IBPP3/4512-195/16/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Uznanie wniesienia aportem sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków do Spółki za czynność korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2015, poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wniesienia aportem sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków do Spółki za czynność korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wniesienia aportem sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków do Spółki za czynność korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina T. (zwana dalej Gminą) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina T. jest jedynym właścicielem (100% objętych udziałów) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „X” sp. z o.o. (zwanego dalej Spółką).

W przyszłości Gmina zamierza wnieść aport do Spółki w postaci sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków, które zostały wybudowane w ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę. Wniesienie aportu nastąpi po podjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Aport stanowić będą sieci wodociągowe i sieci kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków wybudowane do końca 2004 roku.

W okresie realizacji inwestycji obejmujących ww. obiekty, które mają być przedmiotem aportu, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług był Urząd Gminy, nie Gmina. Obiekty te po wybudowaniu pozostały majątkiem Gminy.

Gmina po wybudowaniu ww. sieci oraz przepompowni przekazała je bezumownie w nieodpłatne użytkowanie Spółce. Nieodpłatne użytkowanie było czynnością niepodlegającą VAT. Eksploatacją tych sieci oraz sprzedażą wody i opłatami za odprowadzanie ścieków zajmowała się i zajmuje się nadal powołana do tego celu Spółka.

Podatek naliczony wynikający z faktur VAT wystawionych przez wykonawców na zarejestrowanego w tym czasie podatnika podatku od towarów i usług tj. Urząd Gminy nie został odliczony. Urzędowi, nie przysługiwało bowiem prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę sieci oraz przepompowni wobec braku związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż nie uzyskiwał przychodów ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Budowle były wykorzystywane jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT (nieodpłatne użytkowanie przez Spółkę). Gmina nie ponosiła w odniesieniu do tych obiektów wydatków na ulepszenie.

W dniu 30 grudnia 2013 roku Gmina podpisała ze Spółką umowę odpłatnej dzierżawy ww. sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz przepompowni ścieków. Odpłatne prawo użytkowania nieruchomości jest usługą w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki podstawowej.

Pierwsze zasiedlenie ww. obiektów w rozumieniu art. 2 pkt 14 ww. ustawy nastąpiło poprzez zawarcie pomiędzy Gminą a Spółką odpłatnej umowy dzierżawy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków z dniem 30 grudnia 2013 r. do chwili obecnej. Między pierwszym zasiedleniem a wniesieniem aportem majątku Gminy do Spółki upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Wymienione we wniosku obiekty, będące przedmiotem aportu są trwale związane z gruntem i są budowlami w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie aportu w postaci ww. sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków do Spółki będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Gminy, wniesienie aportu w postaci sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków przez Gminę do Spółki (ze 100 % udziałem Gminy) będzie podlegało zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), gdyż dostawa ww. budowli nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Również pomiędzy pierwszym zasiedleniem tych budowli (wydaniem budowli dzierżawcy na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 grudnia 2013 r.) a mającą mieć miejsce dostawą budowli upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Według art. 2 pkt 22 cytowanej ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełnić przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

W przedstawionej sytuacji wniesienie aportem sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków do Spółki będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów, zawarta w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawana jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów). Jednakże sposób jej opodatkowania (właściwa stawka podatku VAT lub zwolnienie od podatku) zależy od tego, co jest przedmiotem aportu.

W rozpatrywanej sprawie przedmiotem aportu będą budowle - sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa oraz przepompownie ścieków. Zatem w celu ustalenia, czy dostawa przedmiotowych budowli będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług należy odwołać się do regulacji dotyczących dostawy budowli.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa budowli, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, dzierżawę, bowiem zarówno sprzedaż jak i najem, dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku (budowli) do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż za pierwsze zasiedlenie można uznać oddanie przez Gminę sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków do odpłatnej eksploatacji przez Spółkę, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 grudnia 2013 r., gdyż jest to czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy także stwierdzić, iż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Z uwagi na fakt, że zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 43, ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. planowany przez Gminę aport sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków nie będzie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, ani też pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą (aportem) budowli nie upłynie okres krótszy niż dwa lata, dostawa (aport) budowli, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje więc wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów”. Określeniem „usługi” w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług objęto obszerny krąg czynności, obejmujący swym zakresem zarówno czynności określone przez stosowne klasyfikacje statystyczne, jak i cały szereg innych świadczeń, które nie są ujęte w tych klasyfikacjach.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełnić przesłanki uznania jej za dostawę towarów w świetle art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).

W przedstawionej sytuacji aport sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków do spółki komunalnej będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów. Jednakże sposób jej opodatkowania (właściwa stawka podatku VAT lub zwolnienie od podatku) zależy od tego, co jest przedmiotem aportu.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 -12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Jednakże, w myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 7a, warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Gmina podała we wniosku, że zamierza wnieść aport do Spółki w postaci sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków, które zostały wybudowane do końca 2004 roku. Gmina po wybudowaniu ww. sieci oraz przepompowni przekazała je bezumownie w nieodpłatne użytkowanie Spółce. Nieodpłatne użytkowanie było czynnością niepodlegającą VAT. Podatek naliczony wynikający z faktur VAT nie został odliczony. Urzędowi, nie przysługiwało bowiem prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę sieci oraz przepompowni wobec braku związku ze sprzedażą opodatkowaną, gdyż nie uzyskiwał przychodów ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Budowle były wykorzystywane jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu VAT (nieodpłatne użytkowanie przez Spółkę). Gmina nie ponosiła w odniesieniu do tych obiektów wydatków na ulepszenie. W dniu 30 grudnia 2013 roku Gmina podpisała ze Spółką umowę odpłatnej dzierżawy ww. sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz przepompowni ścieków. Odpłatne prawo użytkowania nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wymienione we wniosku obiekty, będące przedmiotem aportu są trwale związane z gruntem i są budowlami w rozumieniu Prawo Budowlane. Gmina wskazała również, że pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. obiektów, a wniesieniem aportem majątku do spółki upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy wniesienie aportu w postaci ww. sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków do Spółki będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przedstawione przepisy prawa, w celu ustalenia czy dostawa budowli na którą składają się sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne i przepompownie ścieków, wybudowane do końca 2004 roku mogą korzystać ze zwolnienia, koniecznym jest zbadanie przesłanek określonych przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

W celu ustalenia czy w analizowanej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć czy względem ww. obiektów nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Należy zauważyć, że w kwestii rozumienia definicji pierwszego zasiedlenia wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 maja 2014 r. sygn. I FSK 382/14. Sąd w wyroku tym stwierdził, że „Wykładnia językowa, systematyczna i celowościowa dyrektywy 112 wskazuje wyraźnie, że ww. pojęcie należy rozumieć szeroko jako „pierwsze zajęcie budynku, używanie”. Zatem w taki sposób powinna być odczytywana definicja przewidziana w treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT”. W świetle powyższego należy więc przyjąć, że jeżeli podatnik użytkował dany budynek, budowlę lub ich części i spełnia warunek korzystania z budynku, budowli lub ich części przez wymagany czas, to do zbycia tego budynku, budowli lub ich części zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze okoliczności przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku względem mających być przedmiotem aportu sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków, nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Jak bowiem wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Gmina przedmiotowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków wybudowane do końca 2004 r. przekazała w nieodpłatne użyczenie Spółce a następnie w dniu 30 grudnia 2013 r. podpisała ze Spółką (obowiązująca do chwili obecnej) umowę odpłatnej dzierżawy ww. sieci i przepompowni. Ponadto Gmina nie ponosiła w odniesieniu do tych obiektów wydatków na ulepszenie.

W związku z powyższym planowany przez Wnioskodawcę aport sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków objętych wnioskiem nie zostanie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia.

Tym samym planowany aport wymienionych we wniosku sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków wybudowanych do końca 2004 r. – objętych niniejszą interpretacją w stosunku do których pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą (aportem) upłynie okres dłuższy niż 2 lata – będzie objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie warunków wynikających z tego przepisu.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym gmina ma prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT, ponieważ pomiędzy pierwszym zasiedleniem a wniesieniem aportu w postaci sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków upłynął okres dłuższy niż 2 lata, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.