Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu przedsiębiorstwa, z wyłączeniem niektórych nieruchomości.
Fragment:
Wyłączenie z przedmiotu aportu Nieruchomości kat. B nie spowoduje zatem, iż Przedsiębiorstwo nie będzie mogło realizować celów, do jakich zostało powołane i straci charakter przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Prawa do Nieruchomości kat. B mają drugorzędne znaczenie dla funkcjonowania Przedsiębiorstwa, ponieważ na moment aportu nie będą one wykorzystywane do prowadzenia działalności Przedsiębiorstwa. Spółka Komandytowa nabędzie własność nieruchomości, które są i w przyszłości będą wykorzystywane na cele związane z prowadzoną w ramach Przedsiębiorstwa działalnością gospodarczą. W związku z powyższym należy stwierdzić, że zakres wyłączeń z aportowanego Przedsiębiorstwa w żaden sposób nie wpływa na sposób funkcjonowania tego Przedsiębiorstwa, funkcjonalnie stanowi ono nadal całość i może samodzielnie funkcjonować i prowadzić działalność w niezmienionym zakresie. Należy zatem przyjąć, że transakcja aportu Przedsiębiorstwa, z wyłączeniami wskazanymi w zdarzeniu przyszłym, powinna być traktowana jak aport Przedsiębiorstwa i będzie wywoływała analogiczne skutki podatkowe jak transakcja aportu przedsiębiorstwa. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci Przedsiębiorstwa z wyłączeniem praw do Nieruchomości kat.
2017
14
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku aportu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do spółki z o.o. oraz odliczenia podatku VAT w związku z planowaną inwestycją, która po jej zakończeniu zostanie przekazana spółce z o.o.
Fragment:
Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 tej ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
10
lut

Istota:
- zwolnienia od podatku czynności wniesienia aportem mieszkania do Spółki komandytowej oraz możliwości rezygnacji ze zwolnienia i zastosowania stawki 8% VAT,
- konieczności dokonania przez Wnioskodawcę korekty odliczonego podatku naliczonego w sytuacji gdy:
a) aport mieszkania do Spółki będzie opodatkowany podatkiem VAT,
b) aport mieszkania do Spółki będzie zwolniony od podatku,
- możliwości odliczenia przez Spółkę komandytową podatku naliczonego w związku z nabyciem mieszkania.
Fragment:
Odnośnie stawki podatku jaka będzie obowiązywać w związku z aportem przedmiotowego lokalu mieszkalnego stwierdzić należy, iż zastosowanie znajdzie tu przepis cyt. art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. Przedmiotowy lokal mieszkalny zalicza się bowiem do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, gdyż jego powierzchnia wynosi 52,77 m2, a zatem nie przekracza 150 m2. Zatem zgodnie z cyt. wyżej przepisami aport ww. lokalu mieszkalnego będzie podlegał opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż możliwa jest rezygnacja ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT przy aporcie przedmiotowego mieszkania zarówno przez Wnioskodawcę jak i Spółkę komandytową należy uznać za prawidłowe. Również za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż po dokonaniu rezygnacji ze zwolnienia od podatku Wnioskodawca może zastosować stawkę VAT 8% w związku z aportem ww. mieszkania. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi również kwestia konieczności dokonania przez Wnioskodawcę korekty odliczonego podatku naliczonego w sytuacji gdy: aport mieszkania do Spółki będzie opodatkowany podatkiem VAT, aport mieszkania do Spółki będzie zwolniony od podatku.
2017
2
lut

Istota:
Uznanie transakcji aportu nieruchomości do spółki komandytowej za odpłatną dostawę towarów oraz podstawa opodatkowania tej czynności.
Fragment:
Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać transakcję aportu Nieruchomości do Spółki Komandytowej jako odpłatną dostawę towarów? Czy w związku z wniesieniem aportu Nieruchomości do Spółki Komandytowej, podstawą opodatkowania będzie kwota odpowiadająca wartości netto wniesionego aportu, tj. pomniejszona o wartość podatku VAT, który zostanie Wnioskodawcy zapłacony (zwrócony)? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Powinien rozpoznać transakcję aportu Nieruchomości do Spółki Komandytowej jako odpłatną i dostawę towarów. Ad. 2. W związku z wniesieniem aportu Nieruchomości do Spółki Komandytowej, podstawą opodatkowania będzie kwota odpowiadająca wartości netto wniesionego aportu, tj. pomniejszona o wartość podatku VAT, który zostanie Wnioskodawcy zapłacony (zwrócony). Uzasadnienie. Ad. 1. Z charakteru prawnego wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Komandytowej wynika dwoistość świadczeń dokonywanych w ramach takiej operacji. Z jednej strony wnoszący wkład (aport) przenosi na Spółkę Komandytową, do której dokonuje wkładu (aportu), prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku (materialnymi i niematerialnymi), z drugiej strony w zamian otrzymuje pewne uprawnienia oraz udział kapitałowy, które posiadają określoną wartość. Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów (art. 7 ustawy o VAT - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług (art. 8 ustawy o VAT - każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych).
2017
28
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania czynnooci wniesienia aportem nieruchomooci zabudowanej/nieruchomooci niezabudowanej do spó3ki komandytowej oraz w zakresie podstawy opodatkowania czynnooci wniesienia aportem ww. nieruchomooci do spó3ki komandytowej
Fragment:
W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania: Czy dostawa Nieruchomooci bedzie opodatkowana podatkiem VAT w przypadku gdy na Nieruchomooci na moment aportu do Spó3ki pozostanie budynek? Czy dostawa Nieruchomooci bedzie opodatkowana podatkiem VAT w przypadku gdy na Nieruchomooci na moment aportu do Spó3ki nie pozostanie budynek? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalia wartooa podatku VAT nale?nego od transakcji wniesienia aportem Nieruchomooci, w tym w szczególnooci wedle jakiej stawki i w jaki sposób okreolia podstawe opodatkowania? Zdaniem Wnioskodawcy: W zakresie pytania 1, transakcja aportu Nieruchomooci z budynkiem do Spó3ki bedzie korzysta3a ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i bedzie mog3a podlegaa opodatkowaniu podatkiem VAT w razie spe3nienia warunków wskazanych w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT, tj. z3o?enia oowiadczenia o wyborze opodatkowania transakcji podatkiem VAT. W zakresie pytania 2, transakcja aportu Nieruchomooci bez budynku do Spó3ki bedzie obligatoryjnie opodatkowana podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT. W zakresie pytania 3, Wnioskodawca powinien zastosowaa do transakcji aportu Nieruchomooci stawke 23% obliczon1 od podstawy opodatkowania stanowi1cej wysokooa sumy komandytowej Wnioskodawcy okreolonej w Umowie Spó3ki na skutek aportu.
2017
27
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji wniesienia w formie aportu zespo3u sk3adników materialnych i niematerialnych do spó3ki komandytowej
Fragment:
W odniesieniu do sk3adników przedsiebiorstwa Wnioskodawcy, które nie zostan1 wniesione aportem do spó3ki komandytowej, lecz pozostan1 w istniej1cym przedsiebiorstwie (gruntów, nieruchomooci magazynowych oraz nieruchomooci o charakterze biurowym) nale?y wskazaa, i? s1dy administracyjne oraz organy podatkowe dopuszczaj1 mo?liwooa wniesienia aportem zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa z pominieciem nieruchomooci, które pozostan1 w maj1tku przedsiebiorcy prowadz1cego dzia3alnooa gospodarcz1, pod warunkiem ?e nieruchomooci stanowi1ce w3asnooa przedsiebiorstwa zostan1 oddane spó3ce do korzystania na podstawie dzier?awy lub najmu (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2016 r., nr ITPP2/4512-1135/15/KK oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 31 grudnia 2015 r., nr ILPB3/4510-1 -463/15-5/EK). Zdaniem Wnioskodawcy, niniejsza kwestia, tj. brak przejocia praw w3asnooci nieruchomooci na spó3ke komandytow1 - mog3aby miea znaczenie wy31cznie w sytuacji, gdyby przedmiotem aportu by3o ca3e przedsiebiorstwo, a nie jego zorganizowana czeoa. Reasumuj1c, aby móc uznaa transakcje za zbycie ZCP, podatnik powinien wykazaa jej organizacyjne i finansowe wyodrebnienie, przyporz1dkowaa zobowi1zania, jakie dotycz1 ZCP oraz pokazaa jej samodzielnooa, tj.
2017
26
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wymiany udzia3ów
Fragment:
Z powy?ej cytowanego przepisu wynika, ?e w transakcji wymiany udzia3ów do przychodów nie zalicza sie wartooci udzia3ów (akcji) przekazanych wspólnikowi innej spó3ki oraz wartooci udzia3ów (akcji) nabytych przez spó3ke równie? w przypadku gdy aport w postaci udzia3ów (akcji) wnoszony jest etapami. Warunkiem jest jednak, aby w wyniku wnoszonych aportów spó3ka uzyska3a bezwzgledn1 wiekszooa praw g3osu i uzyskanie tej wiekszooci nast1pi3o w terminie nieprzekraczaj1cym 6 miesiecy liczonych pocz1wszy od miesi1ca, w którym nast1pi3o pierwsze ich nabycie przez spó3ke. Innymi s3owy, w przypadku wniesienia poszczególnych udzia3ów (akcji) aportem do spó3ki w ró?nym czasie, które to udzia3y (akcje) na danym etapie wnoszenia jeszcze nie daj1 spó3ce bezwzglednej wiekszooci praw g3osu – przychodu dla wnosz1cego aport nie bedzie stanowia wartooa otrzymanych przez niego udzia3ów (akcji) od spó3ki, do której wniós3 ten aport pod warunkiem, ?e w terminie nieprzekraczaj1cym 6 miesiecy liczonych pocz1wszy od miesi1ca, w którym nast1pi3o pierwsze ich nabycie przez spó3ke kolejne wniesione udzia3y dadz1 spó3ce bezwzgledn1 wiekszooa praw g3osu. W przedstawionym zdarzeniu przysz3ym planowane wniesienie w drodze aportu udzia3ów w spó3ce z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, której siedziba oraz zarz1d znajduj1 sie na terytorium panstwa cz3onkowskiego Unii Europejskiej – Republiki Cypru do innej spó3ki z ograniczon1 odpowiedzialnooci1, której siedziba oraz zarz1d znajduj1 sie na terytorium Polski, nie bedzie spe3niaa dla Zainteresowanych warunków okreolonych w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
sty

Istota:
Wy31czenie z opodatkowania czynnooci wniesienia zespo3u sk3adników materialnych i niematerialnych do spó3ki komandytowej.
Fragment:
Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem do spó3ki komandytowej zespo3u sk3adników materialnych i niematerialnych, jest zbyciem „ przedsiebiorstwa ” w rozumieniu art. 6 ustawy o podatku od towarów i us3ug, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Zdaniem Wnioskodawcy, z wyroku Trybuna3u Sprawiedliwooci UE z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Christel Schriever (C-444/10) wynika, ?e decyduj1cym dla oceny transakcji przekazania aktywów jest mo?liwooa prowadzenia samodzielnej dzia3alnooci gospodarczej przy pomocy zbywanych sk3adników. Aport obszaru dzia3alnooci polegaj1cej na sprzeda?y, wynajmie oraz serwisowaniu maszyn, posiada ceche samodzielnej funkcjonalnooci. Dodatkowo za samodzieln1 funkcjonalnooci1 sk3adników aportu przemawia przeniesienie na spó3ke wszystkich umów dotycz1cych dzia3alnooci ZCP. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju. Przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 1 - w myol art. 7 ust.1 ww. ustawy - rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).
2017
26
sty

Istota:
Czy prawid3owe jest stanowisko, i? w owietle art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ustawy o PIT, art. 10 ust 1 pkt 7 w zw. z art. 17 i art. 18 ustawy o PIT, oraz art. 10 ust 1 pkt 9 w zw, z art. 20 ustawy o PIT, w razie wniesienia przez Wnioskodawce wk3adu niepienie?nego (aportu) w postaci Przedsiebiorstwa, do Spó3ki osobowej w rozumieniu Kodeksu Spó3ek Handlowych nie powstanie u Wnioskodawcy przychód ze Yróde3 przychodów - odpowiednio - „pozarolnicza dzia3alnooa gospodarcza”, „kapita3y pienie?ne i prawa maj1tkowe, w tym odp3atne zbycie praw maj1tkowych innych ni? wymienione w pkt 8 lit. a-e)” oraz „inne Yród3a”?
Fragment:
Z wy?ej wskazanych wzgledów, wniesienie przez osobe fizyczn1 prowadz1c1 dzia3alnooa gospodarcz1 wk3adu w postaci przedsiebiorstwa, jako aportu do spó3ki jawnej nie powoduje po stronie wnosz1cego powstania dochodu (przychodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bior1c powy?sze pod uwage, wskazaa nale?y, ?e czynnooa wniesienia aportu do osobowej spó3ki prawa handlowego jest neutralna z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i nie powoduje powstania przychodu.. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego – bior1c pod uwage rozstrzygniecia zawarte w wyroku Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie z dnia 06.04.2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2516/10 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji. Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
26
sty

Istota:
Czy opisany zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych, tworz1cy Dzia3 Nieruchomooci Inwestycyjnych, stanowi3 bedzie zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa, a w konsekwencji, czy wniesienie aportem przez Wnioskodawce, Dzia3u Nieruchomooci Inwestycyjnych do Spó3ki, nie bedzie skutkowa3o powstaniem przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych dla Spó3ki wnosz1cej aport?
Fragment:
Dodatkowo, do Dzia3u Nieruchomooci Inwestycyjnych, zostan1 alokowane orodki pienie?ne, znajduj1ce sie w kasie i na rachunkach bankowych Spó3ki wnosz1cej aport, które bed1 bezpoorednio zwi1zane z prowadzon1 przez te jednostki dzia3alnooci1 gospodarcz1, tj. odpowiednia czeoa orodków pienie?nych zostanie alokowana do Dzia3u Nieruchomooci Inwestycyjnych. Dzia3 Nieruchomooci Inwestycyjnych bedzie posiada3 odrebne, przypisane mu rachunki bankowe. W konsekwencji, mimo ?e Dzia3 Nieruchomooci Inwestycyjnych na dzien dokonania aportu, nie bedzie zorganizowany w formie oddzia3ów samobilansuj1cych, Spó3ka wnosz1ca aport w oparciu o prowadzon1 ewidencje, bedzie w stanie sporz1dzia bilans i rachunek zysków i strat odzwierciadlaj1ce sytuacje maj1tkow1 oraz wyniki (rentownooa) prowadzonych rodzajów dzia3alnooci i przypisanych im struktur organizacyjnych. Po dokonaniu aportu, Spó3ka bedzie kontynuowa3a prowadzon1 na moment aportu przez Spó3ke wnosz1c1 aport dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie wynikaj1cym z zadan realizowanych przez Dzia3 Nieruchomooci Inwestycyjnych. W sk3ad wnoszonego w ramach aportu do Spó3ki, Dzia3u Nieruchomooci Inwestycyjnych, na dzien dokonania aportu, wchodzia bedzie zespó3 nastepuj1cych sk3adników maj1tkowych, w tym zobowi1zan: aktywa trwa3e Spó3ki wnosz1cej aport, funkcjonalnie zwi1zane z Dzia3em Nieruchomooci Inwestycyjnych (...)
2017
20
sty

Istota:
W zakresie powstania przychodu w zwi1zku z planowan1 transakcj1 aportu udzia3ów w Spó3ce do spó3ki nabywaj1cej
Fragment:
W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, aport udzia3ów w Spó3ce do Spó3ki nabywaj1cej nie bedzie podlegaa w myol przepisów UPO opodatkowaniu podatkiem dochodowemu od osób prawnych w Polsce. Zgodnie z postanowieniami UPO wskazana transakcja bedzie mog3a podlegaa opodatkowaniu wy31cznie na gruncie niemieckiego re?imu prawnego. Konsekwentnie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e transakcja przedstawiona w opisie zdarzenia przysz3ego spe3nia przes3anki uznania za transakcje wymiany udzia3ów okreolon1 w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT i w konsekwencji, w zwi1zku z planowan1 transakcj1 aportu udzia3ów w Spó3ce do Spó3ki nabywaj1cej, po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Transakcja ta nie podlega opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT tak?e na podstawie art. 13 ust. 5 UPO. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego w zakresie powstania przychodu w zwi1zku z planowan1 transakcj1 aportu udzia3ów w Spó3ce do spó3ki nabywaj1cej - jest prawid3owe. Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2017
19
sty

Istota:
Uznanie sk3adników maj1tku za ZCP i wy31czenie od opodatkowania ich aportu do Spó3ki Przejmuj1cej.
Fragment:
Natomiast pojecie „ transakcja zbycia ” nale?y rozumiea w sposób zbli?ony do terminu „ dostawa towarów ” w ujeciu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, tzn. „ zbycie ” obejmuje wszelkie czynnooci, w ramach których nastepuje przeniesienie prawa do rozporz1dzania przedmiotem jak w3aociciel, np. sprzeda?, zamiane, darowizne, przeniesienie w3asnooci w formie wk3adu niepienie?nego, czyli aportu. Ze wzgledu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, winien on bya interpretowany ociole, co oznacza, ?e ma zastosowanie wy31cznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynnooci, w ramach których nastepuje przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel) przedsiebiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego czeoci, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy VAT. W konsekwencji nale?y stwierdzia, ?e Aport Oddzia3u NSO do Spó3ki Przejmuj1cej bedzie stanowi3 dostawe towaru w rozumieniu ustawy VAT. 3. Transakcja przeniesienia Oddzia3u NSO na Spó3ke Przejmuj1c1 w drodze Aportu Zgodnie z opisem zdarzenia przysz3ego, Wnioskodawca planuje w drodze Aportu wnieoa do Spó3ki Przejmuj1cej czeoa swojego maj1tku, tj. Oddzia3 NSO. Bior1c pod uwage rozwa?ania Wnioskodawcy przedstawione w uzasadnieniu do pytania 1, przenoszony w ramach Aportu maj1tek stanowi ZCP w rozumieniu ustawy VAT. Nale?y zatem stwierdzia, ?e opisany w zdarzeniu przysz3ym wniosku Aport bedzie stanowi3 dostawe zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa Spó3ce Przejmuj1cej. W konsekwencji, dostawa ta nie bedzie podlegaa uregulowaniom ustawy VAT i bedzie wy31czona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spó3ce nie bedzie ci1?y3 obowi1zek naliczenia podatku nale?nego.
2017
15
sty

Istota:
- skutki podatkowe wniesienia przez Wnioskodawce zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa do spó3ki celowej jako aport w zamian za udzia3y
- podstawy prawnej dla tej czynnooci
Fragment:
Je?eli zatem wnoszone aportem sk3adniki maj1tkowe bed1 stanowia zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa to taki wk3ad niepienie?ny nie bedzie skutkowa3 powstaniem przychodu po stronie podmiotu wnosz1cego wk3ad w wysokooci nominalnej wartooci objetych udzia3ów w spó3ce kapita3owej, do której ten?e aport bedzie wnoszony. Maj1c na uwadze powy?sze oraz treoa powo3anych przepisów nale?y stwierdzia, ?e w przypadku gdy przedmiotem planowanego aportu bedzie – jak wskaza3 Wnioskodawca w treoci wniosku – wyodrebniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespó3 sk3adników maj1tkowych, stanowi1cych zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa, o którym mowa w art. 4a pkt 4 updop, to w zwi1zku z wniesieniem ich w formie aportu do spó3ki kapita3owej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosz1c sie natomiast do treoci zadanego przez Wnioskodawce pytania oraz zajetego stanowiska nale?y w pierwszej kolejnooci wskazaa, ?e Wnioskodawca przywo3a3 przepisy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, które okreolaj1 przychód w przypadku otrzymania rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych owiadczen w naturze, w tym wartooa rzeczy i (...)
2017
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.