0461-ITPB1.4511.1003.2016.1.JŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wniesienie aportu obejmującego przedsiębiorstwo Wnioskodawczyni do spółki stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawczyni?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2016 roku (data wpływu 23 września 2016 roku), uzupełnionym w dniu 1 grudnia 2016 roku, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 roku został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą na części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. L. w miejscowości X, zabudowanej budynkiem handlowym z zapleczem magazynowym. Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości. Jej firma wykorzystuje do prowadzonej działalności gospodarczej w części budynek znajdujący się na działce przy ul. L. prowadząc tam działalność handlową i usługową w zakresie armatury sanitarno-instalacyjnej.

Zakres działalności gospodarczej podatnika zawiera się w następujących kodach PKD:

 • 47.52.Z – sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • 46.73.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.78.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.

Wnioskodawczyni posiada status czynnego podatnika VAT oraz prowadzi ewidencję księgową w postaci PKPIR.

Wnioskodawczyni zamierza kontynuować prowadzoną działalność gospodarczą jednak w zmienionej formie prawnej. Jej zamiarem jest utworzenie spółki jawnej wraz z Panią A. K. (matką), oraz z Panią B. P. i Panią M. S., Jej siostrami. W ramach utworzonej Spółki Wnioskodawczyni będzie kontynuowała prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas jednoosobowo. Spółka będzie prowadziła działalność tożsamą co Wnioskodawczyni dodatkowo rozszerzoną o działalność Pani A. K., która zamierza wnieść do niej aportem zorganizowaną część swojego przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością handlową i usługową w zakresie armatury grzewczej, kotłów, grzejników itp. Spółka zostanie utworzona z końcem 2016 roku, przy czym Wnioskodawczyni przystąpi do spółki jako wspólnik i wniesie aportem do niej prowadzone obecnie przedsiębiorstwo przed dokonaniem pierwszej operacji gospodarczej w ramach swojej działalności gospodarczej w roku 2017.

Utworzona Spółka od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej będzie zgłoszona jako czynny podatnik podatku VAT. Przedmiotem aportu będzie zestaw składników majątkowych materialnych i niematerialnych służących do obecnie prowadzonej działalności gospodarczej. Aport zapewni utworzonej spółce możliwość natychmiastowego prowadzenia tożsamej przedmiotowo działalności. Na aport obejmujący składniki majątkowe dotyczące I rodzaju działalności składać będą się w szczególności:

 1. Prawo własności do nieruchomości na której prowadzony jest dany rodzaj działalności,
 2. Środki trwałe oraz niskocenne składniki majątkowe,
 3. Towary handlowe,
 4. Materiały i narzędzia,
 5. Wierzytelności i środki pieniężne,
 6. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto dokonane zostaną również cesje obowiązujących umów zawartych przez Wnioskodawczynię powodujących powstanie konieczności zapłaty. Z uwagi na powyższe przed dokonaniem aportu Wnioskodawczyni wystąpi do wierzycieli o wyrażenie zgody na przejęcie zobowiązań przez powstałe spółki.

Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni będą kontynuować pracę w utworzonej spółce.

Po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni kontynuowała będzie działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie dodatkowo rozszerzonym o działalność prowadzoną przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa Pani A. K., która przystąpi również z początkiem roku 2017 jako wspólnik do spółki. Wnioskodawczyni po wniesieniu aportu nie pozostaną żadne składniki majątkowe wykorzystywane do obecnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Po wniesieniu aportu Wnioskodawczyni dokona formalno-prawnej czynności wykreślenia działalności prowadzonej dotychczas indywidualnie z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Dodatkowo Wnioskodawczyni w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczych w formie spółki jawnej planuje w przypadku rezygnacji ze wspólnego prowadzenia działalności objęcie w formie darowizny całości lub części praw i obowiązków, w tym wkładów kapitałowych, wniesionych przez swoją matkę – A. K. oraz przez swoje siostry, tj. przez Panią M. S. i Panią B. P.

W odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego sformułowano następujące pytania:

 1. Czy wartość wniesionych w ramach aportu przedsiębiorstwa towarów handlowych i materiałów stanowić będzie koszt podatkowy wpływający na dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej?
 2. Czy transakcja wniesienia opisanego we wniosku aportu przedsiębiorstwa jest opodatkowana podatkiem VAT?
 3. Czy podatnik lub spółki będą miały obowiązek dokonać jakichkolwiek korekt VAT w związku z wniesionym aportem oraz czy wystąpi konieczność zapłaty podatku VAT wynikająca z remanentu likwidacyjnego?
 4. Czy wniesienie aportu obejmującego przedsiębiorstwo Wnioskodawczyni do spółki stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawczyni?
 5. Czy ewentualna późniejsza darowizna całości lub części praw i obowiązków, w tym wkładu kapitałowego dokonana przez jednego ze wspólników powstałych spółek, tj. przez Panią A. K., (matkę) lub Panie M. S. i B. P. (rodzeństwo), na rzecz Wnioskodawczyni podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy wspólnik jako „obdarowany” jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn?
 6. Czy spółka ma prawo do kontynuowania i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stanowiących elementy aportów, które przez Wnioskodawczynię nie zostały w pełni zamortyzowane?
 7. Czy w przypadku wniesienia przez Wnioskodawczynię aportu przedsiębiorstwa w trakcie roku wystąpi obowiązek sporządzenia spisu z natury, ustalenia dochodu oraz sporządzenia wykazu składników majątku na dzień dokonania aportów w sposób przewidziany dla likwidacji działalności?

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy pytania oznaczonego nr 4. W zakresie pytań oznaczonych nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 oraz w zakresie podatku od spadków i darowizn wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wniesienie w postaci aportu Jej przedsiębiorstwa stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, lecz będzie to przychód zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b, zgodnie z brzmieniem którego wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątkowych będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). W myśl przywołanego wyżej przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorstwo zaś w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, iż katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, o których stanowi art. 551 ustawy Kodeks cywilny nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie „w szczególności”.

Zgodnie zaś z przepisem art. 552 ustawy Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Analizując powyższe należy stwierdzić, iż przedsiębiorstwo – dla celów prawa podatkowego – należy rozumieć jako ogół praw podmiotowych, stosunków faktycznych (np. zakresu i walorów dostawców i klienteli czyli odbiorców, opinii o przedsiębiorstwie, czyli jego renomy, lokalizacji, stopnia ściągalności jego wierzytelności, środków pieniężnych, udziałów) oraz różnych innych wartości (np. systemu organizacyjnego, doświadczeń w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jakości znanej i stosowanej technologii itd.), jakie prowadzący przedsiębiorstwo (jego właściciel) sam lub ze współpracującymi osobami wiąże w zorganizowany zespół majątkowy.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

Zgodnie z art. 4 § 1 ww. ustawy spółką osobową jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do art. 8 Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Z kolei, według art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę. Na mocy art. 50 Kodeksu spółek handlowych udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One natomiast, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby jednak mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

W art. 21 ust. 1 pkt 50b powołanej ustawy, ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Zauważyć ponadto należy, że zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej nie jest uzależnione od rodzaju składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, pozostaje zatem kwestia, czy przedmiot aportu stanowi całe przedsiębiorstwo, czy tylko jego część.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Zamierza Ona na początku 2017 roku wnieść prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo aportem do spółki jawnej założonej przez siostry Wnioskodawczyni pod koniec 2016 roku. Wnioskodawczyni zamierza kontynuować prowadzoną do tej pory działalność gospodarczą w założonej spółce. Nie pozostaną Jej żadne składniki majątkowe wykorzystywane obecnie do prowadzonej działalności gospodarczej. Po dokonaniu aportu Wnioskodawczyni wykreśli jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną do tej pory z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przyszłości może zaistnieć sytuacja, w której któryś ze wspólników zrezygnuje ze wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, zaś Wnioskodawczyni może wówczas objąć prawa i obowiązki w drodze darowizny (od swojej matki lub sióstr).

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe w świetle cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że czynność wniesienia przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej – jest czynnością neutralną podatkowo. Oznacza to, że dla Wnioskodawczyni, jako wnoszącej aport, czynność ta nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli w wyniku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego organy podatkowe ustalą, że przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od rzeczywistego, to Wnioskodawca nie będzie mógł powołać się na wydaną niniejszą interpretację indywidualną.

Ponadto, zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846), przepis art. 14na ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie do interpretacji indywidualnych wydanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Należy wyraźnie zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Końcowo tut. organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. Zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie wywołuje skutków prawnych oraz nie ma zastosowania do pozostałych wspólników powstałych spółek jawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.