IBPBI/2/423-953/14/PC | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesionych na pokrycie kapitału zapasowego nie ma zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym odpisy amortyzacyjne dot. nabywanych w drodze takiego aportu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowią w całości koszty uzyskania przychodu?
IBPBI/2/423-953/14/PCinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. aport
  3. kapitał zapasowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne dot. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa/ZCP dokonywane od ich wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółka będzie mogła zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne dot. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa/ZCP dokonywane od ich wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ust. 10a w zw. z ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką akcyjną). Spółka może w przyszłości otrzymać tytułem wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZCP”). Przedmiot aportu zwiększy kapitał zakładowy Spółki, a akcje w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedsiębiorstwa lub ZCP wniesionych tytułem wkładu niepieniężnego zostaną wydane podmiotowi wnoszącemu aport (dalej „Wnoszący”). Aport przedsiębiorstwa lub ZCP zostanie skonstruowany w ten sposób, że wartość składników majątkowych oraz niemajątkowych wnoszonego przedsiębiorstwa w części pokryje kapitał zakładowy, a w pozostałej części zostanie wniesiony na kapitał zapasowy Spółki (powstanie wówczas tzw. agio).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesionych na pokrycie kapitału zapasowego nie ma zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym odpisy amortyzacyjne dot. nabywanych w drodze takiego aportu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowią w całości koszty uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do zaliczania do kosztów podatkowych całość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem na pokrycie kapitału zapasowego z ograniczeniem wynikającym z art. 16g ust. 9-10a oraz art. 16h ust. 3-3a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej – „ustawa o CIT”).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16 ustawy o CIT. Na podstawie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

W opinii Spółki, art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do wniesionych aportem poszczególnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Wskazany przepis nie ma zastosowania w przypadku gdy przedmiotem aportu są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Na takie rozumienie art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT wskazuje przede wszystkim wykładnia językowa. Na gruncie ustawy o CIT Ustawodawca wyraźnie różnicuje wniesienie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jako oddzielnych składników majątku oraz wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (chociażby na potrzeby ustalania wartości początkowej). Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT, dotyczy wyłącznie „środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego”. Powyższy przepis nie obejmuje więc swoją dyspozycją sytuacji, w której przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT obejmuje swym zakresem wyłącznie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte przez podatnika w formie wkładu niepieniężnego. Tak więc zakresem tego przepisu nie jest objęte dokonywanie przez Spółkę odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Uznanie, że art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT odnosi się także do składników wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadziłoby do wykładni rozszerzającej, która na gruncie regulowania praw i obowiązków podatkowych jest nie do zaakceptowania. Zatem, brak wskazania w powyższym przepisie, że dotyczy on również środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wniesione aportem na pokrycie kapitału zapasowego, a wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oznacza, że art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT nie ma zastosowania do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na pokrycie kapitału zapasowego.

Stanowisko Spółki zaprezentowane w niniejszym wniosku podzielają organy podatkowe w przedstawianych uzasadnieniach do wydawanych interpretacji indywidualnych. Dyrektor Izby w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2013 roku (znak: IBPBI/2/423-489/13/SD), która uznała stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe stwierdził: W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o pdop, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem aportu są składniki majątku niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast w zakresie ustalania wartości początkowej oraz kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych znajdują zastosowanie odrębne uregulowania zawarte w art. 16g ust. 9 -10a oraz art. 16h ust. 3 -3a ustawy o pdop.

Podobnie stwierdził w uzasadnieniu interpretacji indywidualnej z 8 sierpnia 2013 r. (znak: ILPB4/423-160/13-6/DS) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Powyższy przepis wskazuje jednoznacznie, iż dotyczy on tylko i wyłącznie przypadków, gdy wkład niepieniężny do spółki ma postać środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Natomiast nie obejmuje swoją dyspozycją przypadku, w której przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Reasumując, skoro w opisanej sprawie do nowej spółki zostanie wniesiony aportem wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dla ustalenia w tej nowej spółce wysokości odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2011 r. (znak: IPPB5/423-98/11-2/JC) organ podatkowy w całości uznał stanowisko wnioskodawcy, który stwierdza: Wnioskodawca podnosi, iż biorąc powyższe pod uwagę nie powinno być wątpliwości, iż przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem aportu są składniki majątku niestanowiące przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast w zakresie aportów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część zastosowanie w zakresie ustalania wartości początkowej oraz ustalania kosztów uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych znajdują zastosowanie odrębne uregulowania zawarte w art. 16g ust. 9-10a oraz art. 16h ust. 3-3a ustawy o CIT. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w całości oraz odstąpił od uzasadnienia interpretacji indywidualnej.

Spółka podziela argumentację wnioskodawców z ww. interpretacji indywidualnych i przyjmuje jako własną w zakresie, w którym stanowiska Wnioskodawców z ww. interpretacji indywidualnych uznane zostały przez organy podatkowe za prawidłowe.

Podsumowując, po otrzymaniu aportem przedsiębiorstwa, Spółka ma prawo do zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem na pokrycie kapitału zapasowego na gruncie przepisów ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.