Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
2
lis

Istota:

Rozliczenia związane z wniesieniem przedsiębiorstwa w formie aportu.

Fragment:

(...) aportu, zaś faktury zostaną doręczone po dniu wniesienia aportu, jak i w sytuacji odwrotnej, gdy fakturę otrzymano przed dniem wniesienia aportu, zaś towary dostarczono lub usługę wykonano po dniu wniesienia aportu; Wnioskodawca ma prawo do wystawienia not korygujących do faktur otrzymanych przez Wnoszącego aport; Wnioskodawca ma prawo do potwierdzania not korygujących do faktur wystawionych przez Wnoszącego aport; Wnioskodawca ma prawo i obowiązek wystawienia faktur sprzedaży dotyczących towarów dostarczonych przez Wnoszącego aport przed dniem wniesienia aportu, w przypadku, gdy termin wystawienia faktury upływa po dniu wniesienia aportu, zaś Wnoszący aport nie wystawił faktury; Wnioskodawca ma prawo i obowiązek wystawiania duplikatów faktur do faktury wystawionych przez Wnoszącego aport w sytuacji zgłoszenia takiego żądania przez nabywcę; Wnioskodawca ma prawo do skorygowania faktur sprzedaży wystawionych przez Wnoszącego aport dotyczących towarów dostarczonych przez niego przez dniem wniesienia aportu i zwróconych Wnioskodawcy po dniu wniesienia aportu oraz obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku na podstawie takich faktur, po spełnieniu (...)

2018
1
lis

Istota:

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

Fragment:

Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Czynność wniesienia aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego - w zależności od tego co jest jego przedmiotem - spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, uznawane jest za sprzedaż. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy. Wyjaśnić również należy, że z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą) a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy, przy czym nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także, np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony. W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) (...)

2018
28
paź

Istota:

Na Spółce, której kapitał zostanie podwyższony poprzez wniesienie aportu niepieniężnego nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Wniesienie aportu jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów (gdy aport występuje w formie rzeczowej) lub jako świadczenie usług (np. aport znaku towarowego). Przepis ten dotyczył także umów spółek (a więc i wniesienia wkładów niepieniężnych). A zatem, w obowiązującym wówczas stanie prawnym zwolnienie danej czynności z podatku od towarów i usług wykluczało jej opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak stanowił natomiast § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione z podatku od towarów i usług były wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego. Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 30 listopada 2008 r. Do tej daty wniesienie aportów było więc zwolnione z podatku od towarów i usług. Ponadto w okresie przejściowym od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. istniała opcja wyboru zwolnienia dla aportu (§ 38 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). Zwolnienie wniesienia aportów z podatku od towarów i usług powodowało więc – przed dniem 1 stycznia 2007 r. – wyłączenie tej czynności z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018
20
paź

Istota:

Prawo do odliczenia całości podatku VAT w związku z aportem nieruchomości (stadion wniesiony aportem do Klubu Sportowego).

Fragment:

Planowane jest dokonanie aportu wytworzonego przez Gminę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, budynków i budowli, a także urządzeń technicznych związanych kompleksem do Spółki, tak aby Spółka mogła wykorzystywać przedmioty aportu do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT. W zamian za aport Spółka wyda wspólnikowi udziały w podniesionym kapitale zakładowym. Wartość podniesionego kapitału zakładowego będzie odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu aportu z dnia podniesienia kapitału zakładowego (z zastrzeżeniem, że niewielka część wartości aportu zostanie przekazana na kapitał zapasowy – reszta z ilorazu wartości przedmiotów aportu i wartości nominalnej udziału w Spółce). Przedmioty aportu będą przez Spółkę wykorzystywane jedynie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nie do czynności zwolnionych, ani czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT). Aport zostanie przez Gminę potraktowany jako odpłatna dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzystająca ze zwolnienia od podatku. W związku z powyższym, aport będzie udokumentowany przez Gminę fakturą VAT (w której jako nabywca będzie wskazana Spółka), na której to fakturze będzie widniał podatek VAT. Spółka ureguluje fakturę z tytułu otrzymania aportu w ten sposób, że kwota nominalna zostanie zapłacona nowopowstałymi udziałami w kapitale zakładowym, zaś podatek VAT zostanie zapłacony środkami pieniężnymi.

2018
16
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

Fragment:

Przedmiot Aportu jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot Aportu jest także obecnie aktywnie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia takiej działalności. Składniki majątku mające być przedmiotem Aportu stanowią obecnie niezależne przedsiębiorstwo Wnioskodawcy funkcjonujące jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną obecnie przez Wnioskodawcę przy pomocy składników majątku stanowiących przedmiot Aportu. Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przeniesienie przez niego w ramach Aportu do Nabywcy własności Zakładu Wnioskodawcy, tj. zorganizowanego zespołu składników majątku Wnioskodawcy funkcjonalnie związanych i przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu nieruchomości przeznaczonych do produkcji piwa, oraz objęcie w zamian za ten Aport udziałów w kapitale Nabywcy nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czynności te nie podlegają opodatkowaniu stosowanie do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
16
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

Fragment:

Przedmiot Aportu jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot Aportu jest także obecnie aktywnie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia takiej działalności. Składniki majątku mające być przedmiotem Aportu stanowią obecnie niezależne przedsiębiorstwo Wnioskodawcy funkcjonujące jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzącą obecnie przez Wnioskodawcę przy pomocy składników majątku stanowiących przedmiot Aportu. Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przeniesienie przez niego w ramach Aportu do Nabywcy własności Zakładu Wnioskodawcy, tj. zorganizowanego zespołu składników majątku Wnioskodawcy funkcjonalnie związanych i przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji piwa, oraz objęcie w zamian za ten Aport udziałów w kapitale Nabywcy nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czynności te nie podlegają opodatkowaniu stosowanie do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT.

2018
12
paź

Istota:

Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jako Sp. z o. o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport niepieniężny, którego część wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, jeżeli zdecyduje się uznać nabyte składniki majątkowe za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne), będzie uprawniony przyjąć za ich wartość początkową dla celów podatkowych ich wskazaną w umowie spółki wartość rynkową (bez podatku VAT), odpowiadającą sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, a w przypadku tych środków trwałych (WNiP), które samodzielnie podlegają amortyzacji lub na których nabycie wydatki będą uwzględnione w wartości początkowej innych środków trwałych (tj. projektów budowlanego i wykonawczego - których wartość będzie zwiększać wartość początkową wykonanych w oparciu o nie obiektów budowlanych) - czy podatnik będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej oraz zaliczać tak ustalone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu?
Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jako Sp. z o.o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport, którego część określonej w umowie spółki wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, przy przyszłym odpłatnym zbyciu składników tego aportu będzie uprawniony do rozpoznania podatkowego kosztu uzyskania przychodu w wysokości określonej w umowie spółki wartości rynkowej tych składników bez podatku VAT (tj. odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio, oraz całej wartości emisyjnej wydanych w zamian za taki aport udziałów) - przy uwzględnieniu ewentualnych dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przed zbyciem Wnioskodawca uzna składniki aportu za środki trwałe podlegające amortyzacji i dokona od nich odpisów amortyzacyjnych

Fragment:

Tak więc sformułowanie „ wydatki na nabycie ” będzie odnosiło się do wydatków zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych bezpośrednio warunkujących nabycie składników majątkowych wnoszonych aportem, tj. wydatków, bez których poniesienia skuteczne nabycie tychże składników nie byłoby możliwe. W związku z powyższym uznać należy, iż wydanie udziałów w zamian za aport stanowi szczególną formę wydatku Wnioskodawcy na nabycie składników majątku. Uznać bowiem należy, iż wniesienie do Spółki aportem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zamian za udziały wydane do zbywcy jest transakcją ekwiwalentną. Po stronie wnoszącego aport (tj. zbywcy) dochodzi bowiem do zbycia przedmiotu aportu, a po stronie otrzymującego aport (tj. Wnioskodawcy) dochodzi zaś do nabycia przedmiotu aportu. W przypadku wniesienia aportem wkładu niepieniężnego mamy więc do czynienia z transakcją odpłatną – w przedmiotowej sprawie po stronie zbywcy dochodzi bowiem do otrzymania zapłaty w postaci udziałów w zamian za wydany wkład niepieniężny, zaś po stronie Wnioskodawcy dochodzi do utworzenia/podwyższenia kapitału o wartość otrzymanych aportem składników majątkowych. Wskazać należy, iż w świetle powyższego Wnioskodawca w zamian za uzyskanie możliwości dysponowania przedmiotem aportu poniesie efektywny wydatek (koszt), rzeczywiste obciążenie po stronie pasywów w postaci wydania wspólnikowi własnych udziałów.

2018
12
paź

Istota:

Uznanie, że wnoszony w drodze aportu Zespół składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa stanowić będzie „przedsiębiorstwo”, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy oraz czy wniesienie aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Wnoszony przez Zainteresowanego majątek stanowić będzie całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym oraz finansowym umożliwiającym samodzielną realizację zadań i funkcji gospodarczych i ekonomicznych przez spółkę do której aport zostanie wniesiony. Spółka komandytowa do której Wnioskodawca wniesie przedsiębiorstwo będzie kontynuowała jego dotychczasową działalność przy pomocy właśnie wniesionego do tej spółki przedsiębiorstwa. Zakres działalności w stosunku do zakresu realizowanego przez jego firmę nie ulegnie zmianie w momencie wniesienia aportu. Wraz z aportem przedsiębiorstwa przeniesieni do spółki zostaną wszyscy pracownicy w trybie art. 23 1 Kodeksu pracy. Po wniesieniu aportu nie pozostaną własnością Wnioskodawcy jakiekolwiek składniki majątkowe materialne i niematerialne (oprócz nieruchomości) wykorzystywane wcześniej przez niego w działalności gospodarczej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii uznania, że wnoszony w drodze aportu Zespół składników majątkowych i niemajątkowych przedsiębiorstwa stanowić będzie „ przedsiębiorstwo ”, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy oraz czy wniesienie aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz ugruntowane orzecznictwo TSUE w kontekście analizowanej sprawy brak jest podstaw, aby stwierdzić, że wyłączenie z wnoszonego przez Wnioskodawcę aportem przedsiębiorstwa nieruchomości będzie okolicznością, która spowoduje, że masa ta nie będzie wpisywać się w definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 k.c.

2018
12
paź

Istota:

W zakresie określenia podstawy opodatkowania w przypadku wniesienia aportu w postaci Składników Majątku w zamian za udziały i zapłatę pieniężną oraz prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ten aport

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że aport do Spółki Celowej Składników Majątku stanowił czynność spełniającą definicję dostawy towarów (w przypadku gdy przedmiotem aportu będą towary) lub spełniającą definicję świadczenia usług (w przypadku gdy przedmiotem aportu były wartości niematerialne i prawne). Ponadto z brzmienia przytoczonych przepisów wynika między innymi, że warunkiem opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów lub świadczenia usług jest co do zasady ich odpłatny charakter. W tym kontekście zdaniem Wnioskodawcy za odpłatnym charakterem transakcji aportu do spółki kapitałowej przemawia przede wszystkim występująca w takim przypadku ekonomiczna wymiana świadczeń pomiędzy wnoszącym wkład a podmiotem otrzymującym ten wkład. Spółka Celowa otrzymująca wkład niepieniężny, w zamian za jego otrzymanie wydała bowiem na rzecz wnoszącego wkład swoje udziały, stanowiące formę ekwiwalentu oraz dokonała częściowo zapłaty pieniężnej. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy aport do Spółki Celowej Składników Majątku stanowił czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jako dostawa towarów (w części w jakiej przedmiotem aportu były towary) lub podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT jako świadczenie usług (w przypadku gdy przedmiotem aportu były wartości niematerialne i prawne). Odnosząc się do zagadnienia podstawy opodatkowania w przypadku aportu do spółki kapitałowej wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy VAT, podstawą opodatkowania jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

2018
29
wrz

Istota:

Wyłączenie od opodatkowania, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT, aportu nieruchomości zabudowanych i gruntu niezabudowanego oraz wolnienie od podatku VAT dostawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Aport dokonywany przez Województwo na rzecz Szpitala.

Fragment:

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego lub cywilnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu aportu.