Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy planowany aport Działu Najmu nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT?
Fragment:
Aby mówić o sytuacji „ odpłatnego zbycia ”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki niebędącej osobą prawną nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Należy przy tym wskazać, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b u.p.d.o.f. ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 50b tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.
2018
16
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku zbycia w formie aportu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Fragment:
Gmina planuje dokonanie aportu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do Spółki w ramach pierwszego zasiedlenia, a ponadto nie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego przy budowie tych budowli, jak i z tytułu ulepszeń obiektów, dostawa (aport) powstałych środków trwałych, o których mowa w przedstawionym zdarzeniu przyszłym korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT. Zatem należy stwierdzić, że czynność wniesienia aportu w postaci oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów. Jednakże, w przedmiotowej sprawie czynność wniesienia przez Gminę aportu do Spółki korzystać będzie ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. W świetle powyższych okoliczności nabyte przez Wnioskodawcę towary i usługi, które posłużyły do wybudowania przedmiotowych środków trwałych nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. ” Podobne stanowisko zajęto również w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2014 r., sygn. ITPP2/443-896/14/AW , w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że „ W świetle tak przedstawionych (...)
2018
13
sty

Istota:
Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportu w postaci zobowiązania do świadczenia usług na rzecz Spółki.
Fragment:
Wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmowym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Wynagrodzenie otrzymywane w zamian za wniesienie aportu w postaci m.in. ogółu praw i obowiązków, jest specyficzną formą odpłatności (wynagrodzenia), w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść, otrzymuje bowiem określone prawa związane z uczestnictwem w spółce obejmującej aport. W szczególności prawo do udziału w zysku. Majątek spółki komandytowej jest kompleksem majątkowym odrębnym od majątku osobistego wspólników. Na majątek ten składają się rzeczy i prawa wniesione do spółki tytułem wkładu, a także rzeczy i prawa uzyskane dla spółki w czasie jej istnienia. Z istoty osobowego charakteru spółki wynika, że wyodrębniony w powyższy sposób majątek spółki stanowi współwłasność łączną. W ramach tej współwłasności można wyróżnić udziały, które są traktowane jako procentowe uczestnictwo poszczególnych wspólników w majątku spółki. Udział w spółce komandytowej może być rozumiany jako określenie partycypacji w zyskach i stratach. Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być wszystko, co nie będąc pieniądzem, przedstawia jakąkolwiek wartość ekonomiczną mogącą się składać na udział kapitałowy.
2018
9
sty

Istota:
Opodatkowanie wniesienia aportu w postaci nowej infrastruktury do Spółki, podstawa opodatkowania wniesienia aportu w postaci infrastruktury do Spółki, opodatkowanie wniesienia aportu w postaci inwestycji w okresie krótszym niż 2 lata w przypadku przekazania infrastruktury Spółce w ramach odpłatnej „umowy przesyłu”, opodatkowanie wniesienia aportu w postaci infrastruktury po upływie 2 letniego okresu od pierwszego zasiedlenia, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) aportu w postaci infrastruktury do Spółki – jest prawidłowe, opodatkowania wniesienia aportu w postaci inwestycji w okresie krótszym niż 2 lata w przypadku przekazania infrastruktury Spółce w ramach odpłatnej „ umowy przesyłu ” – jest prawidłowe, opodatkowania wniesienia aportu w postaci infrastruktury po upływie 2 letniego okresu od pierwszego zasiedlenia, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 27 września i 5 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportu w postaci nowej infrastruktury do Spółki, opodatkowania wniesienia aportu w postaci istniejącej infrastruktury do Spółki, podstawy opodatkowania wniesienia aportu w postaci infrastruktury do Spółki, opodatkowania wniesienia aportu w postaci inwestycji w okresie krótszym niż 2 lata w przypadku przekazania infrastruktury Spółce w ramach odpłatnej „ umowy przesyłu ” oraz opodatkowania wniesienia aportu w postaci infrastruktury po upływie 2 letniego okresu od pierwszego zasiedlenia, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
2018
6
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku czynności wniesienia aportem Nieruchomości i opodatkowania czynności wniesienia aportem Ruchomości do spółki miejskiej.
Fragment:
Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2018
6
sty

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia aportem 3 działek i praw majątkowych dot. Inwestycji do spółki komandytowej;
Fragment:
Ponadto Przedmiot Wkładu wnoszony aportem do Spółki Komandytowej nie będzie obejmował zobowiązań pieniężnych z tytułu pożyczek, kredytów i innych form finansowania. W konsekwencji wnoszony aportem do Spółki Komandytowej Przedmiot Wkładu nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lecz będzie obejmował dostawę towaru w postaci działek gruntu oraz świadczenie usług w postaci praw majątkowych i niemajątkowych wnoszonych do Spółki Komandytowej. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należy uznać za prawidłowe. Ad 2 Kolejne zagadnienie dotyczy opodatkowania wnoszonych aportem do Spółki Komandytowej poszczególnych składników Przedmiotu Wkładu. Jak wyżej wskazał tut. Organ poszczególne składniki majątku wchodzące w skład Przedmiotu Wkłady wnoszonego aportem do Spółki Komandytowej nie będą stanowić przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Aport tych składników należy uznać za dostawę towaru lub świadczenie usług. Powyższa transakcja odbędzie się pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, zatem aport działek gruntu wraz z autorskimi prawami majątkowymi do dokumentacji projektowej Inwestycji i prawami do pozostałej dokumentacji dotyczącej planowanej Inwestycji stanowi odpowiednio dostawę towaru stosownie do art. 7 ust. 1 i świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 1 podlegające opodatkowaniu w myśl art. 5 ust. 1 ustawy.
2018
6
sty

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu wniesienia aportem do spółki kapitałowej Działu Nieruchomości, o którym mowa we wniosku
Fragment:
W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że Dział Nieruchomości na moment aportu będzie stanowić zespół składników majątkowych wyodrębnionych pod względem finansowym. 4. Wyodrębnienie funkcjonalne i zdolność do działania jako samodzielny podmiot. Zdaniem Wnioskodawcy, dla oceny odrębności funkcjonalnej istotny jest fakt, że przedmiot działalności Działu Nieruchomości stanowi (i będzie na moment przeprowadzenia aportu) wyodrębniony od Działalności podstawowej obszar działalności Spółki. Przypisany na moment przeprowadzenia aportu do Działu Nieruchomości zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwalają na samodzielną realizację Działalności w zakresie nieruchomości (wynajem powierzchni, opisane działania związane ze zwiększaniem powierzchni komercyjnej pod wynajem). W opinii Wnioskodawcy, z funkcjonalnego punktu widzenia, Dział Nieruchomości jako odrębny podmiot (tj. w wyniku aportu do Spółki Zależnej) będzie w stanie kontynuować realizację swoich dotychczasowych zadań oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Dział Nieruchomości posiada bowiem (i będzie posiadał na moment aportu) zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy świadczący usługi na rzecz innych podmiotów.
2018
3
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności wniesienia aportu w postaci nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania dla czynności wniesienia aportu.
Fragment:
Czy w stosunku do aportu obiektów niebędących obiektami budowlanymi, składających się na Infrastrukturę, zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT? Czy w stosunku do aportu obiektów budowlanych, składających się na Infrastrukturę, zastosowanie znajdzie zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, będące podstawą do skorzystania z prawa, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ww. ustawy? Czy podstawą opodatkowania VAT netto w przypadku aportu poszczególnych składników jest wartość otrzymanych udziałów w zamian za aport? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1 Zdaniem Wnioskodawcy, aport obiektów niebędących obiektami budowlanymi, składających się na Infrastrukturę nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 Ustawy o VAT. Ad.2 Zdaniem Wnioskodawcy, aport obiektów budowlanych składających się na Infrastrukturę będzie podlegał zwolnieniu określonemu w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, a co za tym idzie możliwe będzie skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ww. ustawy. Ad.3 Podstawą opodatkowania VAT netto w przypadku aportu poszczególnych składników jest wartość otrzymanych udziałów w zamian za aport – a nie wartość rynkowa. Uzasadnienie Ad.1 Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
30
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie aportu nieruchomości.
Fragment:
Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Czynność wniesienia aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego – w zależności od tego co jest jego przedmiotem – spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy. Wyjaśnić również należy, że z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą) a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy, przy czym nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także, np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony. W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) (...)
2017
30
gru

Istota:
Obowiązek wystawienia korygującej faktury VAT winien nastąpić nie po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do KRS, ale po ewentualnym zwrocie aportu.
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy w zaistniałym stanie prawnym Wnioskodawca powinien wystawić fakturę korygującą po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do KRS, czy powinien ją wystawić dopiero po ewentualnym zwrocie aportu. Należy wyjaśnić, że aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, uznawane jest za sprzedaż. W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy w przedmiotowej sprawie istnieją przesłanki do obniżenia podstawy opodatkowania i w konsekwencji wystawienia faktury korygującej. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
2017
29
gru

Istota:
Czy podwyższenie wkładu w ramach aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wątpliwość Zainteresowanych dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych aportu nieruchomości do spółki komandytowej. W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy zauważyć, że wywodzona z powyższych dyrektyw zasada stand still odnosi się jedynie do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim implementuje on podatek kapitałowy. Ma więc zastosowanie do spółek kapitałowych, od których pobranie podatku od wniesienia aportu nie jest możliwe w sytuacji, gdy wniesienie aportu podlega regulacjom podatku od towarów i usług. Zmiana brzmienia art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pozwala natomiast na pobranie podatku od aportów wnoszonych do spółek osobowych. Wskazana zasada stand still nie dotyczy bowiem spółek osobowych. A zatem transakcja wniesienia aportu (działek) do spółki osobowej (a taką spółką jest spółka komandytowa) nie będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie ma zatem znaczenia czy aport nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też nie, bowiem wskazany przez Zainteresowanego 1 art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma w analizowanej sprawie zastosowania.
2017
22
gru

Istota:
Wniesienie aportu do spółki
Fragment:
Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie występowania w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w ocenie Spółki wyłączenie z przedmiotu jej aportu zobowiązań niezbywalnych może spowodować, że wnoszony aportem zespół składników majątkowych będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Wyłączenie bowiem pojedynczych aktywów Spółki z przedmiotu jej aportu nie spowoduje, że pozostałe nabywane przez Nabywcę składniki aportu nie będą mieć zorganizowanego charakteru. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć: jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego, przepisy art. 14 ust. 1- 3 stosuje się odpowiednio. Zatem, w przypadku objęcia udziałów w wyniku aportu przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), nominalna wartość tych udziałów nie będzie (zgodnie z wykładnią a contrario tego przepisu) stanowić przychodu podatnika wnoszącego aport.
2017
21
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.