ILPB2/4511-1-464/15-3/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportu w postaci nieruchomości w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
ILPB2/4511-1-464/15-3/WMinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. nieruchomości
 4. objęcie udziałów
 5. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 8 maja 2015 r. (data wpływu: 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wniesienia aportu w postaci nieruchomości w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości w drodze zamiany oraz wniesienia aportu w postaci nieruchomości w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca otrzymał 15 lutego 2007 r., w drodze darowizny od swoich dziadków, nieruchomość składającą się z gruntu, na którym znajduje się w budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej i budynek garażu w zabudowie bliźniaczej. Powyższa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej. Wartość nieruchomości w akcie notarialnym darowizny określona została na kwotę 450 000 zł. Wnioskodawca w okresie od 2007 r. do 2015 r. ulepszył i wyremontował otrzymaną nieruchomość i aktualnie wycenia swoją nieruchomość na kwotę 650 000 zł.

Pani G.D. 18 listopada 2013 r. otrzymała w drodze darowizny od swojej córki nieruchomość składającą się z gruntu, na którym rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Powyższa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej. Wartość tej nieruchomości w dniu darowizny określona została na kwotę 650 000 zł. Nieruchomość od dnia darowania nic się nie zmieniła, w związku z tym Pani G.D. wycenia aktualnie swoją nieruchomość na kwotę 650 000 zł.

W związku z faktem, że Grażyna D. nie ma wystarczających środków na dokończenie budowy domu na działce otrzymanej od córki, a nieruchomość, której właścicielem jest Zainteresowany jest w pełni wykończona i nadaje się do zamieszkania, Pani G.D. i Wnioskodawca chcą się zamienić opisanymi powyżej nieruchomościami. G.D. uzyskaną w drodze zamiany nieruchomość chce przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe.

Zainteresowany chce uzyskaną w drodze zamiany nieruchomość wnieść aportem do spółki z o.o. w zamian za udziały podnosząc w ten sposób kapitał zakładowy. Nieruchomość po wniesieniu do spółki ma być przebudowana i następnie spółka na przeznaczyć ją na swoje biuro i magazyn. Wnioskodawca ma otrzymać w zamian za aport 496 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł każdy, czyli łącznie 496 000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ekwiwalentna zamiana nieruchomości, której właścicielem Wnioskodawca stał się w wyniku darowizny w 2007 r. na inną nieruchomość niesie za sobą obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy w wyniku wniesienia aportem do spółki nieruchomości, którą Zainteresowany nabył w drodze zamiany, powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie drugie, natomiast w zakresie pytania pierwszego wniosek został załatwiony odrębnym pismem z 11 sierpnia 2015 r. nr ILPB2/4511-1-464/15-2/WM.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania drugiego – aport nieruchomości o wartości 650 000 zł w zamian za udziały o łącznej wartości nominalnej 496 000 zł powoduje przychód po stronie Zainteresowanego w kwocie wartości nominalnej udziałów, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy.

Kosztem uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. le pkt 3, są faktycznie poniesione, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wydatki na nabycie nieruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem tego aportu będzie wartość nieruchomości określona w umowie zamiany. Ponieważ zamiana była ekwiwalentna to uznać należy, że wartość określona w umowie zamiany jest kosztem aportu. W związku z powyższym, ponieważ koszt uzyskania przychodu jest wyższy od przychodu to nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przy czym, stosownie do art. 5a pkt 28 lit. a) ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251).

W myśl art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód, określony w ust. 1 pkt 9 tego artykułu, powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 9 stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Z treści powyższych przepisów wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie objęcia m.in. udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny (aport) po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podmiot wnosi do spółki z o.o. wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tą operacją przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Natomiast zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dochodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1e stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości:

 1. wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne;
 2. wartości:
  1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
  – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni;
 3. faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki;
 4. wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych - jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki;
 5. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a i art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, z dnia objęcia - w przypadku gdy udziały (akcje) wnoszone w formie wkładu niepieniężnego zostały objęte w następstwie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany nabył nieruchomość na podstawie darowizny w 2007 r. Obecnie Wnioskodawca planuje dokonać zbycia ww. nieruchomości w drodze zamiany. Następnie uzyskaną w drodze zamiany nieruchomość Zainteresowany chce wnieść aportem do spółki z o.o. w zamian za udziały podnosząc w ten sposób kapitał zakładowy. Nieruchomość po wniesieniu do spółki ma być przebudowana. Spółka na przeznaczyć ją na swoje biuro i magazyn. Wnioskodawca ma otrzymać w zamian za aport 496 udziały o wartości nominalnej 1 000 zł każdy, czyli łącznie 496 000 zł.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że z tytułu wniesienia aportem nabytej w drodze zamiany nieruchomości do spółki Zainteresowany uzyska przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochodem z tytułu planowanego aportu – stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 5 cyt. ustawy – będzie różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z cytowanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi w myśl art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w przypadku, gdy wartość nominalna udziałów nabytych przez Wnioskodawcę w zamian za aport w postaci nieruchomości będzie mniejsza od wartości wydatków poniesionych na nabycie przedmiotu aportu (nieruchomości) to nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego, stanowisko Zainteresowanego – zgodnie z którym, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ koszt uzyskania przychodu jest wyższy od przychodu – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.