Aplikacja | Interpretacje podatkowe

Aplikacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aplikacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania przychodu z reklam jest prawidłowa i czy prawidłowo określa moment powstania przychodu?
Czy przychód ze sprzedaży aplikacji Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował jako przychód z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich?
Fragment:
Aplikację mobilną napisał hobbystycznie z tytułu swoich dodatkowych zainteresowań. Odpłatne udostępnianie osobom chętnym do korzystania z ww. aplikacji zakwalifikował jako przychód z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich. Aplikacja jest własnością Wnioskodawcy i w dowolnym czasie może on zrezygnować z udostępniania jej osobom trzecim. Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 16 stycznia 2013 r. Nr ITPB1/415-1169/12/MR , Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie kwalifikacji źródła przychodów w przypadku otrzymania środków pieniężnych z tytułu udostępniania miejsca pod reklamę w aplikacji mobilnej oraz za prawidłowe w pozostałym zakresie. Organ upoważniony stwierdził m.in., że „ (...) uzyskane przychody z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej Wnioskodawca powinien traktować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy (...). ” Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje. Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony nie jest prawidłowa.
2016
11
lut

Istota:
W zakresie możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów uzyskiwanych z udostępniania miejsca reklamowego w aplikacji
Fragment:
Każda aplikacja ma bowiem ściśle określoną powierzchnię, którą można wyliczyć w pikselach (będących jednostką miary wirtualnej powierzchni). Umowy zawierane z przedsiębiorcami wskazują jaki rozmiar mają reklamy. Wskutek ich zawarcia przedsiębiorcy uzyskują wyłączne prawo jedynie do wykorzystania, w niemal dowolny sposób, określonej powierzchni pod reklamę w aplikacji. W zamian jest obowiązany płacić miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od ilości kliknięć w reklamy. Umieszczając specjalny kod reklamowy w swojej aplikacji Wnioskodawca wskazuje miejsce położenia reklam, a jednocześnie ogranicza je do ustalonego przez przedsiębiorcę rozmiaru i tym samym zapewnia mu bezproblemową możliwość korzystania z wydzielonych zasobów aplikacji. Czynność tę można więc porównać do wręczenia najemcy kluczy do mieszkania. Zdaniem Wnioskodawcy do omawianych przychodów można zastosować uregulowanie zawarte w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i przyjąć, że przychody z umowy o udostępnienie miejsca w aplikacji pod reklamę można zakwalifikować jako umowę podobną do umowy dzierżawy lub najmu, a osiągane przychody opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
2015
1
gru

Istota:
Czy kwota zapłacona przez Wnioskodawczynię na pokrycie kosztów aplikacji notarialnej pracownika stanowić będzie dochód pracownika zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z tego tytułu Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do obliczania i pobrania od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy pracownika?
Fragment:
Z tym pracownikiem Wnioskodawczyni zamierza podpisać umowę, na mocy której zobowiązuje się od 2015 r. pokrywać koszty aplikacji, tj. płacić opłaty za aplikację. W umowie pracownik zostanie zobowiązany do pracy w Kancelarii po zakończeniu aplikacji przez okres 3 lat. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy kwota zapłacona przez Wnioskodawczynię na pokrycie kosztów aplikacji notarialnej pracownika stanowić będzie dochód pracownika zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i z tego tytułu Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do obliczania i pobrania od tej kwoty zaliczki na podatek dochodowy pracownika... Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota zapłacona na pokrycie aplikacji pracownika stanowi dochód pracownika zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie obowiązków pracownika leżą czynności wymagające wiedzy prawniczej m.in. przygotowywanie projektów aktów notarialnych, różnego rodzaju pełnomocnictw, oświadczeń lub upoważnień, udzielanie informacji klientom w zakresie czynności notarialnych, itp. W związku z powyższym odbywanie przez pracownika aplikacji jest związane bezpośrednio z jego obowiązkami pracowniczymi, jak również zdobyte podczas aplikacji umiejętności i informacje mają istotny wpływ na jego dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych a także usprawnienie działania i obsługi klientów oraz poprawienie efektywności pracy samego pracownika oraz kancelarii.
2015
24
lip

Istota:
Przychodów uzyskiwanych z tytułu udostępnienia miejsca w aplikacji nie można zaliczyć do przychodów z tytułu umowy podobnej do umowy dzierżawy lub najmu i opodatkować je ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przychody z innych źródeł należy opodatkować na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Każda aplikacja ma bowiem ściśle określoną powierzchnię, którą można wyliczyć w pikselach (będących jednostką miary wirtualnej powierzchni). Umowy zawierane z przedsiębiorcami wskazują jaki rozmiar mają reklamy. Wskutek ich zawarcia przedsiębiorcy uzyskują wyłączne prawo jedynie do wykorzystania, w niemal dowolny sposób, określonej powierzchni pod reklamę w aplikacji. W zamian jest obowiązany płacić miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od ilości kliknięć w reklamy. Umieszczając specjalny kod reklamowy w swojej aplikacji Wnioskodawca wskazuje miejsce położenia reklam, a jednocześnie ogranicza je do ustalonego przez przedsiębiorcę rozmiaru i tym samym zapewnia mu bezproblemową możliwość korzystania z wydzielonych zasobów aplikacji. Czynność tę można więc porównać do wręczenia najemcy kluczy do mieszkania. Zdaniem Wnioskodawcy do omawianych przychodów można zastosować uregulowanie zawarte w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i przyjąć, że przychody z umowy o udostępnienie miejsca w aplikacji pod reklamę można zakwalifikować jako umowę podobną do umowy dzierżawy lub najmu, a osiągane przychody opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
2015
8
mar

Istota:
Czy wynagrodzenie Spółki z tytułu świadczonej usługi na rzecz Zleceniodawcy, zawierające również koszt środków finansowych dla użytkowników Aplikacji, stanowić będzie przychód dla Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Spółki w części odpowiadającej posiadanemu przez Wnioskodawcę udziałowi w zysku?
Fragment:
Spółce prowadzenie dystrybucji Aplikacji i treści bezpośrednio do użytkowników urządzeń mobilnych. Użytkownicy pobierają Aplikację bezpłatnie na urządzenia mobilne. Użytkownikami są osoby fizyczne, niedokonujące czynności pobrania i instalacji Aplikacji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, o ile taką prowadzą. Aplikacja pozwala na zapoznanie się z zamieszczanymi w Aplikacji treściami, w tym kreacjami reklamowymi. Spółka udostępnia użytkownikowi treści, co jest możliwe poprzez pobranie oraz zainstalowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym użytkownika. Treści reklamowe i ich emisja (wyświetlenie użytkownikowi na urządzeniu mobilnym) w postaci kreacji reklamowej lub innych treści jest zlecana Spółce przez zewnętrzny podmiot („ Zleceniodawca ”). Umowa łącząca Spółkę ze Zleceniodawcą przewiduje odpowiednie wynagrodzenie za świadczoną przez Spółkę usługę na rzecz Zleceniodawcy. Zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego, za pomocą którego Spółka umożliwia pobranie Aplikacji oraz zasady korzystania z Aplikacji zostały zawarte w stosownym regulaminie. Użytkownicy korzystają z Aplikacji w ten sposób, że kreacje reklamowe są wyświetlane na ekranie urządzenia mobilnego.
2014
24
gru

Istota:
Czy pobieranie przez Spółkę od Abonentów opłat za nabyte Aplikacje, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) Aplikacje) bez względu na fakt, czy Abonenci dokonali zapłaty tych opłat na rzecz Spółki; Promowanie funkcjonalności polegającej na możliwości dokonywania zapłaty za nabyte Aplikacje za pośrednictwem Operatora. Ustalone zasady rozliczeń pomiędzy Spółką a Koordynatorem Grupy będą uwzględniały proces rozpatrywania reklamacji i akceptacji zwrotu należności z tytułu zakupionych przez Abonentów Aplikacji. Zaznaczyć należy, że Spółka nie będzie podmiotem uprawnionym do merytorycznego rozpatrywania zasadności reklamacji, chyba że reklamacja będzie dotyczyła błędnego naliczenia opłaty przez Spółkę. W przypadku skutecznej rezygnacji z zakupu, Spółka będzie otrzymywała informację o takiej okoliczności od Koordynatora Grupy i będzie zobowiązana do zwrotu Abonentowi opłaty za zakupioną przez niego Aplikację. Dokonanie zwrotu będzie dokumentowane przez Spółkę poprzez uwzględnienie zwracanej kwoty na fakturze dokumentującej świadczenie usług telekomunikacyjnych. W przypadku anulowania transakcji sprzedaży Aplikacji, nabyte przez Spółkę wierzytelności będą wygasać. Będzie to uwzględniane w rozliczeniach dokonywanych przez Spółkę z momentem uzyskania przez Spółkę informacji o tej okoliczności.
2014
25
maj

Istota:
Czy wybrana przez Wnioskodawcę forma opodatkowania przychodu z reklam jest prawidłowa i czy prawidłowo określa moment powstania przychodu?Czy przychód ze sprzedaży aplikacji Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował jako przychód z tytułu udzielenia licencji do korzystania z praw autorskich?
Fragment:
Konsekwencją powyższego jest to, iż przychody uzyskane z odpłatnego udostępniania własnej aplikacji na urządzenia mobilne zaliczane są do źródła przychodów, o którym mowa w cyt. powyżej art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są bowiem przychodami z praw majątkowych. W rezultacie, uzyskany przez Wnioskodawcę przychód ze sprzedaży (odpłatnego pobrania) aplikacji podlegał będzie – w roku uzyskania - opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych, o którym stanowią przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, należy stwierdzić, iż: uzyskane przychody z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej Wnioskodawca powinien traktować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. momentem powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy z tytułu udostępniania powierzchni reklamowej w aplikacji mobilnej jest moment otrzymania środków pieniężnych na konto Wnioskodawcy w PayPal, uzyskane przychody ze sprzedaży (odpłatnego pobrania) aplikacji Wnioskodawca powinien traktować jako przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy.
2013
26
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Aplikacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.