IBPBI/1/415-1225/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci gospodarstwa rolnego do spółki osobowej.
IBPBI/1/415-1225/14/WRzinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 września 2014 r., który w tym samym dniu wpłynął do tut. Biura, uzupełnionym 31 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia gospodarstwa rolnego w formie aportu do spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia gospodarstwa rolnego w formie aportu do spółki osobowej (jawnej lub komandytowej). Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1225/14/WRz, IBPB3/443-1236/14/MN wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 31 grudnia 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest rolnikiem i prowadzi gospodarstwo rolne. Zamierza wnieść to gospodarstwo do nowo założonej spółki osobowej, (dalej: Spółka), która przejmie prowadzenie gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy.

Przedmiotem wkładu będzie całe gospodarstwo, obejmujące w szczególności:

  • grunty zajęte na prowadzenie upraw wraz z zasiewami,
  • maszyny i urządzenia rolnicze (m.in. pługi, kosiarki, traktor, przyczepa, opryskiwacz, siewniki, rozrzutnik, przewracarka do siana),
  • budynki gospodarcze, w tym przeznaczone do przechowywania płodów rolnych, maszyn, nawozów itp.,
  • grunty pod stawami, w tym zajęte na prowadzenie chowu i hodowli ryb,
  • grunty, na których znajduje się istniejący budynek oraz parking wraz z ciągami komunikacyjnymi, wydzierżawiane na rzecz podmiotów prowadzących przy ich wykorzystaniu działalność gospodarczą,
  • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Wnioskodawcę związanych z gospodarstwem, w szczególności dzierżawy gruntów.

Zbycie ww. gospodarstwa nie będzie następować w wykonaniu działalności gospodarczej. W odniesieniu do niektórych nieruchomości wchodzących w skład aportu zbycie będzie następować przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. W zakresie funkcjonowania gospodarstwa, niezależnie od aportu, będzie występowała ciągłość, zmianie ulegnie jedynie struktura własnościowa - w miejsce Wnioskodawcy wstąpi Spółka, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Spółka będzie kontynuować prowadzoną dotychczas przez Wnioskodawcę działalność rolniczą oraz w dalszym ciągu będzie wydzierżawiać część nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców. W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 30 grudnia 2014 r., Wnioskodawca m.in. doprecyzował, że pod pojęciem „spółki osobowej”(dalej: Spółki) rozumie spółkę jawną lub spółkę komandytową.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie aportu spowoduje u Wnioskodawcy powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu opisane w niniejszym wniosku nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego może nastąpić bądź w pieniądzu, bądź też w formie niepieniężnej, przy czym art. 14 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.) określa, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. W związku z powyższym składniki majątkowe opisane w zdarzeniu przyszłym posiadają tzw. zdolność aportową, tj. mogą być przedmiotem wkładu niepieniężnego. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), odrębnym źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości i innych rzeczy, jeśli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Brzmienie tego ostatniego przepisu wskazuje, że ustawodawca uznał wniesienie wkładu niepieniężnego za formę odpłatnego zbycia, przy czym takie zbycie nie stanowi odrębnego źródła przychodów, jeśli wniesienie aportem następuje do spółki będącej płatnikiem (winno być: podatnikiem) podatku dochodowego od osób prawnych, czyli w praktyce - spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej (co wynika z definicji spółki zawartej w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast przychód z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną jest wolny od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym opisane w zdarzeniu przyszłym wniesienie aportu do spółki osobowej nie będzie powodować powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.