiem, że nie jest ona dokonywana przed lub w ramach pierwszego zasiedlenia oraz w okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Przez pierwsze zasiedlenia uznaje się, zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wydatki na ulepszenie stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej).

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego nieruchomość (budynek) mająca być przedmiotem aportu do X została wybudowana przez Spółkę (w związku z jej wybudowaniem Spółka rozliczyła podatek naliczony z tym związany) i była wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej Spółki. Nieruchomość (budynek) nie była oddawana do używania podmiotom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT. Biorąc powyższe pod uwagę, oraz treść przepisów ustawy o VAT należy wskazać, że czynność obejmująca aport budynku do Spółki będzie miała charakter czynności dokonywanej w ramach pierwszego zasiedlenia – tym samym nie będzie korzystać, ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Czynność ta nie będzie również objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT – koniecznym warunkiem objęcia danej transakcji tym zwolnieniem jest brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do obiektów (budynku) będących przedmiotem danej transakcji – tymczasem Spółka posiadała prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wybudowania tego budynku i podatek ten odliczała.

Konsekwentnie – dostawa budynku w ramach aportu Spółki do X będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23%. Przy tym, status podatkowy transakcji obejmującej grunt pod budynkiem powiązany jest ze statusem opodatkowania tego budynku. Zgodnie z art. 29 ust. 5 w przypadku dostawy budynków i budowli z ich podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, co oznacza, że w zakresie stawki VAT grunt powiela status podatkowy położonego na nim budynku – w zakresie w jakim opodatkowaniu VAT podlega budynek, takiemu opodatkowaniu podlega również działka gruntu pod tym budynkiem.

Analogicznie, opodatkowaniu VAT podlegać będzie przekazanie w ramach aportu do X praw do znaku towarowego, z tym zastrzeżeniem, że w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz X.

Ustawa o VAT nie przewiduje zwolnienia dla tego rodzaju czynności, które mogłoby być zastosowane w przypadku aportu Spółki – usługa ta będzie opodatkowana VAT według stawki 23%.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych, odnosząc się do opisu zdarzenia przyszłego, w ocenie Wnioskodawcy wniesienie aportem do X pojedynczych aktywów w formie nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz praw do znaku towarowego będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym Spółka będzie obowiązana do wystawienia faktury VAT związanej z dokonaną transakcją aportu wskazanych aktywów do X.

Jednocześnie, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ust. 2 art. 86 ustawy o VAT wskazuje jednocześnie, że kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług.

X będzie wykorzystywać uzyskaną nieruchomość w swojej działalności gospodarczej (dla potrzeb czynności opodatkowanych VAT, w tym do ewentualnej dalszej odsprzedaży). W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w zakresie w jakim transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, X będzie miała prawo, na podstawie uzyskanej faktury VAT od Spółki, do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego wynikającego z nabycia wskazanych składników w ramach ich wniesienia aportem do X przez Spółkę. Do obniżenia takiego X będzie uprawniona, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres, w którym otrzyma fakturę z tytułu dokonanego aportu.

Zdaniem Spółki z tytułu nabycia przez X w ramach wniesienia przez Spółkę aportem aktywów (nieruchomości budynkowej wraz z gruntem oraz praw do znaku towarowego), w zakresie w jakim czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu VAT, X będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tym nabyciem (obniżenia podatku należnego o wartość tego podatku naliczonego) oraz do zwrotu podatku (zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym, w przypadku wystąpienia takiej nadwyżki).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że w pozostałym zakresie w podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 19 czerwca 2013 r. Nr ILPP2/443-262/13-6/EN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.