IBPBI/1/415-1193/11/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej lub innej spółki osobowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 23 listopada 2011 r.), uzupełnionym w dniu 30 stycznia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej lub innej spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej lub innej spółki osobowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 17 stycznia 2012 r. Znak: IBPP3/443-1258/11/KO, IBPBI/1/415-1193/11/AB wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 30 stycznia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

1.1. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu kartami telefonicznymi (SIM) do telefonów komórkowych oraz kartami z doładowaniami do telefonów typu pre-paid. Wnioskodawca świadczy również usługi w zakresie elektronicznych doładowań dla użytkowników telefonów komórkowych typu pre-paid. W ograniczonym zakresie, Wnioskodawca nabywa również i zbywa telefony komórkowe.

Działalność Wnioskodawcy ma zasadniczo charakter hurtowy. Wnioskodawca dokonuje zakupu kart telefonicznych z doładowaniami od operatorów telefonii komórkowej. Karty są następnie odsprzedawane podmiotom dokonującym ich sprzedaży odbiorcom indywidualnym. Karty są dostarczane kontrahentom Wnioskodawcy albo bezpośrednio od operatorów, albo przez Wnioskodawcę. W niektórych przypadkach kontrahenci dokonują odbioru kart osobiście. Celem dostarczania kart kontrahentom, Wnioskodawca posiada tabor samochodów ciężarowych będących jego własnością lub użytkowanych na podstawie umów leasingu.

Wnioskodawca nabywa również hurtowo doładowania elektroniczne do telefonów typu pre-paid od operatorów. Na podstawie umów o współpracę, Wnioskodawca dostarcza swym kontrahentom terminale do obsługi doładowań elektronicznych, które pozostają własnością Wnioskodawcy. Są one udostępniane kontrahentom, a przed ich udostępnieniem Wnioskodawca dokonuje przeszkolenia pracowników kontrahentów. Wnioskodawca obciąża kontrahentów periodycznie za dostarczone i wykorzystane doładowania.

Wnioskodawca prowadzi opisaną powyżej działalność również jako detaliczną, dokonując sprzedaży kart i doładowań odbiorcom indywidualnym w należącej do niego sieci kiosków. Kioski zlokalizowane są w różnych miastach województwa śląskiego. Jedynie nieliczne mają status nieruchomości; pozostałe stanowią majątek ruchomy, jako nie związane trwale z gruntem. Wnioskodawca za pośrednictwem wspomnianej sieci kiosków dokonuje również sprzedaży prasy, biletów komunikacji miejskiej, wyrobów tytoniowych oraz drobnych artykułów papierniczych i spożywczych. Sprzedaż dokonywana za pośrednictwem sieci kiosków jest zasadniczo dokumentowana za pomocą kas rejestrujących.

Niezależnie od opisanej powyżej działalności zasadniczej, Wnioskodawca dodatkowo prowadzi działalność polegającą na udostępnieniu obiektów sportowych (hala sportowa oraz kryta pływalnia) oraz wynajmie nieruchomości niewykorzystywanych przez Wnioskodawcę w jego działalności zasadniczej. Ta część działalności Wnioskodawcy ma charakter jedynie uboczny w stosunku do działalności związanej z obsługą usług telefonii komórkowej.

1.2. Niezależność poszczególnych pionów działalności.

Zarówno zasadnicza część działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę (handel kartami telefonicznymi, doładowaniami elektronicznymi oraz telefonami komórkowymi), jak i działalność w zakresie udostępniania obiektów sportowych oraz wynajmu innych nieruchomości, mają wobec siebie charakter niezależny. Działalność w zakresie udostępniania obiektów sportowych oraz wynajmu innych nieruchomości prowadzona jest przy zachowaniu pełnej odrębności od głównego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Wyodrębnienie to występuje zarówno na poziomie organizacyjnym, funkcjonalnym, jak i finansowym.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne.
  Poszczególne składniki majątkowe wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej zostały przyporządkowane do poszczególnych jej pionów. Głównymi aktywami przyporządkowanymi do zasadniczej działalności Wnioskodawcy (handel kartami telefonicznymi, doładowaniami elektronicznymi oraz telefonami), pozostają:
  • budynek X wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym się znajduje, wraz z wyposażeniem,
  • budynek Y wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym się znajduje, wraz z wyposażeniem,
  • kioski, stanowiące zarówno nieruchomości, jak i majątek ruchomy,
  • flota samochodowa, w tym użytkowana na podstawie umów leasingu,
  • terminale do obsługi doładowań elektronicznych,
  • kasy fiskalne związane ze sprzedażą detaliczną,
  • towary i zapasy (głównie karty telefoniczne i z doładowaniami).
  Powyższe składniki majątkowe są wyłącznie dedykowane zasadniczej działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Podobnie zatrudnieni przez Wnioskodawcę pracownicy wykonują zasadniczo czynności związane z poszczególnymi pionami działalności Wnioskodawcy. W przypadku najmu nieruchomości, poprawność rozliczeń związanych z tym pionem działalności nadzoruje dedykowana, imiennie wskazana osoba. Oprócz odpowiedniego zaplecza personalnego, do każdego z pionów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności przyporządkowana została odpowiednia infrastruktura niezbędna do wykonywania związanych z nimi czynności, w szczególności w postaci sprzętu biurowego i informatycznego oraz stosownego oprogramowania, w tym do prowadzenia ewidencji księgowej. Co więcej, w związku z nabyciem w 2010 r. obiektów sportowych wraz z całą ich infrastrukturą, Wnioskodawca wydał wewnętrzne zarządzenie regulujące strukturę organizacyjną dla całokształtu prowadzonej przez niego działalności. Zarządzeniem tym zostało w szczególności określone, którzy z pracowników odpowiadają za poszczególne jej części oraz czyjemu kierownictwu podlegają. Zarządzeniem tym przyporządkowano również poszczególne składniki majątkowe do poszczególnych, nowoutworzonych jednostek organizacyjnych. Obsługa w zakresie kadr i płac, obsługa prawna oraz obsługa związana z bezpieczeństwem i higieną pracy wykonywana jest przez podmioty zewnętrzne, podobnie jak zasadnicza część obsługi informatycznej. Dotyczy to wszystkich części prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności.
 2. Wyodrębnienie funkcjonalne.
  Zasadnicza działalność prowadzona przez Wnioskodawcę jest wyodrębniona od pozostałej, ubocznej działalności. Handel kartami telefonicznymi, doładowaniami elektronicznymi oraz telefonami prowadzony jest bowiem w oparciu o wyodrębnione składniki majątkowe oraz pracowników zajmujących się jedynie tym pionem działalności Wnioskodawcy. W przypadku działalności w zakresie handlu kartami telefonicznymi, kartami z doładowaniami oraz telefonami dedykowani pracownicy wykonują ściśle przyporządkowane im funkcje, związane w szczególności z:
  • obsługą zamówień od kontrahentów oraz składaniem i obsługą zamówień do operatorów,
  • dostawami towarów do kontrahentów szkoleniem ich pracowników,
  • sprzedażą towarów w kioskach,
  • obsługą administracyjną związaną z zasadniczą działalnością.
  Osoby zajmujące się pozostałymi pionami działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę nie są zaangażowane w handel kartami telefonicznymi, doładowaniami elektronicznymi oraz telefonami. W przypadku pionu działalności dotyczącego najmu nieruchomości, nadzór nad jej prowadzeniem sprawuje jedna, imiennie wskazana osoba. W praktyce nie ma przeciwwskazań, aby działalność polegająca na handlu kartami telefonicznymi, doładowaniami elektronicznymi oraz telefonami w oparciu o dedykowane składniki majątkowe oraz personel była w całości wykonywana niezależnie przez odrębny podmiot.
 3. Wyodrębnienie finansowe.
  Działalność Wnioskodawcy w zakresie handlu kartami telefonicznymi oraz doładowaniami elektronicznymi wykazuje odrębność finansową w stosunku do pozostałych pionów działalności prowadzonych przez Wnioskodawcę. Pomimo, że księgowość prowadzona jest łącznie dla całokształtu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, zakładowy plan kont jest tak skonstruowany, że zapewnia wyodrębnienie zapisów dotyczących poszczególnych jej pionów. W szczególności, Wnioskodawca posiada wyodrębniony system ewidencji sprzedaży dotyczący udostępnienia obiektów sportowych, oraz odrębne konta kosztowe związane z tym pionem działalności. Prowadzenie ewidencji w powyżej opisany sposób zapewnia, że Wnioskodawca kalkuluje wynik finansowy dla pionu działalności dotyczącej udostępnienia obiektów sportowych. Analogicznie, Wnioskodawca jest w stanie alokować do pionu działalności dotyczącej wynajmu nieruchomości związane z nią zobowiązania i należności, a także dotyczące jej płatności. Wnioskodawca posiada również odrębny rachunek bankowy dla dokonywania rozliczeń z tytułu działalności polegającej na udostępnieniu obiektów sportowych, a także odrębne rachunki przeznaczone dla przyjmowania należności z tytułu najmu pozostałych nieruchomości. W konsekwencji takiego wyodrębnienia finansowego działalności pobocznych prowadzonych przez Wnioskodawcę, możliwym jest prowadzenie odrębnej ewidencji przychodów i kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z zasadniczym pionem działalności Wnioskodawcy. Także ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia identyfikację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przypisanych tej części działalności. W praktyce, wymienione powyżej działalności mają przyporządkowane własne aktywa i pasywa (odrębne bilanse). Ponadto, każda z prowadzonych działalności ma przypisane właściwe dla niej umowy (zobowiązania i należności). W konsekwencji, zarówno wynikające z nich prawa, jak obowiązki, (w tym zobowiązania cywilnoprawne), mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do poszczególnych ich pionów.

1.3. Aport głównego pionu prowadzonej działalności

W chwili obecnej, Wnioskodawca rozważa wniesienie, jako wkładu niepieniężnego (aportu), całego zespołu składników majątkowych oraz praw i zobowiązań związanych z zasadniczym pionem prowadzonej działalności (handel kartami telefonicznymi, elektronicznymi doładowaniami telefonów oraz telefonami) do spółki komandytowo-akcyjnej lub jakiejkolwiek innej spółki osobowej prawa handlowego (dalej: „SKA”). Rozważana restrukturyzacja podyktowana jest systematycznie rosnącą skalą działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Ma ona na celu usprawnienie funkcjonowania poszczególnych pionów prowadzonej działalności poprzez skoncentrowanie jednorodnych jej obszarów działalności w odrębnych prawnie i organizacyjnie podmiotach. Tego rodzaju strategia ma w zamierzeniach Wnioskodawcy prowadzić do zwiększenia wydajności i uzyskania korzyści dzięki prowadzeniu działalności w zakresie handlu kartami telefonicznymi oraz elektronicznymi doładowaniami przez wyspecjalizowany podmiot (SKA).

Przedmiotem takiego wkładu będzie działalność w zakresie handlu kartami telefonicznymi, elektronicznymi doładowaniami oraz telefonami, (tj. wszystkie opisane powyżej składniki majątkowe (materialne i niematerialne) przyporządkowane do tej działalności oraz prawa i zobowiązania wynikające z umów i innych zdarzeń prawnych, związanych z tym pionem działalności).

W konsekwencji, aport do SKA obejmował będzie w szczególności:

Przedmiotem aportu nie będą te składniki majątku, które służą działalności w zakresie udostępnienia obiektów sportowych oraz pozostałych nieruchomości. Dotyczyć to będzie:

 1. składników majątkowych związanych z wynajmem obiektów sportowych, tj. w szczególności:
  • obiektów sportowych oraz innych obiektów (głównie nieruchomości budynkowe wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu, na którym zostały posadowione) wraz z infrastrukturą przeznaczoną do prowadzenia działalności sportowej,
  • zobowiązań wynikających z umów najmu oraz z umów zawartych z trenerami, ratownikami oraz nadzorcami obiektów,
  • kas fiskalnych przeznaczonych do obsługi obiektów sportowych,
  • pracowników obsługujących działalność w zakresie najmu obiektów sportowych.
 2. składników majątkowych związanych z wynajmem pozostałych nieruchomości, tj. w szczególności:
  • gruntów, nieruchomości budynkowych wraz z gruntem bądź prawem wiecznego użytkowania gruntów, na którym zostały posadowione oraz lokali, będących przedmiotem wynajmu,
  • wszystkich urządzeń i innych ruchomości, znajdujących się w powyższych nieruchomościach,
  • praw wynikających z wszelkich umów, porozumień, ofert, zleceń i innych czynności prawnych dotyczące nieruchomości,
  • należności czynszowych,
  • wszelkiej dokumentacji prawnej i księgowej, związanej z powyższymi nieruchomościami.

Funkcjonalnie aportowany majątek jest wystarczający (kompletny), aby bez jakichkolwiek uzupełnień kontynuować działalność gospodarczą, jaka była dotychczas prowadzona z jego wykorzystaniem. SKA będzie kontynuować działalność, jaką obejmie w ramach aportu. W związku z transakcją i objęciem przez SKA faktycznego władztwa nad składnikami aportu, dojdzie do przejścia zakładu pracy Wnioskodawcy na SKA w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. W zamian za aport powyższego zespołu składników SKA wyda na rzecz Wnioskodawcy jej akcje. W wyniku aportu, Wnioskodawca uzyska więc status akcjonariusza SKA.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie, jako wkładu niepieniężnego (aportu) powyżej opisanego zespołu składników majątkowych, w oparciu o który SKA będzie kontynuować działalność gospodarczą Wnioskodawcy w zakresie sprzedaży kart telefonicznych, doładowań elektronicznych oraz telefonów nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przepis ten nie różnicuje, czy wnoszone składniki majątkowe stanowią łącznie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, czy wnoszone są indywidualnie.

W konsekwencji, wniesienie przez Wnioskodawcę składników majątkowych związanych z działalnością prowadzoną w zakresie handlu kartami telefonicznymi, elektronicznymi doładowaniami oraz telefonami, do SKA, nie będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W szczególności nie będzie opodatkowana wartość nominalna akcji, jakie Wnioskodawca obejmie w SKA w zamian za aport.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.