IBPBI/2/423-1398/11/PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przeniesienie razem ze wskazanym przedsiębiorstwem związanych z nim zobowiązań powinno być dla Spółki neutralne dla celów podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2011r. (data złożenia do tut. Biura 2 września 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków w podatku dochodowym przeniesienia razem ze wskazanym przedsiębiorstwem związanych nim zobowiązań (pytanie oznaczone we wniosku Nr 15) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2011r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków w podatku dochodowym przeniesienia razem ze wskazanym przedsiębiorstwem związanych nim zobowiązań.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Rok podatkowy Spółki (dalej „Spółka” lub „Wnioskodawca”) rozpoczął się w listopadzie 2010r. i zakończy się w grudniu 2011r. Jest to pierwszy rok podatkowy Spółki.

Spółka otrzymała interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 maja 2011r. znak: IBPBI/2/423-169/11/PC (przedstawiony stan faktyczny) oraz znak: IBPBI/2/423-483/11/PC (zdarzenie przyszłe), zgodnie z którymi w roku podatkowym, który zakończy się w grudniu 2011r. (przedłużony rok podatkowy) Spółka jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010r. (za wyjątkiem znowelizowanych art. 19a i art. 6 ust. 1 pkt 10 i 11a ustawy).

Obecnie planowane jest wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego przez inną spółkę kapitałową (dalej „Wnoszący” lub „Spółka Wnosząca”) w zamian, za który Wnoszący otrzyma udziały w Spółce o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej aportu. Wnoszący planuje dokonanie aportu do Spółki do końca obecnego roku (tj. do dnia 31 grudnia 2011 roku). Wnoszący jest spółką prowadzącą działalność w zakresie realizacji projektów deweloperskich.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie cały majątek (działalność) Wnoszącego składający się w szczególności z:

 1. Towarów – w tym prawa wieczystego użytkowania przysługującego Spółce Wnoszącej aport, ujętego w księgach jako aktywa obrotowe (towary);
 2. Produkcji w toku tzn. poniesionych nakładów na przygotowanie projektów zabudowy;
 3. Umów i porozumień związanych z projektem developerskim (w tym umów na obsługę księgową i najem biura), których stroną w dniu aportu stanie się Spółka Wnosząca, w tym umów uprawniających do korzystania z nieruchomości;
 4. Środków pieniężnych oraz przenoszalnych wierzytelności, które będą istniały na dzień aportu;
 5. Zezwoleń, licencji i koncesji, których stroną będzie Spółka Wnosząca na dzień aportu;
 6. Praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych, które wystąpią w Spółce Wnoszącej na dzień aportu (w szczególności dotyczących projektów architektonicznych przygotowanych w związku z projektem developerskim);
 7. Środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej na moment aportu;
 8. Pracowników zatrudnionych w Spółce Wnoszącej na moment aportu;
 9. Przenoszalnych zobowiązań Spółki Wnoszącej istniejących na moment aportu (będą to w szczególności zobowiązania z pożyczek, w tym z tytułu odsetek naliczonych od tych pożyczek, a także z tytułu innych zobowiązań handlowych).
 10. Wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną dotychczas działalnością gospodarczą, w szczególności z realizowanym projektem developerskim.

W chwili obecnej oraz na moment aportu nie jest przewidywane, aby Wnoszący, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, był właścicielem praw do patentów lub innych praw własności przemysłowej.

Wszystkie wyżej wymienione składniki są ściśle związane z realizacją projektu developerskiego, gdyż Wnoszący, co do zasady, nie prowadzi w chwili obecnej działalności w innym zakresie. Składniki te stanowią, co do zasady, całość majątku Wnoszącego.

Aby w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystać czas realizacji projektu developerskiego, Wnoszący podczas realizacji obecnej fazy projektu okresowo udostępnia część obszaru własnego gruntu (prawa wieczystego użytkowania) pod miejsca parkingowe za wynagrodzeniem.

Na chwilę obecną nie jest pewne, czy w wyniku powyższego aportu dojdzie do wygenerowania dodatniej wartości firmy.

W związku z faktem, iż całość obecnej działalności Wnoszącego polega na realizacji jednego projektu developerskiego, a wszystkie przenoszone i wyżej wymienione składniki będą w istocie konstytuowały całokształt tej działalności, majątek Wnoszącego po dokonaniu aportu będzie w istocie składał się z udziałów w Spółce.

Po dokonaniu wniesienia wyżej wymienionego zespołu składników do Spółki będzie ona kontynuować działalność związaną z projektem developerskim.

Spółka docelowo będzie zawierała w swojej firmie/nazwie określenie „K.”.

Nabywane składniki majątku, w zakresie aktywów, mogą być ujęte u Wnoszącego w szczególności jako:

 1. inwestycje długoterminowe; lub
 2. produkcja w toku; lub
 3. towary handlowe; lub
 4. środki trwałe; lub
 5. wartości niematerialne i prawne.

Wartość przedmiotu aportu zwiększy w całości kapitał zakładowy Spółki (Wnoszący otrzyma udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej przedmiotu aportu). Żadna część wkładu nie będzie przekazana na inne pozycje kapitałów własnych Wnioskodawcy, w szczególności na kapitał zapasowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie razem ze wskazanym przedsiębiorstwem związanych z nim zobowiązań powinno być dla Spółki neutralne dla celów podatku dochodowego...

Zdaniem Spółki przeniesienie na nią razem ze wskazanym zespołem składników zobowiązań Wnoszącego powinno być neutralne dla celów CIT, w tym sensie, iż nie będzie to konstytuowało dla Spółki ani przychodu ani kosztu uzyskania przychodu z tytułu przejęcia zobowiązań.

Jak wskazano w stanie faktycznym w ścisłym związku z przenoszonymi składnikami majątkowymi pozostają zobowiązania, w szczególności z tytułu pożyczki zaciągniętej na realizację projektu developerskiego. W przypadku, gdy na dzień aportu będą istniały naliczone odsetku od tych pożyczek, również zostaną one przeniesione w ramach aportu.

W opinii Spółki zobowiązania te będą częścią przedsiębiorstwa, a ich przejęcie nie będzie jakąkolwiek odrębną transakcją mogącą skutkować powstaniem u Spółki przychodu bądź kosztu podatkowego z samej czynności przejęcia zobowiązań w ramach przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że rok podatkowy Spółki rozpoczął się w listopadzie 2010r. i zakończy się w grudniu 2011r. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010r. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010r. Nr 226, poz. 1478 ze zm.), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – zwanej dalej „updop”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, iż w przypadku wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie udziałowca (wnoszący wkład) nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, iż wartość nominalna udziałów w spółce kapitałowej, objętych w zamian za wkład niepieniężny w ww. postaci nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

W interpretacji indywidualnej z dnia ... grudnia 2011r. Znak: IBPBI/2/423-1111/11/PP, tut. Organ uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego zespół składników wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego, wnoszonych do sp. z o.o. w drodze wkładu niepieniężnego stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu updop.

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, przedsiębiorstwo składać się będzie w szczególności z:

 1. towarów – w tym prawa wieczystego użytkowania przysługującego Spółce Wnoszącej aport, ujętego w księgach jako aktywa obrotowe (towary);
 2. produkcji w toku tzn. poniesionych nakładów na przygotowanie projektów zabudowy;
 3. umów i porozumień związanych z projektem developerskim (w tym umów na obsługę księgową i najem biura), których stroną w dniu aportu stanie się Spółka Wnosząca, w tym umów uprawniających do korzystania z nieruchomości;
 4. środków pieniężnych oraz przenoszalnych wierzytelności, które będą istniały na dzień aportu;
 5. zezwoleń, licencji i koncesji, których stroną będzie Spółka Wnosząca na dzień aportu;
 6. praw autorskich i majątkowych praw pokrewnych, które wystąpią w Spółce Wnoszącej na dzień aportu (w szczególności dotyczących projektów architektonicznych przygotowanych w związku z projektem developerskim);
 7. środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej na moment aportu;
 8. pracowników zatrudnionych w Spółce Wnoszącej na moment aportu;
 9. przenoszalnych zobowiązań Spółki Wnoszącej istniejących na moment aportu (będą to w szczególności zobowiązania z pożyczek, w tym z tytułu odsetek naliczonych od tych pożyczek, a także z tytułu innych zobowiązań handlowych).
 10. wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną dotychczas działalnością gospodarczą, w szczególności z realizowanym projektem developerskim.

Wśród elementów składających się na dokonywany aport przedsiębiorstwa będą wchodzić zobowiązania, w szczególności z tytułu pożyczek, w tym z tytułu odsetek naliczonych od tych pożyczek, a także z tytułu innych zobowiązań handlowych. Przeniesienie ich w ramach przedsiębiorstwa będzie neutralne dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należy uznać zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 - 14 oraz 16 - 18 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.