IBPP1/443-697/14/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Wniesienie aportem działki rolnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi odpłatną dostawę towarów korzystającą ze zwolnienia od podatku VAT. Podstawą opodatkowania aportu jest wartość nominalna udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r. (data złożenia 9 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z 6 października 2014 r. (data złożenia 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gruntów rolnych w zamian za udziały - jest prawidłowe,
 • podstawy opodatkowania aportu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. złożono w tut. organie ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gruntów rolnych w zamian za udziały i ustalenia podstawy opodatkowania aportu.

Wniosek został uzupełniony pismem z 6 października 2014 r. (data złożenia 7 października 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 26 września 2014 r. nr IBPBI/2/423-819/14/KP oraz nr IBPP1/443-697/14/MG.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku):

Spółka Z. S.A. ( zwana dalej Spółką) w 100% jest własnością Gminy. Gmina równocześnie jest właścicielem innej Spółki posiadającej niezbudowane grunty rolne (zwanej dalej Spółką z o.o.). Spółka w ramach planowanych zmian w zakresie struktury własności posiadanych gruntów rozważa koncepcję nabycia części gruntów rolnych od tej drugiej gminnej spółki rolnej. Ponieważ zgodnie z wolą właściciela nie wchodzą tutaj w rachubę sprzedaż, zamiana, czy też inna cywilnoprawna zmiana podmiotu władającego, Gmina przedstawiła koncepcję zgodnie z którą Spółka Z. wniosłaby część zbędnych niezabudowanych gruntów rolnych aportem do Spółki z o.o., a ta z kolei analogicznie wniosłaby swoje grunty na rzecz Spółki Z. aportem obejmując przy tym część kapitału zakładowego.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że:

Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, deklaracje składa od momentu wprowadzenia podatku VAT tj. od 1-ego lipca 1993 roku. Ponieważ wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego Wnioskodawca nie jest w stanie precyzyjnie założyć ile ściśle wyodrębnionych działek będzie podstawą aportu. Dla celów interpretacji Wnioskodawca zakłada, że jedna działka.

Wnioskodawca stwierdził, że nie wiadomo jaki plan zagospodarowania przestrzennego będzie obowiązywał w momencie wnoszenia aportu do spółki z o.o. niezabudowanych gruntów rolnych. Grunty te nie są na dzień dzisiejszy przeznaczone na zabudowę. Wnioskodawca w zamian za wniesione grunty otrzyma udziały w spółce z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy realizacja koncepcji szeroko rozumianej „wymiany” gruntów pomiędzy Spółkami poprzez wniesienie niezabudowanych gruntów rolnych jako aport i objęcie nawzajem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spowoduje konieczność opodatkowania transakcji podatkiem VAT po stronie Spółki Z....

Zadając powyższe pytanie Wnioskodawca ma na uwadze następujące operacje: Wnioskodawca spółka akcyjna wnosi grunty, za co obejmuje udziały i odwrotnie spółka z o.o. wnosi swoje grunty do spółki akcyjnej i obejmuje za to akcje.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku), kwestia „umowy zamiany” zawarta jest w art. 603 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. Na gruncie tej regulacji, w wyniku umowy zamiany następuje zatem przeniesienie własności rzeczy o charakterze odpłatnym, bowiem w wyniku rozporządzenia prawem własności na rzecz drugiej strony następuje wzajemne rozporządzenie prawem własności innej rzeczy, stanowiące o odpłatnym charakterze zawartej umowy.

Planowane działania w spółce Z. SA. związane z „wymianą” gruntów nie mają jednak takiego charakteru. Zarówno bowiem spółka Z. jak i Spółka z o.o. nie zamierzają przenieść własności swoich gruntów wprost poprzez zamianę gruntów. Objęcie gruntów stanowiłoby wkład niepieniężny do spółki tj. Z. wniósłby aportem grunty rolne do Spółki z o.o.

w zamian za udziały w tej spółce oraz analogicznie Spółka z o.o. stałaby się akcjonariuszem spółki poprzez wniesienie swoich gruntów. Z uwagi na powyższe zastosowanie mają tutaj regulacje podatkowe dotyczące wnoszenia aportu w postaci rzeczowej innej niż przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do regulacji ustawy o podatku od towarów i usług zastosowanie znajdują w tym przypadku zasady ogólne. W konsekwencji podstawą opodatkowania aportu jest obrót (kwota należna z tytułu sprzedaży netto). Oznacza to, że podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa aportu netto. W analizowanym przypadku tj. w sytuacji kiedy przedmiotem aportu mają być grunty niezabudowane inne niż tereny budowlane zastosowanie ma zwolnienie przedmiotowe powyższej transakcji wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Reasumując stanowisko Spółki Z., w kwestii opodatkowania transakcji wzajemnego wniesienia aportem do spółek własnych gruntów rolnych tj. gruntów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, na gruncie regulacji ustawy o VAT zastosowanie będzie miało zwolnienie przedmiotowe w podatku VAT powyższej transakcji wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie:
 • opodatkowania wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gruntów rolnych w zamian za udziały - za prawidłowe,
 • podstawy opodatkowania aportu – za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że tut. organ odniósł się w niniejszej interpretacji wyłącznie do opodatkowania czynności wniesienia aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jednej działki nieprzeznaczonej pod zabudowę.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje więc wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zatem w oparciu o powyższe przepisy, zbycie nieruchomości dokonywane przez podatnika traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów i na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego – w zależności od tego co jest jego przedmiotem – spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić również należy, że z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą) a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy, przy czym nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów czy praw), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, deklaracje VAT składa od momentu wprowadzenia podatku VAT tj. od 1-ego lipca 1993 r. Wnioskodawca (spółka akcyjna) jest w 100% własnością Gminy. Wnioskodawca zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały jedną działkę niezabudowaną.

Z uwagi na powyższe, wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) przez Wnioskodawcę w postaci działki niezabudowanej do spółki prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy o VAT przez tereny budowlane - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jedną działkę rolną niezabudowaną. Wnioskodawca nie wie, jaki plan zagospodarowania przestrzennego będzie obowiązywał w momencie wniesienia aportem niezabudowanego gruntu rolnego. Działka ta na chwilę obecną nie jest przeznaczona pod zabudowę.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca też nie odpowiedział na pytanie nr 4 z wezwania, które brzmiało cyt.: „Jakie w momencie wnoszenia aportem będzie dokładne przeznaczenie ww. niezabudowanych gruntów rolnych, wynikające z decyzji o warunkach zagospodarowania (zabudowy) terenu, o ile taka została wydana... Jaki rodzaj zabudowy ewentualnie decyzja ta przewiduje...”, zatem niniejszą interpretację wydano, przy założeniu, że na moment aportu działka ta według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie działką rolną nieprzeznaczoną pod zabudowę oraz że dla tej działki nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Biorąc pod uwagę przywołane przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli przedmiotowa działka niezabudowana nie spełnia definicji terenu budowlanego, czyli zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie jest gruntem przeznaczonym pod zabudowę a w przypadku braku takiego planu nie została dla działki wydana decyzja o warunkach zabudowy, wówczas dostawa tej działki będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie, należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do stwierdzenia Wnioskodawcy zawartego we własnym stanowisku, że podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa aportu netto, należy przytoczyć przepis art. 2 pkt 27b ustawy o VAT, zgodnie z którym przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Wskazać należy, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 385), obowiązującej do 24 lipca 2014 r., stanowi, że cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Natomiast w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz. 915), obowiązującej od 25 lipca 2014 r., użyte w ustawie określenie cena oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

Stosownie do treści art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 cyt. ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy o VAT. I tak, stosownie do ww. przepisu podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Należy zauważyć, że art. 29a ustawy o VAT nie określa podstawy opodatkowania w oparciu o wartość rynkową dla czynności wniesienia aportu rzeczowego. W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie należy zastosować zasadę ogólną ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o wszystko, co stanowi zapłatę. Przy czym zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie zawiera podatku VAT.

Należy wskazać, że z orzecznictwa TSUE wynika, że zapłata musi być wyrażalna w formie pieniężnej, choć niekoniecznie w jednostkach pieniężnych (może to być np. świadczenie usługi lub dostawa towarów). Podstawą opodatkowania jest zapłata faktycznie otrzymana (którą ma otrzymać podatnik), a nie wartość oszacowana według obiektywnych kryteriów (m.in. wyroki w sprawie C-33/93 czy C-154/80).

Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci działki rolnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za udziały tej spółki będzie – zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy

o VAT w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 tej ustawy – wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od spółki z o. o. z tytułu dokonania aportu tej działki, pomniejszone o kwotę podatku VAT. Wnioskodawca określając podstawę opodatkowania powinien ustalić ją w oparciu o kwotę równą sumie wartości nominalnej udziałów, pomniejszonej o kwotę należnego podatku VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa aportu netto należało uznać za nieprawidłowe, bowiem podstawą opodatkowania będzie wartość nominalna udziałów w spółce z o. o., pomniejszona o kwotę podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego (w szczególności w sytuacji gdy w momencie dokonania dostawy działka będzie terenem budowlanym w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.