IBPBI/1/415-1538/14/ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wniesienie w drodze Aportu Przedsiębiorstwa Spółki jawnej (wraz z przypisanymi mu aktywami i zobowiązaniami) do SK będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 24 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa, o którym mowa we wniosku jako aportu do spółki komandytowej –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa, o którym mowa we wniosku jako aportu do spółki komandytowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Zamierza zostać wspólnikiem w spółce jawnej (dalej: „Spółka jawna”). Następnie planowane jest wniesienie wkładu niepieniężnego (dalej: „Aport”) przez Spółkę jawną w postaci jej przedsiębiorstwa (dalej: „Przedsiębiorstwo”) do spółki komandytowej (dalej: „SK”), która przejmie w całości działalność prowadzoną do tej pory przez Spółkę jawną.

Wnoszone w drodze Aportu Przedsiębiorstwo obejmować będzie składniki materialne i niematerialne niezbędne do kontynuacji działalności Przedsiębiorstwa, w tym należności, środki pieniężne niezbędne do kontynuacji działalności, inne aktywa obrotowe, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Równocześnie z Aportem, SK przejmie zobowiązania Spółki jawnej (te, których przeniesienie będzie możliwe w świetle uzyskania zgód od wierzycieli). Ponadto, w ramach Aportu na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy, na SK przejdzie zakład pracy związany z Przedsiębiorstwem, a zatem przeniesieni zostaną również pracownicy.

Ze składników majątku wnoszonych Aportem przez Spółkę jawną wyłączone zostaną wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez tę spółkę (w tym również pożyczki udzielone na rzecz Wnioskodawcy) oraz część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki jawnej.

Struktura organizacyjna umożliwiająca samodzielne realizowanie zadań gospodarczych związanych z prowadzeniem działalności zostanie wniesiona do SK wraz z Aportem Przedsiębiorstwa. Tym samym, na skutek przedmiotowego Aportu zapewniona zostanie kontynuacja przez SK w niezmienionym zakresie zadań gospodarczych realizowanych dotychczas przez Spółkę jawną. Intencją Spółki jawnej będzie przeniesienie wraz z Aportem wszystkich zobowiązań oraz praw i obowiązków z tytułu umów związanych z Przedsiębiorstwem. Spółka jawna podejmie niezbędne działania w celu uzyskania od kontrahentów zgód wymaganych przepisami prawa cywilnego oraz postanowieniami kontraktowymi. W chwili obecnej nie są identyfikowane sytuacje, w których istnieje ryzyko, że na dzień Aportu mogłoby nie dojść do przeniesienia praw i obowiązków z umów związanych z Przedsiębiorstwem Spółki jawnej, niemniej jednak nie można wykluczyć takich pojedynczych sytuacji. W rezultacie opisanych działań, SK przejmie zadania związane z prowadzonym przez Spółkę jawną Przedsiębiorstwem i będzie w stanie samodzielnie kontynuować działalność tej Spółki. Wynika to z przeniesienia na SK zakładu pracy Spółki jawnej, a także składników materialnych i niematerialnych, w tym również zobowiązań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie w drodze Aportu Przedsiębiorstwa Spółki jawnej (wraz z przypisanymi mu aktywami i zobowiązaniami) do SK będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie w drodze Aportu Przedsiębiorstwa Spółki jawnej (wraz z przypisanymi mu aktywami i zobowiązaniami) do SK nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Przepisy ww. ustawy, jako źródła przychodów wymieniają m.in. stosunek pracy, działalność wykonywaną osobiście, pozarolniczą działalność gospodarczą, czy też kapitały pieniężne.

W myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (ust. 2). Zgodnie z art. 5a pkt 3 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: „KC”). Stosownie do art. 551 KC, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

  • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, według art. 552 KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Należy podkreślić, że wymieniony powyżej katalog składników tworzących przedsiębiorstwo jest katalogiem otwartym. Wynika to z faktu, że ustawodawca posłużył się zwrotem „w szczególności”, który jednoznacznie wskazuje na przykładowy charakter tego wyliczenia. Z tej też przyczyny, zdaniem Wnioskodawcy, za właściwe należy uznać stwierdzenie, że z jednej strony w skład przedsiębiorstwa mogą wchodzić także inne niż wymienione składniki, a z drugiej, że brak któregokolwiek ze wskazanych elementów nie pozbawia zespołu składników majątkowych charakteru przedsiębiorstwa.

W ocenie Spółki, wnoszony w ramach Aportu zespół składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań spełnia tak sformułowaną definicję przedsiębiorstwa. Ponadto, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że niezależnie od tego czy wszystkie wymienione powyżej elementy będą wchodzić w skład Przedsiębiorstwa, dla uznania przedmiotu Aportu za przedsiębiorstwo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kluczowe znaczenie ma zorganizowany charakter wnoszonego zespołu składników. W praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych wielokrotnie zostało bowiem podkreślone, że przedsiębiorstwo nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić działalność gospodarczą, lecz jest pewnym zorganizowanym zespołem tych składników.

Ponadto, o tym, czy w konkretnym przypadku nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, każdorazowo powinny decydować okoliczności faktyczne związane z daną transakcją. Z tej też przyczyny, zdaniem Wnioskodawcy, dla określenia charakteru przedmiotu Aportu, niezbędna jest weryfikacja, czy składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład Przedsiębiorstwa, pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, a w związku z tym można o nich mówić jako o zespole składników, a nie zbiorze osobnych elementów.

Istnienie zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych związanych z Przedsiębiorstwem, które będzie przedmiotem Aportu, zdaniem Wnioskodawcy, nie podlega żadnej wątpliwości. Wraz z Aportem Przedsiębiorstwa przeniesieni zostaną pracownicy Wnioskodawcy. Ponadto, w zakresie działalności gospodarczej kontynuowanej przez nową SK wykorzystywane będą składniki majątkowe otrzymane od Spółki, tj. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, należności, środki pieniężne niezbędne do kontynuowania działalności, inne aktywa obrotowe, zobowiązania, kontrakty handlowe, jak również zezwolenia oraz pozostałe decyzje administracyjne związane z tym Przedsiębiorstwem, bazy danych, a także unikalna wiedza dotycząca działalności Spółki. W ocenie Spółki, pomiędzy tymi elementami istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Będące przedmiotem Aportu Przedsiębiorstwo nie jest zatem sumą składników, przy pomocy której prowadzona jest przez Spółkę jawną działalność, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Powyższej konkluzji nie zmienia fakt, że ze składników majątku stanowiących przedmiot Aportu wyłączone zostaną wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Wnioskodawcę oraz część środków pieniężnych. Zdaniem Wnioskodawcy, wyłączone składniki majątku nie będą miały wpływu na działalność Przedsiębiorstwa i zachowanie funkcjonalnych związków między jego elementami. Z tej też przyczyny, brak przeniesienia tych składników w ramach Aportu nie wpłynie na zdolność SK do kontynuowania działalności Przedsiębiorstwa, a w związku z tym nie powinien mieć wpływu na kwalifikację zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, będącego przedmiotem planowanego Aportu, jako przedsiębiorstwa w znaczeniu przyjętym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii Wnioskodawcy, jedynie w przypadku wyłączenia z przedmiotu Aportu istotnych elementów wykorzystywanych w dotychczasowej działalności Przedsiębiorstwa (przykładowo - środków trwałych czy też zapasów zgromadzonych w magazynie), mogłaby pojawić się wątpliwość, czy wnoszony zespół składników nadal spełnia definicję przedsiębiorstwa. W analizowanym zdarzeniu przyszłym bezsprzecznym pozostaje fakt występowania zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, które pozostają z sobą w funkcjonalnym związku i umożliwiają realizację zadań gospodarczych. W ramach Aportu przeniesione zostaną bowiem wszystkie składniki niezbędne do kontynuowania działalności przez SK. Wyłączone z przedmiotu Aportu pożyczki udzielone przez Spółkę i niespłacone przed datą Aportu będą pozostawać bez wpływu na możliwość kontynuowania działalności Przedsiębiorstwa w dotychczasowym zakresie przez SK. Natomiast, odnośnie do środków pieniężnych, Wnioskodawca podkreśla, że wraz z Aportem przeniesione zostaną środki pieniężne wystarczające do obsługi bieżących przepływów pieniężnych i zachowania płynności finansowej przez SK w odniesieniu do operacji gospodarczych związanych z działalnością Przedsiębiorstwa.

Odnosząc powyższą kwalifikację przedmiotu Aportu na grunt przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie zauważyć, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) za przychody z działalności gospodarczej należy uznać przychody z odpłatnego zbycia m.in. składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie, przepisy ww. ustawy nie regulują wprost wniesienia do spółki nieposiadającej osobowości prawnej tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań stanowiących przedsiębiorstwo. W efekcie, w przypadku odpłatnego zbycia lub aportu przedsiębiorstwa zastosowanie znajdą, co do zasady, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące przychodów uzyskanych ze źródła pozarolniczą działalność gospodarcza, regulujące zagadnienia dotyczące poszczególnych składników majątkowych (zarówno materialnych, jak i niematerialnych), przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

I tak, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Poprzez dodanie art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, ustawodawca doprecyzował przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej. Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, że w sytuacji, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej są składniki majątku, po stronie wnoszącego wkład nie powstaje przychód do opodatkowania. Pomimo, że przepis ten wprost odnosi się do będących przedmiotem wkładu składników majątku, zdaniem Wnioskodawcy, ma on zastosowanie również w przypadku aportu przedsiębiorstwa do spółki osobowej.

W konsekwencji, w związku z wniesieniem Przedsiębiorstwa Spółki jawnej (komandytariusza) do SK, po stronie Wnioskodawcy (osoby fizycznej będącej w dacie Aportu wspólnikiem Spółki jawnej) nie powstanie obowiązek podatkowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy mieć również na uwadze, że przejęcie przez SK zobowiązań Spółki jawnej związanych z prowadzonym przez tę spółkę Przedsiębiorstwem, nie doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego. Skoro bowiem wniesienie składników majątku, także w postaci przedsiębiorstwa, w formie wkładu niepieniężnego jest zwolnione z opodatkowania, to należy uznać, że przejęcie zobowiązań w wyniku Aportu Przedsiębiorstwa także nie powinno prowadzić do powstania przychodu po stronie wnoszącego Aport. W przeciwnym razie, neutralność podatkowa wniesienia przedsiębiorstwa do spółki niebędącej osobą prawną w drodze aportu (potwierdzona w przytoczonych przez Wnioskodawcę interpretacjach indywidualnych), nigdy nie mogłaby być zachowana.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera żadnego przepisu, który nakazywałby w takim przypadku rozpoznanie przychodu przez wnoszącego aport w postaci przedsiębiorstwa. W szczególności, w związku z przeniesieniem tych zobowiązań do SK, nie powstanie przychód podatkowy równy wartości umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. W analizowanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie bowiem do umorzenia bądź przedawnienia zobowiązań przejmowanych przez SK - zgodnie z terminologią cywilnoprawną, przeniesienie zobowiązań w ramach transakcji aportowej nie prowadzi do umorzenia zobowiązań, lecz do przejęcia długu (tj. dochodzi do zmiany osoby dłużnika, same zobowiązania nie wygasają). Powyższe oznacza, że nie zostaną spełnione przesłanki z art. 14 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy - w przedmiotowej sprawie nie dojdzie ani do umorzenia zobowiązań Spółki jawnej, ani zobowiązania te nie ulegną przedawnieniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przeniesieniem zobowiązań do SK w drodze Aportu w formie Przedsiębiorstwa nie powstanie również przychód z tytułu uzyskania przez Spółkę jawną nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy. W analizowanym zdarzeniu wystąpi bowiem ekwiwalentność świadczeń dokonanych pomiędzy Spółką jawną a SK. W zamian za przeniesienie Przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zobowiązań, Spółka jawna powiększy swój wkład wniesiony do SK o wartość skalkulowaną w oparciu o wartość Przedsiębiorstwa pomniejszoną o wartość zobowiązań obciążających wnoszone Przedsiębiorstwo. Wartość ta będzie z kolei podstawą do ustalenia udziału Spółki jawnej w zysku SK. Powyższe oznacza, że przejęcie odpowiedzialności za zobowiązania będzie w pełni odpłatne z punktu widzenia Spółki jawnej i SK.

W konsekwencji, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym nie powstanie po stronie Spółki jawnej przychód z tytułu nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy należy podkreślić, że spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego i należy je traktować jako źródło przychodów wspólnika będącego podatnikiem. W związku z tym, skoro z perspektywy podatkowej przesunięcie aktywów pomiędzy źródłami przychodów tego samego podatnika nie kreuje przychodu podatkowego, to również w sytuacji przesunięcia pasywów (zobowiązań) nie powinien powstać przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, Wnioskodawca jest zdania, że wniesienie w drodze Aportu Przedsiębiorstwa Spółki jawnej (wraz z przypisanymi mu aktywami i zobowiązaniami) do SK nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia dotycząca skutków podatkowych wniesienia aportem przedsiębiorstwa, o którym mowa we wniosku do spółki komandytowej. Nie była natomiast przedmiotem oceny kwestia, czy opisane we wniosku składniki majątku, mające być przedmiotem tego aportu, stanowią przedsiębiorstwo, bowiem jak wskazano powyżej zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia aportu do spółki komandytowej, nie jest uzależnione od rodzaju składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, pozostaje zatem kwestia, czy przedmiot aportu stanowi przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestia ta nie była także przedmiotem zadanego pytania (wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.