IBPBI/1/4511-25/15/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie skutków podatkowych jakie dla wspólnika spółki jawnej wywoła czynność wniesienia do tej spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 12 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniach 3 i 5 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

  • możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu podatkowego – jest nieprawidłowe,
  • braku obowiązku opodatkowania ww. przychodu – jest prawidłowe,
  • podstawy prawnej nie powstania ww. obowiązku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych jakie dla wspólnika spółki jawnej wywoła czynność wniesienia do tej spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z o.o. Wniosek powyższy został uzupełniony 3 i 5 lutego 2015 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki jawnej zamierza wnieść do ww. spółki wkład niepieniężny w postaci posiadanych udziałów w spółce z o.o. Ww. udziały zostały nabyte przez Wnioskodawcę na podstawie umowy sprzedaży udziałów. W skład spółki jawnej wchodzi dwóch wspólników, w tym Wnioskodawca, który zamierza wnieść swoje udziały posiadane w spółce z o.o. Przedmiotem działalności spółki jawnej, do której mają być wniesione udziały nie jest obrót papierami wartościowymi.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę, będącego wspólnikiem spółki jawnej, wkładu niepieniężnego do tejże spółki osobowej, w postaci udziałów w spółce z o.o., spowoduje na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie przychodu na dzień podwyższenia wkładu w spółce jawnej...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki jawnej w postaci udziałów w spółce z o.o. jest neutralne podatkowo, bowiem nie jest transakcją stanowiącą źródło jakiegokolwiek przychodu oraz nie stanowi zbycia udziałów, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca podnosi, że wniesienie przez niego udziałów w spółce z o.o. do spółki jawnej, tytułem wkładu niepieniężnego, nie powoduje żadnego przysporzenia po jego stronie, ponieważ nie otrzymuje on w chwili wniesienia tych udziałów do spółki osobowej żadnego ekwiwalentnego świadczenia.

Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, nie będzie miał zastosowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku, bowiem dotyczy sytuacji szczególnej, mającej zastosowanie, gdy wkład niepieniężny zostanie wniesiony do spółki kapitałowej, w zamian za zaoferowanie udziałów lub akcji. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak podstawy prawnej, nakazującej opodatkowanie transakcji objętej niniejszym pytaniem, zatem a contrario należy uznać, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie powoduje u podatnika powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał uchwałę NSA w składzie siedmiu sędziów z 14 marca 2011 r. sygn. akt II FPS 8/10.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej: „KSH”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 8 § 1 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna, jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Powyższe oznacza, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do spółki jawnej, następuje zbycie (przeniesienie własności) składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Dochodzi bowiem do zmiany ich właściciela.

Spółka jawna nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia, generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku). Takim zwolnieniem zostały objęte m.in. przychody powstałe w wyniku wniesienia aportu do spółek niebędących osobami prawnymi. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a zatem także spółkę jawną.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki jawnej zamierza wnieść do ww. spółki wkład niepieniężny, w postaci posiadanych udziałów w spółce z o.o.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do spółki jawnej, po stronie Wnioskodawcy, jako wnoszącego aport, powstanie przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolniony jednakże z opodatkowania tym podatkiem, zgodnie z cyt. art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy. Logiczną bowiem konsekwencją stwierdzenia, że określony przychód jest zwolniony z opodatkowania jest fakt, że przychód ten w ogólności musiał wcześniej powstać. Tym samym, w związku z wniesieniem tego aportu nie wystąpi u niego obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem także obowiązek zapłaty tego podatku. W konsekwencji nie dojdzie po stronie Wnioskodawcy do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

  • możliwości uznania, że czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej nie powoduje powstania przychodu podatkowego – jest nieprawidłowe,
  • braku obowiązku opodatkowania ww. przychodu – jest prawidłowe,
  • podstawy prawnej nie powstania ww. obowiązku – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Jednocześnie nadmienić należy, że wskazana przez Wnioskodawcę uchwała NSA z 14 marca 2011 r. sygn. akt II FPS 8/10 wydana została w odmiennym stanie prawnym niż będący przedmiotem niniejszego wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.