IBPBI/2/423-617/12/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w wariancie II utworzenia Spółki SPV kosztem uzyskania przychodu Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu, przyjęta przez Spółkę Spin-off w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2012 r. (wpływ do tut. Biura 29 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy kosztem uzyskania przychodu Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV, poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu przyjęta przez Spółkę Spin-off w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2012 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy kosztem uzyskania przychodu Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV, poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu przyjęta przez Spółkę Spin-off w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką powołaną przez Uniwersytet, na podstawie art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, której jednym z celów działalności jest komercjalizacja wyników prowadzonych przez Uniwersytet badań naukowych i prac rozwojowych. Jednym bowiem z podstawowych zadań Uniwersytetu zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 poz. 1365 ze zm.), jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki. Zasady komercjalizacji prowadzonych przez Uniwersytet badań naukowych i prac rozwojowych określają przepisy wspomnianej ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 roku (vide nowelizacja ustawy z dnia 18 marca 2011 r., Dz. U. Nr 84, poz. 455) oraz wydane na podstawie art. 86c tej ustawy regulaminy, uchwalone przez Senat Uniwersytetu:

  1. Regulamin - Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie oraz
  2. Regulamin - Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie

-zwane dalej: „Regulaminami”. Zgodnie z art. 86a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Uniwersytet może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych - spółki celowe.

Stosownie do § 1 tego przepisu do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. Zgodnie z art. 86a ust. 2 wspomnianej ustawy uczelnia w celu realizacji zadań (...) przekazuje spółce celowej w formie aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność statutową uczelni (art. 86a ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym). Taką spółką celową jest Wnioskodawca. Komercjalizacja przez Wnioskodawcę wyników prowadzonych przez Uniwersytet badań naukowych i prac rozwojowych następuje m.in. poprzez tworzenie spółek kapitałowych - spółek spin-off, które to spółki zakładane są w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie, do których Uniwersytet posiada stosowne prawa.

W tym celu aportem zostaną przekazane Wnioskodawcy przez Uniwersytet należące do Uniwersytetu wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w postaci:

  • praw własności przemysłowej (takich jak patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego);
  • praw do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • autorskich praw majątkowych; know-how czy też
  • innych praw własności intelektualnej.

Przy czym, zgodnie z § 23 ust. 2 Regulaminu - Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie (...), jedną z podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną Wnioskodawcy jest przyznanie połowy zysku z Dóbr Intelektualnych Uniwersytetowi, zaś połowy ich Twórcy. Natomiast zgodnie z § 7 ust. 4 Regulaminu - Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie (...), Uniwersytet oferuje udziały w spółce Spin-off pracownikom Uniwersytetu, biorąc pod uwagę ich wkład w proces wytworzenia Dóbr intelektualnych.

W celu komercjalizacji posiadanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych Wnioskodawca, zgodnie z regulaminem - Zasady tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie (...), zamierza utworzyć Spółkę Spin-off w formie spółki z o.o.. Udziałowcami Spółki Spin-off będą: Wnioskodawca oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu (aktualni, ewentualnie emerytowani), którzy uczestniczyli w prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki będą wniesione aportem do Spółki Spin-off przez Wnioskodawcę (dalej jako „twórcy”). Kapitał zakładowy Spółki Spin-off zostanie ukształtowany na minimalnym poziomie przewidzianym w art. 154 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. będzie wynosił 5000 zł. Wnioskodawca obejmie połowę udziałów w Spółce Spin-off o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2500 zł, wnosząc aportem wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, które uzyskał aportem od Uniwersytetu. Drugą połowę udziałów w Spółce Spin-off o łącznej wartości nominalnej 2500 zł obejmą twórcy wnosząc na ich pokrycie łączny wkład pieniężny w wysokości 2500 zł. Wartość aportu wniesionego przez Wnioskodawcę wycenionego w oparciu o przewidywane korzyści, jakie mogą przynieść wnoszone wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, będzie przewyższała łączną wartość nominalną udziałów obejmowanych przez Wnioskodawcę (często wielokrotnie). Nadwyżka wartości aportu nad łączną wartością nominalną udziałów obejmowanych przez Wnioskodawcę będzie wnoszona jako tzw. „agio” na kapitał zapasowy Spółki Spin-off, zgodnie z art. 154 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym, jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez Spółkę Spin-off w wyniku wniesienia wkładu przez Wnioskodawcę zostanie ustalana przez Spółkę Spin-off zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości równej wycenie wyników badań i prac rozwojowych przygotowanej w oparciu o przewidywane korzyści, jakie mogą przynieść wnoszone wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych.

Po utworzeniu i zarejestrowaniu Spółki Spin-off, Spółka Spin-off razem z inwestorem zewnętrznym utworzy spółkę SPV (zwaną dalej: „Spółką SPV”), celem dalszego rozwoju oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Wnioskodawca przewiduje dwa warianty tworzenia Spółki SPV.

WARIANT 2

Spółka Spin-off obejmie co najmniej połowę udziałów w Spółce SPV wnosząc aportem wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych wniesione uprzednio tytułem wkładu przez Uniwersytet do Wnioskodawcy oraz przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off. Resztę udziałów w Spółce SPV obejmie inwestor zewnętrzny wnosząc w formie wkładu pieniężnego środki potrzebne na dalszy rozwój oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Nominalna wartość udziałów objętych w Spółce SPV przez Spółkę Spin-off będzie równa wartości aportu wniesionego przez Spółkę Spin-off, wycenionego w oparciu o przewidywane korzyści, jakie mogą przynieść wnoszone wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych. Nominalna wartość udziałów objętych w Spółce SPV przez inwestora zewnętrznego będzie równa wartości wkładu pieniężnego wniesionego przez inwestora zewnętrznego do Spółki SPV.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego wynikają również z własnego stanowiska w sprawie, gdzie wskazano, iż wniesienie przez Uniwersytet do Spółki Spin-off tytułem wkładu niepieniężnego wyniki badań i prac rozwojowych będą stanowiły składnik majątku trwałego tej Spółki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w wariancie II utworzenia Spółki SPV kosztem uzyskania przychodu Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu, przyjęta przez Spółkę Spin-off w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4, przyporządkowane do wariantu II)

Zdaniem Spółki, w wariancie II utworzenia Spółki SPV kosztem uzyskania przychodu Spółki Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV, poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu przyjęta przez Spółkę Spin-off w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce (...) w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu przez Spółkę Spin-off z tytułu objęcia udziałów w Spółce SPV, poprzez wniesienie aportem wyników badań naukowych i prac rozwojowych wniesionych uprzednio przez Uniwersytet do Wnioskodawcy, a następnie przez Wnioskodawcę do Spółki Spin-off, będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu przyjęta przez Spółkę Spin-off w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Pojęcie „aport” oznacza wkład niepieniężny wniesiony do spółki w celu pokrycia udziału (w całości lub części). Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą one być wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Według art. 14 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Skutki podatkowe wynikające z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej regulują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka kapitałowa) wywołuje konsekwencje w postaci powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi iż przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zasady określania kosztów uzyskania ww. przychodu (ustalanych na dzień objęcia udziałów) są zróżnicowane w zależności od tego co było przedmiotem wkładu niepieniężnego, określone zostały w art. 15 ust. 1j tej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Reasumując, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki SPV będą wartości niematerialne i prawne, kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w tej Spółce będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu, odpowiadająca wartości początkowej wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tej Spółki, pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych nr 1,2 dotyczących wariantu I oraz pytania nr 3 dotyczącego wariantu II wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.