IBPB-1-1/4510-229/15/SG | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej w formie aportu do spółki kapitałowej
IBPB-1-1/4510-229/15/SGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. wartości niematerialne i prawne
 3. wartość początkowa
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 listopada 2015 r. (złożonym do tut. Biura w tym samym dniu), uzupełnionym 25 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej w formie aportu do spółki kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej w formie aportu do spółki kapitałowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 18 stycznia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4510-229/15/SG, IBPB-2-1/4514-482/15/MZ wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 25 stycznia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego i podmiotem Grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”). Wnioskodawca pełni w ramach Grupy funkcję operatora logistycznego zajmującego się w szczególności zadaniami związanymi z transportem leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (dalej łącznie: „Towary”) sprzedawanych przez spółkę akcyjną - wiodącą spółkę Grupy, której akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W związku z koniecznością dostosowania działalności Grupy do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 381, dalej: „Rozporządzenie”), planowana jest restrukturyzacja Grupy, która ma polegać na wydzieleniu w ramach Spółki akcyjnej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie hurtowego obrotu Towarami (dalej: „Dział handlu Hurtowego”). W świetle przepisów Rozporządzenia, podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu hurtowego Towarami będzie zobowiązany do posiadania stosownego zezwolenia na prowadzenie tej działalności w każdej lokalizacji. Obecnie Spółka akcyjna posiada jedno stosowne zezwolenie, prowadząc działalność w 8 lokalizacjach. W celu dostosowania prowadzonej działalności do przepisów prawa, Dział handlu hurtowego zostanie przeniesiony do Wnioskodawcy w ramach podniesienia jego kapitału zakładowego poprzez aport tego działu. Przeniesienie Działu handlu hurtowego na Spółkę stanowi wyraz dostosowania się do wymogów Rozporządzenia, ponieważ aktualnie Wnioskodawca posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w każdej z 8 lokalizacji, w której prowadzić będzie działalność w ramach Działu handlu hurtowego. Ponadto, Wnioskodawca, który w całości jest kontrolowany przez Spółkę akcyjną, który posiadał 100% kapitału zakładowego w tej spółce, pełni w ramach Grupy funkcję operatora logistycznego zajmującego się w szczególności zadaniami związanymi z transportem i konsygnacją Towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę. W następstwie aportu komplementarne wobec siebie obszary, tj. obrót hurtowy i logistyka zostaną połączone w ramach jednego podmiotu Grupy.

Planowane zmiany, wymuszone koniecznością dostosowania się do wskazanych powyżej regulacji prawnych, mają na celu wprowadzenie zmian w ramach struktury Grupy. Celem tych zmian jest doprowadzenie do sytuacji, w której struktura Grupy będzie ukształtowana na zasadach właściwych dla holdingu, tj.:

 • istnieje jeden podmiot, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, którego głównym celem jest działalność holdingowa polegająca na zarządzaniu spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy,
 • podmiot ten nie prowadzi podstawowej działalności operacyjnej dla Grupy obejmującej hurtowy obrót Towarami, lecz co do zasady zajmować się będzie pobocznymi nurtami tej działalności,
 • główna działalność operacyjna polegająca na hurtowym obrocie Towarami w ramach Grupy prowadzona będzie przez spółki zależne, w szczególności poprzez Wnioskodawcę, do którego wniesiony zostanie Dział handlu hurtowego Spółki akcyjnej.

W kontekście powyższych założeń, po przeprowadzeniu restrukturyzacji, Spółka akcyjna będzie pełniła głównie funkcję tzw. spółki holdingowej, tj. podmiotu wyspecjalizowanego, odpowiedzialnego za zarządzanie spółkami wchodzącymi w skład Grupy. W zakresie dotychczasowych zadań Wnioskodawcy pozostaną również pozostałe rodzaje działalności, które aktualnie mają charakter poboczny lub pomocniczy w stosunku do głównego źródła przychodów Spółki, tj. np. poboczna działalność hotelarsko-gastronomiczna.

Wyodrębnienie Działu handlu hurtowego

Spółka akcyjna w pierwszej kolejności dokona wydzielenia zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa obejmującego Dział handlu hurtowego, który funkcjonuje samodzielnie niezależnie od innych komórek organizacyjnych spółki akcyjnej (w tym działu zajmującego się działalnością hotelarsko-gastronomiczną).

Wyodrębnienie organizacyjne

Zgodnie z planowaną zmianą, wyodrębniony Dział handlu hurtowego stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w Spółce akcyjnej zespół składników majątkowych i niemajątkowych (obejmujący także zobowiązania), przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w obszarze hurtowego obrotu Towarami.

Wydzielenie organizacyjne Działu handlu hurtowego będzie również znajdowało odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym Spółki akcyjnej oraz w schemacie organizacyjnym będącym załącznikiem do tego regulaminu (w świetle tych dokumentów, Dział handlu hurtowego będzie wydzielony jako odrębna jednostka w ramach struktur Spółki akcyjnej). Oba wskazane wyżej dokumenty zostaną wprowadzone w formie uchwały zarządu.

W ramach struktury organizacyjnej Działu handlu hurtowego będą wyodrębnione stanowiska pracowników oraz współpracowników, które zajmują się wykonywaniem zadań z zakresu podstawowej działalności operacyjnej Spółki akcyjnej, tj. obrotem hurtowym Towarami. Nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem wyodrębnionego działu sprawują osoby zajmujące funkcje menadżerskie i kierownicze, odpowiedzialne za poszczególne kanały dystrybucji Towarów. Osoby odpowiedzialne za nadzór będą osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji biznesowych w ramach działalności operacyjnej w zakresie powierzonych im obowiązków.

W szczególności, do zakresu ich zadań będzie należało nadzorowanie podległej jednostki, negocjowanie warunków sprzedaży, nadzorowanie wykonania umów handlowych. Szczegółowy zakres czynności tych osób będzie określony w odpowiednich dokumentach.

Do poszczególnych jednostek w ramach Działu handlu hurtowego będą również przypisane osoby wykonujące poszczególne zadania bezpośrednio związane z podstawową działalnością w zakresie obrotu hurtowego Towarami (zatrudnione na przykład na podstawie umów o pracę i zajmujące się w szczególności czynnościami związanymi ze sprawami celnymi, rozliczeniami z kontrahentami, sprzedażą oraz zaopatrzeniem).

W świetle praktyki przyjętej w ramach Grupy, niektóre obszary wsparcia dla spółek z Grupy są świadczone przez pracowników wyspecjalizowanych podmiotów, tj. w ramach struktury Grupy istnieją wyspecjalizowane spółki, które świadczą usługi wsparcia na rzecz innych spółek (np. wsparcia w zakresie obsługi informatycznej, kadr i płac, finansów). Zatem, na potrzeby działalności Działu handlu hurtowego będą też wykonywać zadania osoby niezatrudnione bezpośrednio w Spółce, lecz w innych spółkach z Grupy. Taka sytuacja (tj. świadczenie usług wsparcia przez wyspecjalizowane podmioty) jest standardowo przyjmowanym rozwiązaniem na rynku.

Do wyodrębnionego Działu handlu hurtowego przydzielone zostaną wybrane zobowiązania oraz składniki majątkowe (obejmujące m.in. środki trwałe, zapasy, wybrane należności i środki pieniężne). Wśród składników majątku przydzielonych do wyodrębnionego Działu handlu hurtowego znajdą się w szczególności budynki użytkowane na podstawie umów leasingu (w tym magazyny na zapasy).

Wyodrębnienie finansowe

W zakresie wyodrębnienia finansowego Działu handlu hurtowego, Spółka akcyjna będzie posiadała ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z działalnością w zakresie obrotu hurtowego Towarami. Innymi słowy, większość przychodów oraz kosztów z działalności operacyjnej będzie ewidencjonowana na oddzielnych kontach dla działalności w zakresie obrotu hurtowego Towarami. W zakresie niektórych kategorii przychodów i kosztów, dla których nie będzie prowadzonych odrębnych kont związanych z działalnością w zakresie obrotu hurtowego Towarami i w zakresie pozostałej działalności Spółki akcyjnej będzie ona w stanie wydzielić przychody oraz koszty związane z działalnością wyodrębnionego Działu handlu hurtowego na podstawie danych zawartych w prowadzonych ewidencjach (np. według miejsc powstawania przychodów i kosztów, zleceń). Jeżeli nie będzie to możliwe Spółka akcyjna będzie wykorzystywać dane uzyskane na podstawie kluczy alokacji oraz informacje znajdujące się w aplikacjach wspierających.

W odniesieniu do kosztów dotyczących całokształtu działalności prowadzonej przez Spółkę akcyjną (np. kosztów ogólnego zarządu, wsparcia finansowo-księgowego, usług informatycznych, kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości wykorzystywanych zarówno na potrzeby Działu handlu hurtowego, jak i innych działów, w których prowadzona jest działalność), Spółka akcyjna będzie przypisywać koszty do Działu handlu hurtowego na podstawie stosownych kluczy alokacji.

Ponadto, na podstawie prowadzonej ewidencji Spółka akcyjna będzie w stanie na wybrany dzień wyodrębnić aktywa i pasywa związane z działalnością Działu handlu hurtowego. Takie wyodrębnienie będzie mogło zostać dokonane na podstawie zestawień wygenerowanych przez system finansowo-księgowy, aplikacje wspierające oraz w oparciu o wszelkie posiadane informacje niezbędne do prawidłowego alokowania przychodów i kosztów w zakresie przenoszonej części biznesu.

W konsekwencji, ewidencja zdarzeń związanych z działalnością w zakresie handlu hurtowego będzie prowadzona w taki sposób, że będzie możliwe ustalenie rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Działu handlu hurtowego na wybrany dzień.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Po wyodrębnieniu, dysponując własnym personelem, składnikami majątkowymi, należnościami i zobowiązaniami oraz własnymi źródłami przychodów Dział handlu hurtowego będzie mógł samodzielnie realizować zadania w zakresie hurtowego obrotu Towarami. W szczególności, z operacyjnego punktu widzenia, do Działu handlu hurtowego będą przypisane umowy handlowe (zakupu i sprzedaży Towarów) związane z tą działalnością. Dział handlu hurtowego nie będzie zatem sumą składników, przy pomocy których prowadzona jest działalność w zakresie handlu hurtowego, lecz zorganizowanym zespołem tych składników przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W konsekwencji, Dział handlu hurtowego będzie stanowił wyodrębniony i zorganizowany zespół zarówno składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące te zadania.

Aport Działu handlu hurtowego do Nabywcy

Spółka akcyjna planuje, po wyodrębnieniu wniesienie Działu handlu hurtowego do Wnioskodawcy w postaci wkładu niepieniężnego, w zamian za jego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym („Aport”). W konsekwencji, Wnioskodawca przejmie od Spółki akcyjnej zadania z zakresu hurtowego obrotu Towarami.

Po Aporcie Dział handlu hurtowego będzie w stanie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot samodzielnie prowadzący działalność i generujący przychody z tego tytułu, ponieważ w ramach Aportu na Wnioskodawcę przejdą w ramach Działu handlu hurtowego kontrakty z tytułu umów z odbiorcami i dostawcami. Po dokonaniu Aportu, Spółka będzie mogła zatem kontynuować obrót hurtowy Towarami, dzięki czemu będzie mogła osiągać przychody funkcjonując na rynku.

Należy przy tym podkreślić, że intencją Spółki akcyjnej będzie przeniesienie wraz z Działem handlu hurtowego praw i obowiązków z tytułu umów handlowych w zakresie sprzedaży Towarów, przypisanych do Działu handlu hurtowego. W związku z powyższym, Wnioskodawca i Spółka akcyjna podejmą wszelkie działania mające na celu zawiadomienie kontrahentów o przeniesieniu praw i obowiązków w zakresie zobowiązań umownych wymaganych przez przepisy prawa cywilnego i postanowienia kontraktowe.

Wnioskodawca dopuszcza jednakże możliwość wystąpienia nielicznych sytuacji, w których istnieje ryzyko, że po wniesieniu Aportu kontrahenci Spółki akcyjnej mogą kwestionować przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z działalnością w zakresie obrotu hurtowego Towarami. Ze względu jednak na dużą liczbę umów z kontrahentami oraz fakt, że w odniesieniu do znacznej liczby z nich będzie możliwe przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tych umów, sytuacje te nie będą miały wpływu na możliwość kontynuacji działalności gospodarczej Działu handlu hurtowego. Tym niemniej, ze względu na fakt, że niektóre kontrakty mogą być kwestionowane w zakresie przeniesienia na Wnioskodawcę, w ramach Aportu Działu handlu hurtowego, Spółka akcyjna nie dokona przeniesienia na Wnioskodawcę zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Zezwolenie to jest niezbędne Spółce akcyjnej. W przypadku, gdy w związku z ewentualnym kwestionowaniem przez kontrahentów przeniesienia na Wnioskodawcę praw i obowiązków z zawartych umów, może on zostać ewentualnie zobowiązany do bezpośredniego wywiązania się z takich umów celem zapewnienia ciągłości współpracy z kontrahentami oraz ograniczenia ryzyka związanego z naliczeniem przez takich kontrahentów kar umownych zawartych w tych umowach. Pomimo, iż Wnioskodawca zakłada, że skala takich kontraktów będzie miała charakter marginalny, to utrzymanie tego zezwolenia przez Spółkę akcyjną jest podyktowane potrzebami zachowania możliwości ewentualnego wywiązania się ze zobowiązań umownych oraz zapewnienia wiarygodności na rynku względem kontrahentów. W takim wypadku Spółka akcyjna będzie podzlecała wykonanie takich czynności Wnioskodawcy na podstawie odrębnie zawartej umowy. Należy jednak podkreślić, że Wnioskodawca aktualnie posiada już wymagane przez prawo zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

W konsekwencji, brak transferu zezwolenia przez Spółkę akcyjną nie będzie miał wpływu na możliwość kontynuowania działalności przez Dział handlu hurtowego po wniesieniu Aportem do Wnioskodawcy.

Dział handlu hurtowego wchodzący w skład Aportu będzie dysponował odpowiednim zapleczem osobowym do ich wykonywania oraz realizacji innych zadań (które jest potrzebne, aby Dział handlu hurtowego mógł samodzielnie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo). W szczególności, w ramach Aportu:

 • nastąpi transfer części zakładu pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), w zakresie dotyczącym Działu handlu hurtowego. W konsekwencji, na Nabywcę przejdą prawa i obowiązki z tytułu umów o pracę dotyczące pracowników przypisanych do Działu handlu hurtowego,
 • na Wnioskodawcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych z osobami świadczącymi usługi i wykonującymi zadania na rzecz działalności Działu handlu hurtowego.

W rezultacie powyższych transferów, w ramach Aportu Działu handlu hurtowego na Wnioskodawcę przejdą m.in. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z dyrektorami sprawującymi nadzór nad działalnością Działu handlu hurtowego (którzy zarazem są osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji biznesowych w zakresie powierzonych im obowiązków, w tym do nadzorowania pracy podległych im osób, negocjacji warunków sprzedaży).

W zakresie funkcji realizowanych na rzecz Działu handlu hurtowego na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami z Grupy (takich jak wsparcie w zakresie obsługi informatycznej, kadr i płac, finansów, marketingu), Wnioskodawca po Aporcie będzie miał zapewnione usługi w tym zakresie na podstawie umów o świadczenie usług zawartych przez Spółkę z odpowiednimi podmiotami z Grupy (w większości przed dokonaniem Aportu, choć możliwe, że niektóre umowy zostaną zawarte po tym zdarzeniu). W ten sposób, Dział handlu hurtowego również po wniesieniu go w postaci Aportu do Wnioskodawcy będzie miał możliwość funkcjonowania i otrzymania odpowiedniego wsparcia w zakresie tych funkcji, które nie są zapewnione przez osoby zatrudnione bezpośrednio w strukturach tego działu.

W ramach Aportu Działu handlu hurtowego Wnioskodawca otrzyma także składniki majątkowe potrzebne do prowadzenia działalności, w szczególności:

 • środki trwałe, niektóre wartości niematerialne i prawne oraz zapasy przypisane do Działu handlu hurtowego. W ramach Aportu mogą nie zostać przeniesione na Wnioskodawcę pojazdy samochodowe, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie komputerowe i licencje wykorzystywane przez Dział handlu hurtowego. Nabywca uzyska jednak prawo do korzystania z tych składników majątkowych na podstawie umów zawartych z odpowiednimi podmiotami z Grupy (w tym w szczególności ze Spółką akcyjną). Związane jest to z logiką alokacji zasobów i specjalizacji przyjętej w Grupie, zgodnie z którą w przyszłości podjęte zostanie zadanie przesunięcia tego sprzętu komputerowego i oprogramowania do oddzielnego wyspecjalizowanego podmiotu. Zatem, Wnioskodawca będzie miał możliwość niezakłóconego kontynuowania działalności z wykorzystaniem tych składników majątkowych,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu nieruchomości zawartych przez Spółkę akcyjną (w tym dotyczące magazynów, w których znajdują się zapasy związane z działalnością Działu handlu hurtowego),
 • wybrane należności,
 • część środków pieniężnych Spółki akcyjnej.

Wnioskodawca wskazuje, że w ramach Aportu mogą nie zostać przeniesione na Spółkę wszystkie zobowiązania i należności przypisane do Działu handlu hurtowego. W szczególności, może zaistnieć sytuacja, w której jedynie niektóre zobowiązania i należności zostaną przeniesione w ramach Aportu. Pozostałe, nieprzeniesione w ramach Aportu należności oraz zobowiązania będą obsługiwane przez Spółkę akcyjną, aż do pełnego uregulowania tych zobowiązań oraz ściągnięcia należności. Nowe zobowiązania oraz należności związane z działalnością Działu handlu hurtowego będą już powstawały u Wnioskodawcy.

Dodatkowo, na Wnioskodawcę zostaną przeniesione w ramach Aportu Działu handlu hurtowego dwa pozostałe zezwolenia dotyczące działalności realizowanej przez ten dział, tj. zezwolenie na import produktów leczniczych przez Spółkę akcyjną oraz zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej o profilu składu celnego. Przeniesienie tych zezwoleń umożliwi Wnioskodawcy kontynuowanie lub rozwój działalności operacyjnej, w zakresie której konieczne jest posiadanie tych zezwoleń.

Podsumowując, w rezultacie Aportu Działu handlu hurtowego, Wnioskodawca będzie dysponował wystarczającymi zasobami (tj. zarówno składnikami majątkowymi, jak i zapleczem osobowym) oraz umowami z kontrahentami pozwalającymi na kontynuację działalności w zakresie hurtowego obrotu Towarami, prowadzonej przez Dział handlu hurtowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Dział handlu hurtowego wyodrębniony ze Spółki akcyjnej stanowić będzie w dacie Aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę w drodze Aportu Działu handlu hurtowego, powinien on ustalić wartość początkową otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych Spółki akcyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1s oraz art. 16g ust. 10a w zw. z art. 16 ust. 9 ww. ustawy...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział handlu hurtowego wyodrębniony ze Spółki akcyjnej stanowić będzie w dacie Aportu ZCP na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), a w konsekwencji w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę w drodze Aportu Działu handlu hurtowego, powinien on ustalić wartość początkową otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych Spółki akcyjnej zgodnie z art. 15 ust. 1s oraz art. 16g ust. 10a w zw. z art. 16 ust. 9 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1s pkt 1 ustawy o CIT, w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W świetle art. 16g ust. 10a w zw. ust. 9 ustawy o CIT, wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych do spółki w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP ustala się w wysokości wynikającej z ewidencji wnoszącego prowadzonej dla celów podatkowych.

Zgodnie z tymi przepisami, jeżeli środki trwałe wnoszone w drodze aportu przedsiębiorstwa były ujęte w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego, to wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład ZCP ustala się w wysokości określonej w ewidencji podmiotu wnoszącego aport (tj. obowiązuje tzw. zasada kontynuacji).

Dla ustalenia, czy wskazane powyżej regulacje mają zastosowanie do zdarzenia przyszłego opisanego przez Wnioskodawcę, kluczowe jest ustalenie, czy Dział handlu hurtowego stanowi ZCP w rozumieniu ustawy o CIT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie obu przytoczonych ustaw podatkowych mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, a zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność w zakresie hurtowego obrotu Towarami prowadzona w ramach Działu handlu hurtowego na moment dokonania Aportu do Spółki będzie stanowiła ZCP, ponieważ spełniać będzie ww. przesłanki. Poniżej Wnioskodawca prezentuje szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska w tym zakresie:

Ad.1. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Zdaniem Wnioskodawcy, Dział handlu hurtowego jest bez wątpienia zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Do Działu handlu hurtowego zostaną alokowane składniki majątkowe dedykowane jego działalności. W ramach Aportu Działu handlu hurtowego na Wnioskodawcę zostaną przeniesione w szczególności prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu nieruchomości, za pomocą których jest prowadzona działalność operacyjna (w szczególności umowy leasingu magazynów, w których znajdują się zapasy związane z działalnością Działu handlu hurtowego oraz budynku biurowego). W związku z tym, Wnioskodawca będzie miał możliwość wykorzystania tych nieruchomości po dokonaniu Aportu i niezakłóconego kontynuowania działalności gospodarczej w zakresie hurtowego obrotu Towarami na podstawie umów leasingu.

W związku z powyższymi uwagami, Dział handlu hurtowego będzie dysponował składnikami majątkowymi potrzebnymi w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy tymi elementami istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Dział handlu hurtowego nie jest zatem jedynie sumą składników, przy pomocy której prowadzona jest działalność gospodarcza, lecz ich zorganizowanym zespołem, przeznaczonym do prowadzenia działalności w zakresie obrotu hurtowego wyrobami farmaceutycznymi.

Jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, intencją stron umowy aportowej będzie przeniesienie praw i obowiązków z tytułu umów z kontrahentami przypisanych do Działu handlu hurtowego. Wnioskodawca oraz Spółka akcyjna podejmą niezbędne działania w celu uzyskania od kontrahentów zgód wymaganych przepisami prawa cywilnego oraz postanowieniami kontraktowymi. W chwili obecnej nie można przesądzić, czy wszystkie takie kontrakty spółki akcyjnej przypisane do Działu handlu hurtowego zostaną przeniesione wraz z Aportem. Niemniej jednak, z uwagi na okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, takie sytuacje nie będą miały wpływu na możliwość kontynuacji działalności przez Dział handlu hurtowego. W konsekwencji, Spółka jest zdania, że także w razie nieprzejścia na nią niektórych praw i obowiązków z tytułu umów, nie będzie to miało znaczącego wpływu na możliwość kontynuacji działalności przez Dział handlu hurtowego, a przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie w dacie Aportu spełniona. Za stanowiskiem Wnioskodawcy przemawia w szczególności fakt, iż w zakresie obrotu hurtowego Dział handlu hurtowego będzie obsługiwał dużą liczbę kontrahentów, tak więc nawet możliwe niektóre przypadki braku zgody kontrahentów na przejście praw i obowiązków nie mają znaczenia dla możliwości kontynuowania działalności (skala tych sytuacji będzie bowiem marginalna).

Analogiczne podejście znajduje zastosowanie w odniesieniu do należności i zobowiązań. W ramach Aportu mogą nie zostać przeniesione na Wnioskodawcę wszystkie zobowiązania i należności przypisane do Działu handlu hurtowego. W szczególności, może zaistnieć sytuacja, w której jedynie niektóre zobowiązania i należności zostaną przeniesione w ramach Aportu. Brak przeniesienia wszystkich zobowiązań związanych z działalnością Działu handlu hurtowego nie będzie miał jednak wpływu na niezakłóconą możliwość kontynuowania działalności po Aporcie przez Spółkę, a w konsekwencji również na możliwość zakwalifikowania przedmiotu aportu jako ZCP.

Takie stanowisko potwierdza m.in. WSA w Warszawie, który w wyroku z 9 października 2009 r., sygn. akt III SA/WA 674/09, podkreślił, że definicja ZCP nie wymaga, aby dla uznania aportu za ZCP, w jego skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania, jakie związane są z daną częścią przedsiębiorstwa. NSA w wyroku z 12 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 2222/09 (utrzymującym w mocy ww. wyrok WSA), wskazał ponadto, iż trudno przy tym nie zgodzić się z konstatacją sądu, iż gdy wierzyciel posiadający nieznaczną wierzytelność w stosunku do pozostałych zobowiązań Spółki nie zgodziłby się na jej przeniesienie, pozbawiłby automatycznie dany zespół składników majątkowych statusu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Podobny pogląd wyraził NSA w wyroku z 27 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1896/11, stwierdzając, że w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie muszą wchodzić wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej. Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników majątkowych niektórych zobowiązań. Analogiczne stanowisko zajął NSA w wyroku z 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 815/11, oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2014 r., Znak: IBPP4/443-605/13/LG, w której powołując się na ten wyrok stwierdził, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż przeniesienie zobowiązań (długów, wierzytelności) jest tą okolicznością, która decyduje bądź współdecyduje o możliwości wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (wyrok NSA z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 815/11). Nawet więc jeśli zobowiązania i należności nie zostaną przeniesione, nie oznacza, to, że zbywana masa majątkowa nie może być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Dział handlu hurtowego nie traci również przymiotu ZCP z tego powodu, że w ramach Aportu wraz z Działem handlu hurtowego na Wnioskodawcę nie zostanie przeniesione zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Brak transferu takiego zezwolenia wynika z faktu, iż jest ono konieczne w celu wykonania kontraktów przez Spółkę akcyjną, co do których możliwe jest, że kontrahenci nie wyrażą zgody na ich przeniesienie w ramach Aportu. Pozostawienie tego zezwolenia po stronie Spółki akcyjnej jest również uzasadnione tym, że na Wnioskodawcę mają przejść uprawnienia i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Zbywcę w reżimie zamówień publicznych. Zgodnie z ustalonym już w tym zakresie stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych w razie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiedzialność za wykonanie takich umów spoczywa solidarnie na jej zbywcy i nabywcy, przy czym warunkiem niezbędnym ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie dostawy Towarów jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności hurtowni farmaceutycznej, który to warunek muszą spełniać obydwa podmioty. Tym niemniej, brak przeniesienia zezwolenia w ramach Aportu ZCP nie będzie miał wpływu na możliwość kontynuacji działalności przez Wnioskodawcę, ponieważ dysponuje on już zezwoleniami, dzięki którym może prowadzić działalność w zakresie hurtowego obrotu Towarami. Co więcej, w ramach Aportu Działu handlu hurtowego, na Wnioskodawcę zostaną przeniesione prawa wynikające z dwóch pozostałych zezwoleń (posiadanych aktualnie przez Spółkę akcyjną), tj. zezwolenie na import produktów leczniczych przez Spółkę oraz zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej o profilu składu celnego. Przeniesienie tych zezwoleń umożliwi Wnioskodawcy kontynuowanie lub rozwój działalności operacyjnej, w zakresie której konieczne jest ich posiadanie. Tym samym, po Aporcie Spółka będzie mogła bez przeszkód kontynuować działalność i nie zaistnieje nawet konieczność tymczasowego wstrzymania obrotu. Tożsame podejście znajduje potwierdzenie w świetle praktyki podatkowej. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2009 r., Znak: IPPB5/423-96/08-4/MB: Organ podatkowy potwierdza zatem słuszność stanowiska Spółki, że brak przenoszenia koncesji/licencji, które z mocy prawa nie mogą być przedmiotem obrotu nie stanowi przeszkody do uznania Oddziału za ZCP, zwłaszcza gdy beneficjent wydzielonego oddziału na dzień objęcia wydzielonego majątku będzie dysponował odpowiednimi koncesjami/licencjami.

Co więcej, w praktyce podatkowej znajduje potwierdzenie podejście, zgodnie z którym nawet jeżeli nabywca aportu nie ma wymaganych koncesji i uzyska je dopiero w przyszłości, to nie przekreśla to możliwości uznania przedmiotu wkładu niepieniężnego za ZCP (przykładowo, WSA w Warszawie w wyroku z 9 października 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 674/09, stwierdził, iż w przypadku, gdy wydzielona część przedsiębiorstwa spełnia przesłanki określone wyżej w pkt 1-4, natomiast do wykonywania potencjalnej działalności beneficjent aportu musi wystąpić o koncesje i zezwolenia, to pomimo ich braku (na dzień wydzielenia) należy przyjąć, iż stanowi ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

Tym bardziej zatem w sytuacji opisanej w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Dział handlu hurtowego będzie stanowił ZCP skoro Nabywca posiada już wymagane zezwolenie i będzie bez przeszkód prowadzić działalność po Aporcie.

W ramach Aportu Działu handlu hurtowego na Wnioskodawcę może nie zostać przeniesiony sprzęt komputerowy, pojazdy samochodowe oraz oprogramowanie komputerowe. Ta okoliczność nie uniemożliwia jednak prowadzenia działalności w zakresie Działu handlu hurtowego, ponieważ Wnioskodawca przed lub po wniesieniu Aportu zawrze odpowiednie umowy, na podstawie których uzyska tytuł prawny do korzystania z tych składników majątkowych.

W tym zakresie Spółka wskazuje dodatkowo na stanowisko przedstawione w wyroku WSA w Warszawie z 8 października 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1929/13, w którym sąd ten stwierdził, iż nie ma zatem znaczenia, czy zespół składników majątkowych wyodrębniany celem wniesienia go aportem do spółki kapitałowej obejmuje wszystkie składniki, które w przedsiębiorstwie wnoszącego składały się na jego zorganizowaną część, służącą prowadzeniu określonej działalności. <...> Samo w sobie wyłączenie określonego składnika z zespołu składników tworzących u wnoszącego aport zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie oznacza automatycznie, że zespół ten traci charakter zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sąd ten w wyroku z 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1767/10, wskazał ponadto, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wymaga, aby w jego skład musiały wchodzić wszystkie zobowiązania czy też bezwzględnie cały majątek, jaki związany jest z daną częścią przedsiębiorstwa. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 26 lutego 2013 r., Znak: ILPP2/443-1186/12-3/MR, stwierdził, że w ocenie tut. Organu zgodzić należy się z Wnioskodawcą, iż fakt wyłączenia niektórych składników materialnych i niematerialnych może pozostać bez wpływu na kwalifikację zbywanych składników jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, nawet wyłączenie z przedmiotu Aportu wybranych składników majątkowych wchodzących w skład Działu handlu hurtowego nie będzie uniemożliwiało uznania tego działu za ZCP. Nabywca będzie miał bowiem możliwość wykorzystania takich składników majątkowych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, bądź posiadanych już zasobów.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do Działu handlu hurtowego, przesłanka istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych będzie spełniona.

Ad. 2. Organizacyjne i finansowe wyodrębnienie

a. Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o CIT nie precyzują pojęcia „wyodrębnienie organizacyjne”. Zdaniem Wnioskodawcy, należy zaakceptować podejście, w świetle którego wyodrębnienie organizacyjne oznacza zazwyczaj wyodrębnienie części majątku przedsiębiorstwa (wraz ze składnikami niematerialnymi) w strukturze organizacyjnej całego podmiotu. Takie wyodrębnienie może przybrać formę np. oddziału, biura, zakładu, wydziału, departamentu, działu. Jednocześnie należy uznać, że nawet w przypadku, gdy fakt wyodrębnienia składników nie wynika z żadnych zapisów zawartych w dokumentach konstytuujących dany podmiot lub też regulujących jego funkcjonowanie, a takie wyodrębnienie w praktyce jest dostrzegalne i ono, chociaż nie ma oparcia w dokumentach podatnika, faktycznie istnieje - możemy mieć do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (w:) A. Obońska (red.) Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Art. 4a, Legalis, 2014).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Dział handlu hurtowego będzie stanowił odrębną jednostkę organizacyjną w ramach struktur Spółki akcyjnej. Wydzielenie organizacyjne Działu handlu hurtowego będzie znajdowało odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym Spółki akcyjnej oraz w schemacie organizacyjnym będącym załącznikiem do tego regulaminu (w świetle tych dokumentów, Dział handlu hurtowego będzie wydzielony jako odrębna jednostka w ramach struktur tej spółki). Oba wskazane wyżej dokumenty zostaną wprowadzone w formie uchwały zarządu.

W ramach struktury organizacyjnej Działu handlu hurtowego będą znajdować się osoby, które zajmują się wykonywaniem zadań z zakresu podstawowej działalności operacyjnej Spółki akcyjnej. Nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem tego działu będą sprawowali dyrektorzy odpowiedzialni za poszczególne kanały dystrybucji towarów tej spółki. Te osoby będą wykonywały swoje obowiązki w Spółce akcyjnej na podstawie umowy o pracę albo w oparciu o umowy cywilnoprawne o świadczenie usług. Dyrektorzy będą osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji biznesowych w ramach działalności operacyjnej w zakresie powierzonych im obowiązków. W szczególności, do zakresu ich zadań będzie należało zarządzanie podległą jednostką oraz pracownikami, negocjowanie warunków sprzedaży, nadzorowanie wykonania umów.

Do Działu handlu hurtowego przydzielone zostaną składniki majątkowe związane z działalnością tego działu. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, Dział handlu hurtowego będzie spełniał przesłankę wyodrębnienia organizacyjnego w dniu wniesienia go jako Aportu do Spółki.

b. Wyodrębnienie finansowe

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do ZCP.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 stycznia 2013 r., Znak: ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazano, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Spółka akcyjna będzie posiadała ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z działalnością w zakresie obrotu hurtowego Towarami. Innymi słowy, większość przychodów oraz kosztów z działalności operacyjnej będzie ewidencjonowana na oddzielnych kontach dla działalności w zakresie obrotu hurtowego Towarami. W zakresie niektórych kategorii przychodów i kosztów, dla których nie będzie prowadzonych odrębnych kont związanych z działalnością w zakresie obrotu hurtowego Towarami i w zakresie pozostałej działalności Spółki akcyjnej będzie ona w stanie wydzielić przychody oraz koszty związane z działalnością wyodrębnionego Działu handlu hurtowego na podstawie danych zawartych w prowadzonych ewidencjach (np. według miejsc powstawania przychodów i kosztów, zleceń). Jeżeli nie będzie to możliwe Spółka akcyjna będzie wykorzystywać dane uzyskane na podstawie kluczy alokacji oraz informacje znajdujące się w aplikacjach wspierających.

W odniesieniu do kosztów dotyczących całokształtu działalności prowadzonej przez Spółkę akcyjną (np. kosztów ogólnego zarządu, wsparcia finansowo-księgowego, usług informatycznych, kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości wykorzystywanych zarówno na potrzeby Działu handlu hurtowego, jak i innych działów, w których prowadzona jest działalność) Spółka akcyjna będzie przypisywać koszty do Działu handlu hurtowego na podstawie stosownych kluczy alokacji.

Ponadto, na podstawie prowadzonej ewidencji Spółki akcyjnej będzie w stanie na wybrany dzień wyodrębnić aktywa i pasywa związane z działalnością Działu handlu hurtowego. Takie wyodrębnienie będzie mogło zostać dokonane na podstawie zestawień wygenerowanych przez system finansowo-księgowy, aplikacje wspierające oraz w oparciu o wszelkie posiadane informacje niezbędne do prawidłowego alokowania przychodów i kosztów w zakresie przenoszonej części biznesu.

W konsekwencji, ewidencja zdarzeń związanych z działalnością w zakresie hurtowego obrotu Towarami będzie prowadzona w taki sposób, że można ustalić pełny rachunek zysków i strat Działu handlu hurtowego. Tym samym, Dział handlu hurtowego będzie spełniał przesłankę wyodrębnienia finansowego.

Ad. 3 Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników majątkowych za ZCP jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Podstawową okolicznością warunkującą możliwość samodzielnego realizowania zadań gospodarczych przez Dział handlu hurtowego jest przypisanie do niego kontraktów z klientami i dostawcami. Dzięki temu, Dział handlu hurtowego ma zapewnioną możliwość generowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności w zakresie hurtowego obrotu Towarami. Powyższego wniosku nie zmienia fakt, że niektóre prawa i obowiązki z tytułu umów zawartych z kontrahentami mogą w ramach Aportu nie zostać przeniesione na Wnioskodawcę. Skala tych kontraktów powinna być bowiem marginalna i ich brak nie powinien istotnie wpływać na możliwość generowania przychodów z tytułu sprzedaży realizowanej przez Dział handlu hurtowego.

Ponadto, jak przedstawiono w opisie zdarzenia przyszłego, w ramach Aportu Działu handlu hurtowego Wnioskodawca otrzyma także składniki majątkowe potrzebne do prowadzenia działalności, w szczególności:

 • środki trwałe oraz zapasy przypisane do Działu handlu hurtowego z wyłączeniem pojazdów samochodowych i sprzętu komputerowego (które mogą nie zostać przeniesione, a do których, po wniesieniu Aportu, uzyska dostęp na podstawie odrębnych umów),
 • prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu nieruchomości zawartych przez Wnioskodawcę (w tym dotyczące magazynów, w których znajdują się zapasy związane z działalnością Działu handlu hurtowego),
 • wybrane należności związane z Działem handlu hurtowego,
 • część środków pieniężnych Spółki akcyjnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zestaw składników majątkowych wchodzących w skład Działu handlu hurtowego jest wystarczający w celu prowadzenia działalności w zakresie hurtowego obrotu Towarami na zasadach właściwych dla przedsiębiorstwa realizującego samodzielne zadania gospodarcze.

Ponadto, Dział handlu hurtowego będzie dysponował zapleczem osobowym odpowiednim do prowadzenia działalności. W szczególności, w ramach Aportu ZCP na Wnioskodawcę przejdą prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych o świadczenie usług z osobami zatrudnionymi w ramach Działu handlu hurtowego (w tym prawa i obowiązki z umów z dyrektorami poszczególnych jednostek wchodzących w skład tego działu, którzy są osobami uprawnionymi do podejmowania decyzji biznesowych w zakresie powierzonych im obowiązków). Co więcej, wprawdzie w ramach Działu handlu hurtowego nie są bezpośrednio zatrudnione wszystkie osoby potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz wsparcie w tym zakresie jest wykonywane przez osoby świadczące usługi na podstawie umów Spółki akcyjnej z innymi spółkami z Grupy.

W analogiczny sposób to wsparcie będzie również dostarczane do Działu handlu hurtowego po Aporcie, ponieważ Wnioskodawca będzie miał zawarte (lub zawrze po Aporcie) umowy o świadczenie usług z odpowiednimi podmiotami z Grupy (dotyczące np. zapewnienia wsparcia w zakresie obsługi informatycznej, kadr i płac). W ten sposób, zarówno przed jak i po Aporcie, Dział handlu hurtowego będzie dysponował wystarczającym zapleczem osobowym umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej.

Tożsame podejście znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2011 r., Znak: IPPB5/423-998/11-2/DG, w której organ podzielił argumentację Wnioskodawcy, że na klasyfikację transakcji nie ma wpływu fakt iż nie dochodzi do przeniesienia wszystkich funkcji wspierających z B. Oddział w Polsce do F. (takich jak np. pełna obsługa kadrowa czy księgowa). Okoliczność ta jest zdaniem Wnioskującego podyktowana dążeniem do uniknięcia powielania odpowiednich, istniejących już w F. funkcji. Ograniczenia w tym zakresie nie podważają, zdaniem B. Oddział w Polsce, zasadności twierdzenia o możliwości funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo, między innymi z tego powodu, iż równocześnie w ramach transakcji dochodzi do transferu płynności finansowej (gotówki), która byłaby wystarczająca do potencjalnego zakupu usług outsourcingowych zapewniających realizację przedmiotowych funkcji oraz z 19 lutego 2014 r., Znak: IPPB5/423-3/14-7/MK oraz z 24 stycznia 2014 r., Znak: IPPB5/423-910/13-2/MK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 stycznia 2014 r., Znak: IBPBI/1/423-59/14/AB.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, Dział handlu hurtowego wyodrębniony ze Spółki akcyjnej stanowić będzie w dacie Aportu ZCP na gruncie ustawy o CIT, a w konsekwencji w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę w drodze Aportu Działu handlu hurtowego, powinien on ustalić wartość początkową otrzymanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych Spółki akcyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.