IBPBI/2/423-1186/11/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przedstawiony w opisie stanu faktycznego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania stanowiący nieruchomość inwestycyjną przy ul. Y w YY, który ma być przedmiotem aportu można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy przeniesienie aportem opisanego we wniosku zespołu składników majątku, który zdaniem Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie rodziło skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu wnoszącego aport?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 września 2011 r.), uzupełnionym w dniu 14 i 16 grudnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych, spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych, spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • skutków podatkowych wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 02 grudnia 2011 r. Znak: IBPBI/2/423-1186/11/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniach 14 i 16 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, której podstawowym przedmiotem działalności jest restrukturyzacja ekonomiczna, finansowa i organizacyjna podmiotów gospodarczych województwa śląskiego oraz ich promocja, obejmowanie i nabywanie akcji i udziałów i zarządzanie nimi w celu osiągania maksymalnej efektywności ekonomicznej, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych, administrowanie i zarządzanie środkami przeznaczonymi na przedsięwzięcia restrukturyzacyjne i rozwojowe. Nieruchomość stanowiąca siedzibę Spółki wykorzystywana w prowadzeniu działalności statutowej jest jej własnością.

Spółka nabyła w latach ubiegłych, w celu lokaty kapitału, nieruchomość w YY przy ul. Y, na którą składają się: prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki i budowle trwale związane z gruntem, w tym budynek biurowy, hale produkcyjne, maszyny, urządzenia i wyposażenie niezbędne do prowadzenia tam przez różne podmioty działalności gospodarczej. W momencie zakupu Spółka przejęła od poprzedniego właściciela wszystkie zobowiązania związane z tym zespołem składników majątku, w tym wynikające z wieloletnich umów najmu z różnymi podmiotami gospodarczymi. Spółka ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, dostawami mediów i usług niezbędnych podmiotom trzecim, które wynajmują pomieszczenia biurowe, hale produkcyjne, magazyny, place składowe. Zarządzanie tym zespołem składników majątku powierzono spółce zależnej, która na zlecenie Spółki za wynagrodzeniem określonym w umowie, zarządza i administruje nieruchomością. Przychody netto z tytułu najmu nieruchomości wynoszą średniorocznie około 3,1 mln zł. Z najemcami, których średnia liczba wynosi około 50 podmiotów są zawarte długoterminowe umowy. Koszty utrzymania i zarządzania nieruchomością wynoszą średniorocznie około 2,8 mln zł.

W/w nieruchomość jest wyodrębniona w księgach majątkowych i rachunkowych od momentu jej nabycia jako zespół składników stanowiący inwestycję w nieruchomości w rozumieniu definicji inwestycji, o których mowa w art. 3 pkt 1 ust. 17 ustawy o rachunkowości. W księgach rachunkowych wszystkie koszty i przychody dotyczące nieruchomości są wyodrębnione i przypisane wyłącznie do tego zespołu składników majątku, co znajduje odzwierciedlenie w zakładowym planie kont, sprawozdawczości finansowej, w sporządzanych planach kosztów, przychodów i wyników oraz rozliczeniach podatkowych z tytułu podatku VAT. Podobne wydzielenie i przyporządkowanie dotyczy również zobowiązań i należności dotyczących tej inwestycji w nieruchomości. Do prowadzenia rozliczeń pieniężnych z tytułu umów najmu oraz regulowania należności związanych z tą nieruchomością prowadzony jest wydzielony rachunek bankowy. Wartość rynkowa nieruchomości według wycen rzeczoznawców majątkowych wynosi obecnie około 20 mln zł. W ramach działań restrukturyzacyjnych Spółka chce przekazać ten zespół składników majątku wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntów oraz wszystkimi umowami zawartymi z najemcami oraz dostawcami i dystrybutorami mediów i innych usług, a także należnościami i zobowiązaniami wynikającymi z tych umów do spółki zależnej, która zajmuje się obecnie zarządzaniem i administrowaniem wyżej opisaną inwestycją. Przekazanie ma nastąpić w drodze wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w celu objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym spółki zależnej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 grudnia 2011 r.) Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Przedmiotem aportu będzie zespół składników majątku wyodrębnionych funkcjonalnie i realizujących samodzielne zadania gospodarcze, tj. nieruchomość o powierzchni 42.076 m2 (inna niż siedziba Spółki), na którą składają się grunty, budynki (w tym: 4 piętrowy budynek biurowy), budowle, place składowe, urządzenia, maszyny i wyposażenie oraz należności i zobowiązania, które w przeszłości i obecnie były i są wykorzystywane do świadczenia długoterminowych usług najmu pomieszczeń i powierzchni innym podmiotom gospodarczym. Z uwagi na charakter świadczonych usług opisany zespół składników majątku samodzielnie realizuje zadania gospodarcze, przy czym osoby wykonujące wszystkie czynności związane z tymi usługami (których miejscem pracy jest adres nieruchomości) należą do zespołu administrującego nieruchomością na zlecenie Spółki będącej obecnie właścicielem nieruchomości.
 2. Opisany zespół składników majątku może stanowić niezależne przedsiębiorstwo o kapitale własnym w wysokości około 22 mln zł i rocznych przychodach w wysokości około 3,1 mln zł, zatrudniające osoby, które obecnie administrują i zarządzają nieruchomością; w imieniu właściciela,
 3. Zespół składników majątku, który ma być przedmiotem przekazania wraz z zespołem osób, które na zlecenie zajmują się administrowaniem nieruchomością (pracownicy administracyjni, obsługa techniczna) posiada kompletną infrastrukturę niezbędną do samodzielnego funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.
 4. W odniesieniu do art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93
  1. nieruchomość zlokalizowana w YY przy ul. Y jest ogrodzona i strzeżona, a także wyodrębniona poprzez wskazaną wyżej lokalizację z innego majątku Spółki,
  2. przekazane zostaną; prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki, budowle, urządzenia techniczne stanowiące wyposażenie hal produkcyjnych (suwnice, kominy, rozdzielnie WN i NN), instalacje elektryczne, energetyczne i cieplne, kotły CO wraz z zapasami oleju opałowego, a także:
  3. prawa wynikające z umów najmu - korzystania z nieruchomości przez podmioty gospodarcze, w tym należności i zobowiązania z tego tytułu,
  4. prawa wynikające z umów o dostawy mediów oraz starych usług niezbędnych dla utrzymania nieruchomości wraz ze zobowiązaniami z tego tytułu,
  5. należności i zobowiązania związane z własnością nieruchomości dotyczące podatków i opłat lokalnych,
  6. księgi majątkowe i inwentarzowe, wydruki z ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 16 grudnia 2011 r.

Czy przedstawiony w opisie stanu faktycznego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania stanowiący nieruchomość inwestycyjną przy ul. Y w YY, który ma być przedmiotem aportu można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Czy przeniesienie aportem opisanego we wniosku zespołu składników majątku, który zdaniem Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie rodziło skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu wnoszącego aport...

Zdaniem Spółki, zważywszy na przedstawione wyżej okoliczności, a mianowicie na to, że nieruchomość ww. inwestycyjna stanowi w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zespół wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania wynikające z zawartych i funkcjonujących - czynnych umów), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, nieruchomość ta wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uznanie nieruchomości inwestycyjnej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie oznaczało, że operacja wniesienia aportem tej inwestycji do spółki zależnej w celu pokrycia w ten sposób akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego nie będzie rodziła skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych - zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

A contrario, jeśli wnoszone aportem składniki majątkowe będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa to taki wkład niepieniężny nie będzie skutkował powstaniem przychodu po stronie Spółki wnoszącej wkład w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w spółce kapitałowej, do której tenże aport będzie wnoszony.

Stosownie do art. 4a pkt 4 ustawy o pdop, ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jak wynika z cytowanego przepisu, status zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiada tylko taka część mienia przedsiębiorstwa, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań),
 2. jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest zatem dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.

O wyodrębnieniu organizacyjnym można mówić, gdy zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowi odrębną jednostkę organizacyjną w strukturze tego przedsiębiorstwa, np. dział, wydział, oddział, itp. Takie organizacyjne wydzielenie powinno być dokonane na podstawie statutu, regulaminu lub aktu o podobnych charakterze.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez nią zadań gospodarczych. Nie należy jednak utożsamiać tego pojęcia z pełną samodzielnością finansową.

Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa.

Kolejną cechą definiującą zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest zdolność do bycia niezależnym przedsiębiorstwem samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość).

W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż wnoszony przez Wnioskodawcę wkład niepieniężny w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiący opisaną nieruchomość inwestycyjną, będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o pdop, a zatem w związku z jego wniesieniem w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej nie powstanie po stronie Spółki przychód podatkowy stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o pdop.

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwice ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.