IBPBI/2/423-1399/11/PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przeniesienie razem ze wskazanym zespołem składników związanych z nim zobowiązań powinno być dla Spółki neutralne dla celów podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 02 września 2011r. (data wpływu do tut. Biura 2 września 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za neutralne pod względem podatkowym dla Spółki przeniesienie razem ze wskazanym zespołem składników związanych z nim zobowiązań (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 września 2011r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania za neutralne pod względem podatkowym dla Spółki przeniesienie razem ze wskazanym zespołem składników związanych z nim zobowiązań.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką zajmującą się działalnością deweloperską. Obecnie planowane jest wniesienie przez Spółkę wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „sp. z o.o.”), w zamian za który Spółka otrzyma udziały w sp. z o.o.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie cały majątek (działalność) Spółki składający się w szczególności z:

 1. Składników majątkowych (ruchomości, nieruchomości, produkcji w toku etc.), które będą jej własnością (lub przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych albo użytkowania wieczystego) na dzień aportu;
 2. Umów i porozumień związanych z projektem developerskim (w tym umów na obsługę księgową i najem biura), których stroną w dniu aportu będzie Spółka, w tym umów uprawniających do korzystania z nieruchomości;
 3. Środków pieniężnych oraz przenoszalnych wierzytelności, które będą istniały na dzień aportu;
 4. Zezwoleń, licencji i koncesji, których stroną będzie Spółka na dzień aportu;
 5. Praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych, które wystąpią w Spółce na dzień aportu (jak projektów architektonicznych przygotowanych w związku z projektem developerskim);
 6. Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki na moment aportu;
 7. Pracowników zatrudnionych w Spółce na moment aportu;
 8. Przenoszalnych zobowiązań Spółki istniejących na moment aportu (mogą to być w szczególności zobowiązania z pożyczek, w tym z tytułu odsetek naliczonych od tych pożyczek, a także z tytułu innych zobowiązań handlowych);
 9. Wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną dotychczas działalnością gospodarczą, w szczególności z realizowanym projektem developerskim.

W chwili obecnej oraz na moment aportu nie jest przewidywane, aby Spółka, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, była właścicielem praw do patentów lub innych praw własności przemysłowej.

Wszystkie wyżej wymienione składniki są ściśle związane z realizacją projektu developerskiego, gdyż Spółka, co do zasady, nie prowadzi w chwili obecnej działalności w innym zakresie. Składniki te stanowią, co do zasady, całość majątku Spółki. Przy czym aby w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystać czas realizacji projektu developerskiego, Wnoszący podczas realizacji obecnej fazy projektu okresowo udostępnia część obszaru własnego gruntu (prawa wieczystego użytkowania) pod miejsca parkingowe za wynagrodzeniem.

W związku z faktem, iż całość obecnej działalności Spółki polega na realizacji jednego projektu developerskiego, a wszystkie przenoszone i wyżej wymienione składniki będą w istocie konstytuowały całokształt tej działalności, majątek Spółki po dokonaniu aportu będzie w istocie składał się z udziałów w sp. z o.o.

Po dokonaniu wniesienia wyżej wymienionego zespołu składników do sp. z o.o., sp. z o.o. będzie kontynuować działalność Spółki związaną z projektem developerskim.

Sp. z o.o. docelowo będzie zawierała w swojej nazwie/firmie określenie „K.”. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie razem ze wskazanym zespołem składników związanych z nim zobowiązań powinno być dla Spółki neutralne dla celów podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie razem ze wskazanym zespołem składników związanych z nim zobowiązań powinno być neutralne dla celów CIT.

Jak wskazano w stanie faktycznym w ścisłym związku z przenoszonym zespołem składników pozostają zobowiązania, w szczególności z tytułu pożyczki zaciągniętej na realizację projektu developerskiego. Tym samym, wśród wartości składających się na dokonywany aport przedsiębiorstwa będzie zatem także wartość zobowiązań, w tym wartość nominalna pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami.

Jedynym skutkiem dla Spółki z tytułu wnoszonego aportu będzie otrzymanie udziałów w spółce otrzymującej go, które to udziały nie będą stanowiły dla niej przychodu – art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT o ile przedmiot aportu będzie przedsiębiorstwem, w związku z którym przeniesione zostaną przedmiotowe zobowiązania (jako element przedsiębiorstwa). W konsekwencji, przeniesienie razem z przedsiębiorstwem związanych z nim zobowiązań będzie neutralne dla celów podatku CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – zwanej dalej „updop”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie udziałowca (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, iż wartość nominalna udziałów w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

W interpretacji indywidualnej z dnia 02 grudnia 2011r. Znak: IBPBI/2/423-1110/11/PP, tut. Organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego zespół składników wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego, wnoszonych do sp. z o.o. w drodze wkładu niepieniężnego stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu updop.

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, przedsiębiorstwo składać się będzie z:

 1. Składników majątkowych (ruchomości, nieruchomości, produkcji w toku etc.), które będą jej własnością (lub przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych albo użytkowania wieczystego) na dzień aportu;
 2. Umów i porozumień związanych z projektem developerskim (w tym umów na obsługę księgową i najem biura), których stroną w dniu aportu będzie Spółka, w tym umów uprawniających do korzystania z nieruchomości;
 3. Środków pieniężnych oraz przenoszalnych wierzytelności, które będą istniały na dzień aportu;
 4. Zezwoleń, licencji i koncesji, których stroną będzie Spółka na dzień aportu;
 5. Praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych, które wystąpią w Spółce na dzień aportu (jak projektów architektonicznych przygotowanych w związku z projektem developerskim);
 6. Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki na moment aportu;
 7. Pracowników zatrudnionych w Spółce na moment aportu;
 8. Przenoszalnych zobowiązań Spółki istniejących na moment aportu (mogą to być w szczególności zobowiązania z pożyczek, w tym z tytułu odsetek naliczonych od tych pożyczek, a także z tytułu innych zobowiązań handlowych);
 9. Wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną dotychczas działalnością gospodarczą, w szczególności z realizowanym projektem developerskim.

Wśród elementów składających się na dokonywany aport przedsiębiorstwa będą wchodzić zobowiązania, w szczególności z tytułu pożyczki zaciągniętej na realizację projektu deweloperskiego. Przeniesienie ich w ramach przedsiębiorstwa będzie neutralne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 – 4 oraz Nr 6 wydano odrębne interpretacje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.