0114-KDIP1-3.4012.193.2018.1.ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Uznanie transakcji wniesienia aportem składników majątku Podatnika do spółki za czynność z art. 6 ust. 1 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2018 r. (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji wniesienia aportem składników majątku Podatnika do spółki za czynność z art. 6 ust. 1 ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji wniesienia aportem składników majątku Podatnika do spółki za czynność z art. 6 ust. 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a majątek Wnioskodawcy i jego małżonki (dalej: „Małżonka”) objęty jest ustawową wspólnością majątkową. Wnioskodawca wraz z Małżonką są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), której głównym przedmiotem działalności jest chów i hodowla drobiu. Wnioskodawca jest także akcjonariuszem spółki akcyjnej (dalej: „S.A.”), która zajmuje się ubojem drobiu i przetwórstwem mięsa drobiowego.

Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na fermowej hodowli i chowie drobiu, zarówno nieśnego (jaja wylęgowe) jak i rzeźnego, a także wynajmuje i wydzierżawia nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę (a także podejmuje współpracę z innymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych) i wykorzystuje stanowiące własność Wnioskodawcy i jego Małżonki składniki majątku takie jak: nieruchomości gruntowe (w tym grunty rolne) wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami (m.in.: kurnikami, halami kogucimi, zabudową gospodarstwa, pomieszczeniami agregatów prądotwórczych, budynkami administracyjno-biurowymi i socjalnymi, magazynami, budynkami garażowymi oraz łącznikowymi, zbiornikami na butle gazowe) oraz urządzenia wykorzystywane do produkcji drobiarskiej (m.in. silosy paszowe, systemy wentylacji i ogrzewania, systemy karmienia i pojenia, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz pojazdy i wyposażenie biurowe, agregaty prądotwórcze, inne narzędzia i urządzenia służące do produkcji drobiarskiej). Opisana powyżej działalność realizowana jest z wykorzystaniem ferm, które znajdują się w różnych miejscowościach. Obecnie Wnioskodawca posiada siedem ferm. Fermy mają różny profil działalności (produkcja jaj wylęgowych, odchów kur reprodukcyjnych, drobiu rzeźnego).

Wnioskodawca również dzierżawi trzy fermy od innych wspólników Spółki, a także wydzierżawia jedną fermę. Ponadto na jednej z należących do Wnioskodawcy i jego Małżonki działek gruntu, realizowana jest budowa fermy, na którą to inwestycję Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę.

Całość opisanego powyżej majątku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi samodzielną, odrębną jednostkę gospodarczą.

Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością zawiera ponadto, między innymi, umowy ubezpieczenia, umowy leasingu środków trwałych, umowy kontraktacji. Wnioskodawca wynajmuje także powierzchnię biurową w należących do niego i jego Małżonki budynkach administracyjno-biurowych. Wnioskodawca wykorzystuje także przy prowadzeniu swojej działalności zapasy środków produkcji i produkcję w toku - hodowane każdorazowo ptaki, zapasy paszy odpowiednie dla danego cyklu chowu ptaków.

Ponadto Wnioskodawca jest właścicielem pakietu akcji S.A. (akcje także są objęte małżeńską wspólnością majątkową), której przedmiotem działalności jest między innymi ubój żywca kur brojlerowskich oraz przetwórstwo mięsa drobiowego, produkcja paszy, usługa wylęgu piskląt. Co istotne, zgodnie ze statutem S.A. każdy akcjonariusz S.A. ma możliwość sprzedawania do S.A. jaj wylęgowych w ilości proporcjonalnej do posiadanych akcji. Zapis ten jest istotny z punktu widzenia działalności ferm posiadanych przez Wnioskodawcę, gdyż zapewnia fermom rynek zbytu na całość jaj wylęgowych produkowanych przez te fermy. Ponadto, fermy należące do Wnioskodawcy zawarły z S.A. umowę kontraktacji, której przedmiotem jest odbiór drobiu rzeźnego od producenta, odbiór jaj wylęgowych, dostawa piskląt, paszy przez S.A., możliwość kompensaty należności i zobowiązań. Pakiet akcji S.A. posiadanych przez Wnioskodawcę jest istotnym składnikiem majątkowym prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Dzięki zawarciu odpowiednich postanowień w statucie S.A., jak również zawarciu dodatkowych porozumień z S.A. fermy mają gwarancję stałego zbytu na produkowane przez siebie jaja wylęgowe oraz żywiec drobiowy.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że z działalnością Wnioskodawcy związane są między innymi środki pieniężne, należności i zobowiązania, środki produkcji, produkcja w toku, inwestycje w toku oraz papiery wartościowe.

Całość opisanych powyżej składników materialnych i niematerialnych stanowi przedsiębiorstwo, które służy Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca wraz z Małżonką zamierzają wnieść całość opisanego powyżej przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do Spółki. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja jaj wylęgowych, produkcja drobiu rzeźnego oraz odchów kur reprodukcyjnych (działalność fermowa). W zamian za opisany powyżej aport oraz wkład pieniężny Wnioskodawca i Małżonka obejmą udziały w Spółce. Oprócz Wnioskodawcy i Małżonki wkłady pieniężne i niepieniężne (w tym fermy) do Spółki wniosą inne osoby fizyczne, będące jej wspólnikami i członkami rodziny Wnioskodawcy.

Opisany powyżej aport podyktowany jest uwarunkowaniami biznesowymi takimi jak: dążenie do zachowania struktury właścicielskiej Spółki i uporządkowanie działalności jej wspólników, a także uproszczenie dotychczasowego schematu działalności Wnioskodawcy i pozostałych wspólników Spółki. Ponadto wniesienie przez Wnioskodawcę, jego Małżonkę i pozostałych wspólników Spółki aportów związane jest z rodzinnym planowaniem majątkowym (w tym elementami sukcesji), a także dążeniem do zwiększenia konkurencyjności i umocnienia pozycji rynkowej, gdyż będzie ona silniejsza w przypadku Spółki aniżeli poszczególnych wspólników prowadzących osobno działalność fermową. W związku z powyższym istnieje również możliwość, że niektóre fermy wnoszone do Spółki przez Wnioskodawcę i jego Małżonkę zostaną po dokonaniu aportu połączone z fermami wnoszonymi przez innych wspólników, co w szczególności dotyczy ferm położonych w tej samej miejscowości.

Wartość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostanie ustalona poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników majątkowych, określonych na podstawie wartości ujawnionej w prowadzonych księgach. Następnie fermy oraz akcje zostaną wniesione aportem do Spółki, i posłużą do pokrycia kapitału zakładowego Spółki w zamian za określoną ilość udziałów Spółce, a w części również na pokrycie jej kapitału zapasowego.

Po dokonaniu aportu, umowy, których stroną było przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostaną aneksowane, aby stroną takich umów została Spółka. Umowy dzierżawy ferm, na podstawie których Wnioskodawca dzierżawi fermy od innych wspólników Spółki ulegną natomiast rozwiązaniu.

Wnioskodawca wraz z Małżonką zamierzają wnieść aportem do Spółki wszystkie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład jego przedsiębiorstwa, w tym:

 • własność nieruchomości wraz ze wzniesionymi na nich budynkami i budowlami oraz instalacjami, a także realizowanymi inwestycjami,
 • własność ruchomości (m.in. maszyn, urządzeń produkcyjnych, narzędzi),
 • wierzytelności i zobowiązania związane z prowadzoną działalnością (m.in. należności od innych podmiotów, zobowiązania finansowe oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów - w tym z S.A., umów o pracę, umów najmu i dzierżawy),
 • środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym,
 • zapasy środków produkcji (m.in stada ptaków w toku hodowli),
 • bazy danych (np. klientów, dostawców) oraz tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi rachunkowe (bądź uwzględniając zasady prowadzenia tych ksiąg - księgi pomocnicze) i inną wymaganą przepisami prawa dokumentację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • akcje S.A., wraz z prawami wynikającymi z ich posiadania.

W związku z wniesieniem aportu Wnioskodawca oraz Małżonka obejmą odpowiednią ilość udziałów w Spółce.

Spółka z wykorzystaniem ww. składników majątkowych będzie kontynuowała działalność gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za przedsiębiorstwo, a tym samym wniesienie ich aportem do Spółki będzie stanowiło transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy;

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za przedsiębiorstwo, a tym samym wniesienie ich aportem do Spółki będzie stanowiło transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że przedsiębiorstwo Wnioskodawcy stanowi zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, na które składają się między innymi prawa własności nieruchomości i ruchomości, środki pieniężne, wierzytelności i zobowiązania, akcje S.A., inwestycje w toku, środki produkcji, bazy danych, księgi rachunkowe i inna dokumentacja związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Za pomocą tych środków Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą (fermową).

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w ustawie o VAT nie zawarto definicji przedsiębiorstwa, nie zastosowano także odesłania do innych aktów prawnych. Jednakże w praktyce przyjęto, że należy posługiwać się definicją przedsiębiorstwa zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm., dalej: „KC”). Tak np. uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2016 r. o sygn. IPTPP2/4512-657/15-3/KK.

W myśl art. 551 KC przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zawarte w wyżej przytoczonym przepisie KC wyrażenie „w szczególności” oznacza zdaniem Wnioskodawcy przykładowo wymienione części składowe przedsiębiorstwa. Nie są one natomiast składnikami obligatoryjnymi przedsiębiorstwa. Zatem w opinii Wnioskodawcy każdy zespół składników materialnych i niematerialnych należy oceniać indywidualnie pod kątem uznania go za przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 552 KC czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Należy zauważyć, że zespół składników materialnych oraz niematerialnych, które Wnioskodawca wraz z Małżonką zamierza wnieść do Spółki służy mu do prowadzenia działalności gospodarczej. Poszczególne fermy realizują przypisane im zadania gospodarcze. Mają one różny profil działalności (produkcja jaj wylęgowych i drobiu rzeźnego, odchów kur reprodukcyjnych). Ponadto działalność S.A., której akcje Wnioskodawca zamierza wnieść do Spółki jest powiązana z jego działalnością fermową zarówno poprzez odpowiednie zapisy umowne (gwarancje nabycia jaj wylęgowych przez S.A., umowy kontraktacji) oraz faktyczną współpracę pomiędzy fermami a S.A. (S.A. jest jedynym odbiorcą jaj wylęgowych i drobiu rzeźnego chowanego na fermach należących do Wnioskodawcy). Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe świadczy o tym, że przedsiębiorstwo, które Wnioskodawca wraz z Małżonką zamierzają wnieść do Spółki nie jest przypadkowym zbiorem składników majątkowych, lecz ma charakter zorganizowany i jest wykorzystywane przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem ww. składników.

Tym samym, gdy do Spółki zostaną wniesione wszystkie będące własnością Wnioskodawcy i jego Małżonki składniki materialne i niematerialne, z wykorzystaniem których prowadzi on działalność gospodarcza, to wniesieniu do Spółki podlegać będzie przedsiębiorstwo Wnioskodawcy w rozumieniu art. 551 KC.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania, że wskazane opisie zdarzenia przyszłego składniki materialne i niematerialne stanowią przedsiębiorstwo, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ich wniesienie aportem do Spółki będzie stanowiło transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, iż w powyższym przepisie wskazano, że wyłączenie z opodatkowania VAT ma zastosowanie między innymi do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. W opinii Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że aport jego przedsiębiorstwa do Spółki również stanowi formę jego zbycia, a tym samym powinien podlegać wyłączeniu z opodatkowania VAT.

Również w interpretacjach indywidualnych wskazuje się, iż wnoszenie aportem przedsiębiorstw do spółek stanowi transakcje wyłączone z opodatkowania VAT. Tak wskazano między innymi w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej:

 • z dnia marca 2018 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.845.2017.3.MJ;
 • z dnia 28 lutego 2018 r„ znak 0111-KDIB3-2.4012.743.2017.2.MN;
 • z dnia 31 stycznia 2018 r„ znak 0112-KDIL2-1.4012.556.2017.2.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do Spółki opisanego w zdarzeniu przyszłym zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych spowoduje, iż transakcja ta będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – co wynika z art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jednocześnie, jak stanowi art. 6 pkt 1 ustawy – przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 ustawy obejmuje więc te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca wraz z Małżonką są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka), której głównym przedmiotem działalności jest chów i hodowla drobiu. Wnioskodawca jest także akcjonariuszem spółki akcyjnej (S.A.), która zajmuje się ubojem drobiu i przetwórstwem mięsa drobiowego. Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na fermowej hodowli i chowie drobiu, zarówno nieśnego (jaja wylęgowe) jak i rzeźnego, a także wynajmuje i wydzierżawia nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę (a także podejmuje współpracę z innymi osobami na podstawie umów cywilnoprawnych) i wykorzystuje stanowiące własność Wnioskodawcy i jego Małżonki składniki majątku takie jak: nieruchomości gruntowe (w tym grunty rolne) wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami (m.in.: kurnikami, halami kogucimi, zabudową gospodarstwa, pomieszczeniami agregatów prądotwórczych, budynkami administracyjno-biurowymi i socjalnymi, magazynami, budynkami garażowymi oraz łącznikowymi, zbiornikami na butle gazowe) oraz urządzenia wykorzystywane do produkcji drobiarskiej (m.in. silosy paszowe, systemy wentylacji i ogrzewania, systemy karmienia i pojenia, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz pojazdy i wyposażenie biurowe, agregaty prądotwórcze, inne narzędzia i urządzenia służące do produkcji drobiarskiej). Opisana powyżej działalność realizowana jest z wykorzystaniem ferm, które znajdują się w różnych miejscowościach. Obecnie Wnioskodawca posiada siedem ferm. Fermy mają różny profil działalności (produkcja jaj wylęgowych, odchów kur reprodukcyjnych, drobiu rzeźnego). Wnioskodawca również dzierżawi trzy fermy od innych wspólników Spółki, a także wydzierżawia jedną fermę. Ponadto na jednej z należących do Wnioskodawcy i jego Małżonki działek gruntu, realizowana jest budowa fermy, na którą to inwestycję Wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę.

Wnioskodawca wskazał, że całość opisanego powyżej majątku wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej i stanowi samodzielną, odrębną jednostkę gospodarczą.

Wnioskodawca w związku z prowadzoną działalnością zawiera ponadto, między innymi, umowy ubezpieczenia, umowy leasingu środków trwałych, umowy kontraktacji. Wnioskodawca wynajmuje także powierzchnię biurową w należących do niego i jego Małżonki budynkach administracyjno-biurowych. Wnioskodawca wykorzystuje także przy prowadzeniu swojej działalności zapasy środków produkcji i produkcję w toku - hodowane każdorazowo ptaki, zapasy paszy odpowiednie dla danego cyklu chowu ptaków. Ponadto Wnioskodawca jest właścicielem pakietu akcji S.A., której przedmiotem działalności jest między innymi ubój żywca kur brojlerowskich oraz przetwórstwo mięsa drobiowego, produkcja paszy, usługa wylęgu piskląt. Co istotne, zgodnie ze statutem S.A. każdy akcjonariusz S.A. ma możliwość sprzedawania do S.A. jaj wylęgowych w ilości proporcjonalnej do posiadanych akcji. Zapis ten jest istotny z punktu widzenia działalności ferm posiadanych przez Wnioskodawcę, gdyż zapewnia fermom rynek zbytu na całość jaj wylęgowych produkowanych przez te fermy. Ponadto, fermy należące do Wnioskodawcy zawarły z S.A. umowę kontraktacji, której przedmiotem jest odbiór drobiu rzeźnego od producenta, odbiór jaj wylęgowych, dostawa piskląt, paszy przez S.A., możliwość kompensaty należności i zobowiązań. Pakiet akcji S.A. posiadanych przez Wnioskodawcę jest istotnym składnikiem majątkowym prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. Dzięki zawarciu odpowiednich postanowień w statucie S.A., jak również zawarciu dodatkowych porozumień z S.A. fermy mają gwarancję stałego zbytu na produkowane przez siebie jaja wylęgowe oraz żywiec drobiowy.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że z działalnością Wnioskodawcy związane są między innymi środki pieniężne, należności i zobowiązania, środki produkcji, produkcja w toku, inwestycje w toku oraz papiery wartościowe.

Całość opisanych powyżej składników materialnych i niematerialnych stanowi przedsiębiorstwo, które służy Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca wraz z Małżonką zamierzają wnieść całość opisanego powyżej przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do Spółki. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja jaj wylęgowych, produkcja drobiu rzeźnego oraz odchów kur reprodukcyjnych (działalność fermowa). W zamian za opisany powyżej aport oraz wkład pieniężny Wnioskodawca i Małżonka obejmą udziały w Spółce. Oprócz Wnioskodawcy i Małżonki wkłady pieniężne i niepieniężne (w tym fermy) do Spółki wniosą inne osoby fizyczne, będące jej wspólnikami i członkami rodziny Wnioskodawcy.

Opisany powyżej aport podyktowany jest uwarunkowaniami biznesowymi takimi jak: dążenie do zachowania struktury właścicielskiej Spółki i uporządkowanie działalności jej wspólników, a także uproszczenie dotychczasowego schematu działalności Wnioskodawcy i pozostałych wspólników Spółki. Ponadto wniesienie przez Wnioskodawcę, jego Małżonkę i pozostałych wspólników Spółki aportów związane jest z rodzinnym planowaniem majątkowym (w tym elementami sukcesji), a także dążeniem do zwiększenia konkurencyjności i umocnienia pozycji rynkowej, gdyż będzie ona silniejsza w przypadku Spółki aniżeli poszczególnych wspólników prowadzących osobno działalność fermową. W związku z powyższym istnieje również możliwość, że niektóre fermy wnoszone do Spółki przez Wnioskodawcę i jego Małżonkę zostaną po dokonaniu aportu połączone z fermami wnoszonymi przez innych wspólników, co w szczególności dotyczy ferm położonych w tej samej miejscowości.

Wartość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostanie ustalona poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników majątkowych, określonych na podstawie wartości ujawnionej w prowadzonych księgach. Następnie fermy oraz akcje zostaną wniesione aportem do Spółki, i posłużą do pokrycia kapitału zakładowego Spółki w zamian za określoną ilość udziałów Spółce, a w części również na pokrycie jej kapitału zapasowego.

Po dokonaniu aportu, umowy, których stroną było przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostaną aneksowane, aby stroną takich umów została Spółka. Umowy dzierżawy ferm, na podstawie których Wnioskodawca dzierżawi fermy od innych wspólników Spółki ulegną natomiast rozwiązaniu.

Wnioskodawca wraz z Małżonką zamierzają wnieść aportem do Spółki wszystkie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład jego przedsiębiorstwa, w tym:

 • własność nieruchomości wraz ze wzniesionymi na nich budynkami i budowlami oraz instalacjami, a także realizowanymi inwestycjami,
 • własność ruchomości (m.in. maszyn, urządzeń produkcyjnych, narzędzi),
 • wierzytelności i zobowiązania związane z prowadzoną działalnością (m.in. należności od innych podmiotów, zobowiązania finansowe oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów - w tym z S.A., umów o pracę, umów najmu i dzierżawy),
 • środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym,
 • zapasy środków produkcji (m.in stada ptaków w toku hodowli),
 • bazy danych (np. klientów, dostawców) oraz tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi rachunkowe (bądź uwzględniając zasady prowadzenia tych ksiąg - księgi pomocnicze) i inną wymaganą przepisami prawa dokumentację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • akcje S.A., wraz z prawami wynikającymi z ich posiadania.

W związku z wniesieniem aportu Wnioskodawca oraz Małżonka obejmą odpowiednią ilość udziałów w Spółce.

Spółka z wykorzystaniem ww. składników majątkowych będzie kontynuowała działalność gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za przedsiębiorstwo, a tym samym wniesienie ich aportem do Spółki będzie stanowiło transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Tytułem wstępu, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”, należy więc odwołać się odpowiednio do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne danej sprawy.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego – czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Aby zatem, w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników mógł zostać zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej – musi się ona odznaczać pełną odrębnością, niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Transakcja mająca za przedmiot zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce jedynie wówczas, gdy wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym), zostaną przekazane nabywcy. Należy podkreślić, że na gruncie przytaczanego przepisu, istnieje możliwość umownego wyłączenia pewnych elementów z transakcji zbycia przedsiębiorstwa, ale tylko wówczas, gdy elementy te nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W przeciwnym wypadku, danej transakcji nie można uznać za zbycie przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca w swoim stanowisku wskazuje, że przedsiębiorstwo, które zamierza wnieść do Spółki nie jest przypadkowym zbiorem składników majątkowych, lecz ma charakter zorganizowany i jest wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy wskazać, że zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce wówczas, gdy cały majątek przedsiębiorstwa przechodzi na własność jednego nabywcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zbywcy. O tym, czy doszło do wyodrębnienia przedsiębiorstwa, decyduje pełen zakres zbywanego majątku, praw i zobowiązań; wyodrębnienie to musi dotyczyć przedsiębiorstwa jako całości. Nie może ono obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, żeby można było uznać, że doszło do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Ponadto, jak wskazano powyżej, decydujące jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, umożliwiające kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Jak wcześniej wskazano, o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik jest obowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Z treści przedstawionego opisu sprawy wynika, że planowany przez Wnioskodawcę aport składników materialnych i niematerialnych do spółki obejmuje całość stanowiącą zorganizowane przedsiębiorstwo zdolne do samodzielnego kontynuowania działalności polegającej na fermowej hodowli i chowie drobiu, posiadające konkretnie przypisane źródła przychodów i kosztów oraz wyodrębniony majątek, tj. nieruchomości wraz ze wzniesionymi na nich budynkami i budowlami oraz instalacjami, a także realizowanymi inwestycjami, ruchomości (m.in. maszyny, urządzenia produkcyjne, narzędzia), wierzytelności i zobowiązania związane z prowadzoną działalnością (m.in. należności od innych podmiotów, zobowiązania finansowe oraz zobowiązania wynikające z zawartych umów - w tym z S.A., umów o pracę, umów najmu i dzierżawy), środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym, zapasy środków produkcji (m.in stada ptaków w toku hodowli), bazy danych (np. klientów, dostawców) oraz tajemnice przedsiębiorstwa, księgi rachunkowe (bądź uwzględniając zasady prowadzenia tych ksiąg - księgi pomocnicze) i inną wymaganą przepisami prawa dokumentację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ten zespół składników stanowi samodzielną i odrębną jednostkę gospodarczą, samodzielnie realizującą zadanie gospodarcze, jakim jest świadczenie usług fermowej hodowli drobiu.

Jak wynika zatem z treści wniosku, zespół składników materialnych i niematerialnych, które będą przedmiotem aportu do spółki, spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Tym samym, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 551 Kodeksu cywilnego, dotyczące definicji przedsiębiorstwa, to zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, aport przedsiębiorstwa, będzie czynnością, która jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, w analizowanej sprawie wniesienie aportem do spółki zespołu składników majątkowych i niemajątkowych przedstawionych w opisie sprawy, stanowiącego przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będzie wyłączona spod działania ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, nie wywołuje natomiast skutków prawnych dla żony Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.