Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie sk3adników maj1tku za ZCP i wy31czenie od opodatkowania ich aportu do Spó3ki Przejmuj1cej.
Fragment:
Natomiast pojecie „ transakcja zbycia ” nale?y rozumiea w sposób zbli?ony do terminu „ dostawa towarów ” w ujeciu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, tzn. „ zbycie ” obejmuje wszelkie czynnooci, w ramach których nastepuje przeniesienie prawa do rozporz1dzania przedmiotem jak w3aociciel, np. sprzeda?, zamiane, darowizne, przeniesienie w3asnooci w formie wk3adu niepienie?nego, czyli aportu. Ze wzgledu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, winien on bya interpretowany ociole, co oznacza, ?e ma zastosowanie wy31cznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynnooci, w ramach których nastepuje przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel) przedsiebiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego czeoci, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy VAT. W konsekwencji nale?y stwierdzia, ?e Aport Oddzia3u NSO do Spó3ki Przejmuj1cej bedzie stanowi3 dostawe towaru w rozumieniu ustawy VAT. 3. Transakcja przeniesienia Oddzia3u NSO na Spó3ke Przejmuj1c1 w drodze Aportu Zgodnie z opisem zdarzenia przysz3ego, Wnioskodawca planuje w drodze Aportu wnieoa do Spó3ki Przejmuj1cej czeoa swojego maj1tku, tj. Oddzia3 NSO. Bior1c pod uwage rozwa?ania Wnioskodawcy przedstawione w uzasadnieniu do pytania 1, przenoszony w ramach Aportu maj1tek stanowi ZCP w rozumieniu ustawy VAT. Nale?y zatem stwierdzia, ?e opisany w zdarzeniu przysz3ym wniosku Aport bedzie stanowi3 dostawe zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa Spó3ce Przejmuj1cej. W konsekwencji, dostawa ta nie bedzie podlegaa uregulowaniom ustawy VAT i bedzie wy31czona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT, w stosunku do której na Spó3ce nie bedzie ci1?y3 obowi1zek naliczenia podatku nale?nego.
2017
15
sty

Istota:
- skutki podatkowe wniesienia przez Wnioskodawce zorganizowanej czeoci przedsiebiorstwa do spó3ki celowej jako aport w zamian za udzia3y
- podstawy prawnej dla tej czynnooci
Fragment:
Je?eli zatem wnoszone aportem sk3adniki maj1tkowe bed1 stanowia zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa to taki wk3ad niepienie?ny nie bedzie skutkowa3 powstaniem przychodu po stronie podmiotu wnosz1cego wk3ad w wysokooci nominalnej wartooci objetych udzia3ów w spó3ce kapita3owej, do której ten?e aport bedzie wnoszony. Maj1c na uwadze powy?sze oraz treoa powo3anych przepisów nale?y stwierdzia, ?e w przypadku gdy przedmiotem planowanego aportu bedzie – jak wskaza3 Wnioskodawca w treoci wniosku – wyodrebniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespó3 sk3adników maj1tkowych, stanowi1cych zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa, o którym mowa w art. 4a pkt 4 updop, to w zwi1zku z wniesieniem ich w formie aportu do spó3ki kapita3owej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosz1c sie natomiast do treoci zadanego przez Wnioskodawce pytania oraz zajetego stanowiska nale?y w pierwszej kolejnooci wskazaa, ?e Wnioskodawca przywo3a3 przepisy art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, które okreolaj1 przychód w przypadku otrzymania rzeczy lub praw, a tak?e wartooa innych owiadczen w naturze, w tym wartooa rzeczy i (...)
2017
15
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania aportu nieruchomooci
Fragment:
Zakupiona przez ma3?enstwo El?biete i Andrzeja D. zabudowana nieruchomooa zosta3a przez nich nastepnie wniesiona do Spó3ki komandytowej, stanowi1c ich aport rzeczowy jako komandytariuszy. Zao Wnioskodawca – Spó3ka komandytowa wykorzystywa3a wskazan1 nieruchomooa tylko w taki sposób, ?e wnios3a j1 do Spó3ki jawnej jako wk3ad rzeczowy. Na wskazanej dzia3ce, w momencie wnoszenia wk3adu do Spó3ki Jawnej, znajdowa3 sie dwukondygnacyjny, jednorodzinny budynek mieszkalny, tj. znajdowa3a sie na niej budowla w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy spó3ka komandytowa, wnosz1c do spó3ki jawnej aport rzeczowy w postaci ww. dzia3ki, bedzie musia3a zap3acia podatek od towarów i us3ug (VAT) w wysokooci 23% wartooci dzia3ki? Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i us3ug z 11 marca 2004 r. przewiduje zwolnienie od tego podatku. Powy?ej opisany przypadek obejmuj1 zwolnienia wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 10a, a wiec zdaniem Wnioskodawcy spó3ka komandytowa wnosz1c nieruchomooa jako aport rzeczowy do spó3ki jawnej nie powinna p3acia podatku VAT. W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie uznania opisanych sk3adników maj1tkowych za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa i wy31czenia z opodatkowania czynnooci ich aportu
Fragment:
Zdaniem Organu wnoszone aportem sk3adniki maj1tkowe bed1 spe3nia3y przes3anke do zakwalifikowania ich jako stanowi1ce zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa na podstawie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, poniewa? jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, wnoszone aportem sk3adniki maj1tkowe zostan1 wyodrebnione organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo w ramach prowadzonego przedsiebiorstwa Wnioskodawcy. Ponadto na nabywce przejd1 sk3adniki materialne i niematerialne funkcjonalnie zwi1zane z wydzielonymi fermami oraz mo?liwe bedzie przypisanie do ww. sk3adników maj1tkowych odpowiednich nale?nooci i zobowi1zan. Tym samym w oparciu o ww. sk3adniki maj1tkowe (fermy) nabywca bedzie mia3 mo?liwooa na dzien wniesienia aportu realizowaa okreolone zadania gospodarcze, tj. do kontynuowania dzia3alnooci zwi1zanej z fermami. Podsumowuj1c, wskazany we wniosku zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych (w tym zobowi1zania) sk3adaj1cych sie w przedsiebiorstwie Wnioskodawcy na ferme/fermy stanowi zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a tym samym ich aport do sp. z o.o. bedzie korzystaa z wy31czenia od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawca przedstawi3 prawid3owe stanowisko w sprawie udzielenia odpowiedzi na zadane we wniosku pytania.
2017
12
sty

Istota:
W zakresie uznania opisanych sk3adników maj1tkowych za zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa i wy31czenia z opodatkowania czynnooci ich aportu
Fragment:
Zdaniem Organu wnoszone aportem sk3adniki maj1tkowe bed1 spe3nia3y przes3anke do zakwalifikowania ich jako stanowi1ce zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa na podstawie art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, poniewa? jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, wnoszone aportem sk3adniki maj1tkowe zostan1 wyodrebnione organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo w ramach prowadzonego przedsiebiorstwa Wnioskodawcy. Ponadto na nabywce przejd1 sk3adniki materialne i niematerialne funkcjonalnie zwi1zane z wydzielonymi fermami oraz mo?liwe bedzie przypisanie do ww. sk3adników maj1tkowych odpowiednich nale?nooci i zobowi1zan. Tym samym w oparciu o ww. sk3adniki maj1tkowe (fermy) nabywca bedzie mia3 mo?liwooa na dzien wniesienia aportu realizowaa okreolone zadania gospodarcze, tj. do kontynuowania dzia3alnooci zwi1zanej z fermami. Podsumowuj1c, wskazany we wniosku zespó3 sk3adników materialnych i niematerialnych (w tym zobowi1zania) sk3adaj1cych sie w przedsiebiorstwie Wnioskodawcy na ferme/fermy stanowi zorganizowan1 czeoa przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a tym samym ich aport do sp. z o.o. bedzie korzystaa z wy31czenia od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Tym samym Wnioskodawca przedstawi3 prawid3owe stanowisko w sprawie udzielenia odpowiedzi na zadane we wniosku pytania.
2017
12
sty

Istota:
Czy w zwi1zku z objeciem przez Wnioskodawce udzia3ów w Spó3ce w zamian za wk3ad niepienie?ny w postaci autorskich praw maj1tkowych do Platformy bed1cej programem komputerowym o wartooci rynkowej przewy?szaj1cej wartooa nominaln1 objetych udzia3ów, po stronie Wnioskodawcy powsta3 przychód podatkowy w wysokooci wartooci nominalnej objetych udzia3ów czy te? w wysokooci wartooci rynkowej przedmiotu wk3adu?
Fragment:
(...) aportem w postaci 30,673% udzia3u w Platformie R.C.; 415 udzia3ów, ka?dy o wartooci nominalnej 62,50 z3 i 31cznej wartooci nominalnej 25.937,50 z3, objetych zosta3o przez osobe fizyczn1 W.B. i pokrytych aportem w postaci 30,673% udzia3u w Platformie R.C.; 108 udzia3ów, ka?dy o wartooci nominalnej 62,50 z3 i 31cznej wartooci nominalnej 6.750 z3, objetych zosta3o przez osobe fizyczn1 K.W. i pokrytych aportem w postaci 7,981% udzia3u w Platformie R.C.. Nadwy?ka wartooci wk3adów ponad kapita3 zak3adowy Spó3ki (tzw. agio) zosta3a przeksiegowana na kapita3 zapasowy Spó3ki. Wnioskodawca oraz pozostali wspó3twórcy (os. fizyczne) Platformy R.C., którzy wspólnie z Wnioskodawc1 objeli udzia3y w Spó3ce, opracowali koncept Platformy R.C. podczas studiów na Politechnice . Platforma R.C. zosta3a wniesiona jako wk3ad niepienie?ny do Spó3ki z zamiarem dalszego jej rozwoju (ulepszania) i wykorzystania do celów komercyjnych. Wniesiony przez Wnioskodawce wk3ad niepienie?ny do Spó3ki nie stanowi3 przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czeoci. Prawa autorskie do Platformy R.C. nie podlega3y równie? ujawnieniu w ewidencji wartooci niematerialnych i prawnych dzia3alnooci gospodarczej osoby fizycznej (w tym prowadzonej w formie spó3ki osobowej, spó3ki cywilnej), b1dY osoby prawnej.
2017
12
sty

Istota:
Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawcy w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W celu osiągnięcia planowanego rezultatu, zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki kapitałowej w zamian za wniesienie aportem posiadanych przez Wnioskodawcę i Wspólnika udziałów w Spółce (przy czym ani Wnioskodawca ani Wspólnik nie otrzyma od Spółki kapitałowej żadnej, w tym częściowej, zapłaty w gotówce). Na mocy powyższej uchwały Wnioskodawca i Wspólnik obejmą udziały w Spółce kapitałowej (w zamian za wniesiony aport w postaci udziałów Spółki). Pakiet udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową nie będzie dawał jej większości praw głosów w Spółce. Natomiast w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawcę w postaci wszystkich posiadanych przez Niego udziałów w Spółce, Spółka kapitałowa uzyska (wraz z posiadanym już pakietem udziałów w Spółce) bezwzględną większość praw głosów w Spółce. Zarówno Spółka kapitałowa, Spółka, Wspólnik jak i Wnioskodawca będą podmiotami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Z pisma z dnia 2 listopada 2016 r., stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, że w chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne określenie jaki procent udziałów Spółki będzie posiadał Wnioskodawca, a jaki drugi Wspólnik na moment przeprowadzenia przedstawionych we wniosku działań.
2017
11
sty

Istota:
Opodatkowanie czynności wniesienia aportem składników majątkowych do Spółki z o.o.
Fragment:
(...) aport będzie podlegał opodatkowaniu 23% stawką VAT? Czy aport Ruchomości będzie podlegał opodatkowaniu z zastosowaniem 23% stawki VAT? Czy podstawę opodatkowania z tytułu aportu Nieruchomości i Ruchomości do Spółki będzie stanowiło wszystko co stanowi zapłatę, którą Miasto uzyska od Spółki z tytułu aportu tj. wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Miasto w Spółce, którą to wartość należy traktować jako kwotę brutto i pomniejszyć o kwotę należnego VAT wyliczonego tzw. metodą kalkulacji „ w stu ”? Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1) Zdaniem Miasta, jeżeli (I) przed dniem aportu Nieruchomości i Ruchomości do Spółki nie dojdzie do rozwiązania Umowy dzierżawy i Miasto i Spółka nie rozliczą Nakładów oraz (II) wartość aportu Nieruchomości zostanie skalkulowana w ten sposób, że nie obejmie wartości Nakładów, to w związku z aportem Nieruchomości do Spółki Nakłady nie będą stanowiły na gruncie VAT przedmiotu dostawy towarów ani świadczenia usług podlegających VAT po stronie Miasta. Ad. 2) Zdaniem Miasta na gruncie ustawy o VAT aport Nieruchomości i Ruchomości do Spółki nie będzie stanowił zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 ustawy o VAT.
2017
4
sty

Istota:
Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce A w zamian za wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód?
Fragment:
Wartość Aportu zostanie określona w wartości wynikającej z wyceny przeprowadzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Ww. wartość rynkowa zostanie zawarta w umowie Aportu, co oznacza, że nie będzie różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością przedmiotu Aportu określoną w umowie Aportu. W zamian za wniesiony aport Wnioskodawca otrzyma udziały w Spółce A o wartości nominalnej niższej niż wartość przedmiotu Aportu. W konsekwencji, przy objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A wystąpi nadwyżka wartości Aportu nad wartością nominalną obejmowanych udziałów w Spółce A (agio), która to nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy/rezerwowy Spółki A (tym samym suma kwot przekazanych na kapitał zakładowy oraz na kapitał zapasowy/rezerwowy będzie równa wartości przedmiotu aportu wynikającej z wyceny. Powyższe oznacza, że cena emisyjna udziałów w Spółce A (cena nominalna, powiększona o powstałe agio) będzie odpowiadać wartości przedmiotu Aportu wynikającej z wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. Celem takiego wniesienia będzie zasilenie kapitałowe Spółki A. W przypadku posiadania odpowiedniego kapitału zapasowego/rezerwowego Spółka A posiadać będzie bardziej elastyczne możliwości finansowania działalności z funduszów własnych, niż w przypadku braku takiego kapitału.
2016
29
gru

Istota:
Wyłączenie od opodatkowania transakcji wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki.
Fragment:
Wniesienie aportu jest więc dostawą towarów, zważywszy na fakt, że mamy w tym przypadku do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy dostawa ta jest odpłatna, czy nieodpłatna. Na gruncie kodeksu spółek handlowych przyjęcie, że objęcie udziałów w spółce w zamian za aport stanowi odpłatność, nie byłoby możliwe. Jednak tak jak ustawa odrywa się od konstrukcji prawa cywilnego, tak wydaje się w pełni zasadne rozpatrywanie odpłatności jedynie na gruncie ustawy. Z jej przepisów, a także z orzecznictwa TSUE wynika, że odpłatnością będzie uzyskany przez dostawcę benefit (korzyść) każdego rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów. Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego lub cywilnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu aportu. Nie każda jednak czynność, która stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
17
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia od opodatkowania przychodu powstałego w związku z wniesieniem aportu do spółki jawnej.
Fragment:
Po otrzymaniu darowizny, przed upływem 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi nabycie, Wnioskodawczyni zamierza ww. lokale wnieść aportem do spółki jawnej (której współwłaścicielem jest również jej mąż), w zamian za udziały. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuje lokal mieszkalny na cele mieszkaniowe na rzecz studentów. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana, jako czynny podatnik VAT. Nie zajmuje się zawodowo obrotem nieruchomościami i dotychczas nie wnosiła tytułem wkładu niepieniężnego do spółki, ani nie sprzedawała innych nieruchomości. Nie będzie też podejmować kroków nakierowanych na zwiększenie wartości nieruchomości otrzymanej w darowiźnie, ani dokonywać jej ulepszeń oraz zmieniać stanu prawnego. Nie będzie jej wynajmować, ani wprowadzać do ewidencji środków trwałych w ramach najmu prywatnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wniesienie aportem do spółki jawnej ww. lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntu, przed upływem 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi nabycie, będzie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawczyni wniesienie aportem do spółki jawnej ww. nieruchomości nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
16
gru

Istota:
Czy powyższa czynność (wniesienie aportem przez wspólników do spółki jawnej nieruchomości gruntowej) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Jeżeli powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to czy wspólnicy wnoszący wkład do spółki powinni zarejestrować się każdy z nich jako czynny podatnik podatku od towarów i usług i odprowadzić VAT należny?
Jeżeli powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to jaką przyjąć podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?
Jeżeli wartość aportu wniesionego przez jednego wspólnika nie przekroczy 150.000,00 zł, to wspólnicy mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust 1 ustawy o VAT?
Fragment:
Ad. 2 Jeżeli powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to wspólnicy wnoszący aport powinni zarejestrować się jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług, każdy z nich powinien wystawić fakturę z VAT na podmiot otrzymujący aport (spółkę jawną), VAT należny wpłacić na konto Urzędu Skarbowego. Ad. 3 Jeżeli powyższa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to podstawę opodatkowania należy ustalić w oparciu o wartość rynkową gruntu, bowiem przy wniesieniu aportu do spółki jawnej nie można określić „ kwoty zapłaty ”, tym samym nie jest możliwe ustalenie podstawy opodatkowania na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Do wartości aportu nie należy wliczać wartości budynków i budowli, ponieważ budynki i budowle były budowane ze środków spółki i figurują w aktywach spółki. Ad. 4 Jeżeli wartość aportu wniesionego przez jednego wspólnika nie przekroczy 150.000 zł, to wspólnicy mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem art. 113 ust 13 pkt 1 lit. c) ustawy nie wymienia gruntów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego pierwszego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.