ILPP1/4512-1-804/15-3/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem udziału w działkach aportem do Spółki.
ILPP1/4512-1-804/15-3/TKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. odliczenie podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 stycznia 2016 r. (data wpływu 21 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem udziału w działkach aportem do Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu do Spółki. Wniosek uzupełniono w dniu 21 stycznia 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o opłatę za wydanie interpretacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr działek: 232/11, 232/12 i 232/13 o powierzchni 1,4835 ha, zapisanej w księdze wieczystej. Przedmiotowe działki zabudowane są m.in.: budynkiem szpitala, budynkiem kostnicy oraz lądowiskiem dla helikopterów. Działki zostały nabyte przez Powiat na podstawie umowy sprzedaży z marca 2001 r. zawartej pomiędzy Powiatem a Kontrahentem.

W roku 2009 Powiat zrealizował projekt w ramach działania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach realizacji projektu powstało lądowisko, położone bezpośrednio przy szpitalu, przystosowane do lądowań nocnych oraz Oddział wyposażony został w aparaturę medyczną. Realizacja projektu finansowana była w około 85% ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w około 15% ze środków własnych. Ww. projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z powyższym przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie nastąpiło odliczenie podatku VAT, a podatek VAT stanowił koszt kwalifikowany na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Powiat złożył pisemne oświadczenie o kwalifikowalności VAT).

Nieruchomość znajduje się obecnie w użyczeniu Spółki z o.o. (dalej: Wnioskodawca), w której Powiat jest jedynym wspólnikiem, a która powstała w wyniku przekształcenia się SP ZOZ w spółkę, w oparciu o przepisy art. 70-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).

Zarówno Spółka z o.o. jak i Powiat są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. Spółka z o.o. jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Spółka na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej świadczy usługi medyczne.

Spółka z o.o. w 99,96% wykorzystuje przedmiotową nieruchomość w celu świadczenia usług medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ, a w 0,04% poza kontraktem. Powiat zamierza udział w ww. nieruchomości tj. działkach nr: 232/11, 232/12 i 232/13 zbyć w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782, z późn. zm.). Nieruchomość po zbyciu udziału cały czas będzie wykorzystywana do działalności leczniczej. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Następnie Gmina planuje wnieść przysługujący jej udział w ww. nieruchomości aportem do Spółki z o.o. w zamian za udziały. Spółka z o.o. będzie kontynuowała na nieruchomości prowadzenie usług w zakresie opieki medycznej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał następujące informacje:

Wniesienie aportem udziału w działkach nr: 232/11, 232/12 oraz 232/13, które powstały w wyniku podziału działki nr 202/6, zdaniem Wnioskodawcy nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, gdyż działka nr 202 została nabyta przez Powiat na podstawie umowy sprzedaży z marca 2001 r. zawartej pomiędzy Powiatem a Kontrahentem, a nabycie nie zostało udokumentowane fakturą. Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Transakcja wniesienia aportem udziału w działkach nr: 232/11, 232/12 i 232/13 będzie służyła wyłącznie czynnościom zwolnionym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 19 stycznia 2016 r.).

Czy z tytułu wniesienia aportem do Spółki z o.o. udziału w działkach nr: 232/11, 232/12 i 232/13, powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą transakcją...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Realizacja inwestycji nastąpiła wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością zwolnioną od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Mając na uwadze powyższe prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług tylko w takim przypadku gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy wniesieniu aportem do Spółki z o.o. udziału w prawie własności działek nr: 232/11, 232/12 i 232/13, nie powstanie prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, ponieważ podatnik, tj. Spółka z o.o., korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z ww. przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Powiat jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr działek: 232/11, 232/12 i 232/13 o powierzchni 1,4835 ha. Działki zabudowane są m.in.: budynkiem szpitala, budynkiem kostnicy oraz lądowiskiem dla helikopterów. Działki zostały nabyte przez Powiat na podstawie umowy sprzedaży z marca 2001 r.

W roku 2009 Powiat zrealizował projekt w ramach działania – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach realizacji projektu powstało lądowisko, położone bezpośrednio przy szpitalu, przystosowane do lądowań nocnych oraz Oddział wyposażony został w aparaturę medyczną. Realizacja projektu finansowana była w około 85% ze środków unijnych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w około 15% ze środków własnych. Ww. projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, w związku z powyższym przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie nastąpiło odliczenie podatku VAT, a podatek VAT stanowił koszt kwalifikowany na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 6 ustawy (Powiat złożył pisemne oświadczenie o kwalifikowalności VAT).

Nieruchomość znajduje się obecnie w użyczeniu Wnioskodawcy, w której Powiat jest jedynym wspólnikiem, a która powstała w wyniku przekształcenia się SP ZOZ w spółkę, w oparciu o przepisy art. 70-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Zarówno Spółka z o.o. jak i Powiat są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT. Spółka jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Wnioskodawca na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej świadczy usługi medyczne i w 99,96% wykorzystuje opisaną nieruchomość w celu świadczenia usług medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ, a w 0,04% poza kontraktem. Powiat zamierza udział w ww. nieruchomości tj. działkach nr: 232/11, 232/12 i 232/13 zbyć w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy zgodnie z art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość po zbyciu udziału cały czas będzie wykorzystywana do działalności leczniczej. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Następnie Gmina planuje wnieść przysługujący jej udział w ww. nieruchomości aportem do Spółki z o.o. w zamian za udziały. Spółka z o.o. będzie kontynuowała na nieruchomości prowadzenie usług w zakresie opieki medycznej.

Wniesienie aportem udziału w działkach nr: 232/11, 232/12 oraz 232/13, które powstały w wyniku podziału działki nr 202/6, zdaniem Wnioskodawcy nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, gdyż działka nr 202 została nabyta przez Powiat na podstawie umowy sprzedaży z marca 2001 r. zawartej pomiędzy Powiatem a Kontrahentem, a nabycie nie zostało udokumentowane fakturą. Powiatowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Transakcja wniesienia aportem udziału w działkach nr: 232/11, 232/12 i 232/13 będzie służyła wyłącznie czynnościom zwolnionym.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy z tytułu wniesienia aportem do Spółki udziału w działkach nr: 232/11, 232/12 i 232/13, powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą transakcją.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W rozpatrywanej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – transakcja wniesienia aportem udziału w działkach nr: 232/11, 232/12 i 232/13 będzie służyła wyłącznie czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Spółka świadczy bowiem usługi medyczne na podstawie ustawy o działalności leczniczej, których wykonywanie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Dodatkowo Zainteresowany wskazał, że wniesienie aportem udziału w ww. działkach nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a więc nie powstanie podatek, który mógłby zostać odliczony.

Podsumowując, z tytułu wniesienia aportem do Spółki udziału w działkach nr: 232/11, 232/12 i 232/13, nie powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą inwestycją, gdyż transakcja ta będzie służyła wyłącznie czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Nadmienia się, że w niniejszej interpretacji udzielono odpowiedzi wyłącznie w zakresie zadanego pytania. Inne kwestie nie objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii oceny opodatkowania transakcji wniesienia przez Gminę udziału w ww. działkach aportem do Spółki.

Zaznaczenia wymaga również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 202 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.