DD9/033/166/KZU/2012/PK-549 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Skutki podatkowe wniesienia aportem do spółki cywilnej rzeczy ruchomych wykorzystywanych w indywidualnej działalności gospodarczej

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 08 listopada 2010 r. nr ITPB1/415-781/10/IG wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do spółki cywilnej rzeczy ruchomych wykorzystywanych w indywidualnej działalności gospodarczej, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 08 listopada 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do spółki cywilnej rzeczy ruchomych wykorzystywanych w indywidualnej działalności gospodarczej. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 25 lipca 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Z majątku tej działalności w dniu 30 grudnia 2009 r. przekazał do spółki rodzinnej - aport w postaci rzeczy ruchomych: samochód (zamortyzowany), kocioł z oprzyrządowaniem (niezamortyzowany), wózek podnośnikowy paleciak (zamortyzowany), analizator spalin (zamortyzowany). Wartość aportu ustalono na kwotę 28.907,14 zł. W działalności gospodarczej przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT w momencie zakupu środków wnoszonych aportem. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że z indywidualnej działalności nie osiąga przychodów od stycznia 2010 roku (działalność nieaktywna).

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie (oznaczone numerem dwa we wniosku): Czy wartość wniesionego z działalności indywidualnej do spółki rodzinnej) aportu stanowi przychód osoby wnoszącej aport i wartość tego wniesionego aportu winno być wykazane w zeznaniu rocznym PIT-36L za 2009 rok...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesiony aport rzeczy ruchomych z działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko nie stanowi przychodu w momencie wniesienia aportu do firmy rodzinnej (spółki cywilnej).

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 08 listopada 2010 r., Nr ITPB1/415-781/10/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, stwierdzając m.in. że: „(...) w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci rzeczy ruchomych wykorzystywanych dotychczas w indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej –Wnioskodawca z wyłącznego właściciela składników majątku, stał się ich współwłaścicielem. Zatem w części w jakiej pozostali wspólnicy spółki cywilnej uzyskali prawo do wnoszonego przez Wnioskodawcę do Spółki majątku, nastąpiło odpłatne zbycie tych składników majątku. Przychód uzyskany z tego tytułu stanowi przychód z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej (...)”.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do przychodów z działalności gospodarczej zaliczane są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

– ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Odnosząc się zatem do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego stwierdza się, że nie ma zastosowania w sprawie art. 14 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wniesienie do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego, nie spowoduje wystąpienia po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w tym przepisie. Wniesienie do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci rzeczy ruchomych wykorzystywanych dotychczas w indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej, nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem składników majątkowych będących przedmiotem aportu. Wnoszony do spółki cywilnej aport nie skutkuje, dla osoby wnoszącej, powstaniem konkretnego i wymiernego przysporzenia majątkowego, a tym samym nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Czynność wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego, pozostaje neutralna podatkowo i nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie wnoszącego wkład niepieniężny, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np.: wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 912/09, wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. sygn. akt VIII SA/Wa 1043/10, wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1202/10.

Minister Finansów, stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli stwierdzi nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej dokonuje, z urzędu, jej zmiany, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów administracyjnych.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest nieprawidłowa.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.