Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lip

Istota:

Wyłączenia od opodatkowania czynności zbycia w formie aportu składników majątkowych

Fragment:

(...) aportu. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży lub aportu. Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy. Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady. W świetle art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

2018
10
lip

Istota:

Opodatkowaniem podatkiem VAT czynności aportu przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej.

Fragment:

W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa wchodzą: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie związane z działalnością handlową, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, meble, środki transportu, towary - zgodnie z inwentaryzacją na dzień dokonania aportu; środki pieniężne - planowane jest przeniesienie w ramach aportu pewnej kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku firmy jednoosobowej w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa po aporcie już w ramach spółki akcyjnej, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów dotyczących działalności handlowej przedsiębiorstwa, w tym umowy najmu nieruchomości, na której Wnioskodawca prowadzi działalność handlową, należności i zobowiązania związane z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie objętym aportem, stosunki handlowe realizowane w ramach działalności objętych transferem (przejęcie klienteli związanej z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie objętym aportem), W przyszłości Wnioskodawca planuje wnieść całe prowadzone przez siebie Przedsiębiorstwo w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki akcyjnej, którą zawiąże wraz z małżonkiem Szymonem Zwierzyńskim. Przedsiębiorstwo zostanie wniesione na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego. Po wniesieniu Przedsiębiorstwa Wnioskodawca zaprzestanie prowadzenia działalności w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2018
6
lip

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportu do Spółki jawnej

Fragment:

Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. W art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki. Zauważyć ponadto należy, że zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej nie jest uzależnione od rodzaju składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, pozostaje zatem kwestia, czy przedmiot aportu stanowi całe przedsiębiorstwo, czy tylko jego część.

2018
22
cze

Istota:

Uznanie transakcji wniesienia aportem składników majątku Podatnika do spółki za czynność z art. 6 ust. 1 ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym istnieje również możliwość, że niektóre fermy wnoszone do Spółki przez Wnioskodawcę i jego Małżonkę zostaną po dokonaniu aportu połączone z fermami wnoszonymi przez innych wspólników, co w szczególności dotyczy ferm położonych w tej samej miejscowości. Wartość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostanie ustalona poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników majątkowych, określonych na podstawie wartości ujawnionej w prowadzonych księgach. Następnie fermy oraz akcje zostaną wniesione aportem do Spółki, i posłużą do pokrycia kapitału zakładowego Spółki w zamian za określoną ilość udziałów Spółce, a w części również na pokrycie jej kapitału zapasowego. Po dokonaniu aportu, umowy, których stroną było przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostaną aneksowane, aby stroną takich umów została Spółka. Umowy dzierżawy ferm, na podstawie których Wnioskodawca dzierżawi fermy od innych wspólników Spółki ulegną natomiast rozwiązaniu. Wnioskodawca wraz z Małżonką zamierzają wnieść aportem do Spółki wszystkie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład jego przedsiębiorstwa, w tym: własność nieruchomości wraz ze wzniesionymi na nich budynkami i budowlami oraz instalacjami, a także realizowanymi inwestycjami, własność ruchomości (m.in. (...)

2018
21
cze

Istota:

Wskazanie czy wniesienie aportem przez wspólnika (z jego majątku osobistego) nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem do osobowej spółki prawa handlowego spowoduje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług

Fragment:

Analizując informacje zawarte w opisie sprawy w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia – w rozumieniu nadanym przepisami Dyrektywy 2006/112/WE Rady oraz orzecznictwa TSUE – należy stwierdzić, że skoro budynek po modernizacji a przed wniesieniem aportem nie będzie używany (używany będzie dopiero po wniesieniu aportem) to wniesienie aportem nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji aport nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem nie będzie podlegać zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Kolejnym krokiem w celu określenia obowiązku podatkowego z tytułu aportu nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem jest ustalenie, czy nie podlega on zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W analizowanej sytuacji, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do zmodernizowanego budynku. Wnioskodawca nie ponosił również wydatków na jego ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem spełnione zostaną warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT i Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wnosząc aportem grunt wraz ze zmodernizowanym budynkiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy. Tym samym oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku podatkowego z tyt. wniesienia aportem przez wspólnika (z jego majątku osobistego) nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem do osobowej spółki prawa handlowego, należało uznać je za nieprawidłowe, z uwagi na stwierdzenie Wnioskodawczy, że z tytułu transakcji nie powstanie obowiązek podatkowy.

2018
6
cze

Istota:

Brak podlegania opodatkowaniu czynności aportu zakładu do spółki

Fragment:

Wszystkie składniki majątku będące przedmiotem Aportu są funkcjonalnie powiązane, w taki sposób, że umożliwiają one realizowanie zadań gospodarczych w zakresie produkcji materaców przy ich wykorzystaniu. Przedmiot Aportu jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot Aportu jest także obecnie aktywnie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia takiej działalności. Składniki majątku mające być przedmiotem Aportu oraz zaplecze kadrowe Wnioskodawcy które ma zostać przeniesione na Spółkę w ramach Aportu stanowią obecnie niezależne przedsiębiorstwo Wnioskodawcy funkcjonujące jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzącą obecnie przez Wnioskodawcę przy pomocy składników majątku stanowiących przedmiot Aportu. Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy zbycie przez Wnioskodawcę w ramach Aportu do spółki komandytowej Zakładu Wnioskodawcy, w zakresie w jakim będzie stanowił przedmiot Aportu, będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie potwierdzają również organy podatkowe, które w interpretacjach indywidualnych wydawanych (...)

2018
6
cze

Istota:

Brak podlegania opodatkowaniu czynności aportu zakładu do spółki

Fragment:

Wszystkie składniki majątku będące przedmiotem Aportu są funkcjonalnie powiązane, w taki sposób, że umożliwiają one realizowanie zadań gospodarczych w zakresie produkcji wyrobów tekstylnych przy ich wykorzystaniu. Przedmiot Aportu jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot Aportu jest także obecnie aktywnie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia takiej działalności. Składniki majątku mające być przedmiotem Aportu oraz zaplecze kadrowe Wnioskodawcy które ma zostać przeniesione na Spółkę w ramach Aportu stanowią obecnie niezależne przedsiębiorstwo Wnioskodawcy funkcjonujące jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzącą obecnie przez Wnioskodawcę przy pomocy składników majątku stanowiących przedmiot Aportu. Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy zbycie przez Wnioskodawcę w ramach Aportu do spółki komandytowej Zakładu Wnioskodawcy, w zakresie w jakim będzie stanowił przedmiot Aportu, będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie potwierdzają również organy podatkowe, które w interpretacjach indywidualnych (...)

2018
28
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku aportu nieruchomości oraz ruchomości.

Fragment:

Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi. W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy. Tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów, a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Treść wniosku wskazuje, że Wnioskodawca planuje dokonać aportu na rzecz Spółki z o.o. Przedmiotem ww. czynności będą: nieruchomość stanowiąca oczyszczalnię ścieków oraz ruchomości w postaci pojazdu oraz rozrzutnika obornika. Zatem w tej sytuacji należy stwierdzić, że planowany aport będzie traktowany na równi z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
26
maj

Istota:

Wyodrębniona część przedsiębiorstwa obejmująca wskazane w opisie sprawy składniki, z wyłączeniem nieruchomości, dotyczące działalności dystrybucyjnej stanowić będzie ZCP, a zatem zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przeniesienie tego zespołu składników w drodze aportu będzie wyłączone od opodatkowania VAT.

Fragment:

Po nabyciu w drodze aportu od Wnioskodawcy wskazywanego zespołu składników, SPZOO nie tylko będzie podmiotem odrębnym funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo, ale przede wszystkim będzie zdolna realizować samodzielne zadania gospodarcze tak jak niezależne przedsiębiorstwo. W wyniku aportu, składniki dotychczas związane z działalnością produkcyjną i dystrybucyjną (handlową) zostaną nabyte przez SPZOO, która będzie mogła w sposób niezakłócony kontynuować tę samą działalność gospodarczą. Zatem, działalność związana z przenoszonymi składnikami będzie prowadzona w sposób ciągły, nieprzerwany, przy wykorzystaniu dedykowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, jak również dedykowanego zespołu pracowników. Wnioskodawca jest na moment sporządzania niniejszego wniosku, jak również będzie w momencie zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie w drodze aportu do SPZOO opisanego we wniosku zespołu składników majątkowych i niemajątkowych wraz z przejściem pracowników oraz zobowiązaniami, (...)

2018
23
maj

Istota:

Uznanie wniesienia wkładu niepieniężnego za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Wniesienie aportu jest więc dostawą towarów, zważywszy na fakt, że mamy w tym przypadku do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy dostawa ta jest odpłatna, czy nieodpłatna. Na gruncie kodeksu spółek handlowych przyjęcie, że objęcie udziałów w spółce w zamian za aport stanowi odpłatność, nie byłoby możliwe. Jednak tak jak ustawa odrywa się od konstrukcji prawa cywilnego, tak wydaje się w pełni zasadne rozpatrywanie odpłatności jedynie na gruncie ustawy. Z jej przepisów, a także z orzecznictwa TSUE wynika, że odpłatnością będzie uzyskany przez dostawcę benefit (korzyść) każdego rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów. Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego lub cywilnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu aportu. Nie każda jednak czynność, która stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.