Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji oraz zwolnienia od podatku przekazania inwestycji jako aportu do spółki w zamian za udziały.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że wniesienie przez Gminę aportu do spółki w postaci całej inwestycji w zamian za udziały stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dokonując czynności wniesienia aportu do spółki Gmina będzie występowała w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. W przypadku rozpatrywania prawa do odliczenia, w niniejszej sprawie należy zwrócić uwagę, że Gmina przystąpi do realizacji tego projektu z zamiarem wniesienia go aportem do spółki. Skoro - jak wskazano we wniosku - Gmina przekaże aportem całą inwestycję jako zwiększenie swoich udziałów w spółce, ze względu na spełnienie przesłanek warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, jakimi są związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi (wniesienie aportu) oraz dokonywanie tych czynności przez podatnika podatku od towarów i usług. Gmina, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, będzie miała możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych dokumentujących nabyte towary i usługi w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. W rezultacie stanowisko uznano za nieprawidłowe. Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
21
wrz

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku aportu niepieniężnego w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków
Fragment:
Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy (towary) lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe. W sytuacji, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż gruntu stanowi dostawę towaru i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki określonej w art. 41 ust. 1 ustawy.
2017
16
wrz

Istota:
Czy podwyższenie kapitału u Zainteresowanego 2 w związku z emisją udziałów pokrywanych aportem w postaci nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 3).
Fragment:
Obiekty będą podlegać rozbiórce po wniesieniu aportu do Zainteresowanego 1, w ramach przygotowania terenu pod inwestycję. Infrastruktura podziemna, utwardzenie terenu i płot stanowią urządzenie budowlane w rozumieniu ustawy − jako kompleks związany z budynkiem myjni samochodowej. Zainteresowany 1 nie posiada informacji o wydatkach na ulepszenie budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które ponosiłby dzierżawca terenu. Sam Zainteresowany 1 nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Zainteresowany 2 również nie będzie ponosił takich wydatków przed aportem do G. sp. z o.o. 8. Urządzenia przesyłowe, wchodzące w skład innego przedsiębiorstwa − stacja transformatorowo-rozdzielcza należąca obecnie do spółki P. (...), po aporcie do Zainteresowanego 2 nie stanie się własnością Zainteresowanego 2; podobnie, po aporcie do G. spółka z o.o. nie stanie się własnością G. sp. z o.o. 9. Stacja i tunel metra − stacja podziemna i tunel podziemny wchodzące w skład majątku innego podmiotu (nie są własnością Zainteresowanego 1, a po aporcie do Zainteresowanego 2 nie będą własnością Zainteresowanego 2; podobnie, po aporcie do G. sp. z o.o. nie staną się własnością G. sp. z o.o.). 10.
2017
13
wrz

Istota:
Wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 6 pkt l ustawy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Fragment:
(...) aportu. Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy. Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r., str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady. W myśl art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach, gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji.
2017
31
sie

Istota:
Czy podwyższenie kapitału u Zainteresowanego 1 w związku z emisją udziałów pokrywanych aportem w postaci nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Aport do Zainteresowanego 2 przewidywany jest na II lub III kwartał 2017 r. Aport do Zainteresowanego 1 przewidywany jest po pierwszym aporcie, również na II lub III kwartał 2017 r. Jeśli aport do Zainteresowanego będzie zwolniony z podatku od towarów i usług, z opcją wyboru opodatkowania ww. podatkiem, Zainteresowani nie przewidują rezygnacji ze zwolnienia z podatku od towarów i usług i wyboru opodatkowania tym podatkiem oraz nie będą składać oświadczenia o wyborze opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Z uzupełnienia wniosku wynika, że pierwsze zajęcie (używanie) budynku dworca wystąpiło w roku wybudowania tego budynku, tj. w 1959 r. Pierwsze zajęcie (używanie) budynku dyżurnego ruchu wystąpiło w roku wybudowania tego budynku, tj. w 1961 r. P.nie ponosiła wydatków na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym Biura DS oraz budynku parterowego na szczelinie wolnostojącej. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy podwyższenie kapitału u Zainteresowanego 1 w związku z emisją udziałów pokrywanych aportem w postaci nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, podwyższenie kapitału u Zainteresowanego 1 w związku z emisją udziałów pokrywanych aportem w postaci nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a podstawą opodatkowania będzie wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy Zainteresowanego 1.
2017
24
sie

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem do Spółki aportem 813/1.000 części taboru autobusowego oraz sprzedażą do Spółki 187/1.000 części taboru. Sprzedaż i aport autobusów.
Fragment:
Podleganie opodatkowaniu czynności wniesienia aportów na zasadach ogólnych oznacza, że: czynność wniesienia aportu będzie podlegała opodatkowaniu, jeśli wnoszącym aport będzie podatnik podatku od towarów i usług; wniesienie aportu podlega opodatkowaniu, jeśli przedmiotem aportu jest czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; aport podlega opodatkowaniu w sposób uzależniony od tego, co jest przedmiotem aportu. W odniesieniu do aportu 813/1.000 części taboru autobusowego, który zamierza wnieść Gmina do Spółki, dwie pierwsze przesłanki są spełnione. Podmiotem wnoszącym aport jest bowiem podatnik podatku od towarów i usług (tak w doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuje się, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych, podmioty te powinny być uznawane za podatników podatku od towarów i usług), przedmiotem aportu jest zaś czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (w przypadku aportu opodatkowaniu nie podlega jedynie aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa). W tym zaś przypadku niewątpliwie nie mamy do czynienia ani z przedsiębiorstwem, ani ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.
2017
24
sie

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia aportem składników majątkowych do spółki osobowej.
Fragment:
Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Dodatkowo zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b UPDOF wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przywołana regulacja jednoznacznie potwierdza, iż w przypadku, gdy aport jest wnoszony do spółki osobowej, czynność ta nie będzie rodzić skutków podatkowych na gruncie UPDOF. Bez znaczenia dla możliwości zastosowania zwolnienia pozostaje przy tym przedmiot aportu. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają aporty wnoszone do spółek osobowych, niezależnie od tego jaką mają postać (jednego składnika majątku, zespołu składników majątkowych itp.). Nie jest zatem nawet konieczne, aby wnoszona aportem masa majątkowa stanowiła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego.
2017
24
sie

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia aportem składników majątkowych do spółki osobowej.
Fragment:
Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Dodatkowo zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b UPDOF wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przywołana regulacja jednoznacznie potwierdza, iż w przypadku, gdy aport jest wnoszony do spółki osobowej, czynność ta nie będzie rodzić skutków podatkowych na gruncie UPDOF. Bez znaczenia dla możliwości zastosowania zwolnienia pozostaje przy tym przedmiot aportu. Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają aporty wnoszone do spółek osobowych, niezależnie od tego jaką mają postać (jednego składnika majątku, zespołu składników majątkowych itp.). Nie jest zatem nawet konieczne, aby wnoszona aportem masa majątkowa stanowiła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości wybudowanej z majątku prywatnego do spółki jawnej
Fragment:
Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy (towary) lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe. Wobec powołanego wyżej art. 2 pkt 22 ustawy o VAT należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na gruncie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.), przyjęcie, że objęcie udziałów w spółce w zamian za aport stanowi odpłatność, nie byłoby możliwe. Jednak tak jak ustawa o VAT odrywa się od konstrukcji prawa cywilnego, tak wydaje się w pełni zasadne rozpatrywanie odpłatności jedynie na gruncie tej ustawy. Z jej przepisów, a także z orzecznictwa TSUE wynika, że odpłatnością będzie uzyskany przez dostawcę benefit (korzyść) każdego rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść.
2017
12
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku aportu sieci wodno-kanalizacyjnej.
Fragment:
Gmina wybudowała infrastrukturę (sieć wodno-kanalizacyjną) w latach 2005-2012, użytkowała ją, a następnie w 2016 r. przekazała aportem do P. Gmina w czasie użytkowania ww. budowli nie poniosła żadnych wydatków na jej ulepszenie będących przedmiotem tego aportu. „ Nie przysługiwało jej prawo w związku z dokonaniem infrastruktury (sieci wodno-kanalizacyjnej) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina postąpiła słusznie wystawiając fakturę VAT ze stawką 23%. Kwota netto 283.401,77 zł, podatek VAT 23% 65.182,41 zł, kwota brutto 348.584,18 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, wystawił błędnie fakturę - wniesienie aportem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla P. ze stawką 23 % podatku VAT. Gmina powinna wystawić zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług fakturę VAT ze stawką zwolnioną VAT. „Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedzenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedzeniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata”. Odnośnie przekazania infrastruktury sieci wodno-kanalizacyjnej jako aport do P. G. nie było to dokonane w ramach pierwszego zasiedzenia.
2017
12
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.