IBPP3/443-1016/10/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie czynności wniesienia aportu oczyszczalni ścieków

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2010 r. (data wpływu 23 grudnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 4 marca 2011 r. znak IBPP3/443-1016/10/AB.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej wraz z posiadanymi na tym gruncie budynkami, budowlami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz środkami technicznymi stanowiącymi oczyszczalnie ścieków.

Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w latach 70-tych minionego wieku. W 1993 r. na podstawie decyzji komunalizacyjnej stała się własnością Wnioskodawcy. Pod koniec lat 90-tych została zmodernizowana, przebudowana ze środków gminnych. W skład aportu wchodzą nieruchomości i ruchomości. Składniki aportu grup I i II klasyfikacji środków trwałych są budynkami i obiektami inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB i są trwale związane z gruntem. Na gruncie nie zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Gmina przekazała Spółce oczyszczalnie ścieków na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 czerwca 1999 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Strony ustaliły na podstawie tej umowy czynsz dzierżawny powiększony o podatek VAT, jednakże Przedsiębiorstwo mogło być zwolnione z obowiązku wniesienia czynszu dzierżawnego, jeżeli wykazało, że w danym roku ze środków własnych poczyniło inwestycje na terenie Gminy w sieci i urządzeniach służących do zaopatrzenia na terenie Gminy w wodę i odprowadzanie ścieków.

Gmina każdego roku zwalniała Spółkę z czynszu dzierżawnego po przedstawieniu wykazu inwestycji poczynionych na terenie Gminy. Od dnia 2 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. została podpisana umowa użyczenia (nieodpłatna) pomiędzy Gminą a R sp. z o.o.

Gmina nie ponosiła żadnych wydatków na ulepszenie oczyszczalni, bo takie wydatki ponosiła Spółka (art. 43 pkt 10 i pkt 10a ust. o podatku od towarów i usług). Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina nie jest podatnikiem VAT i zakresie umów cywilno-prawnych dotyczących działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. W lipcu 2010 r. majątek oczyszczalni został oszacowany przez rzeczoznawcę na kwotę 16.576.076,00 zł. Wartość ta określa część oczyszczalni, która nie podlegała modernizacji w 2009r. Gmina przygotowuje się do wniesienia aportem oczyszczalni ścieków do R Sp. z o.o. Wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki nastąpi przez podwyższenie kapitału zakładowego R oraz ustanowienie i objęcie nowych udziałów przez Gminę. Przekazaniu nie będzie podlegała zmodernizowana w 2009 r. część oczyszczalni ścieków. Gmina jest podatnikiem podatku VAT oraz składa deklarację VAT-7.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 marca 2011 r. wskazał iż:

  1. część oczyszczalni, o której mowa we wniosku nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.),
  2. Wnioskodawcy nie przysługiwało w stosunku do rzeczy ruchomych prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca używał rzeczy ruchome przez okres co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania rzeczami ruchomymi,
  3. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie, modernizację oczyszczalni ścieków. Wydatki na ulepszenie były ponoszone przez Gminę w latach 1993-1998 r. wydatki te stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami na ulepszenie, modernizację oczyszczalni ścieków. Nakłady na modernizację i ulepszenie oczyszczalni ścieków nie były ponoszone w związku z zawartą 30 czerwca 1999 r. umową dzierżawy, a z powodu zwiększenia przepustowości oczyszczalni do 32 tys. m3 na dobę.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie aportem zorganizowanej części oczyszczalni ścieków do R Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Jeśli tak, to w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem zorganizowanej części oczyszczalni ścieków do R sp. z o.o. jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć iż przedmiotem aportu jak wskazał Wnioskodawca nie będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa oczyszczalni ścieków, gdyż nie spełnia definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. Przedmiotem aportu będą środki trwałe w postaci nieruchomości oraz ruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe.

Z uwagi na powyższe, wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję dostawy towarów – następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wobec powyższego, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT przez pierwsze zasiedlenie - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Z kolei w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Mając powyższe na uwadze, aby nieruchomość mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy musi być spełniony podstawowy warunek tj. sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków i budowli.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść aportem (nieruchomości i ruchomości) do R Sp. z o.o. budynki, budowle, urządzenia infrastruktury technicznej wraz środkami technicznymi stanowiącymi oczyszczalnie ścieków. Składniki aportu grup I i II klasyfikacji środków trwałych są budynkami i obiektami inżynierii lądowej i wodnej w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych PKOB i są trwale związane z gruntem. Oczyszczalnia ścieków została wybudowana w latach 70-tych minionego wieku. W 1993 r. na podstawie decyzji komunalizacyjnej stała się własnością Wnioskodawcy. Pod koniec lat 90-tych została zmodernizowana, przebudowana ze środków gminnych. Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie, modernizację oczyszczalni ścieków. Wydatki na ulepszenie były ponoszone przez Gminę w latach 1993-1998 r. Wydatki te stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej oczyszczalni ścieków. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nakładami na ulepszenie, modernizację oczyszczalni ścieków. Wnioskodawca przekazał Spółce oczyszczalnie ścieków na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 czerwca 1999 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

W odniesieniu do powyższego należy stwierdzić, iż aport oczyszczalni ścieków nie będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż nastąpiło wydanie przedmiotowej oczyszczalni (dzierżawa oczyszczalni ścieków) w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu po ich ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej .

Spełniona również zostanie druga przesłanka umożliwiająca zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem (30 czerwca 1999 r.), a aportem nieruchomości upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z powyższym aport oczyszczali ścieków w części dotyczącej budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej trwale związanej z gruntem do R będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W tym miejscu należy przeanalizować możliwość zwolnienia z podatku VAT wniesieniu aportu do Spółki z o.o. pozostałych rzeczy ruchomych.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy).

Wnioskodawca w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wskazał, iż w odniesieniu do ruchomości będących przedmiotem wniosku nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca używał rzeczy ruchome przez okres co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania rzeczami ruchomymi.

Zatem, mając powyższe na uwadze że Gmina używała ruchomości będące przedmiotem aportu przez co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel oraz nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ich nabyciem – dostawa tych ruchomości w ramach aportu do Spółki korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Reasumując stwierdzić należy, że aport nieruchomości w części dotyczącej oczyszczalni ścieków do Sp. z o.o. (budynków, budowli, obiektów inżynierii lądowej i wodnej trwale związanych z gruntem) korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast w części dotyczącej ruchomości aport będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zatem czynność wniesienia aportu w sytuacji opisanej we wniosku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego.

Wobec powyższego stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę że aport korzysta ze zwolnienia uznać należy za prawidłowe, jednakże prawidłowość stanowiska, wynika z innej podstawy prawnej niż wskazał Wnioskodawca. Podkreślić należy, iż przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT nie dotyczy budynków, budowli lub ich części, lecz tylko towarów używanych, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Nadmienia się, iż zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.