0461-ITPP2.4512.651.2016.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportem przez Gminę zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komunalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2016 r. (data wpływu 19 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportem przez Gminę zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komunalnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportem przez Gminę zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komunalnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej jako: Miasto lub Wnioskodawca) jako właściciel zasobu mieszkaniowego, lokali użytkowych, garaży, urządzeń komunalnych i nieruchomości gruntowych z ich częściami składowymi (dalej jako: zasób) gospodaruje tym zasobem.

W celu usprawnienia procesu zarządzania zasobem Miasto utworzyło zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (dalej także: Zakład, ZGM). Uchwałą Rady Miasta z dnia 7 lipca 2016 roku, nr: ... podjęto decyzję o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., w której Miasto posiada 100% udziałów (dalej także: Spółka, Spółka ...). Jednym z głównych zadań Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Miasta.

Miasto nosi się z zamiarem przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych polegających na likwidacji ZGM i wniesieniu części majątku likwidowanego zakładu budżetowego do istniejącej Spółki. Celem realizacji zadań przez Spółkę, Miasto planuje doposażenie jej dodatkowo w mienie, będące obecnie własnością Miasta.

Aktualnie Miasto planuje przekształcenie pod koniec 2016 roku ZGM w Spółkę. Planowane przekształcenie nastąpi w trybie określonym w art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), dalej jako: „u. g. k.

Do Spółki zostanie wniesione całe mienie Zakładu pozostałe po jego likwidacji (w tym przysługujące zakładowi wyposażenie zakładu) oraz nieruchomości będące we władaniu Zakładu.

W ramach działań restrukturyzacyjnych, przed swoją likwidacją, Zakład przekaże część dotychczas użytkowanej infrastruktury wraz z pracownikami z powrotem do Miasta. Tym samym infrastruktura ta nie będzie przedmiotem przekształcenia i na tym etapie nie zostanie przekazana do Spółki w formie aportu. Podobnie pracownicy ci nie zostaną pracownikami Spółki. Restrukturyzacja ta związana jest z faktem, że część funkcji wykonywanych obecnie przez Zakład przejąć ma Miasto, zaś w pozostałej części mają one zostać przejęte przez Spółkę.

Wykaz przekazywanego mienia określony zostanie w uchwale Rady Miejskiej o likwidacji Zakładu w celu przekształcenia w Spółkę. Uchwała ta zostanie podjęta na podstawie art. 22 u. g. k. oraz art. 16 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), dalej jako: u. f. p.

Do Spółki mają zostać przeniesione te składniki majątku Zakładu, w tym należności i zobowiązania oraz mają do niej przejść ci pracownicy Zakładu, które to zasoby łącznie umożliwią Spółce przejęcie dotychczasowej działalności Zakładu w sferze gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasobem nieruchomości od 1 stycznia 2017 r.

W ten sposób Miasto zrealizuje ciążący na nim obowiązek nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego, zaś działające (funkcjonujące) do 31 grudnia 2016 r. przedsiębiorstwo Zakładu stanie się z dniem 1 stycznia 2017 r. przedsiębiorstwem Spółki.

Spółka będzie w szczególności kontynuować działalność Zakładu w zakresie administrowania mieniem określoną w jego statucie, zaś pracownicy ZGM staną się pracownikami Spółki. Na podstawie art. 16 ust. 7 u. f. p. należności i zobowiązania likwidowanego zakładu przejmuje nowo utworzony podmiot.

Planowany do przekazania Spółce majątek będzie zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do przeprowadzenia działalności gospodarczej. Będzie on obejmował w szczególności nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie Zakładu, elementy wyposażenia, należności i zobowiązania Zakładu, inne prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu (w tym: umowy z dostawcami mediów, umowy na usługi kominiarskie, umowy dotyczące sprzątania posesji, itd.). Wniesiony aportem stanie się majątkiem miejskiej osoby prawnej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nastąpi także przejście zakładu pracy w trybie art. 23 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze zm.) dalej Kp.

Powstała Spółka wejdzie w prawa i obowiązki dotychczasowego zakładu budżetowego, w szczególności stanie się stroną obowiązujących umów w zakresie administrowania zasobem mieszkaniowym.

Przedmiotem aportu będzie całe mienie pozostałe w Zakładzie na dzień jego likwidacji, w tym przede wszystkim:

 • nieruchomości zabudowane oraz nieruchomości gruntowe;
 • składniki wyposażenia ruchomego, w tym meble, wyposażenie biurowe, lampy biurowe, kalkulatory, telefony, niszczarki do dokumentów itd.;
 • należności i zobowiązania związane z działalnością Zakładu.

Miasto jest w trakcie czynności związanych z przyporządkowaniem poszczególnych zadań, które wykonywać będzie odpowiednio Miasto lub Spółka, oraz ustaleniem składników niezbędnych do obsługi tych zadań. W szczególności Miasto:

 1. planuje wykonać inwentaryzację wyposażenia ZGM,
 2. zleci wycenę zinwentaryzowanego wyposażenia,
 3. dokonuje inwentaryzacji poszczególnych nieruchomości, które niezbędne są do wykonywania zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej,
 4. zleciło wycenę nieruchomości,
 5. przygotowuje zestawienie wszystkich składników materialnych i niematerialnych, które służą wykonywaniu działalności ZGM w zakresie, w jakim działalność tę ma wykonywać Spółka.

W związku z planowanym przekształceniem ZGM w spółkę komunalną Miasto dokonało szeregu analiz, w tym dochodowości poszczególnych nieruchomości, a także szczegółowego przeglądu podpisanych umów, w tym wynikających z nich zobowiązań w zakresie gospodarowania przedmiotowym majątkiem w kontekście ich przekazania do spółki komunalnej. Po wykonanych analizach i konsultacjach wewnętrznych Miasto jest w trakcie „doposażania” ZGM w mienie niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie, który ma być wykorzystywany w ramach Spółki (tak, aby Spółka była w stanie prowadzić działalność w zakresie gospodarki komunalnej od pierwszego dnia po likwidacji Zakładu, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.).

Przygotowując zestawienie składników materialnych i niematerialnych, bez których świadczenie usług nie byłoby możliwe w Spółce, Miasto zidentyfikowało jednocześnie także składniki majątkowe, które znajdują się obecnie w ZGM, a które będą służyły realizacji zadań Miasta (będą zbędne Spółce). Gmina postanowiło więc, że w ramach działań restrukturyzacyjnych, część infrastruktury użytkowanej dotychczas przez ZGM powróci przed jego przekształceniem do Gminy i nie będzie podlegała przekształceniu (tj. wniesieniu aportem do Spółki po likwidacji Zakładu), mając na uwadze planowany podział zadań pomiędzy Miastem a Spółką.

Pozostałe w Zakładzie na dzień likwidacji inne istotne składniki materialne i niematerialne należące do ZGM w dniu przekształcenia (tj. wniesienia aportu do Spółki po likwidacji Zakładu) staną się składnikami Spółki i umożliwią nieprzerwane kontynuowanie działalności ZGM. Wpisuje się to w ogólną koncepcję realizacji polityki mieszkaniowej Miasta, której nowym kierunkiem działań jest realizacja społecznego budownictwa czynszowego na wynajem na terenie miasta.

Opisany, planowany podział zadań pomiędzy Spółkę a Miasto w przyszłej umowie o zarządzanie wymaga przejęcia przez Spółkę zadań dotychczas realizowanych przez ZGM i zapewnienia ciągłości ich świadczenia. Spółka wywiązać się może z tego obowiązku, tylko jeżeli przejęte mienie wraz z pracownikami, zobowiązaniami i prawami stanowić będzie w istocie przedsiębiorstwo (bądź jego zorganizowaną część), która po wydzieleniu z majątku Gminy (w tym również majątku jej zakładu budżetowego) może od strony organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej zabezpieczyć nieprzerwane realizowanie powierzonych zadań już od pierwszego dnia po likwidacji Zakładu.

Majątek zakładu budżetowego przed likwidacją składać się będzie z majątku wniesionego przez Gminę – w chwili jego powstania, oraz z majątku nabytego przez Zakład w okresie jego działalności (w tym w drodze „doposażenia” przez Miasto). Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do czasu przekształcenia w spółkę z o. o. (tj. jego likwidacji celem wniesienia pozostałego po nim mienia do Spółki) funkcjonować będzie na dotychczasowych zasadach – jako zakład budżetowy, w ramach którego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych służyć będzie realizacji zadań statutowych, co odpowiada definicji zawartej w art. 551 Kodeksu Cywilnego. Spółka przejmie wszystkie składniki majątkowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wchodzące w skład Zakładu przed jego przekształceniem (tj. likwidacja celem wniesienia aportu) i przy użyciu wniesionego aportem majątku po zlikwidowanym Zakładzie, nadal będzie kontynuować dotychczasową działalność ZGM (tak, aby zapewnić nieprzerwaną realizację właściwych zadań leżących w sferze gospodarki komunalnej). Spółka z o. o. na bazie nabytego majątku będzie podmiotem zdolnym do samodzielnego prowadzenia działalności i kontynuowania dotychczasowej działalności Zakładu.

Lista nieruchomości planowanych do przekazania Spółce, znajdujących się obecnie w ZGM:

 1. Nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy D. w S., stanowiąca grunt działek 456, 457, 458, 459 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina nabyła własność nieruchomości jako mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, na mocy decyzji Wojewody z dnia 11 października 1999 r., nr: ... Decyzją Prezydenta Miasta ..., z dnia 26 marca 2014 r., nr: ..., ustanowiono na rzecz ZGM trwały zarząd dla całej nieruchomości. Obecnie budynek przeznaczony jest w części na cele użytkowe (znajdują się w nim lokale użytkowe przeznaczone na wynajem), a w części na własne potrzeby Miasta i jego jednostek organizacyjnych. Nadto na terenie nieruchomości znajdują się dwa parkingi. Poniesiono nakłady na ulepszenie środków trwałych, które łącznie wyniosły 50% wartości początkowej.
 2. Nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy G. w S., stanowiąca grunt działek 217, 218 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina Miasto nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanych na mocy decyzji Wojewody z dnia 14 sierpnia 1991 r. nr: ... Zarządzeniem Prezydenta Miasta ..., z dnia 17 grudnia 2012 r., nr: ..., powierzono ZGM administrowanie nieruchomością. Poniesiono nakłady na ulepszenie środków trwałych, które łącznie wyniosły 49% wartości początkowej.
 3. Nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy K. w S, stanowiąca grunt działki 175/6 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej na mocy decyzji Wojewody z dnia 18 października 1991 r. nr: ... Zarządzeniem Prezydenta Miasta ..., z dnia 12 grudnia 2012 r., nr: .., powierzono ZGM administrowanie nieruchomością. Nie poniesiono nakładów inwestycyjnych podwyższających wartość nieruchomości.
 4. Nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy L. w S., stanowiąca grunt działki 120/1 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr .... Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej na mocy decyzji Wojewody z dnia 16 września 1997 r. nr: .... Decyzja Prezydenta Miasta ..., z dnia 12 listopada 2015 r., nr: ..., ustanowiono na rzecz ZGM trwały zarząd dla nieruchomości. Poniesiono nakłady na ulepszenie środków trwałych, które łącznie wyniosły 265% wartości początkowej.
 5. Nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy P. w S. stanowiąca grunt działki 130/5 (obręb ewidencyjny .. Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina nabyła z mocy prawa własność nieruchomości jako mienie Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Z. w S., na mocy decyzji Wojewody z dnia 21 lutego 2000 r., nr: ... Decyzja Prezydenta Miasta ..., z dnia 18 maja 2016 r., nr: .., ustanowiono na rzecz ZGM trwały zarząd dla nieruchomości. Poniesiono nakłady inwestycyjne, które stanowią, inwestycje w toku, w wysokości 3.200.00 zł. Ulepszenia nie przewyższają, jednak 30 % wartości początkowej.
 6. Nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy S. w S., stanowiąca grunt działki 299/1 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sad Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina Miasto .... nabyła własność nieruchomości jako mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w S., na mocy decyzji Wojewody z dnia 11 października 1999 r., nr: ... Decyzją Prezydenta Miasta ..., z dnia 14 lipca 2016 r., nr: ... ustanowiono na rzecz ZGM trwały zarząd dla nieruchomości. Nie poniesiono nakładów inwestycyjnych podwyższających wartość nieruchomości.
 7. Nieruchomość zabudowana, położona przy ulicy W. w S., stanowiąca grunt działki 553/5 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina Miasto .... nabyła własność nieruchomości zabudowanej na skutek umowy zamiany (akt notarialny z dnia 5 lutego 2013; repertorium A nr...). Przy zamianie nieruchomość korzystała ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 u. p. t. u. Decyzją Prezydenta Miasta ..., z dnia 26 sierpnia 2013 r., nr: ..., ustanowiono na rzecz ZGM trwały zarząd dla nieruchomości. Poniesiono nakłady na ulepszenie środków trwałych, które łącznie wyniosły 56% wartości początkowej.
 8. Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem murowanym, położona przy ulicy P. w S., stanowiąca grunt działki 213/11 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina Miasto .... nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej na mocy decyzji Wojewody z dnia 28 lutego 1991 r., nr: ... Dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
 9. Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem murowanym, położona przy ulicy L. w S., stanowiąca grunt działki 179/27 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina Miasto .... nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej na mocy decyzji Wojewody z dnia 8 lutego1994 r., nr: ... Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta S. (jednostka obszarowa III, Uchwała Rady Miasta nr ... z dnia 29 kwietnia 2004 r.) są to tereny o funkcji produkcyjno-składowej.
 10. Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem murowanym, położona przy ulicy P. w S., stanowiąca grunt działki 227/37 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.,), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina nabyła z mocy prawa nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej na mocy decyzji Wojewody z dnia 2 kwietnia 1991 r., nr: ... Dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
 11. Nieruchomość gruntowa zabudowana garażem murowanym, położona przy ulicy S. w S., stanowiąca grunt działki 348/13 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej na mocy decyzji Wojewody z dnia 26 października 1992 r. nr: ... Zarządzeniem Prezydenta Miasta ...., z dnia 14 marca 2016 r., nr: ..., powierzono ZGM administrowanie nieruchomością, zabudowaną garażem stanowiącym własność Gminy Miasta S. Dla przedmiotowej nieruchomości nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.
 12. Udział 18700/58900 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, położonej przy ulicy S. w S., stanowiącej działkę 156 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Przedmiotem przekazania do Spółki mają być wyłącznie lokale użytkowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, dla których nie wyodrębniono ksiąg wieczystych. Lokale usługowe są aktualnie dzierżawione Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej na mocy decyzji Wojewody z dnia 26 marca 1991 r. nr: ... Nie poniesiono nakładów inwestycyjnych podwyższających wartość nieruchomości.
 13. Udział 11759/28406 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, położonej przy ulicy S. w S., stanowiącej działki 76/2, 76/4 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Przedmiotem przekazania do Spółki mają być wyłącznie lokale użytkowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, dla których nie wyodrębniono ksiąg wieczystych. Gmina nabyła z mocy prawa własność nieruchomości jako mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w S., na mocy decyzji Wojewody z dnia 11 października 1999 r., nr: ... Nie poniesiono nakładów inwestycyjnych podwyższających wartość nieruchomości.
 14. Udział 10170/31928 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno–usługowym, położonej przy ulicy K. w S., stanowiącej działkę 195 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sad Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Przedmiotem przekazania do Spółki mają być wyłącznie lokale użytkowe w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, dla których nie wyodrębniono ksiąg wieczystych. Gmina nabyła z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości zabudowanej na mocy decyzji Wojewody z dnia 4 listopada 1991 r. nr: .... Poniesiono nakłady inwestycyjne podwyższające wartość nieruchomości.
 15. Nieruchomość gruntowa, położona przy ulicy S. w S., stanowiąca grunt działki 428/3 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Teren niezagospodarowany, nie jest obecnie wykorzystywany przez Miasto. Gmina nabyła nieodpłatnie, z mocy prawa własność nieruchomości na mocy decyzji Wojewody z dnia 2 grudnia 1991 r., nr: ... oraz decyzji z dnia 28 maja 1996 r., nr .... Następnie decyzją Prezydenta Miasta ... z dnia 5 listopada 2010 r. nr: ... oraz decyzji z dnia 14 czerwca 2016 r, nr: ... dokonano podziału nieruchomości. Wskutek podziału działek wyodrębniono m.in. działkę 428/3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta (jednostka obszarowa II, Uchwała Rady Miasta nr ... z dnia 21 czerwca 2012 r.) są to śródmiejskie tereny mieszkaniowe. Decyzją Prezydenta Miasta ..., z dnia 10 sierpnia 2016 r., nr: ..., ustanowiono na rzecz ZGM trwały zarząd dla nieruchomości.
 16. Nieruchomość gruntowa, położona przy ulicy S. w S., stanowiąca grunt działki 428/2 (obręb ewidencyjny ... Miasta S.), dla której Sąd Rejonowy w S. prowadzi Księgę Wieczystą Nr ... Teren niezagospodarowany, nie jest obecnie wykorzystywany przez Miasto. Gmina Miasto ... nabyła nieodpłatnie, z mocy prawa własność nieruchomości na mocy decyzji Wojewody z dnia 2 grudnia 1991 r., nr: ... oraz decyzji z dnia 28 maja 1996 r., nr: ... Następnie decyzją Prezydenta Miasta ... z dnia 5 listopada 2010 r. nr: ... oraz decyzji z dnia 14 czerwca 2016 r., nr: ...dokonano podziału nieruchomości. Wskutek podziału działek wyodrębniono m.in. działkę 428/2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Miasta .... (jednostka obszarowa II, Uchwała Rady Miasta nr ... z dnia 21 czerwca 2012 r.) są to śródmiejskie tereny mieszkaniowe w wydzieleniu przejście dla pieszych oraz dojazd dla potrzeb obsługi sąsiednich nieruchomości. Decyzją Prezydenta Miasta ..., z dnia 10 sierpnia 2016r., nr: .., ustanowiono na rzecz ZGM trwały zarząd dla nieruchomości.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokonane w przyszłości przez Gminę wniesienie aportem opisanego we wniosku zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komunalnej stanowić będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e u. p. t .u., a w konsekwencji transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 u. p. t. u.?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonane w przyszłości wniesienie aportem opisanego we wniosku zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komunalnej będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu u. p. t. u., w związku z czym nie będzie podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 6 pkt 1 u. p. t. u. przepisów przedmiotowej ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej także: "ZCP"). W świetle art. 2 pkt 27e u. p. t. u. przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze powyższą definicję, aby można było uznać wkład niepieniężny na gruncie u. p. t. u. za ZCP muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. musi istnieć zespół składników materialnych i niematerialnych,
 2. zespół składników musi być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w ramach działalności wnoszącego aport,
 3. wnoszone składniki materialne i niematerialne muszą być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W ocenie Gminy wkład niepieniężny do spełnia jednocześnie wszystkie przesłanki do uznania za ZCP.

Podkreślić tutaj należy, że na dzień aportu w ZGM pozostaną tylko te składniki majątkowe, które będą stanowić przedmiot aportu do Spółki.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, tak by można było mówić, że tworzą zespół, a nie zbiór przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest wyodrębnienie w ramach jednego podmiotu gospodarczego. W przedstawionym stanie faktycznym składnikom niematerialnym i materialnym wnoszonym do Spółki w drodze aportu niewątpliwie można przypisać cechy zespołu. Przed likwidacją i wniesieniem ich aportem do spółki komunalnej będą one tworzyć przedsiębiorstwo, realizujące zadania własne Gminy poprzez zakład budżetowy. W zbywanym (wnoszonym aportem) zespole składników majątkowych zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie dotychczasowej działalności ZGM (tej części rodzaju działalności, która ma być wykonywana poprzez Spółkę).

Podkreślić należy, że przedmiotem aportu będzie zespół składników majątkowych pozostających dotychczas w ZGM, w tym należności i zobowiązania. Analizując możliwość przejścia na spółkę komunalną zobowiązań należności likwidowanego zakładu, należy wskazać na brzmienie przepisów art. 16 ust. 5-7 u. f. p. Wprawdzie przepis art. 16 ust. 6 u. f. p. stanowi, że należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji, jednakże z zastrzeżeniem ust. 7. Otóż jak wynika z art. 16 ust. 5 oraz ust. 7 u. f. p., przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji. Należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka.

Dodatkowo odwołać się również należy do brzmienia odpowiednich regulacji zawartych w u. g. k. Mianowicie art. 22 i art. 23 u. g. k. stanowią, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu, o którym mowa wyżej, wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Składniki mienia samorządowego zakładu budżetowego przekształcanego w spółkę stają się majątkiem spółki. Prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe realizowane jest zatem w przypadku zakładu budżetowego Gminy. Ma on bowiem odrębną – od Gminy – księgowość, co pozwala niewątpliwie na uznanie wyodrębnienia finansowego.

Dodatkowo, w ocenie Wnioskodawcy, potwierdzeniem odrębności zespołu składników z formalnego punktu widzenia jest również dotychczasowe ich funkcjonowanie w ramach ZGM, gdy de facto, stanowiły one nadal własność Gminy. Były one zatem wyodrębnione organizacyjnie w ramach całego przedsiębiorstwa Gminy, gdyż Miasto poza działalnością, zakładu, prowadzi również inną działalność gospodarczą.

O istnieniu wyodrębnienia organizacyjnego zespołu składników majątku, o których mowa, „eo ipso” świadczy fakt, że zostały one ujęte w formę samorządowego zakładu budżetowego celem wykonywania przy ich pomocy określonej części gospodarki komunalnej.

Ponadto nie ulega wątpliwości, że właścicielem mienia, które ustawodawca przypisał w art. 22 ust. 1 u. g. k. zakładowi budżetowemu jest Gmina, tylko ona, a nie Zakład, może nim skutecznie rozdysponować, wnosząc to mienie jako aport do Spółki. Użyty w art. 22 ust. 1 u. g. k. zwrot „mienie samorządowego zakładu budżetowego” należy interpretować jako pewnego rodzaju skrót myślowy, gdyż w następnym ust. 2 omawianego przepisu użyto już pojęcia „mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego”. Wykazane powyżej nieścisłości w redakcji tego przepisu nie mają jednak znaczenia dla oceny, że właścicielem mienia (będącego przedmiotem aportu), przy pomocy którego poprzez swój zakład budżetowy Gmina prowadzi działalność gospodarczą, jest Gmina. Oznacza to zatem, że w ramach przedsiębiorstwa Gminy ZGM (czy też zespół składników majątkowych i niemajątkowych, którym dysponuje ZGM) stanowi sam w sobie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby ZCP mógł stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zespół wnoszonych składników – zarówno przed likwidacja. ZGM, jak i po aporcie do Spółki – stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

W ocenie Miasta również ten warunek został spełniony, jako że wniesiony zestaw składników jest wystarczający, aby świadczyć usługi przez Spółkę i tym samym zapewnić kontynuację tej działalności, Wnioskodawca zmierza zresztą, do takiego ukształtowania sytuacji, aby natychmiast po zlikwidowaniu ZGM, jego działalności mogła podjąć Spółka, tak aby zbiorowe potrzeby mieszkańców w zakresie zasobów mieszkaniowych Gminy były w Gminie nieprzerwanie realizowane. W związku z powyższym stwierdzić należy również, iż spełniony jest ten warunek uznania składników majątku za ZCP, zgodnie z którym zespół ten jest przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych.

Wnioskodawca zamierza tak ułożyć relacje i powiązania pomiędzy składnikami majątkowymi i niemajątkowymi wewnątrz ZGM przed jego likwidacją, aby były one przeznaczone do realizacji tych zadań gospodarczych, które są związane z koniecznością, nieprzerwanego realizowania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zasobów mieszkaniowych Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, aportowane składniki należące do ZGM w dniu likwidacji będą umożliwiały niezwłoczne kontynuowanie działalności przez Spółkę, tym bardziej, iż pracownicy ZGM staną się pracownikami Spółki na zasadach określonych w art. 23(1) Kp.

Spółka będzie zatem, na bazie nabytego po ZGM majątku a także przy udziale pracowników zatrudnionych uprzednio przez ZGM, podmiotem, który będzie zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności i kontynuowania dotychczasowej działalności ZGM.

Należy również dodać, że zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych jak i orzeczniczą sądów administracyjnych, art. 6 pkt 1 u. p. t. u. dotyczy odpłatnego jak i nieodpłatnego zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a jako zbycie takie należy rozumieć m. in. sprzedaż czy aport. W konsekwencji transakcja zbycia ZCP w drodze aportu – wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w Spółce „L.” będzie stanowiła transakcję, o której mowa w tym przepisie, a w konsekwencji będzie podlegała wyłączeniu spod opodatkowania VAT.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy wniesienie aportem wskazanego w opisie sprawy zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komunalnej stanowić będzie wniesienie tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e u. p. t. u., a w konsekwencji transakcja ta nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 u. p. t. u.

Zgodnie z art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać ze dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Z powyższego przepisu wynika, że wprowadza on, tak samo jak ma to miejsce w u. p. t. u., możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa. Zakres powyższego wyłączenia zdefiniował w wyrokach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, ZitaModes Sari stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

W świetle stanowiska TSUE uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że zakres przedmiotowy dopuszczalnego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług obejmuje całość lub część przedsiębiorstwa rozumianego jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym). Z tego punktu widzenia istotne jest to, aby na bazie nabytego majątku nabywca mógł kontynuować dotychczasową działalność zbywcy; w świetle orzecznictwa TSUE istotny jest także zamiar nabywcy – ma nabywać on zespół składników majątkowych w celu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przy jego pomocy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że z treści wniosku wynika, że zespół składników majątku mających być przedmiotem aportu posiada cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, i jako całość stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a czynność jego zbycia będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości swego stanowiska w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, z których wynika, że składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem zbycia będą wyodrębnione w chwili zbycia w przedsiębiorstwie jakim jest Gmina pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.