IBPB-1-1/4511-584/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki osobowej.
IBPB-1-1/4511-584/15/WRzinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643 ), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 16 września 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 22 września 2015 r.), uzupełnionym 17 grudnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu Biura 22 września 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki komandytowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 26 listopada 2015 r. Znak: IBPP3/4512-709/15/UH, IBPB-1-1/4511-584/15/WRz wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 17 grudnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, ponadto jest czynnym podatnikiem VAT. Jest opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach przewidzianych art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzi działalność gospodarczą w dwóch obszarach. Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność budowlana PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Ponadto działalność gospodarcza Wnioskodawcy działa również w obszarze związanym z PKD 68.20.Z- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W związku z powyższym, w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy można wyróżnić dwa obszary składników majątkowych i niemajątkowych.

Część pierwsza obejmuje zbiór składników zarówno majątkowych, do których zaliczyć można środki trwałe, wyposażenie, materiały oraz niemajątkowych wraz z zespołem pracowników realizujących działalność budowlaną.

Część druga w ramach obszaru działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, obejmuje zbiór składników majątkowych do których można zaliczyć środki trwałe, wyposażenie, oraz niemajątkowych wraz z zespołem pracowników przeznaczonych do realizacji działalności związanej z wynajmem nieruchomości oraz działem sprzedaży mieszkań.

Dodatkowo Wnioskodawca z dniem 1 sierpnia 2015 r. wydał zarządzenie w oparciu, o które jego działalność gospodarcza została podzielona w ramach struktury przedsiębiorstwa na Dział Budowlany oraz dział pod nazwą "Administracja", związany z wynajmem nieruchomości własnych oraz sprzedażą mieszkań. Wydzielenie części przedsiębiorstwa ma swoje odzwierciedlenie w ramach prowadzonych ksiąg handlowych w ten sposób, że ewidencja zdarzeń gospodarczych w odniesieniu do każdej z części przedsiębiorstwa, prowadzona jest na oddzielnych kontach ewidencji księgowej, co pozwala z dokładnością przyporządkować przychody oraz koszty, a także należności i zobowiązania związane z odrębnym działem przedsiębiorstwa. Zaznaczyć należy, że wyodrębniony zespół opisanych składników majątkowych i niemajątkowych posiada możliwość samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Wobec powyższego wnioskodawca planuje wnieść wyżej opisany dział budowlany wraz z zespołem składników majątkowych i niemajątkowych oraz z zespołem pracowników, a także przyporządkowanymi temu działowi wierzytelnościami i zobowiązaniami, jako aport do spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie do spółki komandytowej zespołu składników, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie w momencie wniesienia aportem zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki komandytowej spowoduje powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 1, oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), jednakże przychód ten będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, za przychód z działalności o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku , o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

-ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określeniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio

(winno być: Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio) .

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, że przychodem z pozarolniczej działalności są wszystkie przysporzenia majątkowe które podatnik uzyskuje w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, o ile na podstawie przepisów ustawy nie zostały wyłączone z przychodów. Odpłatne zbycie oznacza przeniesienie własności lub praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. W przedmiotowej sytuacji wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej stanowić będzie zmianę właściciela tych składników. W zamian za prawo własności podatnik wnosząc aport będzie miał prawo do udziału w wypracowanym przez spółkę zysku. Wniesienie powyższych składników majątku, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowić będzie w ocenie Wnioskodawcy formę ich odpłatnego zbycia, w wyniku czego u podatnika powstanie z tego tytułu przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonego do spółki niebędącej osobą prawną.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę cytowane powyżej przepisy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w momencie wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, powstanie u niego przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej, jednakże na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania tymże podatkiem.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał wyrok:

 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 2 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/BD 874/10 oraz
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 29 września 2010 r., sygn. akt I SA/PO 456/10.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie była ocena czy przedmiot aportu do spółki komandytowej stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Na gruncie przedmiotowej sprawy kwestia ta jest bez znaczenia, bowiem jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, każdy aport do spółki niebędącej osobą prawną, bez względu na jego podmiot, powoduje powstanie przychodu podatkowego zwolnionego od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IPPB5/4510-913/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

wkłady niepieniężne
IBPB-1-2/4510-390/15/JW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.