ILPB2/4511-1-1358/15-4/DJ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe objęcia przez Wnioskodawcę udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
ILPB2/4511-1-1358/15-4/DJinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. wkłady niepieniężne
 4. wymiana (towarów)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 29 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji aportu udziałów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych transakcji aportu udziałów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 15 stycznia 2016 r. nr ILPB2/4511-1-1358/15-2/DJ, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 15 stycznia 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 20 stycznia 2016 r., natomiast w dniu 29 stycznia 2016 r. (data nadania 27 stycznia 2016 r.), do tut. Organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelką Polski i udziałowcem w Spółce „A” Sp. z o.o. (dalej Spółka „A”). Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W Spółce „A” występuje jeszcze inny udziałowiec (osoba fizyczna - podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania). Spółka „A” jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od całości swoich dochodów z siedzibą w Polsce.

Wszyscy udziałowcy Spółki „A”, w tym Wnioskodawca, zamierzają wnieść 100% posiadanych udziałów w Spółce „A” w formie wkładów niepieniężnych (aportów) do „B” Sp. z o.o. W zamian za wnoszone aporty wspólnicy otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym „B” Sp. z o.o. W następstwie powyższej transakcji dotychczasowi udziałowcy nie będą posiadać udziałów w kapitale Spółki „A” i jednocześnie wszystkie udziały Spółki „A” będzie posiadać „B” Sp. z o.o.

Wszyscy wspólnicy Spółki „A” w tym Wnioskodawca, dokonają wniesienia aportem wkładów niepieniężnych (tj. udziałów Spółki „A”), w efekcie podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „A” Sp. z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, jednocześnie, tzn. w tym samym dniu wspólnicy przeniosą na „A” Sp. z o.o. wszystkie posiadane udziały Spółki „A”. W związku z aportami nie wystąpią dopłaty w gotówce. Ponadto, „B” Sp. z o.o. uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce „A”, której udziały nabędzie.

B” Sp. z o.o., na moment aportu udziałów, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba „B” Sp. z o.o. oraz jej zarząd, w momencie wnoszenia aportem udziałów w Spółce „A” do „B” Sp. z o.o., w zamian za udziały w „B” Sp. z o.o., będą znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Również siedziba Spółki „A” oraz jej zarząd, w momencie wnoszenia aportem udziałów w Spółce „A” do „B” Sp. z o.o. w zamian za udziały w „B” Sp. z o.o., będą znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku czego Spółka „A” będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzował, że w sytuacji wniesienia udziałów „A” Sp. z o.o. do Spółki z o.o. „B” przez Wnioskodawcę oraz drugiego wspólnika Spółki „A” Sp. z o.o., bezwzględną większość praw głosu nie da „B” Sp. z o.o. wniesienie udziałów Spółki „A” Sp. z o.o. należących tylko do Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada bowiem poniżej 50% udziałów w „A” Sp. z o.o. Dopiero wniesienie przez drugiego wspólnika jego udziałów w „A” Sp. z o.o. do „B” Sp. z o.o. da „B” Sp. z o.o. bezwzględną większość praw głosów w „A” Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki „A” do „B” Sp. z o.o. w zamian za udziały „B” Sp. z o.o., Wnioskodawca uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy - w rezultacie wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki „A” do „B” Sp. z o.o., w zamian za udziały „B” Sp. z o.o., Wnioskodawca nie uzyska przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy pdof - za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Możliwe jest jednak wyłączenie z kategorii przychodów, przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy pdof, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w art. 24 ust. 8a-8c Ustawy pdof. W ramach planowanej transakcji „B” Sp. z o.o. nabędzie od wspólników Spółki „A”, w tym od Wnioskodawcy, 100% udziałów Spółki „A”. Udziały te zostaną przekazane w wyniku wymiany udziałów Spółki „A” na udziały „B” Sp. z o.o. Dodatkowo w związku z aportami nie wystąpią dopłaty w gotówce.

W rezultacie tej wymiany udziałów „B” Sp. z o.o. uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce „A”. Zatem spełnione będą kryteria wskazane w art. 24 ust. 8a Ustawy pdof.

Jednocześnie zarówno Spółka „A” jak i „B” Sp. z o.o. będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a udziały Spółki „A” wnoszone do „B” Sp. z o.o. będą stanowić wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału „B” Sp. z o.o.

Ponadto Wnioskodawca pragnie wskazać, że zarówno Spółka „A” jak i „B” Sp. z o.o. jako podmioty utworzone według prawa polskiego i określone jako „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zostały wymienione w poz. 29 załącznika nr 3 do Ustawy pdof.

Tym samym w świetle powyższego spełnione będą kryteria wskazane w art. 24 ust. 8b Ustawy pdof. Ze względu na fakt, że nabycie od wspólników Spółki „A” w tym od Wnioskodawcy 100% udziałów Spółki „A”, zapewniających bezwzględną większość głosów w Spółce „A”, ma nastąpić w tym samym czasie, spełniona zostanie także przesłanka określona w art. 24 ust. 8c Ustawy pdof. Skoro bowiem udziałowcy Spółki „A” dokonają transakcji wniesienia udziałów w tym samym czasie, to transakcje nabycia udziałów przez „B” Sp. z o.o. będą przeprowadzone w okresie czasu krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie, bowiem dokonane zostaną jednocześnie.

W świetle wskazanych wyżej wniosków po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia udziałów Spółki „A” do „B” Sp. z o.o.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Jednocześnie, zgodnie z aktualnie obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. treścią art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nadaną ustawą z dnia 29 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r., poz. 1328) – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym należy nadmienić, że powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty.

Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 noszącym tytuł „Szczególne zasady ustalania dochodu”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Z kolei stosownie do art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z powyżej cytowanego przepisu wynika, że w transakcji wymiany udziałów do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę również w przypadku, gdy aport w postaci udziałów (akcji) wnoszony jest etapami. Warunkiem jest jednak, aby w wyniku wnoszonych aportów spółka uzyskała bezwzględną większość praw głosu i uzyskanie tej większości nastąpiło w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę.

Innymi słowy, w przypadku wniesienia poszczególnych udziałów (akcji) aportem do spółki w różnym czasie, które to udziały (akcje) na danym etapie wnoszenia jeszcze nie dają spółce bezwzględnej większości praw głosu – przychodu dla wnoszącego aport nie będzie stanowić wartość otrzymanych przez niego udziałów (akcji) od spółki, do której wniósł ten aport pod warunkiem, że w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę kolejne wniesione udziały dadzą spółce bezwzględną większość praw głosu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (wraz z wszystkimi udziałowcami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „A”) wniesie do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „B” (Spółka nabywająca „B”) w drodze aportu udziały w Spółce „A” w zamian za co otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nabywającej „B”.

Wniesienie aportem przez wszystkich udziałowców Spółki „A” (w tym Wnioskodawcę) udziałów tej spółki do Spółki nabywającej „B”, nastąpi jednocześnie, tzn. w tym samym dniu, a więc w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcznego terminu, liczonego począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza transakcja wniesienia aportem udziałów Spółki „A” do Spółki nabywającej „B”. Wszystkie podmioty biorące udział w ww. transakcjach podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W przedmiotowej sprawie planowane nabycie udziałów Spółki „A” przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „B” nie będzie spełniać w odniesieniu do Wnioskodawcy warunków określonych w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wyraźnie wskazał, że w sytuacji wniesienia udziałów „A” Sp. z o.o. do Spółki z o.o. „B” przez Wnioskodawcę oraz drugiego wspólnika Spółki „A” Sp. z o.o., bezwzględną większość praw głosu nie da „B” Sp. z o.o. wniesienie udziałów Spółki „A” Sp. z o.o. należących tylko do Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada bowiem poniżej 50% udziałów w „A” Sp. z o.o. Dopiero wniesienie przez drugiego wspólnika jego udziałów w „A” Sp. z o.o. do „B” Sp. z o.o. da „B” Sp. z o.o. bezwzględną większość praw głosów w „A” Sp. z o.o.

Należy zauważyć, że w art. 24 ust. 8a oraz ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o „wspólniku” a nie o „wspólnikach”.

Zatem w rozstrzyganej kwestii koniecznym jest analizowanie sytuacji każdego ze wspólników osobno. Zwolnienie z podatku może uzyskać tylko osoba wnosząca większościowy pakiet udziałów (akcji), ponieważ wypełnia określone przesłanki wynikające z przepisów. Wnioskodawca, który nie posiada większości udziałów, nie wypełnia dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiadane przez Wnioskodawcę udziały nie są bowiem w stanie zapewnić Spółce nabywającej udziały uzyskanie bezwzględnej większości praw głosów w Spółce, której udziały (akcje) są nabywane.

Podkreślić również należy, że w stanie prawnym obowiązującym do końca 2014 r. w treści art. 24 ust. 8a znajdował się zapis o nabywaniu udziałów przez spółkę od wspólników innej spółki. W chwili obecnej interpretowany przepis jasno określa, że chodzi o pojedynczego wspólnika.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że poprzez samodzielne wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów posiadanych w Spółce „A”, Spółka nabywająca „B” nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, gdyż Wnioskodawca posiada poniżej 50% udziałów w Spółce „A”.

W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie w stosunku do Wnioskodawcy zastosowania nie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na moment dokonania opisanej we wniosku transakcji u Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powstały przychód należy kwalifikować zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.