Aport | Interpretacje podatkowe

Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci nieruchomości do spółki cywilnej.
Fragment:
Aby jednak mówić o sytuacji „ odpłatnego zbycia ”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. Należy przy tym wskazać, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
2016
14
sie

Istota:
Czy wniesienie w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przysługujących Wspólnikom udziałów we współwłasności Gruntu do Spółki będzie opodatkowane VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT bez możliwości zwolnienia, a Spółka będzie mogła obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur, które wystawią Wspólnicy z tytułu wniesienia do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przysługujących im udziałów we współwłasności Gruntu?
Fragment:
Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze, czy czynność wniesienia przez Wspólników do Spółki aportem przysługującego im udziału we współwłasności Gruntu ma charakter odpłatny czy nieodpłatny. Na gruncie przepisów Ustawy VAT, odpłatnością będzie uzyskana przez dostawcę korzyść każdego rodzaju. Choć w zamian za wniesienie udziału we współwłasności Gruntu do Spółki, Wspólnicy nie otrzymają typowego wynagrodzenia pieniężnego, nie ulega wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „ KSH ”), udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. W wyniku dokonania aportu do spółki osobowej, wspólnik nabywa lub zwiększa udział kapitałowy w tej spółce, a więc udział w jej majątku. Udział kapitałowy oznacza określoną wartość księgową wyrażoną w pieniądzu i zapisaną na koncie wspólnika w księgach handlowych (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 50 Kodeksu spółek handlowych Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), LEX/el. 2014). Udział kapitałowy związany jest ze sferą określonych uprawnień i obowiązków wspólników, m.in. stanowi wysokość podstawy do naliczania odsetek (art. 53 w związku z art. 103 KSH), determinuje przeznaczenie zysku spółki, w przypadku uszczuplenia udziału kapitałowego w rezultacie poniesienia przez spółkę straty (art. 52 § 2 w związku z art. 103 KSH).
2016
11
sie

Istota:
Zwolnienie od podatku aportu niezabudowanej nieruchomości.
Fragment:
Na datę dokonania aportu decyzja o warunkach zabudowy nie była wydana. W kwietniu 2016 r. Spółka wniosła do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „ Spółka Zależna ”) aport w postaci opisanej Nieruchomości. W zamian za aport Spółka objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Spółka objęła ww. udziały powyżej ich wartości nominalnej, a powstałą nadwyżkę (tzw. agio) wartości aportu przelano w całości na kapitał zapasowy Spółki Zależnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym aport przedmiotowej Nieruchomości do Spółki Zależnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT transakcja ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Zatem pojęcie „ dostawa towarów ” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT aportu sieci telekomunikacyjnej
Fragment:
Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa cywilnego lub handlowego spełnia definicję dostawy zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym uznawane jest za sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, gdyż czynność ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu wiąże się z odpłatnością, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą mającą charakter rzeczowy, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania wnoszonym towarem jak właściciel. Wniesienie aportu rzeczowego skutkuje więc powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wnoszącego aport, jako podmiotu dokonującego odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podmiot wnoszący aport zobowiązany jest do udokumentowania czynności za pomocą faktury, a także do rozliczenia podatku należnego na ogólnych zasadach, tj. z zastosowaniem stawek podatku właściwych dla towarów wnoszonych aportem lub zastosowaniem zwolnienia, o ile takie wynika z przepisów. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
4
sie

Istota:
W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego udostępniania sieci telekomunikacyjnej
Fragment:
W piśmie z dnia 15 lipca 2016 r., stanowiącym uzupełnienie przedmiotowego wniosku, Wnioskodawca w odpowiedzi na pytanie o treści: „ (...) czy zakres zadanego pytania nr 1 we wniosku ORD-IN dotyczy bezpośrednio wniesienia do Spółki Komunalnej aportem sieci telekomunikacyjnej, czy wniesienia do Spółki Komunalnej aportem ww. sieci telekomunikacyjnej po uprzednim oddaniu do nieodpłatnego używania Spółce Komunalnej... ” wskazał, iż sieć telekomunikacyjna zostanie wniesiona do Spółki Komunalnej aportem po uprzednim oddaniu do nieodpłatnego używania. Pomiędzy oddaniem do nieodpłatnego używania Spółce Komunalnej a aportem upłynie okres 3 lat. Spółka Komunalna będzie wykorzystywała sieć telekomunikacyjną, o której mowa we wniosku do prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710). Spółka Komunalna będzie wykorzystywała sieć telekomunikacyjną, o której mowa we wniosku do czynności: opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niepodlegających opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy oddanie do nieodpłatnego używania jedynie sieci telekomunikacyjnej będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku od towarów i usług... (oznaczone we wniosku ORD-IN jako pytanie nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, oddanie do nieodpłatnego używania wybranych składników majątkowych w postaci sieci telekomunikacyjnej, będzie czynnością nieobjętą zakresem podatku od towarów i usług.
2016
4
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportem nieruchomości oraz określenia podstawy opodatkowania dla tej czynności.
Fragment:
Suma wartości nominalnej udziałów oraz dopłaty w gotówce stanowić będzie kwotę brutto z tytułu wniesienia aportu, a podatek z tytułu tej czynności należy liczyć od sumy tych wartości, tj. metodą kalkulacji „ w stu ”. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż wartość otrzymanych przez Gminę udziałów powinna odpowiadać wartości netto nieruchomości będącej przedmiotem aportu, natomiast należny podatek VAT przekazany Gminie przez Spółkę powinien podlegać odrębnemu rozliczeniu (na podstawie wystawionej przez Gminę faktury VAT) uznać należy za nieprawidłowe. Jednocześnie należy zauważyć, że w kompetencji tut. Organu nie leży dokonywanie oceny, czy strony transakcji prawidłowo uzgodniły, że wartość netto wkładu niepieniężnego odpowiada wartości obejmowanych w zamian za aport udziałów w spółce kapitałowej, oraz jaką wartość na potrzeby tego rozliczenia strony powinny przyjąć, a także czy w ramach rozliczenia aportu spółka kapitałowa oprócz udziałów powinna zapłacić Gminie kwotę pieniężną odpowiadającą wartości należnego podatku VAT, który powstanie po stronie Gminy w związku z wniesieniem aportu. Wynika to z faktu, że analiza przedmiotu umów cywilnoprawnych, a zwłaszcza kwestia wartości dokonanych transakcji, nie mieści się w ramach postępowania określonego w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
2016
31
lip

Istota:
Brak opodatkowania przekazania aportem składników materialnych i niematerialnych do spółki komandytowej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 5 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przekazania aportem składników materialnych i niematerialnych do spółki komandytowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania przekazania aportem składników materialnych i niematerialnych do spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie działalności sprzedaży mebli. Głównymi składnikami przedsiębiorstwa są zapasy, baza dostawców i odbiorców, tajemnice przedsiębiorstwa, zobowiązania i wierzytelności, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, umowy z pracownikami. Planuje Pan wnieść w drodze aportu ww. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego do spółki komandytowej jednakże z wyłączeniem nieruchomości oraz kredytów z nią związanych (na podstawie art. 55 2 KC), ewentualnie wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa, która nie obejmowałaby nieruchomości oraz kredytów z nią związanych. Wyodrębnienie funkcjonalne i organizacyjne będzie polegało na objęciu aportem, poza przedmiotową (...)
2016
3
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT i udokumentowania przez Wnioskodawcę aportu środków trwałych (autobusów) do Spółki komandytowej
Fragment:
Organie ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i udokumentowania przez Wnioskodawcę aportu środków trwałych (autobusów) do Spółki komandytowej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie: transport lądowy pasażerski od 1 maja 2010 r. Jest czynnym podatnikiem VAT. Obecnie Wnioskodawca jest wspólnikiem komplementariuszem spółki komandytowej, która także jest czynnym podatnikiem VAT, a do której w formie aportu chce wnieść środki trwałe - autobusy. Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o VAT, wniesienie aportem środków trwałych będzie odpłatną dostawą towarów. Co związane jest z wydaniem udziałów, a także, ponieważ można określić także wartość dostarczonych towarów w pieniądzu , pozwala na uznanie aportu za mającą charakter odpłatny. W rezultacie czynność wniesienia aportu powoduje konieczność udokumentowania jej fakturą VAT przez wnoszącego aport. Mając na uwadze powyższe u otrzymującego aport nastąpi zwiększenie wkładu wspólnika w wysokości wartości otrzymanego aportu. W tej sytuacji należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
1
lip

Istota:
Skutki podatkowe objęcia przez Wnioskodawcę udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Wnioskodawca nie otrzyma dopłaty pieniężnej wnosząc aportem udziały Spółki do Spółki B w zamian za udziały Spółki B. Spółka B, w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę (wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki) aportem udziałów Spółki, uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce. Ponadto w poz. 29 załącznika nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wskazane spółki utworzone według prawa polskiego, określane m.in. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarówno Spółka jak i Spółka B będą wskazanymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy tym, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będący wspólnikiem Spółki wnoszącym aportem udziały tej spółki do Spółki B podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (w podatku dochodowym od osób fizycznych) a wnoszone przez niego aportem udziały Spółki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki B. Wnioskodawca nie uzyska dopłaty pieniężnej w związku z wniesieniem aportem udziałów Spółki do Spółki B. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki B w zamian za wniesienie do tej spółki aportem udziałów Spółki nie doprowadzi do powstania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy.
2016
30
cze

Istota:
Skutki podatkowe objęcia przez Wnioskodawcę udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za aport w postaci udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Wnioskodawca nie otrzyma dopłaty pieniężnej wnosząc aportem udziały Spółki do Spółki B w zamian za udziały Spółki B. Spółka B, w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę (wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki) aportem udziałów Spółki, uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce. Ponadto w poz. 29 załącznika nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wskazane spółki utworzone według prawa polskiego, określane m.in. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarówno Spółka jak i Spółka B będą wskazanymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy tym, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będący wspólnikiem Spółki wnoszącym aportem udziały tej spółki do Spółki B podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (w podatku dochodowym od osób fizycznych) a wnoszone przez niego aportem udziały Spółki zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki B. Wnioskodawca nie uzyska dopłaty pieniężnej w związku z wniesieniem aportem udziałów Spółki do Spółki B. Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki B w zamian za wniesienie do tej spółki aportem udziałów Spółki nie doprowadzi do powstania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy.
2016
30
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aport
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.