IBPB-2-2/4511-315/15/JG | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia aportem udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce
IBPB-2-2/4511-315/15/JGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. wymiana (towarów)
 3. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22 czerwca 2015 r. (data otrzymania 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (jest polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Wnioskodawca posiada w Spółce pakiet udziałów, który zapewnia mu bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Oprócz Wnioskodawcy udziały Spółki posiadają także inne osoby fizyczne lub prawne (dalej: Wspólnicy). Wszyscy Wspólnicy będą podmiotami podlegającymi w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W przyszłości Wnioskodawca samodzielnie lub wraz ze wszystkimi lub częścią Wspólników ma zamiar wnieść do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Matka) aport niepieniężny w postaci udziałów Spółki. Wnioskodawca wniósłby do Spółki Matki pakiet udziałów Spółki zapewniający bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Na dzień wniesienia aportu Spółka Matka będzie już spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym, aport nie będzie wnoszony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopiero zakładanej, ale już zarejestrowanej.

W efekcie wniesienia aportu Spółka Matka zostanie większościowym udziałowcem Spółki i będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Przed wnoszeniem udziałów Spółki w formie aportu Spółka Matka nie będzie posiadać żadnych udziałów Spółki. W związku z wniesieniem aportu do Spółki Matki zostanie podwyższony jej kapitał zakładowy, a Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Matce. Spółka Matka nie będzie zobowiązana do dokonywania jakichkolwiek płatności w gotówce w związku z nabywaniem udziałów Spółki tytułem aportu.

Wnioskodawca dodał że zarówno Spółka jak i Spółka Matka mają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podlegają zatem w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (są polskimi rezydentami podatkowymi).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie.

Czy objęcie udziałów Spółki Matki w zamian za aport w postaci udziałów Spółki będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), czy też spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu wiążącego się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie u niego do powstania przychodu wiążącego się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Innymi słowy operacja wnoszenia udziałów Spółki jako aportu do Spółki Matki i obejmowania udziałów Spółki Matki w zamian za taki aport będzie neutralna podatkowo dla Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych został zawarty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednym ze źródeł przychodów – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są kapitały pieniężne. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z kolei z podatku przychód w postaci nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. A zatem, co do zasady, jeżeli przedmiotem aportu do spółki kapitałowej nie jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód ze źródła, jakim są kapitały pieniężne.

W związku z powyższym – co do zasady – jeśli Wnioskodawca obejmuje udziały Spółki Matki w zamian za aport w postaci udziałów Spółki to po jego stronie dochodzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Należy jednak zwrócić uwagę na treść art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

–do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W ocenie Wnioskodawcy, aby przesądzić, czy aport wnoszony jest w ramach wymiany udziałów istotny jest również art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

W pkt 29 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określającego listę podmiotów, do których zastosowanie ma art. 24 ust. 8a i 8b ww. ustawy wymienione są spółki utworzone według prawa polskiego, określone jako „spółka akcyjna” i „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższych przepisów wynika, że wniesienie udziałów Spółki aportem do Spółki Matki i tym samym objęcie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Matki będzie czynnością neutralną podatkowo. Innymi słowy, u Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Spełnione zostaną bowiem wszystkie przesłanki niezbędne do uznania operacji wnoszenia aportem udziałów Spółki za operację wymiany udziałów:

 • udziały Spółki Matki zostaną objęte przez Wnioskodawcę w zamian za aport w postaci udziałów Spółki,
 • Spółka Matka w wyniku wniesienia aportu stanie się większościowym wspólnikiem Spółki (nabędzie pakiet udziałów zapewniających jej bezwzględną większość praw głosu w Spółce),
 • Spółka i Spółka Matka będą polskimi spółkami z o.o. i będą mieć rezydencję podatkową w Polsce,
 • Wnioskodawca i Wspólnicy będą podmiotami podlegającymi w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy zatem stwierdzić, że zostaną spełnione wszelkie przesłanki niezbędne do uznania planowanej przez niego operacji wniesienia większościowego pakietu udziałów Spółki do Spółki Matki za wymianę udziałów w rozumieniu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę jest również potwierdzane przez organy podatkowe, w tym m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji z 28 stycznia 2015 r. Znak: IPPB2/415-907/14-2/AS podniósł co następuje: „z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a spółka wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. W konsekwencji zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę spełnia kryteria wymiany udziałów opisanej w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 2 w zamian za aport udziałów w Spółce 1 i uzyskaniem przez Spółkę 2 bezwzględnej większości praw głosu w Spółce 1 (lub Spółka 2 nabędzie dodatkowe udziały w Spółce 1 mając już bezwzględną większość praw głosu w tej Spółce), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji z 14 stycznia 2015 r. Znak: IBPBII/2/415-897/14/NG argumentował: „w oparciu o tak przedstawione zdarzenie i w świetle przywołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym zarówno do 31 grudnia 2014 r. jak i od 1 stycznia 2015 r. należy wskazać, że skoro w następstwie wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki Y wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej, nabywająca je spółka Y uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce X, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach, to opisana transakcja wymiany udziałów mieścić się będzie w zakresie zastosowania art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Y”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z 22 grudnia 2014 r. Znak: IPPB2/415-782/14-2/MK1 podkreślił, że: „z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a-8b wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego przedstawiony przez Wnioskodawcę, który wskazuje, że warunki określone w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w stanowisku wyrażonym w interpretacji z 4 grudnia 2014 r. Znak: IPPB2/415-802/14-4/AS, w której uzasadnieniu czytamy: „wnioskodawca zamierza wnieść Udziały i Akcje do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („Spółka Nabywająca”). Wniesienie Udziałów i Akcji nastąpi według ich wartości rynkowej, bez jakichkolwiek gotówkowych dopłat. W związku z powyższym planowane jest podwyższenie przez Spółkę Nabywającą kapitału zakładowego, który zostanie pokryły Udziałami i Akcjami. Kapitał zakładowy Spółki Nabywającej zastanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej Udziałów i Akcji. W rezultacie wniesienia Udziałów i Akcji Wnioskodawcy Spółka Nabywająca nabędzie bezwzględną większość głosów w spółkach, których obecnie właścicielem jest Wnioskodawca. Wnioskodawca w zamian za wniesione Udziały Akcje do Spółki Nabywającej obejmie udziały w Spółce Nabywającej. (...) Zdarzenie przyszłe przedstawione przez Wnioskodawcę spełnia kryteria wymiany udziałów opisane w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji z 28 listopada 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-800/14/MMa zauważył, co następuje: „z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot ten wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty. Zawiązanie bowiem spółki kapitałowej w trybie wymiany udziałów wymagałoby ich uprzedniego objęcia przez spółkę na etapie jej organizacji, co skutkowałoby nieważnością takiej czynności prawnej odpowiednio do treści art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) w zw. z art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). W konsekwencji, normą określoną w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie objęta sytuacja, w której dany podmiot (udziałowiec, akcjonariusz) wnosi posiadane udziały (akcje) spółki kapitałowej do nowoutworzonego podmiotu i dopiero wniesienie wkładów w postaci udziałów (akcji) warunkuje powstanie „spółki nabywającej”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przy czym stosownie do art. 5a pkt 28 ww. ustawy – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy – przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce (w tym mającej osobowość prawną) albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie jednak do art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

–do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje), a podmiot ten wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione. Przy czym powyższy przepis znajduje zastosowanie wówczas, gdy w wymianie uczestniczą już istniejące podmioty.

Przepis art. 24 ust. 8a ustawy regulujący wymianę udziałów znajduje się w rozdziale 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych noszącym tytuł „Szczególne zasady ustalania dochodu”. Oznacza to, że jeżeli wymiany udziałów dokonuje się zgodnie z regułami opisanymi w tym przepisie, to będzie miał on pierwszeństwo stosowania przed zasadą ogólną wyrażoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącą opodatkowania czynności obejmowania udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny.

Przepis ust. 8a stosuje się – w myśl art. 24 ust. 8b ustawy – jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.
 3. Oznacza to, że w załączniku nr 3 wymienione być muszą obie spółki – zarówno ta nabywająca udziały (akcje) jak i ta, której udziały (akcje) są nabywane – w rozpatrywanej sprawie zarówno Spółka jak i Spółka Matka.
 4. W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym listę podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy, zakresem podmiotowym przy wymianie udziałów objęte zostały spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (poz. 29).

W myśl art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Spółka). Wnioskodawca posiada w Spółce pakiet udziałów, który zapewnia mu bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Oprócz Wnioskodawcy udziały Spółki posiadają także inne osoby fizyczne lub prawne (Wspólnicy). W przyszłości Wnioskodawca samodzielnie lub wraz ze wszystkimi lub częścią wspólników ma zamiar wnieść do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Matki) pakiet udziałów Spółki zapewniający bezwzględną większość praw głosu w Spółce. W związku z wniesieniem aportu do Spółki Matki zostanie podwyższony jej kapitał zakładowy a Wnioskodawca obejmie udziały w tej Spółce. Spółka Matka, której Wnioskodawca obejmie udziały na dzień wnoszenia aportu będzie już spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że w transakcji wymiany udziałów będą uczestniczyły podmioty już istniejące. Wnioskodawca wskazał, że zarówno Spółka jak i Spółka Matka mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie i w świetle przywołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że już w następstwie wniesienia tylko przez Wnioskodawcę, jako większościowego udziałowca Spółki, do Spółki Matki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki, nabywająca te udziały Spółka Matka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce, a zatem opisana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast razem z Wnioskodawcą udziały Spółki do Spółki Matki wniosą także inni Wspólnicy Spółki (wszyscy lub część), to czynności te nie wpłyną na sytuację Wnioskodawcy i warunki ww. przepisu zostaną zachowane. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia udziałów do Spółki Matki. Operacja wniesienia udziałów Spółki do Spółki Matki i obejmowania udziałów Spółki Matki w zamian za taki aport będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.