Aplikacja radcowska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aplikacja radcowska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawczynie przed rozpoczeciem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w celu uzyskania uprawnien do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujacych wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, moga zostac zaliczone do kosztow uzyskania przychodow z tejze dzialalnosci gospodarczej?

Fragment:

(...) aplikacje radcowska (Dz. U. z 2005 r., Nr 244, poz. 2070 ze zm.) - w zakresie oplat rocznych za aplikacje radcowska za lata 2011 i 2012, oraz rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokosci oplaty rocznej za aplikacje radcowska (Dz. U. z 2012 r., poz. 1427) - w zakresie oplaty rocznej za aplikacje radcowska za 2013 r., rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokosci oplaty za udzial w egzaminie radcowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 187) - w zakresie oplaty za egzamin radcowski, uchwala Nr 144/VII/2010 Krajowej Rady Radcow Prawnych z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie wysokosci oplat zwiazanych z wpisem na liste radcow prawnych, liste aplikantow radcowskich i liste prawnikow zagranicznych - w zakresie oplaty za wpis na liste radcow prawnych oraz oplaty manipulacyjnej za postepowanie w przedmiocie wpisu. Poniesione przez Wnioskodawczynie, wyzej opisane wydatki, udokumentowane sa potwierdzeniami wykonania przelewow bankowych z rachunkow bankowych Wnioskodawczyni lub wyciagami bankowymi z tych rachunkow. Wszystkie opisane wydatki zostaly poniesione przez Wnioskodawczynie przed data planowanego rozpoczecia prowadzenia przez nia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej.

2014
8
cze

Istota:

Aplikacja radcowska.

Fragment:

Wydatki na wskazane wyżej opłaty zostały poniesione przez Wnioskodawcę w latach 2009-2013 z wyłączeniem wydatków poniesionych na opłatę za egzamin wstępny na aplikację radcowską który miał miejsce w 2007 r. Fakt poniesienia przez Wnioskodawcę wskazanych wyżej opłat został udokumentowany. Wysokość wskazanych wyżej opłat określały akty prawne powszechnie obowiązującego prawa korporacyjnego, tj.: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską (Dz. U. Nr 244, poz. 2071 ze zm.) w zakresie opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską, uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich – w zakresie opłaty za wpis na listę aplikantów radcowskich, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. Nr 244, poz. 2070 ze zm.) i umowa o aplikację radcowską – w zakresie opłat rocznych za aplikację radcowską, uchwała Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r. (w zakresie składek członkowskich w latach 2009-2010) i uchwała nr Krajowej Rady Radców Prawnych Nr7/VIII/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. (w zakresie składek członkowskich za rok 2011 i 2012), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie radcowskim (Dz.

2014
7
lut

Istota:

Aplikacja radcowska.

Fragment:

Wydatki na aplikację radcowską nie miały związku z przychodami uzyskiwanymi z tych źródeł (poza tym, że z uzyskanych przychodów można pokrywać wydatki związane z aplikacją). Podczas odbywania aplikacji radcowskiej Wnioskodawca świadczył pracę na umowę o pracę, a następnie na umowę zlecenie u patronów, pod których opieką odbywał aplikację radcowską. Jeżeli zaś chodzi o wykonywanie czynności będących wynikiem wykonywania uprawnień aplikanta to Wnioskodawca wskazuje, iż jedynym "uprawnieniem" aplikanta, które może on wykonywać z racji bycia aplikantem jest zastępowanie radcy prawego przed sądami i innymi organami po upływie odpowiednich terminów odbywania aplikacji. Zatem wykonywanie "uprawnień" Wnioskodawcy polegało na sporadycznym zastępowaniu patronów, pod których patronatem odbywał aplikację radcowską, przed sądami lub innymi organami – z ich wyraźnego upoważnienia. Przedmiotowe zastępstwa przed sądami wykonywał w ramach patronatu i szkolenia na aplikacji, nie pobierając za to wynagrodzenia. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o radcach prawnych aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych.

2014
6
lut

Istota:

Aplikacja radcowska.

Fragment:

Wydatki na aplikację radcowską nie miały związku z przychodami uzyskiwanymi z tych źródeł (poza tym, że z uzyskanych przychodów mógł pokrywać wydatki związane z aplikacją). Podczas odbywania aplikacji radcowskiej świadczył pracę na umowę o pracę, a następnie na umowę zlecenie u patronów, pod których opieką odbywał aplikację radcowską. Jeżeli zaś chodzi o wykonywanie czynności będących wynikiem wykonywania uprawnień aplikanta to Wnioskodawca wskazuje, iż jedynym "uprawnieniem" aplikanta, które może on wykonywać z racji bycia aplikantem jest zastępowanie radcy prawego przed sądami i innymi organami po upływnie odpowiednich terminów odbywania aplikacji. Zatem wykonywanie "uprawnień" Wnioskodawcy polegało na sporadycznym zastępowaniu patronów, pod których patronatem odbywał aplikację radcowską, przed sądami lub innymi organami – z ich wyraźnego upoważnienia. Przedmiotowe zastępstwa przed sądami wykonywał w ramach patronatu i szkolenia na aplikacji, nie pobierając za to wynagrodzenia. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o radcach prawnych aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych.

2013
6
lis

Istota:

Koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

Poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego obejmowały następujące pozycje: opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2008 roku, poniesiona w dniu 25 lipca 2008 r. w wysokości 563 zł, opłaty za szkolenie za I rok, II rok, III rok oraz półrocze IV roku aplikacji radcowskiej ponoszone w następujących wysokościach: 5104,00 zł - I rok aplikacji, 4466,00 zł - II rok aplikacji, 4851,00zł - III rok aplikacji, 2100,00 zł - IV rok aplikacji, opłata za egzamin radcowski, poniesiona w dniu 20 lipca 2012 r. w wysokości 1125,00 zł, opłata za wpis na listę radców prawnych poniesiona 12 października 2012 r. w wysokości 900 zł. Obowiązek uiszczenia oraz wysokość wskazanych opłat określały następujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa korporacyjnego: W zakresie opłaty za egzamin wstępny na aplikację radcowską: Ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską (Dz. U. Nr 244, poz. 2071 ze zm.); W zakresie opłat za I rok, II rok, III rok oraz półrocze IV roku: Ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.

2013
12
wrz

Istota:

Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?

Fragment:

Możliwość odbycia aplikacji uzależniona jest od zdania egzaminu konkursowego (obecnie wstępnego) na aplikację radcowską (art. 33 ust. 2 ww. ustawy), a ukończenie aplikacji upoważnia do wzięcia udziału w egzaminie radcowskim (art. 36 (1) ust. 1 cyt. ustawy). Pozytywny wynik tego egzaminu daje z kolei możliwość wpisu na listę radców prawnych (art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy) i uzyskania tytułu zawodowego radcy prawnego (art. 23 ww. ustawy). Wszystkie opisane etapy niezbędne do uzyskania uprawnień zawodowych łączą się z koniecznością poniesienia opłat. Odpłatność dotyczy egzaminu konkursowego na aplikację radcowską, wpisu na listę aplikantów radcowskich, opłat rocznych za aplikację radcowską egzaminu radcowskiego i wpisu na listę radców prawnych. W czasie odbywania aplikacji, aplikanci obowiązani są również uiszczać opłaty z tytułu członkostwa w samorządzie radcowskim. Ich nieuiszczenie skutkuje wykreśleniem z listy aplikantów (art. 9 pkt 4a w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). W związku z powyższym Wnioskodawczyni aby uzyskać zawód radcy prawnego poniosła następujące wydatki: opłata za udział w egzaminie konkursowym na aplikację radcowską, opłata za wpis na listę aplikantów radcowskich, opłaty roczne za I, II, III, IV rok aplikacji radcowskiej, składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w samorządzie radcowskim, opłata za egzamin radcowski, opłata za wpis na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną za postępowanie w przedmiocie wpisu.

2013
17
kwi

Istota:

Czy udzielone przez Wnioskodawcę dofinansowanie kosztów szkolenia pracownika - aplikanta radcowskiego, w ramach aplikacji radcowskiej prowadzonej przez okręgową izbę radców prawnych stanowi dla pracownika świadczenie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Na podstawie przedmiotowej umowy pracodawca zobowiązał się w każdym roku odbywanego przez pracownika szkolenia, którego programowy okres wynosi 3 lata, pokryć koszt połowy (50%) opłaty rocznej za aplikację radcowską. Przy czym wysokość opłaty rocznej za aplikację radcowską określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz. U. 2005 r. Nr 244, poz. 2070 z późn. zm.). Kwota dofinansowania, zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, jest przekazywana na rachunek bankowy pracownika na 3 dni przed upływem terminów płatności rat opłaty rocznej, określanych przez okręgową izbę radców prawnych w (...), które przypadają w miesiącach styczniu i czerwcu każdego roku szkoleniowego. Pracownik otrzymujący dofinansowanie kosztów aplikacji jest zobowiązany do przepracowania u Wnioskodawcy dwóch lat po ukończeniu aplikacji radcowskiej. Pracownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na jego aplikację radcowską w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy w czasie aplikacji radcowskiej lub pracy po ukończeniu aplikacji radcowskiej, jeżeli podczas aplikacji lub w terminie dwóch lat po jej zakończeniu rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, bądź jeżeli w powyższym okresie stosunek pracy z pracownikiem zostanie przez pracodawcę rozwiązany, bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

2011
1
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca wykonujący zawód adwokata, pokrywający koszty szkolenia zawodowego pracownika, będącego aplikantem radcowskim może zaliczyć koszty poniesione na opłatę za szkolenie na aplikacji radcowskiej do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W świetle powyższego stwierdzić należy, że jeżeli aplikacja radcowska pracownika będzie bezpośrednio związana z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta przez pracownika – aplikanta radcowskiego - wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu pracodawcy (np. poprzez wpływ na zakres oraz jakość świadczonych przez firmę Wnioskodawcy usług), ewentualnie na zachowanie źródła tego przychodu, to wydatki związane z aplikacją radcowską pracownika mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślić jednak należy, iż obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków, tj. w przedmiotowej sprawie wydatków na aplikację radcowską pracownika w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (źródłem przychodów), jak również prawidłowe udokumentowanie poniesienia wydatku. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
lip

Istota:

Czy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do sytuacji opłacania kosztów aplikacji radcowskiej odbywanej przez osobę zatrudnioną w kancelarii radcy prawnego?

Fragment:

Aplikację radcowską odbywa się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych, a co najmniej przez okres roczny – w sądzie, w kancelarii notarialnej, prokuraturze (...). Aplikacja radcowska jest odpłatna. Szkolenie aplikantów radcowskich pokrywane jest z opłat wnoszonych przez aplikantów do właściwej rady okręgowej izby radców prawnych (art. 321 ust. 1 i 2 ustawy o radcach prawnych). Należy zauważyć, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Użyte w cytowanym wyżej przepisie sformułowanie „ odrębne przepisy ” obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymywania od pracodawcy świadczeń w związku z podnoszeniem swych kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego.

2011
1
lip

Istota:

Czy udzielone przez pracodawcę dofinansowanie kosztów odbywania aplikacji radcowskiej stanowi dla wnioskodawczyni dochód zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Przyjmując taką interpretację pojęcia „ formy pozaszkolne ” należy stwierdzić, iż aplikacja radcowska mieści się w jego zakresie. Ponadto § 9 przywołanego wyżej rozporządzenia zawiera regulację, zgodnie z którą pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania od pracodawcy przysługuje, o ile umowa zawarta pomiędzy nim a pracodawcą nie stanowi inaczej: zwrot kosztów uczestnictwa w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu, urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie z części dnia pracy (...). Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż użyte w art. 21 ust. 1 pkt 90 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowanie „ odrębne przepisy ” obejmuje cały szereg aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymywania od pracodawcy świadczeń związanych z podnoszeniem jego kwalifikacji zawodowych i wykształcenia. Podobnie odnoszące się do form organizowania przedsięwzięć związanych z podnoszeniem tych kwalifikacji pojęcie „ w formach pozaszkolnych ” obejmuje cały szereg działań i przedsięwzięć podejmowanych przez powołane do tych celów instytucje i grona podmiotów realizujące powyższe cele na podstawie odrębnych przepisów nie może być ograniczane jedynie do tych wynikających z powoływanych wyżej rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993r., a także wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r.