ILPB4/423-72/12-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy w przypadku wniesienia przez Komplementariusza do Spółki Wierzytelności w drodze aportu (z tzw. agio lub bez niego), dojdzie do powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki?
2. Czy w przypadku wyegzekwowania (po wniesieniu aportem Wierzytelności do Spółki) należnych kwot od Dłużnika na drodze sądowej lub ewentualnie pozasądowej w drodze negocjacji, wyegzekwowanie Wierzytelności na rzecz Spółki (jako nowego właściciela Wierzytelności) powodować będzie powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 15 lutego 2012 r. (data wpływu 20 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportem wierzytelności do spółki komandytowo - akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

  • skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportem wierzytelności do spółki komandytowo - akcyjnej,
  • skutków podatkowych wyegzekwowania wierzytelności wniesionej uprzednio jako wkład niepieniężny do spółki komandytowo - akcyjnej.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo - akcyjnej (dalej: Spółka). Pozostałymi wspólnikami Spółki jest: komplementariusz (spółka akcyjna) oraz akcjonariusz (osoba fizyczna).

W najbliższej przyszłości komplementariusz Spółki (będący osobą prawną) rozważa możliwość wniesienia w drodze aportu do Spółki (np. w zamian za akcje Spółki) wierzytelności nabytej przez tego komplementariusza (dalej: Komplementariusz) na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego (...) umowy cesji wierzytelności (dalej: Wierzytelność), przysługującej cedentowi wobec podmiotu trzeciego (dalej: Dłużnik) tytułem kar umownych wynikających z umowy zawartej pomiędzy cedentem a Dłużnikiem.

Dodatkowo, wraz z wniesieniem Wierzytelności w drodze aportu, komplementariusz Spółki rozważa również przeniesienie na Spółkę wszelkich praw i obowiązków komplementariusza wynikających z umowy o współpracy z dnia 6 lipca 2008 r. (dalej: Umowa), jaką komplementariusz zawarł z podmiotem trzecim, będącym osobą fizyczną, prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przedmiotem Umowy jest bowiem m.in. współdziałanie z podmiotem trzecim w zakresie wyegzekwowania Wierzytelności (tj. dochodzenia jej przed sądem w postępowaniu sądowym, ewentualnie dodatkowo dochodzenie jej drogą pozasądową w drodze negocjacji).

Zgodnie z postanowieniami Umowy, w przypadku wygranej sprawy w sporze z Dłużnikiem, ewentualnie w przypadku doprowadzenia do ugody z Dłużnikiem, wszelkie kwoty uzyskane przez Komplementariusza od Dłużnika (za wyjątkiem kosztów zastępstwa procesowego oraz wpisu sądowego) zostaną przez strony Umowy podzielone w ten sposób, że na rzecz Komplementariusza przypadnie połowa (50%) uzyskanych kwot, zaś na rzecz podmiotu trzeciego przypadnie druga połowa (50%) tych środków.

Zatem, w przypadku przeniesienia przez Komplementariusza na Spółkę wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, a następnie wyegzekwowania na rzecz Spółki należności od Dłużnika, Spółka będzie obowiązana do przelania 50% uzyskanych przez siebie kwot na rachunek podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku wniesienia przez Komplementariusza do Spółki Wierzytelności w drodze aportu (z tzw. agio lub bez niego), dojdzie do powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki...
  2. Czy w przypadku wyegzekwowania (po wniesieniu aportem Wierzytelności do Spółki) należnych kwot od Dłużnika na drodze sądowej lub ewentualnie pozasądowej w drodze negocjacji, wyegzekwowanie Wierzytelności na rzecz Spółki (jako nowego właściciela Wierzytelności) powodować będzie powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Jednocześnie, wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją w dniu 18 maja 2012 r. nr ILPB4/423-72/12-3/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z regulacją art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wniesienia przez Komplementariusza do Spółki aportu w postaci Wierzytelności zarówno bez, jak i z tzw. agio, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Uzasadnienie.

Spółka komandytowo – akcyjna, jako spółka osobowa prawa handlowego, jest transparentna podatkowo, tj. nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie jest ona objęta zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Opodatkowanie osiąganego przez nią dochodu ma miejsce dopiero na poziomie wspólników, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

W związku z powyższym, w zakresie opodatkowania Wnioskodawcy jako akcjonariusza Spółki zastosowanie znajdą odpowiednie regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 7 tej ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód).

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Oznacza to, iż aby mogło dojść do opodatkowania Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w zyskach Spółki musi On osiągnąć przychód podlegający opodatkowaniu (nieobjęty zwolnieniem z opodatkowania).

Z regulacji art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że przychodami są m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, jak również wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Dodatkowo, zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (zob. np. wyrok WSA w Kielcach z dnia 4 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Ke 71/10), przychód powstaje jedynie w przypadku wystąpienia przysporzenia majątkowego (przyrostu majątku), przy czym za przychód może zostać uznane jedynie takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały i definitywny (bezzwrotny).

Należy mieć jednak na uwadze, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera katalog przychodów nie uznawanych na potrzeby stosowania tej ustawy za przychody podatkowe, tj. podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 3c tej ustawy, do przychodów nie zalicza się m.in. przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

W związku z powyższym, w przypadku wniesienia przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych aportu w postaci wierzytelności do spółki osobowej prawa handlowego (np. spółki komandytowo - akcyjnej), po stronie wspólnika (osoby prawnej) tej spółki nie dojdzie do powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, tj. w sytuacji wniesienia przez Komplementariusza do Spółki Wierzytelności w drodze aportu, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki nie dojdzie zatem do powstania przychodu podatkowego.

Należy zaznaczyć, że - zgodnie z treścią regulacji art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powyższe konkluzje odnoszą się do wszelkich form przeniesienia własności składników majątku (tu: Wierzytelności) w drodze aportu do Spółki, tj. zarówno do sytuacji wniesienia przez Komplementariusza Wierzytelności w drodze aportu:

  1. bez tzw. agio, tj. w zamian za akcje w Spółce o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej (równej) wartości przedmiotu aportu (z dnia jego wniesienia do Spółki), jak i
  2. z tzw. agio, tj. w ten sposób, że wartość stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną akcji w Spółce objętych w zamian za aport zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym, w opinii Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem przez Komplementariusza do Spółki aportu w postaci Wierzytelności zarówno bez, jak i z tzw. agio, po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika (akcjonariusza) Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z regulacją art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, iż powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż zdaniem organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.