IBPBI/2/423-319/12/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy podatek VAT wykazany na fakturze dokumentującej wniesienie aportu, który zapłaci spółka obejmująca aport jest dla Wnioskodawcy przychodem do opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 11 czerwca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy podatek VAT wykazany na fakturze dokumentującej wniesienie aportu, który zapłaci spółka obejmująca aport jest dla Wnioskodawcy przychodem do opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalania, czy podatek VAT wykazany na fakturze dokumentującej wniesienie aportu, który zapłaci spółka obejmująca aport jest dla Wnioskodawcy przychodem do opodatkowania. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 31 maja 2012 r. Znak IBPBI/2/423-319/12/AK, IBPP2/443-288/12/RSz wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 11 czerwca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Posiada nieruchomość gruntową (niezabudowaną) przeznaczoną na cele budowlane. Zamierza w niedalekiej przyszłości wnieść tą nieruchomość jako wkład niepieniężny do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem aportu zostanie określona zgodnie z wartością rynkową nieruchomości w cenie netto (bez podatku VAT). Transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zostanie potwierdzona wystawioną przez Wnioskodawcę (wnoszącego aport) fakturą VAT. Wartość netto na fakturze będzie odpowiadać wartości objętych udziałów. Kwota VAT-u uwidoczniona przez Wnioskodawcę na fakturze jest dla Niego podatkiem VAT należnym, a dla spółki obejmującej aport podatkiem VAT naliczonym. Spółka obejmująca aport zapłaci Wnioskodawcy za podatek VAT uwidoczniony na fakturze przelewem bankowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT wykazany na fakturze dokumentującej wniesienie aportu, który zapłaci spółka obejmująca aport jest dla Wnioskodawcy przychodem do opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane środki pieniężne równe podatkowi VAT należnemu wykazanemu na fakturze nie będę przychodem podatkowym. Mówi o tym wyraźnie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż „...do przychodów nie zalicza się ...należnego podatku od towarów i usług;...”.

Na poparcie własnego stanowiska Wnioskodawca powołał m.in. tezy zawarte w interpretacjach indywidualnych o sygnaturach: IBPBI/2/423-1400/10/MS i IBPBI/2/423-33/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na mocy ust. 3 powołanego artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca posiada nieruchomość gruntową (niezabudowaną) przeznaczoną na cele budowlane. Zamierza w niedalekiej przyszłości wnieść tą nieruchomość jako wkład niepieniężny do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w związku z wniesieniem aportu zostanie określona zgodnie z wartością rynkową nieruchomości w cenie netto (bez podatku VAT). Transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zostanie potwierdzona wystawioną przez Wnioskodawcę (wnoszącego aport) fakturą VAT. Wartość netto na fakturze będzie odpowiadać wartości objętych udziałów. Spółka obejmująca aport zapłaci Wnioskodawcy za podatek VAT uwidoczniony na fakturze przelewem bankowym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 4 enumeratywnie wylicza, jakiego rodzaju przysporzenia podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług. Zatem, podatek VAT jako element ceny należnej obciąża bezpośrednio nabywcę towaru lub usługi i pozostaje dla zbywającego neutralny na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Reasumując powyższe, otrzymane przez Wnioskodawcę od spółki obejmującej aport środki pieniężne stanowiące równowartość VAT należnego wynikającego z faktury VAT dokumentującej wniesienie aportu, nie będą stanowić przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.