ILPB2/415-1151/11-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy wniesienie aportu do spółki komandytowo-akcyjnej powoduje powstanie przychodu podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2011 r. (data wpływu 5 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza wnieść do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA lub Spółka) w formie aportu wybrane aktywa na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Przedmiotem wkładu niepieniężnego na pokrycie obejmowanych w Spółce akcji mogą być między innymi środki trwałe, prawa majątkowe oraz wierzytelności, w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Zainteresowaną pożyczek, obejmujące wierzytelność główną oraz wierzytelność o zapłatę należnych odsetek od kapitału. Przedmiot aportu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani przepisów podatkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie do SKA wkładu niepieniężnego, obejmującego wszystkie, bądź niektóre ze wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego aktywów rodzi po stronie Wnioskodawczyni konsekwencje podatkowe w postaci powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wniesienie przez Nią na warunkach wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego wkładu niepieniężnego do SKA w zamian za obejmowane w Spółce akcje nie będzie na moment wniesienia rodziło po stronie Zainteresowanej jakichkolwiek konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności nie powstanie z tego tytułu po Jej stronie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu.

Ustawa PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. wprost stanowi w art. 21 ust. 1 pkt 50b, że wolnymi od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przepis ten wprost ustanawia zwolnienie przedmiotowe dla przychodów, które są przedmiotem zapytania Wnioskodawczyni, jako że spółka komandytowo-akcyjna należy do spółek osobowych prawa handlowego.

Przedstawione przez Zainteresowaną stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, tak z okresu po 1 stycznia 2011 r. (po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiotowym zakresie), jak i z okresu sprzed tej daty:

Wniesienie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oznaczonych składników majątku spółki komandytowo-akcyjnej jako aportu do spółki jawnej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej nie powoduje po jej stronie powstania przychodu z działalności gospodarczej” - Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Gd 1276/10.

Aport do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w żadnym przepisie nie przewiduje opodatkowywania podatkiem dochodowym czynności wniesienia przez osobę fizyczną aportu do spółki osobowej” – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 1617/09.

Wniesienie przez wspólnika do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności obejmującej zarówno kapitał jak i należne odsetki jest zdarzeniem neutralnym podatkowo” -Wyrok WSA w Lublinie z dnia 19 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Lu 95/10.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zainteresowana wnosi o potwierdzenie stanowiska wyrażonego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowana zamierza wnieść do spółki komandytowo-akcyjnej wkład niepieniężny. Przedmiotem aportu mogą być między innymi środki trwałe, prawa majątkowe oraz wierzytelności, w tym wierzytelności z tytułu udzielonych przez Wnioskodawczynię pożyczek, obejmujące wierzytelność główną oraz wierzytelność o zapłatę należnych odsetek od kapitału.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm. – dalej K.s.h.), przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Stosownie do art. 8 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

W myśl art. 4 § 1 pkt 1 K.s.h., spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Z kolei stosownie do art. 125 K.s.h., spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu na spółkę.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem udziały (akcje), a więc uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia. Otrzymując bowiem udziały (akcje) wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki osobowej.

Przechodząc na grunt prawa podatkowego wskazać należy, iż zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż wniesienie przez Wnioskodawczynię aktywów wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku do spółki komandytowo-akcyjnej nie spowoduje konsekwencji podatkowych w postaci powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.