Aplikacja radcowska | Interpretacje podatkowe

Aplikacja radcowska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aplikacja radcowska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynie przed rozpoczeciem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w celu uzyskania uprawnien do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujacych wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, moga zostac zaliczone do kosztow uzyskania przychodow z tejze dzialalnosci gospodarczej?
Fragment:
(...) aplikacje radcowska (Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2070 ze zm.) - w zakresie oplat rocznych za aplikacje radcowska za lata 2011 i 2012, oraz rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokosci oplaty rocznej za aplikacje radcowska (Dz. U. z 2012 r., poz. 1427) - w zakresie oplaty rocznej za aplikacje radcowska za 2013 r., rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokosci oplaty za udzial w egzaminie radcowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 187) - w zakresie oplaty za egzamin radcowski, uchwala Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radcow Prawnych z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie wysokosci oplat zwiazanych z wpisem na liste radcow prawnych, liste aplikantow radcowskich i liste prawnikow zagranicznych - w zakresie oplaty za wpis na liste radcow prawnych oraz oplaty manipulacyjnej za postepowanie w przedmiocie wpisu. Poniesione przez Wnioskodawczynie, wyzej opisane wydatki, udokumentowane sa potwierdzeniami wykonania przelewow bankowych z rachunkow bankowych Wnioskodawczyni lub wyciagami bankowymi z tych rachunkow. Wszystkie opisane wydatki zostaly poniesione przez Wnioskodawczynie przed data planowanego rozpoczecia prowadzenia przez nia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.
2016
28
lis

Istota:
Aplikacja radcowska.
Fragment:
Wydatki na wskazane wyżej opłaty zostały poniesione przez Wnioskodawcę w latach 2009-2013 z wyłączeniem wydatków poniesionych na opłatę za egzamin wstępny na aplikację radcowską który miał miejsce w 2007 r. Fakt poniesienia przez Wnioskodawcę wskazanych wyżej opłat został udokumentowany. Wysokość wskazanych wyżej opłat określały akty prawne powszechnie obowiązującego prawa korporacyjnego, tj.: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską (Dz. U. Nr 244, poz. 2071 ze zm.) w zakresie opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską, uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich – w zakresie opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. Nr 244, poz. 2070 ze zm.) i umowa o aplikację radcowską – w zakresie opłat rocznych za aplikację radcowską, uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r. (w zakresie składek członkowskich w latach 2009-2010) i uchwała nr Krajowej Rady Radców Prawnych Nr7/VIII/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. (w zakresie składek członkowskich za rok 2011 i 2012), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz.
2014
8
cze

Istota:
Aplikacja radcowska.
Fragment:
Wydatki na aplikację radcowską nie miały związku z przychodami uzyskiwanymi z tych źródeł (poza tym, że z uzyskanych przychodów można pokrywać wydatki związane z aplikacją). Podczas odbywania aplikacji radcowskiej Wnioskodawca świadczył pracę na umowę o pracę, a następnie na umowę zlecenie u patronów, pod których opieką odbywał aplikację radcowską. Jeżeli zaś chodzi o wykonywanie czynności będących wynikiem wykonywania uprawnień aplikanta to Wnioskodawca wskazuje, iż jedynym "uprawnieniem" aplikanta, które może on wykonywać z racji bycia aplikantem jest zastępowanie radcy prawego przed sądami i innymi organami po upływie odpowiednich terminów odbywania aplikacji. Zatem wykonywanie "uprawnień" Wnioskodawcy polegało na sporadycznym zastępowaniu patronów, pod których patronatem odbywał aplikację radcowską, przed sądami lub innymi organami – z ich wyraźnego upoważnienia. Przedmiotowe zastępstwa przed sądami wykonywał w ramach patronatu i szkolenia na aplikacji, nie pobierając za to wynagrodzenia. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o radcach prawnych aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych.
2014
7
lut

Istota:
Aplikacja radcowska.
Fragment:
Wydatki na aplikację radcowską nie miały związku z przychodami uzyskiwanymi z tych źródeł (poza tym, że z uzyskanych przychodów mógł pokrywać wydatki związane z aplikacją). Podczas odbywania aplikacji radcowskiej świadczył pracę na umowę o pracę, a następnie na umowę zlecenie u patronów, pod których opieką odbywał aplikację radcowską. Jeżeli zaś chodzi o wykonywanie czynności będących wynikiem wykonywania uprawnień aplikanta to Wnioskodawca wskazuje, iż jedynym "uprawnieniem" aplikanta, które może on wykonywać z racji bycia aplikantem jest zastępowanie radcy prawego przed sądami i innymi organami po upływnie odpowiednich terminów odbywania aplikacji. Zatem wykonywanie "uprawnień" Wnioskodawcy polegało na sporadycznym zastępowaniu patronów, pod których patronatem odbywał aplikację radcowską, przed sądami lub innymi organami – z ich wyraźnego upoważnienia. Przedmiotowe zastępstwa przed sądami wykonywał w ramach patronatu i szkolenia na aplikacji, nie pobierając za to wynagrodzenia. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o radcach prawnych aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych.
2014
6
lut

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego obejmowały następujące pozycje: opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2008 roku, poniesiona w dniu 25 lipca 2008 r. w wysokości 563 zł, opłaty za szkolenie za I rok, II rok, III rok oraz półrocze IV roku aplikacji radcowskiej ponoszone w następujących wysokościach: 5104,00 zł - I rok aplikacji, 4466,00 zł - II rok aplikacji, 4851,00zł - III rok aplikacji, 2100,00 zł - IV rok aplikacji, opłata za egzamin radcowski, poniesiona w dniu 20 lipca 2012 r. w wysokości 1125,00 zł, opłata za wpis na listę radców prawnych poniesiona 12 października 2012 r. w wysokości 900 zł. Obowiązek uiszczenia oraz wysokość wskazanych opłat określały następujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa korporacyjnego: W zakresie opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską: Ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską (Dz. U. Nr 244, poz. 2071 ze zm.); W zakresie opłat za I rok, II rok, III rok oraz półrocze IV roku: Ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.
2013
6
lis

Istota:
Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
Fragment:
Możliwość odbycia aplikacji uzależniona jest od zdania egzaminu konkursowego (obecnie wstępnego) na aplikację radcowską (art. 33 ust. 2 ww. ustawy), a ukończenie aplikacji upoważnia do wzięcia udziału w egzaminie radcowskim (art. 36 (1) ust. 1 cyt. ustawy). Pozytywny wynik tego egzaminu daje z kolei możliwość wpisu na listę radców prawnych (art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy) i uzyskania tytułu zawodowego radcy prawnego (art. 23 ww. ustawy). Wszystkie opisane etapy niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych łączą się z koniecznością poniesienia opłat. Odpłatność dotyczy egzaminu konkursowego na aplikację radcowską, wpisu na listę aplikantów radcowskich, opłat rocznych za aplikację radcowską egzaminu radcowskiego i wpisu na listę radców prawnych. W czasie odbywania aplikacji, aplikanci obowiązani są również uiszczać opłaty z tytułu członkostwa w samorządzie radcowskim. Ich nieuiszczenie skutkuje wykreśleniem z listy aplikantów (art. 9 pkt 4a w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). W związku z powyższym Wnioskodawczyni aby uzyskać zawód radcy prawnego poniosła następujące wydatki: opłata za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską, opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich, opłaty roczne za I, II, III, IV rok aplikacji radcowskiej, składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w samorządzie radcowskim, opłata za egzamin radcowski, opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną za postępowanie w przedmiocie wpisu.
2013
12
wrz

Istota:
Czy udzielone przez Wnioskodawcę dofinansowanie kosztów szkolenia pracownika - aplikanta radcowskiego, w ramach aplikacji radcowskiej prowadzonej przez okręgową izbę radców prawnych stanowi dla pracownika świadczenie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Na podstawie przedmiotowej umowy pracodawca zobowiązał się w każdym roku odbywanego przez pracownika szkolenia, którego programowy okres wynosi 3 lata, pokryć koszt połowy (50%) opłaty rocznej za aplikację radcowską. Przy czym wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. 2005 r. Nr 244, poz. 2070 z późn. zm.). Kwota dofinansowania, zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, jest przekazywana na rachunek bankowy pracownika na 3 dni przed upływem terminów płatności rat opłaty rocznej, określanych przez okręgową izbę radców prawnych w (...), które przypadają w miesiącach styczniu i czerwcu każdego roku szkoleniowego. Pracownik otrzymujący dofinansowanie kosztów aplikacji jest zobowiązany do przepracowania u Wnioskodawcy dwóch lat po ukończeniu aplikacji radcowskiej. Pracownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na jego aplikację radcowską w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy w czasie aplikacji radcowskiej lub pracy po ukończeniu aplikacji radcowskiej, jeżeli podczas aplikacji lub w terminie dwóch lat po jej zakończeniu rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, bądź jeżeli w powyższym okresie stosunek pracy z pracownikiem zostanie przez pracodawcę rozwiązany, bez wypowiedzenia, z winy pracownika.
2013
17
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca wykonujący zawód adwokata, pokrywający koszty szkolenia zawodowego pracownika, będącego aplikantem radcowskim może zaliczyć koszty poniesione na opłatę za szkolenie na aplikacji radcowskiej do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W świetle powyższego stwierdzić należy, że jeżeli aplikacja radcowska pracownika będzie bezpośrednio związana z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta przez pracownika – aplikanta radcowskiego - wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu pracodawcy (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez firmę Wnioskodawcy usług), ewentualnie na zachowanie źródła tego przychodu, to wydatki związane z aplikacją radcowską pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślić jednak należy, iż obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków, tj. w przedmiotowej sprawie wydatków na aplikację radcowską pracownika w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (źródłem przychodów), jak również prawidłowe udokumentowanie poniesienia wydatku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2011
1
sie

Istota:
Czy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do sytuacji opłacania kosztów aplikacji radcowskiej odbywanej przez osobę zatrudnioną w kancelarii radcy prawnego?
Fragment:
Aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych, a co najmniej przez okres roczny – w sądzie, w kancelarii notarialnej, prokuraturze (...). Aplikacja radcowska jest odpłatna. Szkolenie aplikantów radcowskich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych (art. 321 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych). Należy zauważyć, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Użyte w cytowanym wyżej przepisie sformułowanie „ odrębne przepisy ” obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymywania od pracodawcy świadczeń w związku z podnoszeniem swych kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.
2011
1
lip

Istota:
Czy udzielone przez pracodawcę dofinansowanie kosztów odbywania aplikacji radcowskiej stanowi dla wnioskodawczyni dochód zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przyjmując taką interpretację pojęcia „ formy pozaszkolne ” należy stwierdzić, iż aplikacja radcowska mieści się w jego zakresie. Ponadto § 9 przywołanego wyżej rozporządzenia zawiera regulację, zgodnie z którą pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania od pracodawcy przysługuje, o ile umowa zawarta pomiędzy nim a pracodawcą nie stanowi inaczej: zwrot kosztów uczestnictwa w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu, urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie z części dnia pracy (...). Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż użyte w art. 21 ust. 1 pkt 90 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowanie „ odrębne przepisy ” obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymywania od pracodawcy świadczeń związanych z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych i wykształcenia. Podobnie odnoszące się do form organizowania przedsięwzięć związanych z podnoszeniem tych kwalifikacji pojęcie „ w formach pozaszkolnych ” obejmuje cały szereg działań i przedsięwzięć podejmowanych przez powołane do tych celów instytucje i grona podmiotów realizujące powyższe cele na podstawie odrębnych przepisów nie może być ograniczane jedynie do tych wynikających z powoływanych wyżej rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r., a także wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.