Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia w formie aportu do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP).
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od wniesienia w formie aportu do Spółki Komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) wynoszący 0,5% wnosi się od wartości rynkowej ZCP, którą liczy się jako wartość aktywów (środków trwałych) pomniejszonych o pasywa (zobowiązania), czy od wartości wniesionych aktywów (środków trwałych), bez pomniejszenia o pasywa (zobowiązania)? Zdaniem Wnioskodawcy, od wniesienia aportem do Spółki Komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) wynoszący 0,5% wnosi się od wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), którą prawidłowo należy obliczyć jako wartość aktywów (środków trwałych) pomniejszonych o pasywa (zobowiązania). Zdaniem Spółki tylko taki sposób obliczenia wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa pozwoli na prawidłową wycenę wniesionego aportu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy aportu nieruchomości oraz braku prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki na Inwestycję
Fragment:
ILPP1/443-10/11-8/NS , gdzie stwierdzono „ Wniesienie aportu w postaci nieruchomości lub rzeczy ruchomych do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów zawartej w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zatem podlega opodatkowaniu ”, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 marca 2011 r., sygn. IBPP3/443-1016/10/AB „ Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe. Z uwagi na powyższe, wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję dostawy towarów — następuje tutaj przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
2018
14
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki komandytowej
Fragment:
Aby móc mówić o sytuacji „ odpłatnego zbycia ”, w zamian za świadczenia polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. Wniesienie aportu do spółki niebędącej osoba prawną nie rodzi zatem obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Należy przy tym wskazać, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT, ustawodawca jednoznacznie przesądził o neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie bowiem z przywołanym, przepisem, przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, czyli m.in. do spółki komandytowej (zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT), są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT nie wprowadza ograniczeń odnośnie do przewidzianego tam zwolnienia. Przywoływany przepis nie wyłącza ze zwolnienia przedmiotowego aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki niebędącej osobą prawną. Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej (...)
2018
6
mar

Istota:
W zakresie: uznania w momencie dokonania Aportu zespołu składników materialnych i niematerialnych zorganizowanych w ramach Oddziału za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
Fragment:
Jeżeli natomiast na moment wniesienia Aportu jakieś należności, wierzytelności lub zobowiązania pozostaną nieuregulowane, będą one przedmiotem Aportu i przejdą na Spółkę w ramach wnoszonej części przedsiębiorstwa A. W kontekście opisanego przedmiotu planowanego Aportu należy zaznaczyć, że jeżeli na dzień jego wniesienia będą obowiązywały jeszcze jakieś inne umowy niewymienione powyżej, a bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną przez A. za pośrednictwem Oddziału, mogą one zostać również przeniesione na Spółkę w ramach Aportu. W konsekwencji, po Aporcie w Oddziale pozostaną jedynie elementy, których przeniesienie albo (i) nie jest adekwatne dla potrzeb Oddziału jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, albo (ii) prawnie lub umownie jest niedopuszczalne bądź (iii) ich wniesienie nie jest wolą stron, w szczególności w celu ułatwienia wniesienia Aportu, przy czym nie będą to elementy niezbędne do kontynuowania działalności Oddziału przez Spółkę. Elementy te mogą obejmować: umowy dotyczące rozliczeń między Oddziałem a A.; zobowiązania Oddziału związane z rozliczeniami publicznoprawnymi (których prawnie, na skutek Aportu, nie można przenieść), a także analogicznie należności publicznoprawne (inne niż wynikające z sukcesji singularnej na mocy przepisów prawa, w szczególności w zakresie korekty wieloletniej podatku naliczonego, o której mowa w przepisach art. 90a i dalszych ustawy o podatku od towarów i usług).
2018
27
lut

Istota:
Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej.
Fragment:
Należy wskazać, że aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego – w zależności od tego, co jest jego przedmiotem – spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż. Czynność wniesienia aportu (w zależności od jego przedmiotu) może spełniać przesłanki uznania jej za dostawę towarów w myśl art. 7 (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub za świadczenie usług w świetle art. 8 (każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych). Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy transakcja ta jest odpłatna, czy nieodpłatna. Odpłatność może przybierać różne formy – nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatność, jako świadczenie wzajemne może również przybrać postać rzeczową – zapłata w innym towarze lub usłudze albo mieszana – zapłata w części pieniężna i w części rzeczowa.
2018
7
lut

Istota:
Czy wniesienie aportem sklepu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i jaka jest właściwa stawka tego podatku?
Fragment:
Stosownie do powołanych przepisów, wniesienie majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do spółki cywilnej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z art. 1 ust 3 pkt 1 cyt. ustawy jako umowa spółki. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła wartość aportu (wkładów), określona w zmianie umowy spółki cywilnej, powiększająca majątek tejże spółki. Stawka podatku, liczona od podstawy opodatkowania, wynosi 0,5%. Zgodzić się przy tym należy z Wnioskodawczynią, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zasada stand still nie ma zastosowania, gdyż spółka cywilna jest spółką osobową. Zasada stand still odnosi się bowiem jedynie do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim implementuje on podatek kapitałowy. Ma więc zastosowanie do spółek kapitałowych, od których zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pobranie podatku od wniesienia aportu nie jest możliwe w sytuacji, gdy wniesienie aportu podlega regulacjom podatku od towarów i usług. Wskazana zasada stand still nie dotyczy spółek osobowych. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2018
1
lut

Istota:
Rozliczenie wniesienia do spółki z o.o. aportu w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Fragment:
Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, zawartej w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie wyrażonych pieniężnie udziałów), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu.
2018
23
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku dla czynności wniesienia aportem „otworu geotermalnego” oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z ww. inwestycją.
Fragment:
W związku z powyższym aport ww. budowli nie będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Aport ww. budowli nie będzie korzystać również ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, z uwagi na to, że nie będą spełnione przesłanki wskazane w ust. 1 pkt 10a lit. b i ust. 7a tego przepisu. Dostawa tej budowli nie będzie również korzystać ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ nie będzie on wykorzystywany przez Gminę przed dokonaniem aportu wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku. Tym samym aport „ otworu geotermalnego ”, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, będzie opodatkowany stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%. W konsekwencji aport gruntu, na którym znajduje się ww. budowla również będzie opodatkowany stawką podatku w wysokości 23%, co wynika z treści art. 29a ust. 8 ustawy. W związku z powyższym Gmina będzie miała obowiązek przy wnoszeniu aportu niepieniężnego do Spółki komunalnej, stosownie do art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, zastosować stawkę podatku w wysokości 23%. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.
2018
22
sty

Istota:
Czy planowany aport Działu Najmu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W związku z narastającą od lat potrzebą uporządkowania parku sprzętowego oraz obniżenia kosztów jego obsługi i lepszego nim zarządzania na różnych budowach realizowanych przez powiązane podmioty, Wnioskodawczyni zdecydowała się na dokonanie aportu Działu Najmu do spółki sprzętowej specjalnie powołanej we wskazanym powyżej celu. Spółka sprzętowa została powołana w formie spółki komandytowej, w której Wnioskodawczyni jest jednym z trzech komandytariuszy. Aport Działu Najmu obejmować będzie wszystkie wchodzące w jego skład ww. składniki rzeczowe i osobowe. Celem wniosku jest potwierdzenie stanowiska Wnioskodawczyni co do skutków podatkowych planowanego aportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy planowany aport Działu Najmu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy planowany aport Działu Najmu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest zagadnienie zawarte w pytaniu Nr 2, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast pytanie Nr 1, dotyczące podatku od towarów i usług, zostanie rozpatrzone odrębnie. Zdaniem Wnioskodawczyni, planowana czynność stanowi aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Pojęcie przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Jest nim zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
2018
18
sty

Istota:
Czy planowany aport Działu Najmu nie będzie podlegał opodatkowaniu PIT?
Fragment:
Aby mówić o sytuacji „ odpłatnego zbycia ”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki niebędącej osobą prawną nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Należy przy tym wskazać, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b u.p.d.o.f. ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 50b tej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 u.p.d.o.f., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.
2018
16
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.