Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
26
maj

Istota:

Wyodrębniona część przedsiębiorstwa obejmująca wskazane w opisie sprawy składniki, z wyłączeniem nieruchomości, dotyczące działalności dystrybucyjnej stanowić będzie ZCP, a zatem zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przeniesienie tego zespołu składników w drodze aportu będzie wyłączone od opodatkowania VAT.

Fragment:

Po nabyciu w drodze aportu od Wnioskodawcy wskazywanego zespołu składników, SPZOO nie tylko będzie podmiotem odrębnym funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo, ale przede wszystkim będzie zdolna realizować samodzielne zadania gospodarcze tak jak niezależne przedsiębiorstwo. W wyniku aportu, składniki dotychczas związane z działalnością produkcyjną i dystrybucyjną (handlową) zostaną nabyte przez SPZOO, która będzie mogła w sposób niezakłócony kontynuować tę samą działalność gospodarczą. Zatem, działalność związana z przenoszonymi składnikami będzie prowadzona w sposób ciągły, nieprzerwany, przy wykorzystaniu dedykowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, jak również dedykowanego zespołu pracowników. Wnioskodawca jest na moment sporządzania niniejszego wniosku, jak również będzie w momencie zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wniesienie w drodze aportu do SPZOO opisanego we wniosku zespołu składników majątkowych i niemajątkowych wraz z przejściem pracowników oraz zobowiązaniami, (...)

2018
23
maj

Istota:

Uznanie wniesienia wkładu niepieniężnego za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Wniesienie aportu jest więc dostawą towarów, zważywszy na fakt, że mamy w tym przypadku do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy dostawa ta jest odpłatna, czy nieodpłatna. Na gruncie kodeksu spółek handlowych przyjęcie, że objęcie udziałów w spółce w zamian za aport stanowi odpłatność, nie byłoby możliwe. Jednak tak jak ustawa odrywa się od konstrukcji prawa cywilnego, tak wydaje się w pełni zasadne rozpatrywanie odpłatności jedynie na gruncie ustawy. Z jej przepisów, a także z orzecznictwa TSUE wynika, że odpłatnością będzie uzyskany przez dostawcę benefit (korzyść) każdego rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów. Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego lub cywilnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, w zależności od przedmiotu aportu. Nie każda jednak czynność, która stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
22
maj

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od czynności dotyczącej przekazania aportem węzła cieplnego do spółki prawa handlowego.

Fragment:

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
20
maj

Istota:

Wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia do spółki przedsiębiorstwa

Fragment:

W konsekwencji, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT od czynności wniesienia aportu do spółki. Zgodnie bowiem z art. 6 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji polegającej na zbyciu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli zatem następuje zbycie przedsiębiorstwa lub jego części w drodze aportu (np. wniesienia przedsiębiorstwa do spółki jawnej) to czynność taka w ogóle nie rodzi obowiązku podatkowego. Co istotne bowiem, czynność aportu obejmuje nie pojedyncze składniki przedsiębiorstwa, lecz przedsiębiorstwo Wnioskodawczyni jako całość w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, przy czym składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych oddzielnych elementów. W przedsiębiorstwie Wnioskodawczyni, po jego wniesieniu do spółki jawnej, która zostanie zawiązana wspólnie z córkami wnioskodawczyni, zachowane zostaną wszystkie funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak aby przekazana masa majątkowa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej przez spółkę jawną, która zostanie utworzona przez Wnioskodawczynię i jej córki.

2018
27
kwi

Istota:

Czy dokonany aport działu nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT?

Fragment:

Aby mówić o sytuacji „ odpłatnego zbycia ”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki niebędącej osobą prawną nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Należy przy tym wskazać, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b u.p.d.o.f. ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 50b tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

2018
21
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia:
- czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
- wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca,
- kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku.

Fragment:

Natomiast w przypadku późniejszego zbycia składników majątku wniesionych aportem do spółki, kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie wartość nominalna wydanych przez niego udziałów w zamian za aport, pomniejszona o ewentualne odpisy amortyzacyjne. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia: czy wniesienie aportem składników majątku będzie stanowiło zorganizowaną część przedsiębiorstwa – jest prawidłowe, wartości początkowej Środków Trwałych nabytych przez Spółkę w drodze aportu, wniesionego do Spółki przez Udziałowca – jest prawidłowe, kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia ww. składników majątku – jest nieprawidłowe. Odnosząc się natomiast do powołanego przez Wnioskodawcę art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazać należy, że ww. przepis odnosi się do Wnoszącego aport i – ze względu na okoliczność, że wniesienie aportu a następnie sprzedaż przedmiotu aportu to dwa odrębne zdarzenia prawne. Przepis ten ma zastosowanie do czynności wniesienia aportu i w związku z tym dotyczy Wnoszącego aport a nie Wnioskodawcy, który aport otrzymuje a następnie przedmiot aportu (wierzytelności) sprzedaje. Jednocześnie zauważyć należy, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna, nie przeczy tezom prezentowanych w niniejszym rozstrzygnięciu.

2018
21
kwi

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia składników majątkowych w formie aportu do spółki kapitałowej

Fragment:

Wskazane powyżej składniki majątku, które nie zostały włączone do aportu stanowią elementy, które nie wpływają na możliwość wykonywania - w oparciu o składniki aportu - działalności gospodarczej tożsamej do tej prowadzonej przez Wnioskodawczynię. Poza tym aport obejmował wszelkie inne składniki związane z prowadzoną dotychczas jednoosobową działalnością gospodarczą, które ze względu na związek funkcjonalny pozwalają kontynuować prowadzoną dotychczas przez Wnioskodawczynię działalność wydawniczą, przez X. Stąd też w przedstawionym stanie faktycznym nie może być mowy o powstaniu u Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Udziały, które uzyskała wskutek wniesienia aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały objęte w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa. Dopiero zbycie przez Wnioskodawczynię w przyszłości udziałów w X spowoduje powstanie po jej stronie przychodu/dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku z dnia 7 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) po uwzględnieniu prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2947/14 (data wpływu 21 lutego 2018 r.), w sprawie oceny prawnej przedstawionego w nim stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
16
kwi

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportem przez Gminę zespołu składników materialnych i niematerialnych do spółki komunalnej.

Fragment:

Podkreślić tutaj należy, że na dzień aportu w ZGM pozostaną tylko te składniki majątkowe, które będą stanowić przedmiot aportu do Spółki. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, tak by można było mówić, że tworzą zespół, a nie zbiór przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest wyodrębnienie w ramach jednego podmiotu gospodarczego. W przedstawionym stanie faktycznym składnikom niematerialnym i materialnym wnoszonym do Spółki w drodze aportu niewątpliwie można przypisać cechy zespołu. Przed likwidacją i wniesieniem ich aportem do spółki komunalnej będą one tworzyć przedsiębiorstwo, realizujące zadania własne Gminy poprzez zakład budżetowy. W zbywanym (wnoszonym aportem) zespole składników majątkowych zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie dotychczasowej działalności ZGM (tej części rodzaju działalności, która ma być wykonywana poprzez Spółkę). Podkreślić należy, że przedmiotem aportu będzie zespół składników majątkowych pozostających dotychczas w ZGM, w tym należności i zobowiązania. Analizując możliwość przejścia na spółkę komunalną zobowiązań należności likwidowanego zakładu, należy wskazać na brzmienie przepisów art. 16 ust. 5-7 u. f. p.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania.

Fragment:

Na dzień dokonania opisanej transakcji (wniesienia aportem części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy), Oddział przedsiębiorstwa we Wł. będzie stanowił zespół składników wyodrębnionych finansowo tzn. wnioskodawca będzie prowadził odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych, która pozwoli mu w ramach prowadzonej działalności na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. tej części, która będzie wnoszona aportem do nowo utworzonej spółki z o.o.). Wraz z oddziałem we Wł. będą przenoszone zobowiązania., które można do tego Oddziału przypisać, a w zbywanym zespole składników majątkowych zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy jego poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie przez nabywcę dotychczasowej działalności gospodarczej. Część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, która zostanie wniesiona aportem do nowo utworzonej spółki, stanowi zespół funkcjonalnie ze sobą połączonych składników materialnych i niematerialnych, który na dzień dokonania tego aportu będzie w stanie funkcjonować na rynku jako samodzielne przedsiębiorstwo. Na podstawie powołanych przepisów prawa w kontekście (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem do spółki z o.o. lamp oświetlenia ulicznego oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lamp oświetlenia ulicznego.

Fragment:

Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.