IBPBI/2/423-466/12/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość początkową Znaków towarowych, zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 kwietnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość początkową Znaków towarowych, zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość początkową Znaków towarowych, zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, jest spółką kapitałową prawa polskiego - spółką akcyjną (dalej „Spółka akcyjna”). Ponadto, Wnioskodawca jest właścicielem wartości niematerialnych i prawnych w postaci znaków towarowych (dalej „Znaki towarowe”). Znaki towarowe zostały nabyte w przeszłości i wprowadzone do ksiąg rachunkowych Spółki polskiej i amortyzowane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o pdop. Za wartość początkową Znaków towarowych od których były dokonywane odpisy amortyzacyjne uznano wartość nabycia (cena nabycia) tych Znaków towarowych.

W ciągu kilku lat, że względu na poprawę pozycji Spółki akcyjnej na rynku, wartość Znaków towarowych znacznie wzrosła. Obecnie ich wartość widniejąca w księgach Spółki akcyjnej jest dużo niższa od faktycznej wartości rynkowej.

Obecnie, Wnioskodawca zamierza wnieść Znaki towarowe w postaci wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej prawa cypryjskiego (dalej „Spółka”) i objąć w zamian udziały/akcje tej Spółki.

Wartość wkładu niepieniężnego będzie określona według rynkowej wartości wnoszonych Znaków towarowych.

Wartość nominalna udziałów otrzymanych w zamian za aport będzie niższa niż wartość rynkowa wnoszonych Znaków towarowych. Nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną obejmowanych udziałów/akcji będzie stanowiła tzw. agio i zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki otrzymującej aport.

Powyższe działanie, tj. aport z agio będzie jedynym możliwym i ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem ze względu na fakt, iż nie można dokładnie ustalić ostatecznej wartości pieniężnej jaką będą przejawiały przedmiotowe Znaki towarowe. Dlatego, aby nie dokonywać kolejnych zmian w kapitale zakładowym Spółki, tylko część wartości Znaków towarowych zostanie przelana na kapitał zakładowy tytułem objęcia udziałów/akcji, natomiast nadwyżka zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki otrzymującej aport. Kapitał zapasowy charakteryzuje się większą elastycznością, w związku z tym zmiany na nim są dosyć częstym zjawiskiem i nie wymagają szczególnych form wymaganych prawem.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku objęcia udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość początkową Znaków towarowych, zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w stosunku do określenia kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na dzień objęcia udziałów/akcji w Spółce, należy uznać, że kosztami tymi będzie wartość początkowa Znaków towarowych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Jak zostało to przedstawione w stanie faktycznym Znaki towarowe zostały nabyte za gotówkę i amortyzowane od wartości początkowej będącej ceną nabycia. Stosownie do art. 15 ust. lj pkt 1 ustawy o pdop, w przypadku objęcia udziałów/akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, na dzień objęcia udziałów/akcji kosztem uzyskania przychodu jest wysokość wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne jeżeli przedmiotem wkładu są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Zatem, należy uznać, że na moment objęcia udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy będzie wartość początkowa Znaków towarowych, zaktualizowana i pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Zatem, biorąc pod uwagę wszystkie wskazane powyżej argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, na moment obejmowania udziałów akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będą wydatki poniesione na nabycie Znaków towarowych. Zatem reasumując, na moment objęcia udziałów/akcji w Spółce kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa Znaków towarowych, zaktualizowana i pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie wskazać należy, iż w poz. 49 wniosku ORD-IN Wnioskodawca zaznaczył, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, jednakże z opisu przedstawionego w pozycji 68 wynika, iż wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym wniosek został rozpatrzony w zakresie zdarzenia przyszłego.

Pojęcie aport oznacza wkład niepieniężny wniesiony do spółki w celu pokrycia udziału (w całości lub części). Przedmiotem aportu mogą być wszelkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą one być wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Według art. 14 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Stosownie do art. 158 § 1 ww. ustawy jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych wynikające z wniesienia wkładu regulują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”).

Dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej (spółka kapitałowa) wywołuje konsekwencje w postaci powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, który stanowi iż przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zasady określania kosztów uzyskania przychodu, ustalanych na dzień objęcia udziałów, zróżnicowane są w zależności od tego co będzie przedmiotem wkładu niepieniężnego, określone zostały w art. 15 ust. 1j ustawy o pdop.

W przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza wnieść Znaki towarowe w postaci wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej prawa cypryjskiego i objąć w zamian udziały/akcje tej Spółki.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o pdop, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Ponadto w myśl przepisu art. 15 ust. 1o ww. ustawy, jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1j.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż w przypadku objęcia udziałów/akcji w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Znaków towarowych, za koszt uzyskania przychodów na dzień objęcia udziałów/akcji będzie można uznać wartość początkową Znaków towarowych, zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.