Aport | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aport. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
wrz

Istota:

1. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) podatku od nieruchomości - nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem?
2. Czy kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) opłaty od środków transportu - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem?
3. Czy kwota (opłaconych przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) polis ubezpieczenia OC pojazdów - nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem?
4. Czy wartość paliwa, dla którego nie prowadzono ewidencji wartościowo ilościowej a jedynie zinwentaryzowano metodą spisu z natury na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa nie zaliczona z kosztów uzyskania przychodów w księgach przedsiębiorcy wnoszącego aport (dokonano korekty kosztów na dzień aportu) stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w księgach Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem?
5. Czy koszty obsługi rachunku bankowego przedsiębiorstwa wnoszonego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem?
6. Czy koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez przedsiębiorstwo wnoszone aportem na zakup środka trwałego wniesionego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu w księgach spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem? 7. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata notarialna opłacona zgodnie § 6 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem?
8. Czy opłata notarialna opłacona zgodnie § 9 aktu notarialnego stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla Spółki do której wniesiono je aportem?
9. Czy koszty reprezentacji i doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji procesu aportu przedsiębiorstwa do Spółki celem zapewnienia warunków do sukcesji stanowić będą koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą CIT dla spółki do której wniesiono je aportem?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 28 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy: kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) podatku od nieruchomości stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Spółki, do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem, kwota (opłaconego przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) opłaty od środków transportu stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Spółki, do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem, kwota (opłaconych przez wnoszącego aport przed wniesieniem aportu) polis ubezpieczenia OC pojazdów stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Spółki, do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem, wartość paliwa, dla którego nie prowadzono ewidencji wartościowo ilościowej, a jedynie zinwentaryzowano metodą spisu z natury na dzień wniesienia aportem przedsiębiorstwa, nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy wnoszącego aport stanowić będzie koszt uzyskania przychodu Spółki, do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem, koszty obsługi rachunku bankowego przedsiębiorstwa wnoszonego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem, koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez przedsiębiorstwo wnoszone aportem na zakup środka trwałego wniesionego aportem stanowić będą koszt uzyskania przychodu Spółki do której wniesiono przedsiębiorstwo aportem, podatek (...)

2018
11
sie

Istota:

- Czy ewentualna różnica pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową przedmiotu aportu będzie stanowiła przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki wnoszącej aport (Wnioskodawcy), w tym w szczególności, czy zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - Czy podzielenie transakcji na dwie odrębne operacje będzie miało wpływ jej skutki podatkowe, opisane w powyższym pytaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Podkreślenia wymaga jednakże zastosowanie omawianej regulacji znajduje zastosowanie na etapie wniesienia do spółki kapitałowej aportem praw majątkowych lub rzeczy, nie zaś do określenia prawidłowej wielkości udziałów obejmowanych w zamian za aport niepieniężny. Przedstawione orzeczenie wskazuje, że ingerencja organu może dotyczyć wyłącznie badania wartości wkładu, ale nie wskazuje jakie mogą być tego konsekwencje. W późniejszych orzeczeniach szczątkowo pojawiają się tezy, że skutkiem postępowania w trybie art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. powinno być niedopuszczenie do sytuacji, aby udziały były obejmowane poniżej wartości nominalnej rozumianej jako zaniżanie wartości przedmiotu aportu. Kolejno, aby koszt objęcia udziałów nie był wyższy od przychodu w postaci nominalnej wartości obejmowanych udziałów. Ponadto sądy administracyjne wskazują również, że w sytuacji, gdy wartość rynkowa aportu jest wyższa od nominalnej wartości obejmowanych za aport udziałów, ale nadwyżka nie jest automatycznie przekazywana na agio to sytuacja taka nie powinna nastąpić i konsekwencją winno być ustalenie rzeczywistej wartości rynkowej przedmiotu aportu, po czym nadwyżka wartości rynkowej nad nominalną wartość obejmowanych udziałów powinna być przeksięgowywana na agio. Działania takie jednak nie znajdują oparcia w zakresie uprawnień jakie posiadają organy podatkowe.

2018
4
sie

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki.

Fragment:

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w wyniku aportu Przedmiotu Wkładu do Spółki Komandytowej zwiększy się udział kapitałowy Komandytariusza o wartość rzeczywiście wniesionego przez niego Przedmiotu Wkładu. W związku z aportem nastąpi zmiana umowy Spółki Komandytowej, w której ustalone zostanie, że uzyskany przez Komandytariusza udział kapitałowy w zamian za aport Przedmiotu Wkładu będzie stanowił kwotę brutto, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Z uwagi na obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki komandytowej, wskutek czego zwiększy się udział kapitałowy Wnioskodawcy w Spółce - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1ustawy - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od Spółki z tytułu transakcji, pomniejszone o kwotę podatku VAT. W okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca przy określaniu podstawy opodatkowania w związku z aportem Przedmiotu Wkładu do Spółki Komandytowej powinien ustalić ją na podstawie wartości udziału kapitałowego w Spółce komandytowej uzyskanego po dokonaniu ww. aportu; przy czym wartość tą należy pomniejszyć o kwotę należnego podatku VAT.

2018
4
sie

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki.

Fragment:

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że w wyniku aportu Przedmiotu Wkładu do Spółki Komandytowej zwiększy się udział kapitałowy Komandytariusza o wartość rzeczywiście wniesionego przez niego Przedmiotu Wkładu. W związku z aportem nastąpi zmiana umowy Spółki Komandytowej, w której ustalone zostanie, że uzyskany przez Komandytariusza udział kapitałowy w zamian za aport Przedmiotu Wkładu będzie stanowił kwotę brutto, uwzględniającą podatek od towarów i usług. Z uwagi na obowiązujące przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania dla czynności wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki komandytowej, wskutek czego zwiększy się udział kapitałowy Wnioskodawcy w Spółce - zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy w związku z art. 29a ust. 6 pkt 1ustawy - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą Wnioskodawca otrzyma od Spółki z tytułu transakcji, pomniejszone o kwotę podatku VAT. W okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca przy określaniu podstawy opodatkowania w związku z aportem Przedmiotu Wkładu do Spółki Komandytowej powinien ustalić ją na podstawie wartości udziału kapitałowego w Spółce komandytowej uzyskanego po dokonaniu ww. aportu; przy czym wartość tą należy pomniejszyć o kwotę należnego podatku VAT.

2018
2
sie

Istota:

Opodatkowanie wniesienia do spółki komunalnej w formie aportu Infrastruktury i wozu asenizacyjnego oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z ich wytworzeniem i nabyciem.

Fragment:

Na kapitał zakładowy Spółki zostanie przekazana cała wartość Infrastruktury oraz Środków Ruchomych, tzn. żadna jej część nie będzie przekazana na kapitał zapasowy (z zastrzeżeniem, że niewielka część wartości aportu zostanie przekazana na kapitał zapasowy – reszta z ilorazu wartości przedmiotów aportu o wartości nominalnej udziału w Spółce). Wartość wydawanych udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej aportu z dnia podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dla Gminy aport Infrastruktury będzie stanowił dostawę nieruchomości opodatkowaną stawką 23% VAT? Czy dla Gminy aport Środków Ruchomych będzie stanowił dostawę towarów opodatkowaną stawką 23% VAT? Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 i nr 2 będzie twierdząca, to czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur, dokumentujących wydatki poniesione na poczet realizacji przedmiotowej inwestycji (wytworzenie Infrastruktur i nabycie Środków Ruchomych)? Zdaniem Wnioskodawcy: aport Infrastruktury będzie stanowił dostawę nieruchomości opodatkowaną stawką 23% VAT, aport Środków Ruchomych będzie stanowił dostawę towarów opodatkowaną stawką 23% VAT, będzie miał prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na poczet realizacji przedmiotowej inwestycji (wytworzenie Infrastruktur i nabycie Środków Ruchomych).

2018
27
lip

Istota:

W zakresie nieopodatkowania sprzedaży bądź wniesienia aportem działek

Fragment:

Z tym, że każdorazowo w przypadku aportu należy ustalić, czy podmiot wnoszący wkład niepieniężny działa w charakterze podatnika VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Poza zakresem ustawy o VAT pozostaje aport wnoszony przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Wnoszone aportem składniki są bowiem wówczas majątkiem prywatnym wnoszącego. W konsekwencji wnoszący aport nie będzie występował w charakterze podatnika VAT w odniesieniu do tej czynności. W świetle powyższego, wniesienie przez Wnioskodawcę 1 Działek aportem do Spółki nie może być uznane za działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ Działki pochodzą z majątku prywatnego Wnioskodawcy 1. Wnioskodawca 1 pragnie również podkreślić, że nabycie Działek, które mają być przedmiotem aportu nastąpiło nieodpłatnie w ramach przekazania gospodarstwa rolnego, celem nabycia nie było zatem zbycie Działek z zyskiem. Wnioskodawca 1 ani Wnioskodawca 2 w celu dokonania wniesienia aportem Działek do Spółki nie angażowali, ani nie będą angażowali środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie wykazywali aktywności w przedmiocie zbycia Działek porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

2018
16
lip

Istota:

Wyłączenia od opodatkowania czynności zbycia w formie aportu składników majątkowych

Fragment:

(...) aportu. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży lub aportu. Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy. Należy zauważyć, że powyższa regulacja stanowi implementację art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady. W świetle art. 19 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

2018
10
lip

Istota:

Opodatkowaniem podatkiem VAT czynności aportu przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej.

Fragment:

W skład prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa wchodzą: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie związane z działalnością handlową, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, meble, środki transportu, towary - zgodnie z inwentaryzacją na dzień dokonania aportu; środki pieniężne - planowane jest przeniesienie w ramach aportu pewnej kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku firmy jednoosobowej w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa po aporcie już w ramach spółki akcyjnej, prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów dotyczących działalności handlowej przedsiębiorstwa, w tym umowy najmu nieruchomości, na której Wnioskodawca prowadzi działalność handlową, należności i zobowiązania związane z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie objętym aportem, stosunki handlowe realizowane w ramach działalności objętych transferem (przejęcie klienteli związanej z działalnością przedsiębiorstwa w zakresie objętym aportem), W przyszłości Wnioskodawca planuje wnieść całe prowadzone przez siebie Przedsiębiorstwo w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki akcyjnej, którą zawiąże wraz z małżonkiem Szymonem Zwierzyńskim. Przedsiębiorstwo zostanie wniesione na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego. Po wniesieniu Przedsiębiorstwa Wnioskodawca zaprzestanie prowadzenia działalności w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2018
6
lip

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportu do Spółki jawnej

Fragment:

Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo. W art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki. Zauważyć ponadto należy, że zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej nie jest uzależnione od rodzaju składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, pozostaje zatem kwestia, czy przedmiot aportu stanowi całe przedsiębiorstwo, czy tylko jego część.

2018
22
cze

Istota:

Uznanie transakcji wniesienia aportem składników majątku Podatnika do spółki za czynność z art. 6 ust. 1 ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym istnieje również możliwość, że niektóre fermy wnoszone do Spółki przez Wnioskodawcę i jego Małżonkę zostaną po dokonaniu aportu połączone z fermami wnoszonymi przez innych wspólników, co w szczególności dotyczy ferm położonych w tej samej miejscowości. Wartość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zostanie ustalona poprzez zsumowanie wartości poszczególnych składników majątkowych, określonych na podstawie wartości ujawnionej w prowadzonych księgach. Następnie fermy oraz akcje zostaną wniesione aportem do Spółki, i posłużą do pokrycia kapitału zakładowego Spółki w zamian za określoną ilość udziałów Spółce, a w części również na pokrycie jej kapitału zapasowego. Po dokonaniu aportu, umowy, których stroną było przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zostaną aneksowane, aby stroną takich umów została Spółka. Umowy dzierżawy ferm, na podstawie których Wnioskodawca dzierżawi fermy od innych wspólników Spółki ulegną natomiast rozwiązaniu. Wnioskodawca wraz z Małżonką zamierzają wnieść aportem do Spółki wszystkie składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład jego przedsiębiorstwa, w tym: własność nieruchomości wraz ze wzniesionymi na nich budynkami i budowlami oraz instalacjami, a także realizowanymi inwestycjami, własność ruchomości (m.in. (...)