IBPBI/2/423-385/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wniesienie aportem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości do spółki celowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03 stycznia 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 stycznia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 06 i 18 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości do spółki celowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z tytułu wniesienia aportem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości do spółki celowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 26 marca 2012 r. i 12 kwietnia 2012 r. Znak: IBPP1/443-22/12/ES, IBPBI/2/423-22/12/AP wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano w dniu 06 i 18 kwietnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Klub sportowy jest stowarzyszeniem, którego głównym celem jest propagowanie kultury fizycznej i sportu. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczone są na ten cel. Stowarzyszenie prowadzi sekcję piłki nożnej liczącą 8 drużyn, w tym 2 drużyny seniorów, 2 drużyny juniorów, 2 drużyny trampkarzy oraz 1 drużynę Orlików i 1 drużynę Żaków o łącznej liczbie zawodników około 200-240 zawodników. Baza sportowa, na której dzieci i młodzież ćwiczy wybudowana pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jest w fatalnym stanie, stąd dla poprawy warunków i zapewnienia źródeł finansowania Klubu konieczne jest podjęcie działań inwestycyjnych.

Stowarzyszenie posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych o powierzchni 9 ha 25 a 5 m2. Z całego obszaru wydzielone zostały 2 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni około 46.000 m2 wraz z budynkami i budowlami trwale związanymi z gruntami. Stowarzyszenie zamierza sprzedać 1 z 2 nieruchomości gruntowych, a 2 nieruchomość gruntową wnieść aportem do spółki celowej w celu realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową i budowę obiektów sportowych na pozostałych nieruchomościach będących w posiadaniu Stowarzyszenia. Na obydwu nieruchomościach (przeznaczonej do sprzedaży oraz do wniesienia aportem do spółki celowej komandytowo-akcyjnej) znajdują się budynki wybudowane przed rokiem 1993 oraz budowle tj. sieć wodno-kanalizacyjna, drogi, place, oświetlenie, ogrodzenie. Budynki i budowle nie były modernizowane.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wniesienie aportem prawa wieczystego użytkowania nieruchomości do spółki celowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem do spółki nieruchomości zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5a ustawy o podatku dochodowego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego osób prawnych. Klub Sportowy jest stowarzyszeniem, którego celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu a jego dochody przeznaczone są na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – zwanej dalej „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o pdop, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o pdop, w swej konstrukcji nie zawiera definicji przychodów, a jedynie otwarty katalog przychodów podatkowych. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje jedynie rodzaje przychodów. Ponadto enumeratywnie wylicza - w ust. 4 - jakiego rodzaju przysporzenia przedsiębiorcy nie są zaliczane do przychodów podatkowych (katalog zamknięty).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Wskazać w tym miejscu należy na treść art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o pdop, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Reasumując, w przypadku wniesienia przez Stowarzyszenie do spółki osobowej (komandytowo- akcyjnej) prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tym gruncie tytułem wkładu niepieniężnego, po Jego stronie nie powstanie przychód podatkowy; tym samym zdarzenie to nie będzie wiązało się z możliwością powstania dochodu, a zatem przepisy dotyczące zwolnienia przedmiotowego zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 5a ustawy o pdop nie znajdą zastosowania.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania dotyczącego możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.