Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wniesienia aportu w postaci zabudowanej nieruchomości oraz zastosowanie zwolnienia dla wniesienia aportu w postaci zabudowanej nieruchomości.

Fragment:

Natomiast aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego – w zależności od tego co jest jego przedmiotem – spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, uznawane jest za sprzedaż. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę – w rozumieniu art. 7 ustawy – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2018
14
gru

Istota:

Czy dochód w wysokości wartości otrzymanych udziałów w zamian za aport nieruchomości jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgromadzenie chce podjąć uchwałę o wniesieniu do Spółki nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym (kamienicą o funkcji biurowo-usługowej) w formie aportu. W wyniku aportu Zgromadzenie otrzyma 2.100 nowych udziałów. Wartość nominalna udziałów pozostanie w wysokości 500 zł. Na podstawie operatu szacunkowego z lipca 2018 r. nieruchomość została wyceniona na kwotę 1.050.000,00 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód w wysokości wartości otrzymanych udziałów w zamian za aport nieruchomości jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy: Otrzymanie udziałów Spółki w wyniku aportu nieruchomości należy kwalifikować jako źródło przychodu, a wysokość przychodu będzie odpowiadała rynkowej wartości nieruchomości. Należy podkreślić, że wniesienie aportu związane jest z realizacją misji Zgromadzenia, dla wypełnienia której mogą być tworzone przewidziane prawem instytucje, w tym spółki. Czyniąc zadość charyzmatowi Zgromadzenia, tj. prowadząc działalność charytatywno-opiekuńczą Zgromadzenie w wyniku aportu nabędzie udziały oraz będzie administrować uzyskanymi udziałami i będzie przeznaczać otrzymywane z tego tytułu dochody na działalność charytatywno-opiekuńczą, tj. „ przeznaczy udziały ” na prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej.

2018
12
gru

Istota:

Opodatkowania podatkiem VAT wniesienia aportem przez Gminę do Spółki nakładów na rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z działkami gruntu oraz bez gruntu , prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu zakupów towarów i usług na wytworzenie nakładów uzdatniania wody, stawki podatku, podstawy opodatkowania podstawy opodatkowania.

Fragment:

Wynika to z faktu, że Gminie zależy na zapewnieniu lokalnej społeczności ciągłości dostępu do usług wodno-kanalizacyjnych, tymczasem przygotowanie od strony formalnej transakcji aportu może się nieznacznie przedłużyć. Niemniej Gmina zamierza dokonać aportu niezwłocznie po oddaniu do użytkowania wspomnianej infrastruktury. Gmina przewiduje, że wybudowana kanalizacja oraz infrastruktura wodociągowa zacznie być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem po oddaniu jej do użytkowania, a przed wniesieniem jej aportem do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. Przekazanie aportem wybudowanej kanalizacji wraz z działkami gruntu oraz infrastruktury wodociągowej nastąpi w okresie krótszym niż dwa lata od momentu oddania ich do użytkowania. Należy więc zauważyć, że w odniesieniu do nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej mamy do czynienia z analogiczną sytuacją jak w przypadku aportu nakładów na rozbudowę i modernizację oczyszczalni. W konsekwencji czynność aportu elementów infrastruktury kanalizacyjnej oraz wodociągowej, które będą posadowione na gruntach Gminy, stanowi odpłatną dostawę towarów, natomiast czynność aportu elementów wspomnianej infrastruktury, które będą posadowione na gruntach, których właścicielem nie jest Gmina, stanowi odpłatne świadczenie usług. Aport budowli posadowionych na gruntach będących własnością Gminy, nie będzie dostawą dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia.

2018
2
lis

Istota:

Rozliczenia związane z wniesieniem przedsiębiorstwa w formie aportu.

Fragment:

(...) aportu, zaś faktury zostaną doręczone po dniu wniesienia aportu, jak i w sytuacji odwrotnej, gdy fakturę otrzymano przed dniem wniesienia aportu, zaś towary dostarczono lub usługę wykonano po dniu wniesienia aportu; Wnioskodawca ma prawo do wystawienia not korygujących do faktur otrzymanych przez Wnoszącego aport; Wnioskodawca ma prawo do potwierdzania not korygujących do faktur wystawionych przez Wnoszącego aport; Wnioskodawca ma prawo i obowiązek wystawienia faktur sprzedaży dotyczących towarów dostarczonych przez Wnoszącego aport przed dniem wniesienia aportu, w przypadku, gdy termin wystawienia faktury upływa po dniu wniesienia aportu, zaś Wnoszący aport nie wystawił faktury; Wnioskodawca ma prawo i obowiązek wystawiania duplikatów faktur do faktury wystawionych przez Wnoszącego aport w sytuacji zgłoszenia takiego żądania przez nabywcę; Wnioskodawca ma prawo do skorygowania faktur sprzedaży wystawionych przez Wnoszącego aport dotyczących towarów dostarczonych przez niego przez dniem wniesienia aportu i zwróconych Wnioskodawcy po dniu wniesienia aportu oraz obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku na podstawie takich faktur, po spełnieniu (...)

2018
1
lis

Istota:

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wniesieniem aportu.

Fragment:

Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aport pieniężny), rzeczy lub prawa (aport rzeczowy) oraz umiejętności, kompetencje techniczne czy zawodowe. Czynność wniesienia aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego - w zależności od tego co jest jego przedmiotem - spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, uznawane jest za sprzedaż. W sytuacji zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy. Wyjaśnić również należy, że z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą) a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy, przy czym nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także, np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony. W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) (...)

2018
28
paź

Istota:

Na Spółce, której kapitał zostanie podwyższony poprzez wniesienie aportu niepieniężnego nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Wniesienie aportu jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów (gdy aport występuje w formie rzeczowej) lub jako świadczenie usług (np. aport znaku towarowego). Przepis ten dotyczył także umów spółek (a więc i wniesienia wkładów niepieniężnych). A zatem, w obowiązującym wówczas stanie prawnym zwolnienie danej czynności z podatku od towarów i usług wykluczało jej opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak stanowił natomiast § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione z podatku od towarów i usług były wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego. Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 30 listopada 2008 r. Do tej daty wniesienie aportów było więc zwolnione z podatku od towarów i usług. Ponadto w okresie przejściowym od 1 grudnia 2008 r. do 31 marca 2009 r. istniała opcja wyboru zwolnienia dla aportu (§ 38 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). Zwolnienie wniesienia aportów z podatku od towarów i usług powodowało więc – przed dniem 1 stycznia 2007 r. – wyłączenie tej czynności z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018
20
paź

Istota:

Prawo do odliczenia całości podatku VAT w związku z aportem nieruchomości (stadion wniesiony aportem do Klubu Sportowego).

Fragment:

Planowane jest dokonanie aportu wytworzonego przez Gminę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, budynków i budowli, a także urządzeń technicznych związanych kompleksem do Spółki, tak aby Spółka mogła wykorzystywać przedmioty aportu do świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT. W zamian za aport Spółka wyda wspólnikowi udziały w podniesionym kapitale zakładowym. Wartość podniesionego kapitału zakładowego będzie odpowiadać wartości rynkowej przedmiotu aportu z dnia podniesienia kapitału zakładowego (z zastrzeżeniem, że niewielka część wartości aportu zostanie przekazana na kapitał zapasowy – reszta z ilorazu wartości przedmiotów aportu i wartości nominalnej udziału w Spółce). Przedmioty aportu będą przez Spółkę wykorzystywane jedynie do czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nie do czynności zwolnionych, ani czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT). Aport zostanie przez Gminę potraktowany jako odpłatna dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT i nie korzystająca ze zwolnienia od podatku. W związku z powyższym, aport będzie udokumentowany przez Gminę fakturą VAT (w której jako nabywca będzie wskazana Spółka), na której to fakturze będzie widniał podatek VAT. Spółka ureguluje fakturę z tytułu otrzymania aportu w ten sposób, że kwota nominalna zostanie zapłacona nowopowstałymi udziałami w kapitale zakładowym, zaś podatek VAT zostanie zapłacony środkami pieniężnymi.

2018
16
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

Fragment:

Przedmiot Aportu jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot Aportu jest także obecnie aktywnie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia takiej działalności. Składniki majątku mające być przedmiotem Aportu stanowią obecnie niezależne przedsiębiorstwo Wnioskodawcy funkcjonujące jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną obecnie przez Wnioskodawcę przy pomocy składników majątku stanowiących przedmiot Aportu. Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przeniesienie przez niego w ramach Aportu do Nabywcy własności Zakładu Wnioskodawcy, tj. zorganizowanego zespołu składników majątku Wnioskodawcy funkcjonalnie związanych i przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu nieruchomości przeznaczonych do produkcji piwa, oraz objęcie w zamian za ten Aport udziałów w kapitale Nabywcy nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czynności te nie podlegają opodatkowaniu stosowanie do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
16
paź

Istota:

Skutki podatkowe związane z wniesieniem aportem do Nabywcy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy

Fragment:

Przedmiot Aportu jest przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiot Aportu jest także obecnie aktywnie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do prowadzenia takiej działalności. Składniki majątku mające być przedmiotem Aportu stanowią obecnie niezależne przedsiębiorstwo Wnioskodawcy funkcjonujące jako samodzielny podmiot gospodarczy. Nabywca będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzącą obecnie przez Wnioskodawcę przy pomocy składników majątku stanowiących przedmiot Aportu. Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przeniesienie przez niego w ramach Aportu do Nabywcy własności Zakładu Wnioskodawcy, tj. zorganizowanego zespołu składników majątku Wnioskodawcy funkcjonalnie związanych i przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji piwa, oraz objęcie w zamian za ten Aport udziałów w kapitale Nabywcy nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czynności te nie podlegają opodatkowaniu stosowanie do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT.

2018
12
paź

Istota:

Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jako Sp. z o. o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport niepieniężny, którego część wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, jeżeli zdecyduje się uznać nabyte składniki majątkowe za środki trwałe (wartości niematerialne i prawne), będzie uprawniony przyjąć za ich wartość początkową dla celów podatkowych ich wskazaną w umowie spółki wartość rynkową (bez podatku VAT), odpowiadającą sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio oraz jednocześnie wartości emisyjnej (a nie nominalnej) wydanych w zamian udziałów, a w przypadku tych środków trwałych (WNiP), które samodzielnie podlegają amortyzacji lub na których nabycie wydatki będą uwzględnione w wartości początkowej innych środków trwałych (tj. projektów budowlanego i wykonawczego - których wartość będzie zwiększać wartość początkową wykonanych w oparciu o nie obiektów budowlanych) - czy podatnik będzie uprawniony dokonywać odpisów amortyzacyjnych od tak ustalonej wartości początkowej oraz zaliczać tak ustalone odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości w koszty uzyskania przychodu?
Czy w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca jako Sp. z o.o. - podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, który przyjął aport, którego część określonej w umowie spółki wartości rynkowej została przekazana na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy utworzony z agio, przy przyszłym odpłatnym zbyciu składników tego aportu będzie uprawniony do rozpoznania podatkowego kosztu uzyskania przychodu w wysokości określonej w umowie spółki wartości rynkowej tych składników bez podatku VAT (tj. odpowiadającej sumie podwyższanego kapitału zakładowego i kapitału zapasowego utworzonego z agio, oraz całej wartości emisyjnej wydanych w zamian za taki aport udziałów) - przy uwzględnieniu ewentualnych dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jeżeli przed zbyciem Wnioskodawca uzna składniki aportu za środki trwałe podlegające amortyzacji i dokona od nich odpisów amortyzacyjnych

Fragment:

Tak więc sformułowanie „ wydatki na nabycie ” będzie odnosiło się do wydatków zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych bezpośrednio warunkujących nabycie składników majątkowych wnoszonych aportem, tj. wydatków, bez których poniesienia skuteczne nabycie tychże składników nie byłoby możliwe. W związku z powyższym uznać należy, iż wydanie udziałów w zamian za aport stanowi szczególną formę wydatku Wnioskodawcy na nabycie składników majątku. Uznać bowiem należy, iż wniesienie do Spółki aportem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w zamian za udziały wydane do zbywcy jest transakcją ekwiwalentną. Po stronie wnoszącego aport (tj. zbywcy) dochodzi bowiem do zbycia przedmiotu aportu, a po stronie otrzymującego aport (tj. Wnioskodawcy) dochodzi zaś do nabycia przedmiotu aportu. W przypadku wniesienia aportem wkładu niepieniężnego mamy więc do czynienia z transakcją odpłatną – w przedmiotowej sprawie po stronie zbywcy dochodzi bowiem do otrzymania zapłaty w postaci udziałów w zamian za wydany wkład niepieniężny, zaś po stronie Wnioskodawcy dochodzi do utworzenia/podwyższenia kapitału o wartość otrzymanych aportem składników majątkowych. Wskazać należy, iż w świetle powyższego Wnioskodawca w zamian za uzyskanie możliwości dysponowania przedmiotem aportu poniesie efektywny wydatek (koszt), rzeczywiste obciążenie po stronie pasywów w postaci wydania wspólnikowi własnych udziałów.