ILPP1/443-1407/11-2/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT z tytułu transakcji wniesienia aportem rozpoczętej inwestycji budowlanej wraz z gruntem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2011 r. (data wpływu 4 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT z tytułu transakcji wniesienia aportem rozpoczętej inwestycji budowlanej wraz z gruntem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT z tytułu transakcji wniesienia aportem rozpoczętej inwestycji budowlanej wraz z gruntem.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) jest firmą deweloperską, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie realizacji inwestycji budownictwa przede wszystkim mieszkaniowego. Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowych, nabytych w celu prowadzenia na nich inwestycji mieszkaniowych. Na skutek decyzji biznesowej, Spółka przystąpiła jako wspólnik (komplementariusz) do nowo utworzonej spółki osobowej (komandytowej), której zadaniem jest prowadzenie inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Udziały w spółce osobowej, Spółka pokryła obecnie wkładem pieniężnym, natomiast w przyszłości zamierza wnieść wkład niepieniężny – aport, w postaci nieruchomości (działek budowlanych, działek wraz z dokumentacją budowlaną bądź nieruchomości stanowiących rozpoczętą budowę). Przedmiot wkładu niepieniężnego nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części i będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT.

Do końca roku 2011 Spółka zamierza wnieść aportem do spółki komandytowej dwie działki budowlane. Spółka posiada decyzję zatwierdzającą projekt budowlany, udzielającą pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na tych działkach. Projekt przewiduje budowę trzech budynków, w których znajdują się mieszkania o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 150 m2, garaże wielostanowiskowe podziemne oraz w dwóch budynkach również lokale usługowe zlokalizowane na parterze (powierzchnia lokali użytkowych w stosunku do całkowitej powierzchni użytkowej jest niewielka, co powoduje, że budynki nie tracą charakteru budynków mieszkalnych i są zaliczane przez PKOB do działu 11).

Zgodnie z projektem (i pozwoleniem na budowę) dwa budynki posadowione są na obu działkach (częściowo na jednej i częściowo na drugiej), a jeden w całości na jednej z działek.

W chwili obecnej prowadzona jest przez Spółkę budowa jednego z budynków, umiejscowionego na obu działkach. Rozpoczęcie budowy zostało zgłoszone we właściwym organie.

Przedmiotem aportu będą obie działki wraz z dokumentacją projektową i rozpoczętą budową budynku mieszkalnego posadowionego na obu działkach (przewidywany stopień zaawansowania robót: rozpoczęty stan zerowy, tj. co najmniej wykonany wykop pod budynek oraz podkład z chudego betonu pod płytę fundamentową).

Spółka komandytowa będzie kontynuować budowę trzech budynków mieszkalnych zgodnie z przekazaną dokumentacją.

Dodatkowo na jednej z działek będących przedmiotem aportu, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, istnieje możliwość wybudowania (oprócz uwzględnionych już w pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych) budynku usługowego. Do chwili obecnej Spółka nie występowała o pozwolenie na budowę budynku usługowego, ale nie wykluczona jest możliwość, że o takie pozwolenie wystąpi spółka komandytowa po objęciu aportu. Możliwe jest równie, że spółka komandytowa na podstawie odrębnego pozwolenia na budowę, postawi w tym miejscu budynek mieszkalny lub wydzieli działkę i ją sprzeda albo w inny sposób zagospodaruje ten teren.

Spółka zamierza zastosować przy wnoszeniu aportu:

 • stawkę podatku VAT w wysokości 8% dla całości rozpoczętej inwestycji budowlanej opisanej wyżej – obejmującej grunt (obie działki) i rozpoczętą budowę budynku mieszkalnego (nakłady na budowę), traktując rozpoczętą budowę jako trwale związaną z gruntem,
 • stawkę podatku VAT w wysokości 23% dla wnoszonej dokumentacji projektowej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, uwzględniając przedstawiony wyżej stan, prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 8% do opodatkowania wniesienia aportem nieruchomości (grunty + rozpoczęta budowa)...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest zastosowanie stawki VAT w wysokości 8% dla opisanej wyżej transakcji wniesienia aportu.

Dostawa rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego łącznie z gruntem (w tym przypadku obie działki ze względu na posadowienie budynku) podlega opodatkowaniu wg stawki 8%. Kwestie opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem w przypadku sprzedaży budynków trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.

Jeżeli zatem z preferencyjnej 8% stawki podatku VAT korzysta budynek, to również do opodatkowania gruntu związanego z budynkiem ma zastosowanie stawka 8%.

Podstawowa stawka podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 r. wynosi 23%. Jednakże w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, obniżoną stawkę podatku w wysokości 8% stosuje się do dostawy, budowy, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (limity powierzchni).

Zgodnie z pismem GUS z dnia 19 kwietnia 1999 r. obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według PKOB. Uwzględniając powyższe Wnioskodawca uważa, że rozpoczętą budowę budynku mieszkalnego, stanowiącego część inwestycji polegającej na wybudowaniu trzech budynków, należy traktować jako obiekt budowlany w określonym stopniu zaawansowania robót, wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej i zgodnie z nią, i projektem. Dlatego niezakończoną, opisaną w poz. 68 wniosku ORD-IN, rozpoczętą inwestycję budowlaną (nakłady łącznie z gruntem) należy traktować jako obiekt budowlany i ich wniesienie aportem opodatkować stawką VAT w wysokości 8%.

Podobne stanowisko, tzn. opodatkowania stawką VAT preferencyjną (wówczas obowiązującą w wysokości 7%) dostawy budynku mieszkalnego wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 12 maja 2010 r., nr ITPP2/443-208/10-4/RR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 1 grudnia 2009 r., nr ITPP2/443-808/09/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia w opisanym przypadku, jest stopień zaawansowania inwestycji – istotne jest jej rozpoczęcie potwierdzone zgłoszeniem we właściwym organie (Spółka posiada zgłoszenie rozpoczęcia budowy złożone w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu). Na opodatkowanie przedmiotowej transakcji nie wpływa również, wg Zainteresowanego, możliwość uzyskania przez beneficjenta aportu, tj. spółkę komandytową dodatkowego pozwolenia na budowę oprócz trzech, uwzględnionych w obowiązującym na dzień wniesienia aportu projekcie, budynków sklasyfikowanych jako mieszkalne, również dodatkowego budynku usługowego bądź innego zagospodarowania terenu przez spółkę komandytową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe.

Z uwagi na powyższe, wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję dostawy towarów – następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wobec powyższego, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., do dostawy, budowy, remontu i modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stosuje się 8% stawkę podatku.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, w myśl ust. 12a powołanego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Art. 41 ust. 12b ustawy stanowi natomiast, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Na mocy art. 41 ust. 12c ustawy, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Ponadto, na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

 1. towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
 3. robót konserwacyjnych dotyczących:
  1. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
  2. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

– w zakresie w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Przy czym, zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia, przepisu ust. 1 pkt 3 powołanego wyżej § 7 rozporządzenia, nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy.

Art. 2 pkt 12 ustawy, zawiera definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z którą obiektami takimi są budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W związku z powyższym należy wskazać, iż prawo do zastosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku VAT wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych.

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne. Dział ten obejmuje grupy budynków: 111 – mieszkalnych jednorodzinnych, 112 – o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowych, 113 – zbiorowego zamieszkania.

Na podstawie PKOB przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

W świetle art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 2 ww. ustawy, budynkiem w rozumieniu tej ustawy jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

W związku z powyższym, jeżeli obiekt budowlany rozpoczęty, którego budowa po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowana, może być klasyfikowany wg PKOB jako budynek, wtedy przy jego dostawie stosuje się stawkę podatku VAT właściwą dla dostawy budynku.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga natomiast przepis art. 29 ust. 5 ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Spółka z o.o. jest firmą deweloperską, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie realizacji inwestycji budownictwa – przede wszystkim mieszkaniowego. Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowych, nabytych w celu prowadzenia na nich inwestycji mieszkaniowych. Na skutek decyzji biznesowej, Spółka przystąpiła jako wspólnik (komplementariusz) do nowo utworzonej spółki osobowej (komandytowej). Udziały w spółce osobowej, Spółka pokryła obecnie wkładem pieniężnym, natomiast w przyszłości zamierza wnieść wkład niepieniężny – aport, w postaci nieruchomości (działek budowlanych, działek wraz z dokumentacją budowlaną bądź nieruchomości stanowiących rozpoczętą budowę).

Do końca roku 2011, Spółka zamierza wnieść aportem do spółki komandytowej dwie działki budowlane. Spółka posiada decyzję zatwierdzającą projekt budowlany, udzielającą pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na tych działkach. Projekt przewiduje budowę trzech budynków, w których znajdują się mieszkania o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 150 m2, garaże wielostanowiskowe podziemne oraz w dwóch budynkach również lokale usługowe zlokalizowane w parterze (powierzchnia lokali użytkowych w stosunku do całkowitej powierzchni użytkowej jest niewielka, co powoduje, że budynki nie tracą charakteru budynków mieszkalnych i są zaliczane przez PKOB do działu 11).

Zgodnie z projektem (i pozwoleniem na budowę) dwa budynki posadowione są na obu działkach (częściowo na jednej i częściowo na drugiej), a jeden w całości na jednej z działek.

W chwili obecnej prowadzona jest przez Spółkę budowa jednego z budynków, umiejscowionego na obu działkach. Rozpoczęcie budowy zostało zgłoszone we właściwym organie.

Przedmiotem aportu będą obie działki wraz z dokumentacją projektową i rozpoczętą budową budynku mieszkalnego posadowionego na obu działkach (przewidywany stopień zaawansowania robót: rozpoczęty stan zerowy, tj. co najmniej wykonany wykop pod budynek oraz podkład z chudego betonu pod płytę fundamentową).

Spółka komandytowa będzie kontynuować budowę trzech budynków mieszkalnych zgodnie z przekazaną dokumentacją.

Zatem w analizowanej sprawie przedmiotem aportu będzie rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (PKOB 11) z lokalami mieszkalnymi, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz okoliczności przedstawione we wniosku, należy stwierdzić, iż dostawa gruntów wraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym sklasyfikowanym pod symbolem PKOB 11 – na wskazanym we wniosku etapie budowy (etap rozpoczętej budowy fundamentów budynku), będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według obniżonej stawki podatku 8%, o ile roboty dotyczą bryły budowanego budynku, a nie elementów znajdujących się poza nim.

Ponadto zaznaczyć należy, że okoliczności tej nie zmienia fakt, że wskazane czynności dotyczą obiektu znajdującego się w początkowym etapie prac budowlanych. O zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. W tym przypadku przedmiotem aportu będzie rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zatem zastosowanie znajdzie preferencyjna stawka podatku.

Preferencyjną stawką podatku w wysokości 8% opodatkowane będą, stosownie do zapisu art. 29 ust. 5 ustawy, również dwie działki, z którymi trwale związany jest budowany przedmiotowy budynek.

Reasumując, wniesienie aportem nieruchomości (grunty + rozpoczęta budowa) do spółki komandytowej, będzie opodatkowane 8% stawką podatku VAT, jeżeli budowany budynek będzie budynkiem mieszkalnym stałego zamieszkania sklasyfikowanym do PKOB w dziale 11. Preferencyjną stawką będzie również opodatkowany, stosownie do zapisu art. 29 ust. 5 ustawy, grunt, na którym rozpoczęto budowę.

Tut. Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego zdarzenia przyszłego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności określenia stawki podatku VAT z tytułu wniesienia aportem dokumentacji projektowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.