IBPP4/443-1455/10/JP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2010r. (data wpływu 4 października 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 grudnia 2010r. (data wpływu 15 grudnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 października 2010r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 grudnia 2010r. (data wpływu 15 grudnia 2010r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gmina jako samorządowa osoba prawna, która nie ma własnych struktur organizacyjnych , nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 9 ust. 1-4 cytowanej ustawy w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej określa odrębna ustawa.

Gmina realizuje ustawowe zadania własne dotyczące usług wodociągowych i zaopatrzenia w wodę przy pomocy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. powołanej spółki prawa handlowego, której Gmina jest jedynym udziałowcem.

Obecnie Gmina jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. „...”.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Gminą a wykonawcą jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do tego zadania (budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej).

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wniesiona w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W zamian za przekazany wkład niepieniężny Gmina obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Ponadto jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 6 grudnia 2010r. Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest osoba prawna Gmina, natomiast Urząd Miasta wykonuje zadania własne przypisane do realizacji Gminie.

Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania V pn. „...” zrealizowanej w ramach zadania pn. „...” nastąpiło w lipcu 2010r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych jaką niewątpliwie jest w obecnym stanie prawnym wniesienie aportu do spółki prawa handlowego Gminie jako czynnemu podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej...

Gmina zapłaciła wykonawcy za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową, która to dokumentacja zostanie wniesiona aportem do spółki prawa handlowego. Na tą okoliczności Gmina wystawi fakturę VAT ze stawką 22% dokumentując tę czynność.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która to dokumentacja zostanie w formie aportu wniesiona do spółki prawa handlowego. W zamian za wniesienie aportu Gmina otrzyma świadczenie zwrotne w formie udziałów.

Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 przez świadczenie usług o którym mowa w ww. przepisie, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych , bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są wartości niematerialne i prawne w rozumieniu powołanego przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi wartościami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług w myśl tego przepisu.

Zdaniem Gminy wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu do spółki prawa handlowego stanowi odpłatną dostawę usług i jednocześnie umożliwia odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu usług wnoszonych następnie jako aport do spółki.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy usługi z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Gmina zakupiła, zapłaciła za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i jednocześnie nie poczyniła żadnych czynności inwestycyjnych wykorzystując te dokumentacje.

Skoro zatem Gmina dokona zakupu usługi w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie usługa ta zostanie wykorzystana do wykonania czynności opodatkowanej jaką jest w obecnym stanie prawnym wniesienie aportu do spółki prawa handlowego (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie przedłuża zwolnienia czyli traktuje aport jako dostawę towarów (usług), to Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wskazany w fakturach VAT dokumentujących dokonane zakupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle powyższego w celu ustalenia czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT związanego z wniesieniem w postaci aportu dokumentacji projektowo-kosztorysowej konieczne jest dokonanie oceny czy czynność wniesienia aportu dokumentacji będzie skutkowała dla Wnioskodawcy obowiązkiem opodatkowania takiej czynności.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ilekroć w ustawie o podatku od towarów i usług jest mowa o sprzedaży należy przez to rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ww. ustawy).

Pojęcie dostawy towarów ustawodawca zdefiniował w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem pod pojęciem tym należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółek prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję czynności podlegającej opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca (Gmina) jest w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. „...”.

Gmina realizuje ustawowe zadania własne dotyczące usług wodociągowych i zaopatrzenia w wodę przy pomocy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., której Gmina jest jedynym udziałowcem.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Gminą a wykonawcą jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do tego zadania (budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej).

Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wniesiona w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w lipcu 2010r. W zamian za przekazany wkład niepieniężny Gmina obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Do dnia 30 listopada 2008r. czynność wniesienia aportów do spółek prawa handlowego i cywilnego objęta była przedmiotowym zwolnieniem od podatku od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

W dniu 1 grudnia 2008r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Nowe przepisy co do zasady nie przewidują zwolnienia od podatku VAT aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego, w związku z powyższym czynność ta jest opodatkowana.

Jednakże zgodnie z przepisem § 38 ww. rozporządzenia w okresie do dnia 31 marca 2009r. w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego mogło być stosowane zwolnienie od podatku. Podatnik mógł więc sam zdecydować, czy chce opodatkować aport podatkiem od towarów i usług, czy też wybrać zwolnienie tej czynności z opodatkowania.

Natomiast po tej dacie, wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu aportu.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast w myśl art. 4 § 1 pkt 1 ww. ustawy, spółka osobowa oznacza – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższego wynika, iż zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych) i tylko w odniesieniu do tych czynności, które nie są wykonywane na podstawie zawartych przez gminę umów cywilnoprawnych jak ma to miejsce w niniejszej sprawie.

Z opisu stanu faktycznego wynika jednoznacznie, że nabyta dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wniesiona jako aport do Spółki w lipcu 2010r. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której wnoszony aport podlega opodatkowaniu.

W konsekwencji ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie usługi w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizowania przedmiotowej inwestycji.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.