IBPBI/1/415-1252/14/AB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki jawnej
IBPBI/1/415-1252/14/ABinterpretacja indywidualna
  1. aport
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 9 października 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 15 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przystąpienia do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przystąpienia do spółki jawnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zamierza przystąpić do spółki jawnej (dalej: „Spółka”), w której obecnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Po przystąpieniu do Spółki, rozwiąże umowę o pracę. Jako wkład wniesie własną pracę (co w spółkach osobowych jest dopuszczalne) oraz niewielki wkład pieniężny, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z przystąpieniem do Spółki nastąpi stosowna zmiana umowy Spółki, na mocy której zostanie ustalony procentowy udział Wnioskodawczyni w zyskach i stratach Spółki. Spółka do której Wnioskodawczyni zamierza przystąpić jest właścicielem majątku, a w szczególności aktywów trwałych i obrotowych, które zostały wypracowane w toku prowadzonej długoletniej działalności przez tą spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przystąpienie do Spółki, która jest właścicielem majątku, a w szczególności aktywów trwałych i obrotowych wypracowanych w toku długoletniej działalności prowadzonej przez Spółkę, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychodu, w tym zwłaszcza przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przystąpienie przez nią do Spółki, która jest właścicielem majątku, a w szczególności aktywów trwałych i obrotowych wypracowanych w toku długoletniej działalności prowadzonej przez tą Spółkę, nie spowoduje powstania po jej stronie przychodu, w tym zwłaszcza przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Żaden bowiem przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazujący, kiedy przychód (przysporzenie majątkowe) może się pojawić, nie obejmuje nabycia praw w związku z przystąpieniem do spółki osobowej (spółki jawnej) i wniesieniem do niej wkładu (w postaci własnej pracy lub wkładu pieniężnego). W szczególności Wnioskodawczyni podkreśla, że tego rodzaju przypadek nie został wymieniony, jako źródło przychodów w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, taka sytuacja nie została uznana przez ustawodawcę za przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w przepisach art. 11 ust. 1, 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też przyczyny Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że w związku z przystąpieniem przez nią do Spółki, nie powstanie po jej stronie jakikolwiek przychód, a w szczególności nie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IBPB-1-3/4510-554/15/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.