Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania czynności wniesienia nieruchomości aportem do spółki prawa handlowego.
Fragment:
W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy aport nieruchomości do spółki korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki wyłączające stosowanie tego przepisu wskazane w lit. a) i b) art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zauważyć należy, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Jeżeli więc aport nieruchomości będzie mógł korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanie się bezzasadne. Uwzględniając powyższe, skoro aport nieruchomości do spółki może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zatem zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie znajdzie zastosowania. Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, z uwagi na przywołane przepisy ustawy o VAT, analiza przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, iż czynność wniesienia aportem nieruchomości do spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż podlegać ona będzie zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.
2016
10
gru

Istota:
Opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia na rzecz Spółki wkładu niepieniężnego w postaci gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz prawa do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze dokumentującej wniesienie aportu
Fragment:
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm.) Spółka (Wnioskodawca) ma otrzymać od Ministra Skarbu Państwa, wkład niepieniężny (aport) nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Na nieruchomości, które będą przedmiotem aportu, składają się grunty będące dotychczas w wieczystym użytkowaniu przez Spółkę, na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w ... z dnia 11 sierpnia 1994 r. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki będzie udokumentowane przez wnoszącego aport, fakturą VAT z wykazanym podatkiem VAT należnym według stawki 23%. Kwota podatku VAT należnego z tytułu aportu, będzie w oparciu o uzgodnienie stron, zwrócona wnoszącemu aport przez Spółkę otrzymującą aport. Podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie zatem wartość nominalna akcji objętych w Spółce powiększona o zwrot VAT należnego, pomniejszona zgodnie z metodą kalkulacji „ w stu ” o kwotę należnego od tej czynności podatku VAT. Faktura VAT dokumentująca wniesienie aportu będzie wystawiona przez starostę (w przypadku Wnioskodawcy prezydent miasta na prawach powiatu), ponieważ zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.
2016
10
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej składników majątku wniesionych aportem do spółki komandytowej
Fragment:
Otrzymane Przedsiębiorstwo, z uzasadnionych przyczyn gospodarczych, zostanie wniesione przez Wnioskodawcę aportem do spółki komandytowej (dalej: „ Spółka ”). W związku z aportem Przedsiębiorstwa Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: W jaki sposób należy ustalić wartość początkową Nieruchomości, które zostaną w ramach Przedsiębiorstwa wniesione przez Wnioskodawcę aportem do spółki komandytowej? Zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową Nieruchomości należy ustalić według wartości ustalonej na dzień wniesienia aportem do spółki osobowej, jednak nie wyższej od wartości rynkowej z dnia wniesienia Przedsiębiorstwa aportem do Spółki. W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 22g ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, ze zm., dalej „ ustawa o PIT ”). Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną: wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne (...)
2016
10
gru

Istota:
W zakresie wskazania, która ze spółek będzie zobowiązana do rozliczenia oraz wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu dostaw towarów i usług, dla których obowiązek podatkowy powstanie przed dniem, w dniu lub po dniu aportu
Fragment:
Równocześnie, mogą zdarzyć się sytuacje, w których w dniu lub po dniu aportu powstanie obowiązek wystawienia faktur sprzedażowych z tytułu sprzedaży zrealizowanej przed aportem. Analogicznie z tytułu transakcji dokonanych przed aportem na rzecz ZCP, w dniu aportu lub po dniu aportu może powstać prawo do odliczenia VAT w związku z otrzymaniem niektórych faktur, duplikatów faktur lub faktur korygujących, przy czym dokumenty te mogą zostać wystawione na Spółkę Z., jak i na V. Sp. z o.o. Ponadto w ramach prowadzonej działalności i umów zawieranych z kontrahentami Spółka Z. wystawi faktury korygujące, które wynikają z udzielonych kontrahentom rabatów bądź z innych okoliczności skutkujących koniecznością wystawienia faktur korygujących. Możliwe jest, że w dniu lub po dniu aportu będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością Działu Soków, zrealizowanej do dnia aportu. Możliwe jest również, że w dniu lub po dniu aportu otrzymywane będą faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym Działem Soków za okres przed dniem aportu. Możliwe są wreszcie sytuacje, w których w dniu lub po dniu aportu konieczna będzie korekta złożonych za okres do dnia aportu deklaracji i zeznań podatkowych Spółki Z..
2016
6
gru

Istota:
W zakresie wskazania, która ze spółek będzie zobowiązana do rozliczenia faktur korygujących zmniejszających kwotę podatku należnego dotyczących transakcji dokonanych przed dniem aportu, dla których potwierdzenie ich otrzymania przez kontrahenta zostało doręczone V. Sp. z o.o. w dniu bądź po dniu aportu
Fragment:
Możliwe jest, że w dniu lub po dniu aportu będzie konieczne wystawienie faktur korygujących w stosunku do sprzedaży związanej z działalnością Działu Soków, zrealizowanej do dnia aportu. Możliwe jest również, że w dniu lub po dniu aportu otrzymywane będą faktury korygujące zakupy związane ze wspomnianym Działem Soków za okres przed dniem aportu. Możliwe są wreszcie sytuacje, w których w dniu lub po dniu aportu konieczna będzie korekta złożonych za okres do dnia aportu deklaracji i zeznań podatkowych Spółki Z.. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie nr 5 we wniosku): Która ze spółek - Spółka Z., czy też V. Sp. z o.o.- będzie zobowiązana do rozliczania, oraz w jakiej deklaracji, faktur VAT korygujących, zmniejszających kwotę podatku należnego, wystawionych przed dniem aportu przez Spółkę Z., dotyczących transakcji powiązanych z Działem Soków, dokonanych przed dniem aportu, w sytuacji, gdy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta zostało doręczone V. Sp. z o.o. w dniu aportu bądź po dniu aportu? Zdaniem Wnioskodawcy, do rozliczania faktur korygujących, zmniejszających kwotę podatku należnego, wystawionych przed dniem aportu przez Spółkę Z., dotyczących transakcji powiązanych z Działem Soków w sytuacji, gdy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta zostało doręczone V.
2016
6
gru

Istota:
Uznanie za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a, wniesienia aportem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do Spółki
Fragment:
Po uzyskaniu interpretacji podatkowej ww. sieci zostaną przekazane Spółce aktem notarialnym w formie aportu. Wniesienie aportem wskazanych we wniosku sieci nastąpi w okresie krótszym niż 2 lata od momentu oddania ich do używania. Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w stosunku do sieci wod-kan z tytułu ich wytworzenia, więc Gmina nie skorzystała z takiego prawa. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie środków trwałych, które mają być przedmiotem aportu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gmina wnosząc aportem do spółki sieci wodociągowe i kanalizacyjne powinna opodatkować te budowle podatkiem VAT czy może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10a, w związku z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: Przekazanie infrastruktury komunalnej, którą stanowią sieci wod-kan aportem do spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. l pkt 10a, w związku z art. 86 ustawy. Gmina realizując zadania komunalne prowadzi inwestycje w zakresie budowy obiektów infrastruktury technicznej, służącej zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, w tym w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2016
5
gru

Istota:
Brak uznania nieruchomości za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, opodatkowanie czynności wniesienia aportem tej nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawa opodatkowania czynności wniesienia aportem ww. nieruchomości do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
W istocie więc na gruncie obecnie obowiązujących regulacji podstawą opodatkowania będzie „ to co otrzyma Wnioskodawca ” w zamian za dokonany aport. W zamian za aport Wnioskodawca obejmie udziały Spółki o określonej nominalnej wartości. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przypadku czynności aportu całość należności, jaką Spółka będzie zobowiązana wydać Wnioskodawcy, będą stanowić wyłącznie udziały Spółki (nie będzie zobligowana do jakiegokolwiek dodatkowego świadczenia względem Wnioskodawcy). Zatem zapłatą (należnością) otrzymywaną przez Wnioskodawcę jako wnoszącego aport jest wyrażona w formie pieniężnej wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za aport. Powyższe znajduje uzasadnienie w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.; dalej: KSH). Ponadto, Wnioskodawca chciałby podkreślić, że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości) ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym podstawa opodatkowania stanowi wartość subiektywną stanowiącą odzwierciedlenie wartości, jaką dla odbiorcy ma świadczenie będące wynagrodzeniem za dostawę towarów/świadczenie usług. W związku z tym, nieprawidłowe jest oszacowanie tej subiektywnej wartości na podstawie obiektywnych kryteriów, uznając za podstawę opodatkowania wartość rynkową (tak np. wyrok Trybunału z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie C 549/11 Orfey).
2016
5
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania wniesienia w formie aportu nieruchomości do spółki cywilnej.
Fragment:
Natomiast aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi. W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów czy praw), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowanie czynności wniesienia aportu w postaci Znaku Towarowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i określenia podstawy opodatkowania dla ww. czynności
Fragment:
Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może zatem spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w myśl art. 7 ustawy (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 ustawy (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych). Z odpłatnością za dane świadczenie mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatność jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszaną – zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa. Innymi słowy, dla uznania czynności za odpłatną, wystarczające jest, by istniała możliwość określenia ceny wyrażonej w pieniądzu w stosunku do świadczenia wzajemnego stanowiącego wynagrodzenie za tę czynność.
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT wniesienia aportem do spółki cywilnej nieruchomości niezabudowanej.
Fragment:
Natomiast aport, to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe. Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wspólnikowi. W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Podkreślić należy, że nie każda czynność która stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
3
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku aportu nieruchomości
Fragment:
Ponadto od czasu przekazania przez Gminę gruntów wraz z budynkami w dzierżawę na rzecz Spółki tj. od 18 maja 2001 r. do chwili aportu w maju 2016 r. nie upłynął okres krótszy niż 2 lata, tym samym dokonany aport wymienionych we wniosku budynków użyteczności publicznej w stosunku do których pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą (aportem) upłynie okres dłuższy niż 2 lata jest objęty zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT z uwagi na spełnienie warunków wynikających z tego przepisu. Zauważyć należy, że w sytuacji zwolnienia od podatku VAT dostawy (aportu) budynków użyteczności publicznej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, badanie przesłanek dla zwolnienia dostawy (aportu) tych budynków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT stało się bezzasadne. W konsekwencji powyższego, ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 29a ust. 8 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, korzysta również dostawa (aport) działek nr 3/192, 3804/6 i 357/2, na których przedmiotowe budynki są posadowione. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie przez Gminę aportu do Spółki w postaci opisanych w stanie faktycznym nieruchomości (tj. gruntów wraz z posadowionymi na nich Budynkami), stanowi czynność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.
2016
3
gru

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług doradztwa związanych z przyjęciem aportu.
Fragment:
(...) aportu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem usług doradztwa związanych z przyjęciem aportu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką komandytową (dalej: Spółka lub Spółka komandytowa) i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przyszłości ma zostać wniesiony do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego (dalej: Przedsiębiorstwo), prowadzonego przez przedsiębiorcę jednoosobowego (dalej: Przedsiębiorca), będącego komandytariuszem w Spółce. Przyjęcie przez Spółkę aportu w postaci istniejącego i efektywnie działającego przedsiębiorstwa osoby fizycznej ma na celu rozwój działalności gospodarczej Spółki. Przyjęcie przez Spółkę aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci Przedsiębiorstwa powiązane będzie z przejęciem zobowiązań (długów) Przedsiębiorcy, związanych funkcjonalnie z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Przedsiębiorstwa.
2016
30
lis

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przed dniem aportu na przedsiębiorstwo osoby fizycznej, która wniosła aportem przedsiębiorstwo do spółki komandytowej, w przypadku otrzymania faktur w dniu lub po dniu wniesienia aportu.
Fragment:
(...) aportu na przedsiębiorstwo osoby fizycznej, która wniosła aportem przedsiębiorstwo do spółki komandytowej, w przypadku otrzymania faktur w dniu lub po dniu wniesienia aportu – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przed dniem aportu na przedsiębiorstwo osoby fizycznej, która wniosła aportem przedsiębiorstwo do spółki komandytowej, w przypadku otrzymania faktur w dniu lub po dniu wniesienia aportu. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką komandytową (dalej: Spółka lub Spółka komandytowa) i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W przyszłości ma zostać wniesiony do Spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego (dalej: Przedsiębiorstwo), prowadzonego przez przedsiębiorcę jednoosobowego (dalej: Przedsiębiorca), będącego komandytariuszem w Spółce. Przejęcie przez Spółkę aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci Przedsiębiorstwa powiązane będzie z przejęciem przez Spółkę zobowiązań (długów) Przedsiębiorcy, związanych funkcjonalnie z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Przedsiębiorstwa.
2016
30
lis

Istota:
Czy rozliczanie różnic kursowych od należności i zobowiązali walutowych przejętych od Spółki X. w ramach wniesienia aportem Działu Soków do Wnioskodawcy będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty?
Fragment:
W zdecydowanej większości zasadnicze wynagrodzenia zostaną najprawdopodobniej wypłacone pracownikom ZCP do dnia aportu. Jednakże premie kwartalne oraz część wynagrodzeń zasadniczych rozliczanych w systemie godzinowym do dnia aportu nie będą mogły zostać wypłacone pracownikom ZCP, gdyż dane niezbędne do ich wyliczenia będą znane dopiero po dacie aportu. W takiej sytuacji najprawdopodobniej dojdzie do ich wypłaty na rzecz pracowników ZCP przez Wnioskodawcę po dniu aportu jako podmiotu otrzymującego aport. Wnioskodawca pismem z dnia 20 października 2016 r. uzupełnił przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, że Spółka X. w dniu 1 listopada 2016 r. zamierza wnieść aport zorganizowanej czyści przedsiębiorstwa (Dział Soków) (dalej: „ ZCP ”) w postaci jej podstawowej działalności związanej z produkcją i sprzedażą soków, nektarów i napojów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Wnioskodawcy. Wkład niepieniężny (aport) ZCP zostanie wniesiony na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (nowych udziałów) Wnioskodawcy, które obejmie Spółka X. jako jej jedyny wspólnik. Aport ZCP zostanie wyceniony wg wartości księgowej znajdującej odzwierciedlenie w wartości ZCP (Działu Soków) w księgach rachunkowych Spółki X., a wartość aktywów ZCP zostanie pomniejszona o zobowiązania (w przypadku zobowiązań dokumentowanych fakturą w wartości brutto faktury, tj.
2016
30
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca uprawiony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych pracownikom związanym z Działem Soków za okresy poprzedzające dzień, w którym dojdzie do aportu?
Fragment:
W zdecydowanej większości zasadnicze wynagrodzenia zostaną najprawdopodobniej wypłacone pracownikom ZCP do dnia aportu. Jednakże premie kwartalne oraz część wynagrodzeń zasadniczych rozliczanych w systemie godzinowym do dnia aportu nie będą mogły zostać wypłacone pracownikom ZCP, gdyż dane niezbędne do ich wyliczenia będą znane dopiero po dacie aportu. W takiej sytuacji najprawdopodobniej dojdzie do ich wypłaty na rzecz pracowników ZCP przez Wnioskodawcę po dniu aportu jako podmiotu otrzymującego aport. Wnioskodawca pismem z dnia 20 października 2016 r. uzupełnił przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, że Spółka X. w dniu 1 listopada 2016 r. zamierza wnieść aport zorganizowanej czyści przedsiębiorstwa (Dział Soków) (dalej: „ ZCP ”) w postaci jej podstawowej działalności związanej z produkcją i sprzedażą soków, nektarów i napojów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Wnioskodawcy. Wkład niepieniężny (aport) ZCP zostanie wniesiony na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (nowych udziałów) Wnioskodawcy, które obejmie Spółka X. jako jej jedyny wspólnik. Aport ZCP zostanie wyceniony wg wartości księgowej znajdującej odzwierciedlenie w wartości ZCP (Działu Soków) w księgach rachunkowych Spółki X., a wartość aktywów ZCP zostanie pomniejszona o zobowiązania (w przypadku zobowiązań dokumentowanych fakturą w wartości brutto faktury, tj.
2016
30
lis

Istota:
Czy odsetki od przejętej pożyczki oraz kredytów, w przypadku wstąpienia w prawa i obowiązki dłużnika na podstawie cywilnoprawnej instytucji przejęcia długu Spółki X., które zostały naliczone i są należne po dniu aportu będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty?
Fragment:
W zdecydowanej większości zasadnicze wynagrodzenia zostaną najprawdopodobniej wypłacone pracownikom ZCP do dnia aportu. Jednakże premie kwartalne oraz część wynagrodzeń zasadniczych rozliczanych w systemie godzinowym do dnia aportu nie będą mogły zostać wypłacone pracownikom ZCP, gdyż dane niezbędne do ich wyliczenia będą znane dopiero po dacie aportu. W takiej sytuacji najprawdopodobniej dojdzie do ich wypłaty na rzecz pracowników ZCP przez Wnioskodawcę po dniu aportu jako podmiotu otrzymującego aport. Wnioskodawca pismem z dnia 20 października 2016 r. uzupełnił przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, że Spółka X. w dniu 1 listopada 2016 r. zamierza wnieść aport zorganizowanej czyści przedsiębiorstwa (Dział Soków) (dalej: „ ZCP ”) w postaci jej podstawowej działalności związanej z produkcją i sprzedażą soków, nektarów i napojów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Wnioskodawcy. Wkład niepieniężny (aport) ZCP zostanie wniesiony na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (nowych udziałów) Wnioskodawcy, które obejmie Spółka X. jako jej jedyny wspólnik. Aport ZCP zostanie wyceniony wg wartości księgowej znajdującej odzwierciedlenie w wartości ZCP (Działu Soków) w księgach rachunkowych Spółki X., a wartość aktywów ZCP zostanie pomniejszona o zobowiązania (w przypadku zobowiązań dokumentowanych fakturą w wartości brutto faktury, tj.
2016
30
lis

Istota:
Czy w przypadku, w którym Wnioskodawca ureguluje należności wynikające z faktur: Wnioskodawca będzie uprawniony zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych?
Fragment:
W zdecydowanej większości zasadnicze wynagrodzenia zostaną najprawdopodobniej wypłacone pracownikom ZCP do dnia aportu. Jednakże premie kwartalne oraz część wynagrodzeń zasadniczych rozliczanych w systemie godzinowym do dnia aportu nie będą mogły zostać wypłacone pracownikom ZCP, gdyż dane niezbędne do ich wyliczenia będą znane dopiero po dacie aportu. W takiej sytuacji najprawdopodobniej dojdzie do ich wypłaty na rzecz pracowników ZCP przez Wnioskodawcę po dniu aportu jako podmiotu otrzymującego aport. Wnioskodawca pismem z dnia 20 października 2016 r. uzupełnił przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe poprzez wskazanie, że Spółka X. w dniu 1 listopada 2016 r. zamierza wnieść aport zorganizowanej czyści przedsiębiorstwa (Dział Soków) (dalej: „ ZCP ”) w postaci jej podstawowej działalności związanej z produkcją i sprzedażą soków, nektarów i napojów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Wnioskodawcy. Wkład niepieniężny (aport) ZCP zostanie wniesiony na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego (nowych udziałów) Wnioskodawcy, które obejmie Spółka X. jako jej jedyny wspólnik. Aport ZCP zostanie wyceniony wg wartości księgowej znajdującej odzwierciedlenie w wartości ZCP (Działu Soków) w księgach rachunkowych Spółki X., a wartość aktywów ZCP zostanie pomniejszona o zobowiązania (w przypadku zobowiązań dokumentowanych fakturą w wartości brutto faktury, tj.
2016
30
lis

Istota:
W jakiej wysokości powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód w sytuacji, w której nominalna wartość objętych udziałów będzie niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Czy organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 14 ustawy o CIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
Wycena aportu dokonana będzie według wartości rynkowej. W zamian za aport Spółka otrzyma udziały, których wartość nominalna będzie niższa niż wartość rynkowa aportu. Nadwyżka wartości rynkowej aportu nad wartością nominalną obejmowanych udziałów, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, do której wnoszony będzie aport. W związku z powyższym zadano następujące pytania: W jakiej wysokości powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód w sytuacji, w której nominalna wartość objętych udziałów będzie niższa od rynkowej wartości wnoszonych w ramach aportu składników majątku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Czy organ podatkowy będzie uprawniony na podstawie art. 14 ustawy o CIT do oszacowania przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu aportu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli aport wniesiony do spółki kapitałowej ma postać wkładu niepieniężnego, to u udziałowca wnoszącego taki wkład powstanie przychód. Wartość tego przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, równa będzie nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za aport. Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT wskazuje, iż w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego, stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ww. ustawy.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie nieuznania za usługę nabycia wierzytelności w drodze aportu oraz braku opodatkowania ww. czynności podatkiem VAT
Fragment:
Wnioskodawca planuje dokonać aportu Znaku (dalej: „ Aport ”) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „ Spółka ”). Spółka będzie zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Przed dokonaniem Aportu Wnioskodawca dokona wyceny rynkowej Znaku w celu określenia wartości przedmiotu Aportu. Nominalna wartość udziałów, jakie Wnioskodawca planuje objąć w zamian za Aport (dalej: „ Udziały ”) będzie niższa niż wartość wkładu niepieniężnego. Różnica w wartościach tj. wynikająca z objęcia udziałów po cenie wyższej niż ich wartość nominalna zostanie przekazana zgodnie z art. 154 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r„ po z. 1030 ze zm., dalej: „ KSH ”) na kapitał zapasowy Spółki. W rezultacie tego suma wartości objętych udziałów i kwoty przekazanej na kapitał zapasowy będzie odpowiadać wartości rynkowej wniesionego Aportu. Spółka będzie wykorzystywała Znak w celu prowadzenia działalności podlegającej opodatkowaniu VAT. Z uwagi na fakt, że Znak wnoszony jako Aport do Spółki nie będzie spełniał definicji przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części, transakcja wniesienia Znaku do Spółki będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
2016
29
lis

Istota:
Uznania czy wniesienie aportem opisanych w zdarzeniu przyszłym wszystkich istotnych i przenaszalnych składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami Spółki do Spółki Kapitałowej w zamian za jej udziały nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku VAT naliczonego.
Fragment:
W związku z tym, w ramach aportu, Spółka przeniesie wszystkie istotne i przenaszalne składniki materialne i niematerialne służące do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej obejmującej realizację ww. inwestycji do innej spółki kapitałowej (dalej: „ Spółka Kapitałowa ”) w zamian za jej udziały/akcje, która będzie kontynuowała działalność Spółki. Opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych będzie stanowił na dzień dokonania aportu zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, ukierunkowany na realizację prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w postaci budowy CH. Przedmiotem transakcji aportu będą bowiem wszelkie istotne i przenaszalne składniki materialne i niematerialne niezbędne do prowadzenia przez Spółkę działalności. Jednocześnie przedmiotowy zespół składników materialnych i niematerialnych będzie mógł posłużyć – po dokonaniu rozważanej transakcji aportu – do kontynuowania ww. działalności gospodarczej przez Spółkę Kapitałową. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że przedmiotem aportu będzie całe przedsiębiorstwo – Wnioskodawca wskazuje wprost w opisie sprawy, że planuje przenieść całą swoja działalność do innej spółki kapitałowej w formie wkładu niepieniężnego w zamian za udziały/akcje, która będzie kontynuowała działalność Wnioskodawcy.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie uznania wydzielonego zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach podziału Spółki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wyłączenia spod opodatkowania przeniesienia tych składników w ramach podziału Spółki przez wydzielenie.
Fragment:
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów. Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „ przekazania całości lub części majątku ”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu.
2016
29
lis

Istota:
W zakresie skutkow podatkowych objecia udzialow w zamian za wklad niepieniezny w postaci udzialow
Fragment:
W przypadku, w ktorym w zwiazku z aportem wystapilaby zaplata w gotowce, to jej wysokosc bedzie nizsza niz 10% wartosci nominalnej udzialow Nowej Spolki obejmowanych za aporty. W pismie uzupelniajacym z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wplywu 20 stycznia 2016 r.), Wnioskodawca wskazal, ze w wyniku transakcji wymiany udzialow spolka nabywajaca od Wnioskodawcy udzialy (?Nowa Spolka?) bedzie miala bezwzgledna liczbe glosow na zgromadzeniu wspolnikow Spolki. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie: Czy do przychodow Wnioskodawcy, nie bedzie zaliczalo sie wartosci udzialow Nowej Spolki, ktore zostana otrzymane w zamian za wklad niepieniezny w postaci udzialow Spolki z o.o. dokonany w ramach wyzej opisanego aportu... Zdaniem Wnioskodawcy, do Jego przychodow, nie bedzie zaliczalo sie wartosci udzialow Nowej Spolki, ktore zostana otrzymane w zamian za wklad niepieniezny w postaci udzialow Spolki z o.o., dokonany w ramach wyzej opisanego aportu, gdyz na skutek dokonanego aportu Nowa Spolka nabedzie bezwzgledna wiekszosc praw glosu w Spolce z o.o., stad zastosowanie znajdzie wylaczenie okreslone w art. 24 ust. 8a w zwiazku z art. 24 ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.
2016
29
lis

Istota:
Jakie koszty uzyskania przychodow powinna przyjac Spolka Nabywajaca w zwiazku z odplatnym zbyciem udzialow w Spolce Nabywanej ?
Fragment:
W zwiazku z aportem dojdzie do podwyzszenia kapitalu zakladowego oraz emisji udzialow wlasnych (dalej: ?Udzialy Wlasne?) przez Spolke Nabywajaca, ktore obejma wspolnicy wnoszacy aportem udzialy w Spolce Nabywanej. Wspolnikami wnoszacymi aportem udzialy beda dwie osoby fizyczne (dalej ?Wspolnicy?). Kazdy ze wspolnikow wniesie aportem z drugim wspolnikiem, posiadane udzialy w Spolce Nabywanej, z tym ze udzialy posiadane osobno przez kazdego ze Wspolnikow daja mniej niz 50 % praw glosow. Zatem na podstawie jednej uchwaly o podwyzszeniu kapitalu zakladowego Spolka Nabywajaca otrzyma w drodze dwoch aportow od dwoch wspolnikow udzialy, ktorych nabycie zapewni lacznie udzialy Spolki Nabywanej dajacych bezwzgledna wiekszosc praw glosow. W przedmiotowym zdarzeniu przyszlym dojdzie do dwoch transakcji nabycia udzialow ? dwoch aportow ? od dwoch Wspolnikow, przy czym planowane jest ze transakcje te nastapia rownoczesnie, tj. jednego dnia, w wykonaniu jednej uchwaly o podwyzszaniu kapitalu zakladowego Spolki Nabywajacej. Mozliwe jest jednak ze z przyczyn praktycznych nie kazdy ze Wspolnikow bedzie mogl stawic sie u notariusza rownoczesnie z pozostalymi, wowczas aporty mialyby miejsce w roznych dniach, lecz nie dluzej niz w okresie 6 miesiecy od podjecia uchwaly o podwyzszeniu kapitalu zakladowego Spolki Nabywajacej i wniesieniu pierwszego aportu. Zatem po podjeciu uchwaly o podwyzszaniu kapitalu zakladowego w Spolce Nabywajacej kazdy ze wspolnikow zawrze umowe ze Spolka Nabywajaca (tzw. umowe aportowa) o przeniesieniu wlasnosci udzialow Spolki Nabywanej.
2016
28
lis

Istota:
Czy z tytulu Aportu udzialow w Spolkach do SCSp Wnioskodawca bedzie zobowiazany rozpoznac przychod podlegajacy w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych?
Fragment:
Z powyzszym przepisow jasno wynika, ze wniesienie wkladu pienieznego do spolki niebedacej osoba prawna nie powoduje powstania po stronie wnoszacego aport przychodu podlegajacego opodatkowaniu. Przy czym, w mysl art. 5a pkt 26 Ustawy PIT, ilekroc w ustawie jest mowa o spolce niebedacej osoba prawna - oznacza to spolke niebedaca podatnikiem podatku dochodowego. Poniewaz powyzsze przepisy nie stanowia inaczej zatem analogiczne skutki podatkowe powinny miec zastosowanie w przypadku wnoszenia wkladu niepienieznego do zagranicznej spolki osobowej, ktora nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Nie ma bowiem podstaw, aby odmiennie traktowac na gruncie Ustawy PIT aport dokonany przez podatnika do spolki osobowej w zaleznosci od siedziby tej spolki. Jest to tym bardziej uzasadnione w sytuacji, gdy zagraniczna spolka osobowa znajduje sie na terytorium jednego z Panstw Czlonkowskich UE (w szczegolnosci z uwagi na tzw. swobody traktatowe i zakaz dyskryminacji). Poniewaz SCSp jest spolka osobowa niebedaca podatnikiem podatku dochodowego, to Aport dokonany przez Wnioskodawce powinien byc rozliczony dla celow PIT jako wklad niepieniezny do spolki niebedacej osoba prawna. W konsekwencji, Aport udzialow w Spolce do SCSp nie bedzie powodowac powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 oraz art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT.
2016
28
lis

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie mozliwosci zastosowania zwolnienia od podatku dla czynnosci wniesienia gruntow rolnych w formie aportu do spolki z o.o.
Fragment:
Nalezy wskazac, ze aport to wklad na utworzenie lub powiekszenie majatku spolki, ktory daje prawo do udzialu w jej zyskach. Przedmiotem aportu moga byc pieniadze (aporty pieniezne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejetnosci, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie wkladu wiaze sie z przeniesieniem na spolke wszelkich praw do przedmiotu wkladu, a wiec takze prawa wlasnosci, jezeli przysluguje ono wspolnikowi. W swietle wskazanych wyzej przepisow nalezy stwierdzic, ze wniesienie aportu (wkladu niepienieznego) do spolki prawa handlowego lub cywilnego spelnia definicje odplatnej dostawy towarow, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaz, poniewaz dostawa ta odbywa sie za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spelnia przymiot odplatnosci, istnieje bowiem bezposredni zwiazek pomiedzy dostawa towarow a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrazonych pienieznie udzialow), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporzadzania tymi towarami jak wlasciciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu sa towary w rozumieniu powolanego wyzej przepisu i gdy czynnosc ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporzadzania tymi towarami jak wlasciciel, mamy do czynienia z odplatna dostawa w ujeciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegajaca opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2016
28
lis

Istota:
Objecie udzialow w spolce kapitalowej. Zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawca planuje wniesienie posiadanych akcji Spolki w drodze wkladu niepienieznego (aportu) do spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia, ktorej siedziba oraz zarzad beda znajdowaly sie w Polsce (?Nowa Spolka?). W zamian za wnoszony aport Wnioskodawca otrzyma udzialy w Nowej Spolce o okreslonej wartosci nominalnej. Mozliwe jest, ze wartosc nominalna objetych przez Wnioskodawce udzialow Nowej Spolki bedzie znacznie nizsza od rynkowej wartosci wnoszonego przez Wnioskodawce wkladu niepienieznego, natomiast roznica miedzy wartoscia nominalna wydanych udzialow a wartoscia rynkowa przedmiotu wkladu zostanie przekazana na kapital zapasowy Nowej Spolki (agio). W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytania. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszlym przychodem Wnioskodawcy z tytulu opisanego wkladu niepienieznego (aportu) bedzie wylacznie wartosc nominalna udzialow objetych w Nowej Spolce w zamian za wklad niepieniezny... Czy w przypadku objecia przez Wnioskodawce udzialow w Nowej Spolce w zamian za wklad niepieniezny o wartosci rynkowej znacznie przekraczajacej wartosc nominalna obejmowanych udzialow w Nowej Spolce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej bedzie mogl zastosowac art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 Ustawy PIT i okreslic przychod Wnioskodawcy w innej wysokosci niz wartosc nominalna obejmowanych udzialow...
2016
28
lis

Istota:
Okreslenia przychodu w wysokosci wartosci nominalnej udzialow (akcji) z tytulu ich objecia w spolce z o.o., badz spolce akcyjnej w zamian za wklad niepieniezny
Fragment:
W zamian za wniesienie do Spolki, jako wkladu niepienieznego (aportu) jednego lub wiecej znakow towarowych, Wnioskodawca obejmie udzialy/akcje w kapitale zakladowym Spolki, ktorych laczna wartosc nominalna bedzie nizsza od wartosci rynkowej wnoszonego (wnoszonych) do Spolki, jako wklad niepieniezny (aport) znaku towarowego (znakow towarowych). W tym przypadku, nadwyzka wartosci rynkowej wnoszonego (wnoszonych) do Spolki, jako wklad niepieniezny (aport) znaku towarowego (znakow towarowych) ponad laczna wartosc nominalna udzialow/akcji w kapitale zakladowym Spolki objetych przez Wnioskodawce zostanie przelana do kapitalu zapasowego Spolki. W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie: Czy przychodem Wnioskodawcy z tytulu objecia udzialow/akcji w Spolce w zamian za wklad niepieniezny (aport) w postaci jednego lub wiecej znakow towarowych, bedzie laczna wartosc nominalna udzialow/akcji w kapitale zakladowym Spolki objetych przez Wnioskodawce w zamian za ten aport... Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem z tytulu objecia udzialow/akcji w Spolce w zamian za wklad niepieniezny (aport) w postaci jednego lub wiecej znakow towarowych, bedzie laczna wartosc nominalna udzialow/akcji w kapitale zakladowym Spolki objetych w zamian za ten aport. W mysl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (t.j.
2016
28
lis

Istota:
1. Uznanie osrodka szkolenia lotniczego wnoszonego aportem do Spolki za zorganizowana czesc przedsiebiorstwa;
2. Skutki podatkowe aportu zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa do spolki;
3. Okreslenie wartosci poczatkowej skladnikow majatku nabytych w drodze aportu dla potrzeb amortyzacji podatkowej;
4. Okreslenie wartosci kosztu podatkowego dla skladnikow majatku nabytych w drodze aportu , ktore nie podlegaja amortyzacji podatkowej;
5. Wycena skladnikow majatku nabytych w drodze aportu;
6. Zaliczenie do kosztow uzyskania przychodow odpisow amortyzacyjnych od skladnikow majatku nabytych w drodze aportu.
Fragment:
Jednoczesnie rozliczajac amortyzacje uwzgledni odpisy amortyzacyjne dokonane dotychczas przez podmiot, ktory wniosl aport. Wnioskodawca-Spolka otrzymujaca aport w postaci osrodka szkolenia lotniczego, w odniesieniu do skladnikow majatku objetych aportem a nie podlegajacych amortyzacji, powinna ujac te skladniki majatku w swoich ksiegach dla potrzeb podatkowych w wartosci w jakiej byly one ujete dla celow podatkowych w ksiegach podmiotu wnoszacego aport. Jezeli w wyniku aportu do majatku Wnioskodawcy - Spolki otrzymujacej aport w postaci osrodka szkolenia lotniczego, wystapi dodatnia wartosc firmy, to wartosc ta nie bedzie podlegala amortyzacji podatkowej. Wnioskodawca - Spolka otrzymujaca aport przy okreslaniu wartosci rynkowej przedmiotu aportu bedzie opierala sie na wycenie wartosci rynkowej poszczegolnych skladnikow aportu ZCP przedstawionej przez Spolke wnoszaca aport. Wyceny wartosci rynkowej poszczegolnych skladnikow majatku Spolka ta dokona samodzielnie na podstawie danych dostepnych z rynku, bez korzystania z wycen rzeczoznawcy majatkowego. W ocenie Wnioskodawcy taki sposob postepowania nie narusza przepisow ustawy o PDOP, w szczegolnosci w zakresie wiarygodnego zweryfikowania, czy w wyniku aportu powstanie dodatnia wartosc firmy. W ocenie Wnioskodawcy - Spolki otrzymujacej aport, w okolicznosciach bedacych przedmiotem niniejszego wniosku, przepis art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d UPDOP nie ma w odniesieniu do niego zastosowania.
2016
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako wspolnik Spolki Komandytowej bedzie mogl zaliczyc do kosztow uzyskania przychodow te czesc odpisow amortyzacyjnych od skladnikow majatku, w tym srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych majacych byc wniesionymi przez Spolke Kapitalowa do Spolki Komandytowej aportem w postaci przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej: ?Kodeks cywilny?), jaka przypadac bedzie na niego zgodnie z zapisami umowy Spolki Komandytowej w zakresie udzialu w zyskach, w szczegolnosci, czy w zwiazku z obowiazkiem kontynuacji amortyzacji nie znajdzie do niego zastosowania ograniczenie wynikajace z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop, z uwzglednieniem ktorego odpisow amortyzacyjnych dokonywac bedzie na wczesniejszym etapie Spolka Kapitalowa?
Fragment:
Sam aport przedsiebiorstwa Spolki Kapitalowej nie skutkuje bowiem sukcesja uniwersalna, dlatego tez ograniczenie w zakresie amortyzacji wynikajace z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d, ktore ma miec zastosowanie do Spolki Kapitalowej, nie przejdzie wraz z aportem przedsiebiorstwa na wspolnikow Spolki Komandytowej. Podsumowujac, Wnioskodawca, jako wspolnik Spolki Komandytowej bedzie mogl zaliczyc do kosztow uzyskania przychodow te czesc odpisow amortyzacyjnych od skladnikow majatku, majacych byc wniesionymi przez Spolke Kapitalowa do Spolki Komandytowej aportem w postaci przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, jaka przypadac bedzie na niego zgodnie z zapisami umowy Spolki Komandytowej w zakresie udzialu w zyskach, po pomniejszeniu o wartosc odpisow dokonanych uprzednio przez Spole Kapitalowa. Ponadto nalezy wskazac, ze w zwiazku z obowiazkiem kontynuacji amortyzacji w odniesieniu do Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania ograniczenie wynikajace z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d updop, z uwzglednieniem ktorego odpisow amortyzacyjnych dokonywala Spolka Kapitalowa. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego uznaje sie za prawidlowe.
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielenia licencji i wniesienie w formie aportu prawa własności intelektualnej oraz odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Jak zaznaczono w stanie faktycznym ostatecznie przysługujące Uniwersytetowi prawa zostaną wniesione do spółki w postaci aportu. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Uniwersytetu, wskazane czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. W przedstawionym stanie faktycznym sprawy będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami czynności, tj. z udzieleniem licencji oraz aportem wartości niematerialnych i prawnych do utworzonej spółki. Zdaniem Uniwersytetu, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku czynności te będą posiadały charakter odpłatny. W pierwszym przypadku ekwiwalentność świadczeń będzie związana z pozyskaniem prawa do korzystania z praw posiadanych przez innych konsorcjantów. W drugim przypadku zapłatą za wniesienie - w formie aportu do nowej spółki wartości niematerialnych i prawnych - będzie wartość objętych udziałów w spółce (patrz stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2014 r. nr ITPP2/443-114/14/EK ). W konsekwencji uznać należy, iż przedmiotowe usługi będą opodatkowane podstawową stawką podatku w wysokości 23%. Ad.2 W opinii Uniwersytetu, z uwagi na fakt, że w wyniku podjętych działań w ramach faz projektu, powstaną czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, Uniwersytet będzie posiadał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z zakupionych towarów i usług w ramach projektu – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
28
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.