0461-ITPB3.4510.13.2017.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi lub wartościami materialnymi i prawny6mi nabytych w drodze aportu ZCP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2016 r. (data wpływu 3 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi nabytych w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi nabytych w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W wyniku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ZCP) Spółka otrzyma składniki majątku stanowiące środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne u podmiotu wnoszącego aport (dalej także jako: Spółka kapitałowa).

W zamian za wniesiony do Spółki aport, Spółka kapitałowa otrzyma udziały o określonej w umowie Spółki wartości nominalnej. Wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę kapitałową w zamian za wniesiony aport będzie równa wartości rynkowej ZCP wniesionej wkładem do Wnioskodawcy. Tym samym nie wystąpi nadwyżka wartości przedmiotu wkładu ponad wartość nominalną udziałów, gdyż wartość aportu wniesiona zostanie wyłącznie na kapitał zakładowy Spółki, nie będzie natomiast zwiększać wartości kapitału zapasowego Spółki. Składniki majątkowe otrzymane przez Spółkę w drodze aportu będą w szczególności stanowić prawa własności gruntów, budynków i budowli oraz prawa użytkowania wieczystego.

Otrzymane w wyniku aportu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zostaną ujęte przez Spółkę w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą wykorzystywane wprowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Przewidywany przez Spółkę okres używania nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie dłuższy niż rok, jednakże zasadniczo będą one przeznaczone na sprzedaż w dłuższej perspektywie czasowej. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie ustalona w umowie Spółki jako wartość rynkowa, która jest równa wartości nominalnej udziałów wydanych Spółce kapitałowej w zamian za aport.

Wnioskodawca, planuje, że co do zasady, co najmniej po upływie roku od wprowadzenia tych składników majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych może zbywać środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które Spółka otrzyma w wyniku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednocześnie Wnioskodawca nie może wykluczyć, że dany środek trwały albo wartość niematerialna i prawna zostanie zbyty w formie sprzedaży przed upływem roku od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia w drodze sprzedaży przedmiotu wkładu będącego w Spółce środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, otrzymanymi wcześniej aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w formie sprzedaży będzie wartość początkowa zbywanego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, wykazana w księgach podatkowych Spółki, pomniejszona o sumę dokonanych od tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej odpisów amortyzacyjnych, o ile zbywane składniki majątku podlegały amortyzacji.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy.

Do ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży składników majątku zastosowanie znajdą art. 15 ust. lu oraz art. 15 ust. ls ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. ls ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku nabycia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący wartość poszczególnych składników tego wkładu, w tym składników wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się:

  1. w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład - w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
  2. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia - w przypadku pozostałych składników.

Stosownie natomiast do art. 15 ust. lu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez podmiot komercjalizujący, nabytych w sposób, o którym mowa w art. 15 ust. ls, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.

Przez wyrażenie „dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne”, o którym mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć nie tylko odpisy amortyzacyjne dokonywane przez Spółkę, ale również przez podmiot wnoszący aport, tj. Spółkę kapitałową. Jeżeli bowiem składniki majątku były wprowadzone do ewidencji podmiotu wnoszącego taki wkład, spółka otrzymująca aport dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot wnoszący zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W takim przypadku obowiązek kontynuacji dokonywanych odpisów amortyzacyjnych wynika z art. 16h ust. 3 w zw. z art. 16h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca - mając na uwadze art. 15 ust. ls ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - powinien w pierwszej kolejności ustalić wartość początkową środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej otrzymanych aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a następnie ustaloną w ww. sposób wartość początkową pomniejszyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (jeżeli takowe podlegały amortyzacji) i uzyskaną różnicę - na podstawie art. 15 ust. lu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Konsekwentnie, jeżeli zbywane środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne wykazane w księgach podatkowych Spółki nie podlegały amortyzacji (tj. były z niej wyłączone zgodnie z art. 16c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to kosztem uzyskania przychodów z tytułu ich zbycia będzie wartość początkowa wykazana w księgach podatkowych Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo:

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 października 2014 r., znak ILPB4/423-361/14-4/MC, w której organ stwierdził, że: kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia wartości niematerialnej i prawnej/wartości niematerialnych i prawnych, zarówno w formie sprzedaży, jak i wkładu niepieniężnego, będzie wartość początkowa zbywanej wartości niematerialnej i prawnej/wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę dokonanych od danego składnika majątkowego odpisów amortyzacyjnych. Jednak do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży wartości niematerialnej i prawnej/wartości niematerialnych i prawnych otrzymanej wcześniej aportem w postaci przedsiębiorstwa zastosowanie znajdzie art. 15 ust. lu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów do zbycia tytułem aportu tych składników majątkowych należy zastosować art. 15 ust. Ij pkt 1 tej ustawy ”,
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 lipca 2014 r., znak ILPB4/423- 220/14-2/DS, w której organ stwierdził, że: „Wprzypadku sprzedaży danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej Spółka - mając na uwadze art. 15 ust. ls ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych —powinna w pierwszej kolejności ustalić wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanych aportami w postaci przedsiębiorstw, a następnie ustaloną w ww. sposób wartość początkową pomniejszyć o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych i uzyskaną różnicę - na podstawie art. 15 ust. lu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w sytuacji wniesienia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej aportem do spółki kapitałowej do ustalenia kosztów uzyskania przychodów zastosowanie znajdzie art. 15 ust. lj pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotu wkładu, odpowiadająca ich wartości początkowej, pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Reasumując, do ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży środka trwałego otrzymanego wcześniej aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zastosowanie znajdzie art. 15 ust. ls oraz art. 15 ust. lu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji kosztem uzyskania przychodów z tytułu zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w formie sprzedaży będzie wartość początkowa zbywanego środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej wykazana w księgach podatkowych Spółki, pomniejszona o sumę dokonanych od danego składnika majątkowego odpisów amortyzacyjnych, o ile zbywane składniki majątku podlegały amortyzacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm ), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć ojej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.