IBPB-1-2/4510-56/16/MM | Interpretacja indywidualna

W zakresie:czy wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przez aportem, zapłaconych po aporcie na rzecz kontrahenta przez Nową Spółkę, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy
IBPB-1-2/4510-56/16/MMinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. faktura
 3. kontrahenci
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 4 listopada 2015 r., który wpłynął do tut. Biura 16 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przez aportem, zapłaconych po aporcie na rzecz kontrahenta przez Nową Spółkę, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przez aportem, zapłaconych po aporcie na rzecz kontrahenta przez Nową Spółkę, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania - jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy CIT. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja i sprzedaż obuwia.

W ramach planowanej reorganizacji działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza wnieść wkład niepieniężny do nowo założonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Nowa Spółka”). Wnioskodawca posiadał będzie 100% udziałów w kapitale zakładowym Nowej Spółki. Przedmiotem wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego - przedmiot wkładu będzie stanowił zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (dalej: „Przedsiębiorstwo”).

Wraz z wniesieniem Przedsiębiorstwa do Nowej Spółki, Nowa Spółka przejmie również zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem.

Wartość wkładu niepieniężnego (tzn. wartość aportowanego Przedsiębiorstwa) ustalona zostanie jako wartość bilansowa aktywów netto Przedsiębiorstwa - tzn. wartość aktywów pomniejszona o wartość zobowiązań związanych z Przedsiębiorstwem. Wartość udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę będzie odpowiadała wartości wkładu niepieniężnego, tzn. wartości Przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu ciężaru zobowiązań, jakie przejmie Nowa Spółka. W ten sposób wartość udziałów obejmowanych przez Wnioskodawcę będzie niższa od wartości, jaka zostałaby ustalona, gdyby Nowa Spółka nie przejmowała zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem wnoszonym tytułem wkładu niepieniężnego.

W związku z aportem Przedsiębiorstwa oraz przejęciem przez Nową Spółkę zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem, Nowa Spółka będzie zobowiązana do spłaty zobowiązań nieuregulowanych przez Wnioskodawcę do dnia aportu, wynikających z faktur:

 • wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskanymi przez Wnioskodawcę przed aportem, ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed aportem,
 • wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przez aportem.

We wszystkich wymienionych powyżej sytuacjach, faktury dokumentujące zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem zostaną zapłacone bezpośrednio na rzecz kontrahenta przez Nową Spółkę, ponieważ Nowa Spółka (jako nabywca Przedsiębiorstwa oraz podmiot, który przejął zobowiązania funkcjonalnie związane z Przedsiębiorstwem) zobowiązana będzie do spełnienia świadczenia wynikającego z tych faktur. Dotyczy to zarówno faktur wystawionych przed dniem aportu, jak również faktur wystawionych po dniu aportu (faktury związane z Przedsiębiorstwem mogą zostać wystawione po dniu aportu na Wnioskodawcę, ponieważ termin na wystawienie faktury mija 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę).

Ponadto może również zaistnieć sytuacja, w ramach której Wnioskodawca przed aportem poniesie koszty, które będą bezpośrednio związane z przychodami, rozpoznanymi po aporcie przez Nową Spółkę, tzn. Wnioskodawca przed aportem zapłaci na rzecz kontrahenta zobowiązania wynikające z faktur wystawionych przed aportem na Wnioskodawcę, natomiast przychody związane z tymi kosztami rozpoznane zostaną po aporcie przez Nową Spółkę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy i ujętych w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przez aportem, zapłaconych po aporcie na rzecz kontrahenta przez Nową Spółkę, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „Ustawa CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są takie koszty, które spełniają kumulatywnie następujące warunki:

 • zostały poniesiony przez podatnika,
 • są definitywne, a więc bezzwrotne,
 • pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesione zostały w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie są kosztami wymienionym w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach opisanego zdarzenia przyszłego, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed aportem, a zapłacone zostaną po aporcie na rzecz kontrahenta przez Nową Spółkę, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy. Wydatki powyższe spełniają wszystkie wymienione na wstępnie warunki niezbędne do uznania ich za koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy.

Podobnie jak w przypadku wydatków stanowiących koszty bezpośrednie, należy stwierdzić, że wydatki stanowiące koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, zostaną poniesione przez podatnika, a więc przez Wnioskodawcę. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że wymóg poniesienia wydatku przez podatnika oznacza, że finalnie musi on mieć pokrycie w uszczupleniu zasobów podatnika, przez co należy rozumieć nie tylko poniesienie wydatku sensu stricto, ale też zmniejszenie aktywów albo zwiększenie pasywów podatnika. W przedmiotowej sytuacji, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy, będą powodowały zmniejszenie aktywów Wnioskodawcy. Ich wartość pomniejszy wartość udziałów jakie Wnioskodawca obejmie w zamian za aport Przedsiębiorstwa (wartość udziałów obejmowanych przez Wnioskodawcę będzie niższa od wartości, jaka zostałaby ustalona, gdyby Nowa Spółka nie przejmowała zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem wnoszonym tytułem wkładu niepieniężnego). Późniejsza zapłata na rzecz kontrahenta (tj. uregulowanie zobowiązania przez Nową Spółkę ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach aportu Przedsiębiorstwa od Wnioskodawcy), będzie miała charakter jedynie techniczny.

Ponadto przedmiotowe wydatki będą definitywne (Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania zwrotu tych wydatków). Wydatki te pozostawały również w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą oraz zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów - będą to koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy. Równocześnie nie będą to koszty wymienione w art. 16 ust. 1 Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4e Ustawy CIT za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, wydatki wynikające z faktur wystawionych na Wnioskodawcę, dokumentujących koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które będą dotyczyły świadczeń zrealizowanych przed aportem na rzecz Wnioskodawcy i zostaną ujęte w księgach rachunkowych Wnioskodawcy na określony dzień przypadający przed aportem, a zapłacone zostaną po aporcie na rzecz kontrahenta przez Nową Spółkę, powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy w dacie ich poniesienia, a więc w dacie na który ujęto je w księgach rachunkowych (określony dzień przypadający przez aportem).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.