Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania aportu nieruchomości gruntowej do Spółki.
Fragment:
Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może zatem spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w myśl art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych). Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy transakcja ta jest odpłatna, czy nieodpłatna. Kwestia „ odpłatności ” była niejednokrotnie przedmiotem rozpatrzenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak zauważył Trybunał w wyroku 102/86 pomiędzy Apple and Pear Development Council a Commissioners of Customs and Excise „ czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi, a ponadto odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem ”.
2017
14
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT czynności wniesienia aportem infrastruktury do Spółki.
Fragment:
Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
4
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportem do Spółki taboru autobusowego, zajezdni autobusowej oraz SDIP.
Fragment:
Podleganie opodatkowaniu czynności wniesienia aportów na zasadach ogólnych oznacza, że: czynność wniesienia aportu będzie podlegała opodatkowaniu, jeśli wnoszącym aport będzie podatnik podatku od towarów i usług; wniesienie aportu podlega opodatkowaniu, jeśli przedmiotem aportu jest czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; aport podlega opodatkowaniu w sposób uzależniony od tego, co jest przedmiotem aportu. W odniesieniu do aportu taboru autobusowego, zajezdni autobusowej oraz SDIP, który zamierza wnieść Gmina do Spółki dwie pierwsze przesłanki są spełnione. Podmiotem wnoszącym aport jest bowiem podatnik podatku od towarów i usług (tak w doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuje się, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, podmioty te powinny być uznawane za podatników podatku od towarów i usług), przedmiotem aportu jest zaś czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w przypadku aportu opodatkowaniu nie podlega jedynie aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa). W tym zaś przypadku niewątpliwie nie mamy do czynienia ani z przedsiębiorstwem, ani ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.
2017
3
lis

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej
Fragment:
Wyłączeniu z aportu podlegają tylko te aktywa, które nie mają związku z działalnością podstawową przedsiębiorstwa, tj. ogół praw i obowiązków w ... SK oraz udziały w spółce .... Wyłączenie tych aktywów nie wpływa zatem w żaden sposób na możliwość kontynuowania działalności gospodarczej polegającej na komercjalizacji, budowie i wynajmie Budynku przez spółkę otrzymującą aport, tj. Spółkę Kapitałową. Stanowisko to potwierdzają przytoczone wyżej wyroki sądów administracyjnych. Co więcej, wyłączenie wspomnianych wyżej składników majątkowych z aportu wynika z uznania ich za zbędne w prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wybudowaniem i komercjalizacją budynku biurowego. Jednym z celów planowanej reorganizacji jest rozdzielenie aktywów operacyjnych, związanych z działalnością podstawową od aktywów nieoperacyjnych, które do prowadzonej działalności podstawowej nie są potrzebne. Dlatego wskazane wyżej, zbędne składniki majątkowe, zostaną wyłączone z aportu. W ramach aportu zostaną także przeniesione zobowiązania cywilnoprawne, w tym kredyt bankowy, związane funkcjonalnie z prowadzoną działalnością polegającą na sfinansowaniu budowy Budynku.
2017
1
lis

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej
Fragment:
(...) aport. Wyłączenie tych aktywów nie wpływa zatem w żaden sposób na możliwość kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej obecnie przez ... SK (polecającej na wynajmie Budynku) przez spółkę otrzymującą aport, tj. Spółkę Kapitałową. Stanowisko to potwierdzają przetoczone wyroki sądów administracyjnych. Co więcej, wyłączenie wspomnianych wyżej składników majątkowych z aportu wynika z uznania ich za zbędne w prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wybudowaniem i najmem budynku biurowego. Jednym z celów planowanej reorganizacji jest rozdzielenie aktywów operacyjnych, związanych z działalnością podstawową od aktywów nieoperacyjnych, które do prowadzonej działalności podstawowej nie są potrzebne. Dlatego wskazane wyżej, zbędne składniki majątkowe oraz prawa i obowiązki, zostały wyłączone z aportu. W ramach aportu zostaną także przeniesione zobowiązania cywilnoprawne, w tym kredyt bankowy, związane funkcjonalnie z prowadzona działalnością gospodarczą polegającą na wybudowaniu, eksploatacji i wynajmie Budynku. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma znaczenia, w jakiej formie prawnej nastąpi przeniesienie kredytu, tj. czy będzie ono miało miejsce na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego (jako przejęcie długu przez Spółkę Kapitałową za zgodą banku) czy na podstawie przystąpienia do długu przez Spółkę Kapitałową.
2017
1
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z aportem Placówki dealerskiej.
Fragment:
Zainteresowani zakładają, że może to dotyczyć faktur wystawionych przez dostawców towarów i usług: otrzymanych przez N. przed Dniem aportu i przekazanych Spółce RO, dotyczących dostaw towarów i usług, z tytułu których obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie po Dniu aportu, otrzymanych przez N. po Dniu aportu i przekazanych Spółce RO po Dniu aportu, dotyczących dostaw towarów i usług, z tytułu których obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie przed Dniem aportu, otrzymanych przez Spółkę RO po Dniu aportu, dotyczących dostaw towarów i usług, z tytułu których obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie przed Dniem aportu, otrzymanych przez Spółkę RO po Dniu aportu, dotyczących dostaw towarów i usług, z tytułu których obowiązek podatkowy w podatku VAT powstanie po Dniu aportu. W fakturach wystawionych przed Dniem aportu jako nabywca będzie wskazana N. W fakturach wystawionych po Dniu aportu nabywcą będzie Spółka RO Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których jako nabywca omyłkowo zostanie wskazana N. Bezpośrednio przed Dniem aportu N. będzie również otrzymywać faktury VAT pozostające w związku z działalnością Placówki dealerskiej, wystawione na podstawie umów, z których prawa i obowiązki przekazane zostaną do Spółki RO, a które będą dotyczyły czynności, z tytułu których obowiązek podatkowy powstanie przed Dniem aportu. Przed Dniem aportu N. nie zdąży złożyć deklaracji obejmującej podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur.
2017
27
paź

Istota:
Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki, w postaci zobowiązania do świadczenia przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego czynności, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Odpłatnością jest więc także np. otrzymanie udziałów spółki, w związku z którym wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów lub za odpłatne świadczenie usług, w zależności od przedmiotu aportu. O czynności dokonanej za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy: istnieje ścisły związek pomiędzy wykonanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami; wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu; związek, o którym mowa powyżej ma charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie. Z powyższego wynika, że wniesienie aportu w postaci świadczenia pracy do spółki komandytowej spełnia definicję odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu powołanego art. 2 pkt 22 ustawy, uznane jest za sprzedaż. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmowym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Wynagrodzenie otrzymywane w zamian za wniesienie aportu w postaci m.in. ogółu praw i obowiązków, jest specyficzną formą odpłatności (wynagrodzenia), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2017
24
paź

Istota:
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy aportu budynku agregatornii, studni głębinowych, zbiorników wyrównawczych na wodę czystą, odstojnika popłuczyn, poletka osadowego, zbiornika bezodpływowego na ścieki, zbiornika paliw, składu opału, ogrodzenia terenu z siatki stalowej z bramą wjazdową i furtką, drogi wewnętrznej utwardzonej płytami betonowymi oraz instalacji zewnętrznych
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy aportu budynku technologicznego stacji uzdatniania wody oraz zbiornika wody betonowego
 • Fragment:
  Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
  2017
  20
  paź

  Istota:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.
  Fragment:
  Aby zaś mówić o sytuacji „ odpłatnego zbycia ”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki niebędącej osobą prawną nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Należy przy tym wskazać, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest o mowa spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.
  2017
  19
  paź

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania przez Spółkę komandytową korekty podatku naliczonego w związku z nabyciem w drodze aportu przedsiębiorstwa, bez nieruchomości oraz znaku towarowego.
  Fragment:
  W przedstawionym przypadku zaś Spółka komandytowa będzie prowadzić działalność opodatkowaną i właśnie do tego typu działalności będzie wykorzystywać Przedsiębiorstwo otrzymane w drodze aportu. Składniki majątku wniesione aportem w ramach Przedsiębiorstwa w dalszym ciągu będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z tego względu po stronie Spółki komandytowej nie zaistnieje konieczność dokonania korekty w związku z otrzymaniem aportu. Tożsame stanowisko zostało wyrażone m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 stycznia 2015 r. (znak IPPP2/443-1089/14-5/MM ): „ (...) nowo powstała spółka jawna mimo, że przejdzie na nią obowiązek dokonywania ewentualnych korekt podatku naliczonego nie będzie zobowiązana do jego dokonania, ponieważ nie wystąpią przesłanki merytoryczne takiej korekty – spółka po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej będzie wykonywać jedynie czynności opodatkowane podatkiem VAT, a przedsiębiorstwo będzie wykorzystywane do wykonywania takich czynności. Po dokonaniu aportu nie zmieni się również przeznaczenie wykorzystywania przedsiębiorstwa osoby fizycznej ”. Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka komandytowa, jako otrzymująca Przedsiębiorstwo w drodze aportu, nie będzie zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego w związku z tym aportem.
  2017
  14
  paź
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.