IBPB-1-1/4511-27/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wskazanego we wniosku składnika majątku w formie aportu do spółki komandytowej.
IBPB-1-1/4511-27/15/SKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. działalność gospodarcza
  3. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wskazanego we wniosku składnika majątku w formie aportu do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wskazanego we wniosku składnika majątku w formie aportu do spółki komandytowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej zwany: „Podatnikiem”) otrzyma w przyszłości tytułem darowizny od swojej małżonki prawo z rejestracji wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego „X” (dalej: „Prawo”). Prawo to będzie udzielone na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Po otrzymaniu darowizny, Podatnik rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w której będzie wykorzystywać otrzymane tytułem darowizny Prawo.

W przyszłości może okazać się, że Podatnik przystąpi do spółki komandytowej (zwanej dalej: „Spółką”). Podatnik wniesie tytułem aportu do Spółki Prawo. Czynność wniesienia Prawa jako aportu będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Wartość aportu (Prawa) zostałaby określona w umowie Spółki. Wartość aportu (Prawa) byłaby przedmiotem wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę. Wycena zostałaby dokonana przy uwzględnieniu wartości brutto Prawa, tj. z uwzględnieniem należnego przy wniesieniu aportu podatku VAT. Podatnik otrzyma udział kapitałowy w Spółce równy wartości brutto Prawa, wniesionego aportem do Spółki. Podatnik nie otrzyma zatem od Spółki jakiejkolwiek kwoty pieniężnej, która stanowiłaby równowartość należnego podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy dokonanie czynności polegającej na wniesieniu przez Podatnika Prawa, jako aportu do Spółki będzie związane z koniecznością uiszczenia przez Podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych...
  2. Czy fakt uwzględnienia kwoty podatku VAT przy ustalaniu wartości aportu oraz wysokości otrzymywanego przez Podatnika udziału kapitałowego w Spółce prowadzi do powstania u Podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Ad. l.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie czynności polegającej na wniesieniu przez Podatnika Prawa jako aportu do Spółki nie będzie związane z koniecznością uiszczenia przez Podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad.2.

Fakt uwzględnienia kwoty podatku VAT przy ustalaniu wartości aportu oraz wysokości otrzymywanego przez Podatnika udziału kapitałowego w Spółce nie doprowadzi do powstania u Podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W uzasadnieniu do ww. stanowiska Wnioskodawca wskazał, że art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „Ustawa PIT”), stanowi, że jednym ze źródeł uzyskania przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należy podatek od towarów i usług.

Zwolnienia przedmiotowe przewidziane są w art. 21 Ustawy PIT. Zgodnie z ust. 1 pkt 50b tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Spółka jako spółka komandytowa mieści się w zakresie definicji „spółki niebędącej osobą prawną”(art. 5a pkt 26 w zw. z pkt 28 Ustawy PIT).

Zdaniem Podatnika, z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że wniesienie w drodze aportu do Spółki Prawa nie spowoduje powstania po jego stronie przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT. Przemawia za tym zarówno wykładnia literalna przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT, jak również jego wykładnia historyczna oraz celowościowa. Chęć jednoznacznego uregulowania konsekwencji związanych z wnoszeniem aportu do spółki niebędącej osobą prawną - w związku z występującymi w przeszłości rozbieżnościami przy stosowaniu Ustawy PIT - odzwierciedla uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 października 2010 r., druk nr 3500, na mocy którego wprowadzono art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT.

Jeżeli zatem Podatnik uzyska udział kapitałowy w Spółce w zamian za wniesienie Prawa, całość uzyskanego z tego tytułu przychodu (tj. zarówno wartość netto Prawa, jak i podatek VAT), nie będzie opodatkowana na gruncie Ustawy PIT. Organy podatkowe uważają bowiem, że podatek VAT należny od wniesienia aportu stanowi przychód tylko wówczas, gdy jest on przekazywany w gotówce przez spółkę otrzymującą aport. Podatnik w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wraz z wniesieniem aportu żadnych środków pieniężnych tytułem podatku VAT od Spółki nie otrzyma. W związku z tym wniesienie Prawa jako aportu powinno być uznane za czynność neutralną podatkowo.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2015 r., Znak: IBPBI/1/415-1227/14/SK, z 24 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-1131/14/SK, z 19 grudnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-1095/14/AB, z 4 sierpnia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-551/14/AB, z 23 stycznia 2014 r., Znak: IBPBI/1/415-1043/13/ESZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), każdy aport wnoszony do spółki niebędącej osobą prawną, a więc również do wskazanej we wniosku spółki komandytowej, generuje przychód podatkowy zwolniony od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na możliwość zastosowania tego zwolnienia nie ma przy tym wpływu przedmiot aportu, ani jego wartość, a tym samym i to, czy wartość ta obejmuje podatek VAT, któremu podlega ta czynność prawna.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.