Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zakresie ustalenia że planowana przez Wnioskodawcę transakcja aportu nieruchomości do nowo utworzonej spółki komandytowej będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT oraz że planowana przez Wnioskodawcę transakcja aportu nieruchomości do nowo utworzonej spółki komandytowej będzie zwolniona z opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.
Fragment:
Pojęcie „ dostawa towarów ” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zatem, w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości, dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów i na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Według art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego – w zależności od tego co jest jego przedmiotem – spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
5
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
Fragment:
Niemniej, jak wskazano powyżej, już na moment dokonania aportu będzie możliwe na podstawie wewnętrznych raportów kontrolingowych przypisanie do Działu Logistyki przychodów (na podstawie przewidywanego poziomu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług, po dokonaniu aportu) jak i kosztów, funkcjonalnie związanych z działalnością Działu Logistyki. Dodatkowo, już na moment dokonania aportu, będzie możliwe przyporządkowanie do niego zewnętrznego strumienia przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług, realizowanych przez Dział Logistyki, na rzecz innego (zewnętrznego) podmiotu. Po dokonaniu aportu Spółka Zależna będzie kontynuowała prowadzoną na moment aportu przez Spółkę działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych przez Dział Logistyki. W ramach aportu nie zostaną ze Spółki przeniesione nieruchomości, a po aporcie Dział Logistyki będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności nieruchomości znajdujące się w majątku Spółki Zależnej (dalej: Nieruchomości). Przy czym Dział Logistyki przed aportem będzie wykorzystywał Nieruchomości na podstawie stosownej umowy (bądź też stosownych umów) najmu zawartej (zawartych) pomiędzy Spółką Zależną a Spółką, natomiast po aporcie umowa najmu (umowy najmu) zostanie rozwiązana (zostaną rozwiązane) lub wygaśnie (wygasną) ze względu na skupienie w jednym podmiocie Działu Logistyki wykorzystującego Nieruchomości oraz prawa własności do ww.
2017
26
cze

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci przedsiębiorstwa.
Fragment:
Powyższe oznacza, że przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo stanowiące zespół składników przykładowo wyżej wymienionych, przeznaczonych do realizacji celów działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Panią, która nie jest podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy w formie aportu ww. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, którego współwłaścicielem jest Pani w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, w zamian za co Pani i małżonek obejmą udziały w spółce obejmującej aport w częściach równych, pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Panią, która nie jest podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT, w formie aportu ww. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, którego współwłaścicielem jest Pani w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej, w zamian za co Pani i małżonek, obejmą udziały w spółce obejmującej aport w częściach równych, pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
2017
15
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania aportu składników majątkowych i niemajątkowych.
Fragment:
Zatem, w analizowanej sprawie wniesienie aportem zespołu składników majątkowych i niemajątkowych przedstawionych w opisie sprawy, stanowiącego – zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy – przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, będzie wyłączone spod działania ustawy o podatku od towarów i usług. Podsumowując, zespół składników majątkowych i niemajątkowych, w oparciu o który Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, stanowi – jak wskazał Zainteresowany – przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Tym samym, aport ww. składników do spółki komandytowej będzie wyłączony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy. Zaznaczenia również wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem opisu sprawy. Zatem niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, z którego wynika, że przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
7
cze

Istota:
Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W celu osiągnięcia planowanego rezultatu, zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki kapitałowej w zamian za wniesienie aportem posiadanych przez Wnioskodawczynię i Wspólnika udziałów w Spółce (przy czym ani Wnioskodawczyni, ani Wspólnik nie otrzyma od Spółki kapitałowej żadnej, w tym częściowej, zapłaty w gotówce). Na mocy powyższej uchwały Wnioskodawczyni i Wspólnik obejmą udziały w Spółce kapitałowej (w zamian za wniesiony aport w postaci udziałów Spółki). Pakiet udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową nie będzie dawał jej większości praw głosów w Spółce. Natomiast w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawczynię w postaci wszystkich posiadanych przez Nią udziałów w Spółce, Spółka kapitałowa uzyska (wraz z posiadanym już pakietem udziałów w Spółce) bezwzględną większość praw głosów w Spółce. Zarówno Spółka kapitałowa, Spółka, Wspólnik, jak i Wnioskodawczyni będą podmiotami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Z pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, że Wnioskodawczyni oraz drugi wspólnik Spółki na dzień sporządzenia odpowiedzi na wezwanie posiadają na podstawie tytułów własności po 50% udziałów Spółki.
2017
18
maj

Istota:
Czy w związku z planowaną transakcją wniesienia przez Wnioskodawczynię wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci udziałów Wnioskodawczyni w Spółce do Spółki kapitałowej, w wyniku której to transakcji Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W celu osiągnięcia planowanego rezultatu, zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki kapitałowej w zamian za wniesienie aportem posiadanych przez Wnioskodawczynię i Wspólnika udziałów w Spółce (przy czym ani Wnioskodawczyni, ani Wspólnik nie otrzyma od Spółki kapitałowej żadnej, w tym częściowej, zapłaty w gotówce). Na mocy powyższej uchwały Wnioskodawczyni i Wspólnik obejmą udziały w Spółce kapitałowej (w zamian za wniesiony aport w postaci udziałów Spółki). Pakiet udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową nie będzie dawał jej większości praw głosów w Spółce. Natomiast w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawczynię w postaci wszystkich posiadanych przez Nią udziałów w Spółce, Spółka kapitałowa uzyska (wraz z posiadanym już pakietem udziałów w Spółce) bezwzględną większość praw głosów w Spółce. Zarówno Spółka kapitałowa, Spółka, Wspólnik, jak i Wnioskodawczyni będą podmiotami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Z pisma stanowiącego uzupełnienie wniosku wynika, że Wnioskodawczyni oraz drugi wspólnik Spółki na dzień sporządzenia odpowiedzi na wezwanie posiadają na podstawie tytułów własności po 50% udziałów Spółki.
2017
18
maj

Istota:
Czy wniesienie aportem opisanych w zdarzeniu przyszłym wszystkich istotnych i przenaszalnych składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami Spółki do Spółki Kapitałowej w zamian za jej udziały nie prowadzi do powstania po stronie Spółki przychodu podatkowego w rozumieniu Ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
(...) aportu do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez Spółkę Kapitałową, natomiast po dokonaniu aportu, Spółka nie będzie już posiadała składników materialnych i niematerialnych wystarczających do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia, należy uznać, że przedmiotowy zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a ust. 3 (winno być: art. 4a pkt 3) Ustawy o CIT. W związku z powyższym, wnioskując a contrario na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT w przypadku, gdy przedmiotem wkładu wnoszonego do spółki jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatnik dokonujący aportu nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT. W świetle powyższego oraz mając na uwadze, że planowany przez Spółkę aport wszystkich istotnych i przenaszalnych składników materialnych i niematerialnych przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 Ustawy o CIT nie powinno ulegać wątpliwości, że w przypadku wniesienia przez Spółkę aportem tegoż przedsiębiorstwa do Spółki Kapitałowej w celu pokrycia objętych w tej spółce udziałów, po stronie Spółki nie powstanie jakikolwiek przychód podatkowy.
2017
18
maj

Istota:
Czy w wyniku wniesienia aportem do Spółki Znaku i objęcia w zamian za to Udziałów spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu w wysokości równej wartości nominalnej objętych w zamian za aport udziałów w Spółce?
Fragment:
(...) aport udziałów (akcji). W świetle powyższego, przedmiotem aportu do spółki kapitałowej może być każde prawo majątkowe, przy czym nie może być to prawo niezbywalne oraz świadczenie pracy lub usług (art. 14 § 1 ksh). Zgodnie z art. 154 § 3 ksh, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Ustawodawca wprowadził zatem wyraźny zakaz obejmowania udziałów, poniżej ich wartości nominalnej. Uregulował jednocześnie sytuację, gdy wartość aportu przekroczy wartość nominalną udziałów. Nadwyżkę wartości aportu ponad wartość nominalną udziałów (tzw. agio) przekazuje się na kapitał zapasowy. Z powołanych regulacji wyprowadzić należy wniosek, że ustawodawca dopuszcza objęcie udziałów za aport o wartości rynkowej przewyższającej wartość nominalną udziałów lub akcji. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje wnieść aport w postaci znaku towarowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnoszony aport nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu składników majątkowych oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu dokonania aportu
Fragment:
Wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki, spełnia definicję dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy, ponieważ odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, gdyż istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W przypadku transakcji aportu wyczerpane zostały przesłanki do uznania tej czynności za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że planowany przez Gminę aport nieruchomości na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W analizowanym przypadku Gmina wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. aport do spółki podlega/będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. Reasumując, aport nieruchomości dokonany przez Gminę oraz aport planowany w przyszłości podlega/będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania masy majątkowej będącej przedmiotem aportu do nowej Spółki jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez co przedmiotowa czynność aportu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Wniesienie aportu jest więc dostawą towarów, zważywszy na fakt, że mamy w tym przypadku do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy dostawa ta jest odpłatna, czy nieodpłatna. Na gruncie kodeksu spółek handlowych przyjęcie, że objęcie udziałów w spółce w zamian za aport stanowi odpłatność, nie byłoby możliwe. Jednak tak jak ustawa odrywa się od konstrukcji prawa cywilnego, tak wydaje się w pełni zasadne rozpatrywanie odpłatności jedynie na gruncie ustawy. Z jej przepisów, a także z orzecznictwa TSUE wynika, że odpłatnością będzie uzyskany przez dostawcę benefit (korzyść) każdego rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów. Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego lub cywilnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu aportu. Nie każda jednak czynność, która stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.