IBPP3/4512-529/15/UH | Interpretacja indywidualna

- Podstawa opodatkowania czynności wniesienia aportu rzeczowego w postaci sieci kanalizacyjnej,
- Czy wartość ustalonego aportu spełnia warunki definicji obrotu – jako kwoty należnej z tytułu przekazania aportu, pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT,
- Odrębne rozliczenia ze spółką na rzecz której wnoszony jest aport podatku należnego
IBPP3/4512-529/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. nieruchomości
 3. podstawa opodatkowania
 4. wartość rynkowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643), w związku wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 478/14 oraz wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 11 września 2013 r. sygn. akt III SA/Gl 1235/13 (data wpływu do Organu prawomocnego orzeczenia 14 lipca 2015 r.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 listopada 2012 r. (data wpływu 12 listopada 2012 r.), uzupełnionym pismem z 12 lutego 2013 r., (data wpływu 14 lutego 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportu rzeczowego w postaci sieci kanalizacyjnej,
 • czy wartość ustalonego aportu spełnia warunki definicji obrotu – jako kwoty należnej z tytułu przekazania aportu, pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT,
 • odrębnego rozliczenia ze spółką na rzecz której wnoszony jest aport podatku należnego

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportu rzeczowego w postaci sieci kanalizacyjnej,
 • czy wartość ustalonego aportu spełnia warunki definicji obrotu – jako kwoty należnej z tytułu przekazania aportu, pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT,
 • czy zapłacony do urzędu skarbowego przez Wnioskodawcę podatek należny może podlegać odrębnemu rozliczeniu ze spółką, na rzecz której wnoszony jest aport.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 lutego 2013 r. (data wpływu 14 lutego 2013 r.) znak: KR.310.11.2012, będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia znak: IBPP3/443-1245/12/UH z dnia 1 lutego 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Miasto ... - Urząd Miasta ... (Wnioskodawca) zamierza wnieść do spółki prawa handlowego aport rzeczowy w postaci sieci kanalizacyjnej zrealizowanej ze środków własnych Miasta. Wartość aportu rzeczowego zostanie określona na poziomie kosztów poniesionych przez Miasto stanowiących kwotę netto gdyż podatek VAT jako naliczony został odliczony od podatku należnego w trakcie realizacji inwestycji ponieważ było wiadomym, że w momencie zrealizowania inwestycji zostanie ona wniesiona jako aport do spółki prawa handlowego wraz z naliczeniem od tej transakcji podatku należnego.

Wartość nominalna wniesionego aportu będzie równowartością kosztów inwestycji netto (po odliczeniu VAT przy zakupie).

W piśmie z dnia 12 lutego 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że w zamian za wniesiony w ramach wkładu niepieniężnego – aport rzeczowy w postaci sieci kanalizacyjnej, Wnioskodawca otrzyma udziały w spółce prawa handlowego.

Wartość nominalna tych udziałów ustalona w umowie uzależniona będzie od wartości wniesionych udziałów i wartości jednego udziału. Np. jeśli wartość jednego udziału wynosi 500 zł a Wnioskodawca wnosi aport o wartości 1.000.000 zł to obejmuje 2.000 udziałów.

Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT z tytułu wniesienia aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego wystawi fakturę VAT, w której wykaże podatek należny obliczony od wartości netto aportu w wysokości 23%.

W przypadku wniesienia aportu przez Wnioskodawcę, Spółka prawa handlowego opłaci podatek VAT wynikający z faktury dokumentującej aport środkami pieniężnymi poprzez przelew środków na konto Wnioskodawcy zgodnie z terminem zapłaty określonym na fakturze VAT oraz w umowie (akcie notarialnym).

W akcie notarialnym zawartym pomiędzy Prezydentem Miasta działającym w imieniu Wnioskodawcy i Zarządem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określa się, że Prezydent Miasta działający w imieniu Wnioskodawcy oświadcza, że Wnioskodawca obejmuje w podwyższonym kapitale Spółki pod firmą X np. 2000 (słownie dwa tysiące) nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy udział, czyli o łącznej wartości 1.000.000 (słownie jeden milion zł) i pokrywa je wkładem niepieniężnym (aportem) – w postaci sieci kanalizacyjnej, zrealizowanych przez Wnioskodawcę w 2012 r. o łącznej wartości 1.000.000 zł netto a szczegółowo określonych w załączniku do tego aktu notarialnego. Prezydent Miasta działając w imieniu Wnioskodawcy w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uchwały nr X z dnia X Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników danej Spółki (tu jej nazwa) oraz oświadczenia o objęciu udziałów - przenosi na rzecz Spółki X z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiące majątek Wnioskodawcy własność sieci kanalizacyjnej realizowanych przez Wnioskodawcę w 2012 r. szczegółowo określonych w załączniku do tego aktu notarialnego a panowie (tu nazwiska członków Zarządu) działając w imieniu Spółki (tu jej nazwa) z ograniczoną odpowiedzialnością wyrażają zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki własność sieci kanalizacyjnej wyżej opisanych. Strony postanawiają, że wydanie sieci kanalizacyjnej w posiadanie Spółki X nastąpi w terminie do 21 dni licząc od dnia zawarcia tego aktu notarialnego.

Stawiający postanawiają, że koszty tej umowy ponosi Spółka X z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podatnik Miasto ... – Urząd Miasta ... wystawi fakturę VAT na kwotę brutto 1.230.000 zł z podaniem daty sprzedaży jako daty zawarcia aktu notarialnego. Podatek VAT w wysokości 230.000 zł wynikający z faktury VAT dokumentującej aport zostanie zapłacony przez Spółkę X z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Co stanowi podstawę opodatkowania czynności wniesienia aportu rzeczowego w postaci sieci kanalizacyjnej... (pytanie zostało ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 12 lutego 2013r.)
 2. Czy wartość tak ustalonego aportu spełnia warunki definicji obrotu – jako kwoty należnej z tytułu przekazania aportu, pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT...
 3. Czy zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek należny przez Wnioskodawcę może podlegać odrębnemu rozliczeniu ze spółką, na rzecz której wniesiono aport...

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 12 lutego 2012 r.):

 1. Podstawą opodatkowania aportu rzeczowego w postaci sieci kanalizacyjnej jest jej wartość wyceniona jako równowartość kosztów inwestycji netto.
 2. Wartość aportu rzeczowego wyceniono jako równowartość kosztów inwestycji netto z uwagi na fakt, że budowa sieci kanalizacyjnej realizowana była w 2012 r. i wycena aportu przez biegłego rzeczoznawcę nie jest konieczna. W oparciu o art. 29 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).
 3. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) – podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. W opisanym przypadku kwota należna z tytułu zawartej transakcji wynosiłaby ogółem np. 1.230.000,00 zł (w tym wartość udziałów 1.000.000 zł i wartość podatku VAT 230.000 zł) a pomniejszona o kwotę podatku VAT wynosiłaby 1.000.000 zł. – zatem podstawą opodatkowania jest kwota 1.000.000 zł stanowiąca obrót.
 4. Podatek należny zapłacony przez Wnioskodawcę może podlegać odrębnemu rozliczeniu ze Spółką na rzecz której wniesiono aport. Rozliczenie będzie przeprowadzone na podstawie faktury VAT dokumentującej aport, przy czym wartość netto wykazana na fakturze będzie stanowiła wartość aportu wniesionego przez Wnioskodawcę natomiast równowartość należnego podatku VAT podlegać będzie przekazaniu przez Spółkę na rachunek Wnioskodawcy w terminie do 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT. W zakresie wystawiania faktur - § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 201l r. (Dz.U. 2011 Nr 68 poz. 360 ze zm.).

W dniu 20 lutego 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP3/443-1245/12/UH uznając, że stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej:

 • podstawy opodatkowania czynności wniesienia aportu rzeczowego w postaci sieci kanalizacyjnej,
 • czy wartość ustalonego aportu spełnia warunki definicji obrotu – jako kwoty należnej z tytułu przekazania aportu, pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT,

-jest nieprawidłowe.

 • odrębnego rozliczenia ze spółką na rzecz której wnoszony jest aport podatku należnego

-jest prawidłowe.

Pismem z 5 marca 2013 r. złożonym na podstawie art. 52 § 3 w związku z art. 3 § 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) Wnioskodawca wezwał Organ do usunięcia naruszenia prawa przez zmianę indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 20 lutego 2013 r. znak: IBPP3/443-1245/12/UH i uznania stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe.

W odpowiedzi na ww. wezwanie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach pismem z 4 kwietnia 2013 r. znak: IBPP3/4432-6/13/UH podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w interpretacji indywidualnej z 20 lutego 2013 r. znak: IBPP3/443-1245/12/UH.

Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 20 lutego 2013 r. znak: IBPP3/443-1245/12/UH złożył skargę z 29 kwietnia 2013 r. (data wpływu 30 kwietnia 2013 r.), w której wniósł o uchylenie zaskarżonej interpretacji.

Wyrokiem z 11 września 2013 r. sygn. akt III SA/Gl 1235/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Wyrokiem z 6 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 478/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działania lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Mając na uwadze ocenę prawną wyrażoną w ww. wyroku NSA z 6 marca 2015 r. sygn. akt I FSK 478/14 oraz w wyroku WSA z 11 września 2013 r. sygn. akt III SA/Gl 1235/13 oraz stan prawny mający w sprawie zastosowanie, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania interpretacji z 20 lutego 2013 r. nr IBPP3/443-1245/12/UH, gdyż we wniosku z 5 listopada 2012 r. (data wpływu 12 listopada 2012r.) uzupełnionym pismem z 12 lutego 2013 r. (data wpływu 14 lutego 2013 r., Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego, a niniejsza interpretacja została wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia tej sprawy i zastępuje uchyloną interpretację.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlega miedzy innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.

Stosownie zaś do art. 7 ustawy, przez dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

W przedstawionym we wniosku o interpretację opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci sieci kanalizacyjnej, nastąpi przeniesienie prawa własności tegoż obiektu na rzecz spółki prawa handlowego, która stanie się jego właścicielem, w zamian za co Wnioskodawca obejmie udziały w tej spółce w wartości odpowiadającej wartości netto inwestycji. Z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą) a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przy tym przybierać różne formy, nie musi więc być ustalona lub dokonana w pieniądzu. Opisana we wniosku transakcja stanowi dla celów podatku od towarów i usług odpłatną dostawę towarów. Obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie przewidują żadnych szczególnych uregulowań w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wnoszonych aportów, a zatem do czynności wniesienia aportu należy stosować te same przepisy, które odnoszą się do sprzedaży. Zatem przyjęto w sprawie, że wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci sieci kanalizacyjnej należy traktować jako odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej. Wiąże się to również, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT z wystawieniem przez Wnioskodawcę faktury VAT dokumentującej powyższą czynność.

Stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – podstawą opodatkowania jest obrót z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Z kolei w myśl art. 29 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12. Wartość rynkowa została zdefiniowana w art. 2 pkt 27b ustawy o VAT.

Jak stanowi art. 2 pkt 27b ww. ustawy o VAT, przez pojęcie wartości rynkowej rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach cyt. „Jak więc z powyższych przepisów wynika, regulacja zawarta w art. 29 ust. 9 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. – dotyczy pewnego rodzaju sytuacji szczególnej w stosunku do przypadku określonego w ust. 1 i znajduje pierwszeństwo w zastosowaniu w razie zaistnienia takiej właśnie sytuacji, a więc zawsze wtedy, gdy dla czynności określonej w art. 5 ust. 1 (m.in. wniesienie aportu) nie została określona cena.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w zamian za wniesiony aport wspólnicy spółki cywilnej uzyskają w spółce z o.o. prawa i obowiązki (majątkowe i korporacyjne) przysługujące wspólnikowi. W takiej sytuacji, nie wystąpi więc kwota należna (cena) z tytułu sprzedaży, lecz formę zapłaty stanowić będą udziały spółki objęte w zamian za wniesioną aportem sieć kanalizacyjną. Zatem w przypadku wniesienia do spółki rzeczy ruchomej w formie wkładu niepieniężnego, podstawą opodatkowania aportu – w oparciu o art. 29 ust. 9 u.p.t.u. – będzie wartość rynkowa rzeczy pomniejszona o kwotę należnego VAT. Nie sposób zgodzić się ze spółką, że to art. 158 k.s.h. nakłada na spółkę obowiązek określenia kwoty (ceny) należnej wspólnikowi wnoszącemu wkład niepieniężny do spółki. Przepis art. 158 k.s.h. wyraźnie wskazuje tylko, że umowa spółki powinna określać liczbę i wartość nominalną objętych w zamian za wkład niepieniężny udziałów. Bezpośrednio z ceną w przypadku obejmowania udziałów możemy mieć do czynienia wyłącznie w przypadku obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Wynika to z art. 154 § 3 k.s.h., stanowiącego, że jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. W przypadku obejmowania udziałów za wkłady niepieniężne nie może być mowy bezpośrednio o cenie, bowiem jak wskazuje się w doktrynie „Pojęcie agio należy łączyć tylko z wkładami pieniężnymi” (A. Kidyba, Komentarz do art. 154 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2011). W tym kontekście należy podkreślić, że kwestie podstawy opodatkowania regulowane są wyłącznie przepisami ustaw podatkowych. K.s.h. jest aktem prawa ustrojowego spółek handlowych i z jego przepisów nie należy wywodzić skutków o charakterze podatkowym takich jak: zasady opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania itp., albowiem tych należy poszukiwać w przepisach prawa podatkowego.”

Mając na uwadze art. 29 ust. 9 ustawy o VAT „(...) w przypadku dokonania czynności wniesienia towaru (rzeczy ruchomej) jako wkładu niepieniężnego (aportu), nie występuje kwota należna (cena) w zamian za wniesiony towar, lecz formę należności stanowią udziały w spółce z o.o. Należy przy tym wyjaśnić, że wnoszący wkład niepieniężny do spółki i obejmując udziały w zamian za aport – nie otrzymuje od niej świadczenia będącego wprost ekwiwalentem jego świadczenia w postaci wniesionego wkładu. Za ekwiwalent taki nie może być uważany udział kapitałowy wspólnika w spółce. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „udział kapitałowy wspólnika stanowi określoną wartość księgową, wyrażoną w złotych, która stanowi podstawę do określenia praw lub obowiązków wspólnika w spółce w przypadkach przewidzianych przez ustawę lub umowę spółki (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, tom I, komentarz do art. 1-150, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2001, str. 326). Wspólnik otrzymujący udział kapitałowy nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce. Są to zarówno prawa majątkowe (partycypowanie w zyskach i stratach spółki, udział w podziale jej majątku w przypadku rozwiązania spółki) jak i prawa korporacyjne związane z uczestnictwem w spółce i decydowaniem o jej sprawach. Nabywany przez wspólnika udział kapitałowy określa więc wyłącznie zakres praw (i obowiązków) wspólnika, co nie pozwala wyrazić jego wartości w cenie, która odpowiadałaby wprost wartości wniesionego aportu. Pogląd, że w przypadku wniesienia aportu nie można mówić o typowym pojęciu ceny (charakterystycznej dla wynagrodzenia z umów sprzedaży) wyraził też NSA w wyroku z 22 września 2010 r., sygn. akt II FSK 836/09 analizując zagadnienie opodatkowania podatkiem dochodowym wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki. Zdaniem NSA „ceną nabycia” nie są otrzymane – w zamian za aport – udziały w spółce mimo, że istotnie posiadają one wartość materialną. Obejmują one bowiem nie tylko uprawnienia majątkowe wspólnika, ale także niemajątkowe, których wartości nie można określić.

Aport jest zatem wkładem niepieniężnym wnoszonym do spółki w celu pokrycia udziałów. W takiej sytuacji skoro suma wartości nominalnej udziałów jest odzwierciedleniem wartości wkładów wnoszonych do spółki, wartość ta – określona kwotowo – stanowi równowartość wkładu niepieniężnego wnoszonego do spółki przez wspólnika. Uwzględnić przy tym należy, że z punktu widzenia podatku od towarów i usług to czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki stanowi czynność opodatkowaną tym podatkiem, a więc stanowi – w zależności od przedmiotu aportu – dostawę towaru lub świadczenie usługi (sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy), której ekwiwalentem jest objęcie (pozyskanie) określonej w umowie ilości udziałów o określonej wartości nominalnej. W podatku od towarów i usług wspólnik będzie dostawcą towaru (usługodawcą usługi), a spółka nabywcą, „wynagradzającą” go za aport udziałami o określonej wartości. Do określenia zatem podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) zastosowanie znajdzie art. 29 ust. 1 ustawy, stanowiący, że obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, przy czym kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Oznacza to, że suma wartości nominalnej udziałów jako całkowite odzwierciedlenie wartości wkładu wnoszonego do spółki stanowi „kwotę należną” z tytułu wniesienia tegoż aportu, obejmującą całość świadczenia należnego sprzedawcy (wspólnikowi) od nabywcy (spółki), którą – w celu określenia podstawy opodatkowania (obrotu) – należy pomniejszyć o kwotę należnego podatku. Wskazuje to, że suma wartości nominalnej udziałów stanowi kwotę brutto z tytułu wniesienia aportu, to znaczy kwotę zawierającą w sobie podatek. Podatek z tytułu tej czynności należy więc liczyć od sumy wartości udziałów („w stu”) (zob. Janusz Zubrzycki, Leksykon VAT 2011, wyd. Unimex, s. 72). Powyższy pogląd zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie I FSK 1405/11, a Sąd rozstrzygający w niniejszej sprawie w pełni go podziela. Pogląd ten podzielił WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie I SA/Wr 1275/12 (wszystkie orzeczenia www.orzeczeniansa.gov.pl).

Każdorazowo bowiem w przypadku wniesienia aportu do spółki kapitałowej (więc także do spółki akcyjnej) podstawą opodatkowania, określoną w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., będzie wartość nominalna objętych w zamian udziałów (w tym przypadku akcji). Jednakże wartość nominalna tych udziałów będzie kwotą brutto, co wynika z brzmienia ostatnio przytoczonego przepisu.”

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1 i ściśle z nim związanego pytania nr 2 jest prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należy wskazać, że stosowanie do treści, przywołanego w uzasadnieniu stanowiska własnego, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.), fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-5, § 10 – 12 § 16 ust. 2.

Wnioskodawca przedstawiając opis sprawy wskazał, że jako czynny podatnik VAT z tytułu wniesienia aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego wystawi fakturę VAT, w której wykaże podatek należny obliczony od wartości netto aportu w wysokości 23%.

Faktura VAT dokumentująca aport będzie podstawą rozliczenia, przy czym wartość netto wskazana na fakturze będzie stanowiła wartość aportu wniesionego przez Wnioskodawcę natomiast równowartość należnego podatku VAT podlegać będzie przekazaniu przez Spółkę na rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Wnioskodawca na powyższym tle powziął wątpliwość czy zapłacony do urzędu skarbowego podatek należny przez Wnioskodawcę może podlegać odrębnemu rozliczeniu za Spółką.

Zaznacza się, że co do zasady (poza wyjątkami określonymi w ustawie np. w art. 32 ustawy o VAT) przepisy prawa podatkowego pozostawiają stronom transakcji rozstrzygnięcie kwestii wysokości wynagrodzenia za dostawę towarów czy świadczenie usług. Umowa w zakresie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci sieci kanalizacyjnej jest umową cywilną, w oparciu o którą strony mogą dowolnie kształtować stosunki społeczne w ramach swobody umów i autonomii woli stron.

Podkreślenia wymaga że to strony będące przedmiotem umowy dokonają w zawieranej przez siebie umowie określenia wartości za którą dokonują transakcji.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie mają prawa ingerować w treść zawieranych umów i przyjęty w nich sposób rozliczeń pomiędzy stronami, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy podatkowe, a to może być stwierdzone jedynie w drodze postępowania podatkowego. Należy zatem uznać, że stronom omawianej transakcji przysługuje swoboda wyboru rozliczenia

Przepisy ustawy o podatku VAT nie określają formy rozliczenia transakcji pomiędzy stronami umów cywilnoprawnych, nie zabraniają, stosowania różnych sposobów regulowania należności (wynagrodzenia) za świadczenia tj. w formie pieniężnej, towaru w zamian za towar, kompensaty wzajemnych należności, czy też udziały w zamian za wkład niepieniężny. Tym samym na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług nic nie stoi na przeszkodzie, by część należności za wkład niepieniężny tj. wartość należnego podatku VAT, uregulowana została przez Spółkę (podmiot otrzymujący aport) przelewem na rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy całościowo jest prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-1245/12/UH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.