0112-KDIL1-3.4012.185.2017.2.KB | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy baterii do aparatów słuchowych.
0112-KDIL1-3.4012.185.2017.2.KBinterpretacja indywidualna
 1. aparat
 2. obniżenie stawki podatku
 3. sprzęt medyczny
 4. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2017 r. (data wpływu 7 czerwca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 lipca 2017 r. (data wpływu 31 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy baterii do aparatów słuchowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy baterii do aparatów słuchowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 lipca 2017 r. (data wpływu 31 lipca 2017 r.) o przeformułowane pytanie oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym (czynnym) podatnikiem podatku VAT. Spółka posiada siedzibę statutową usytuowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jej wspólnicy są polskimi rezydentami podatkowymi.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest sprzedaż i dobór aparatów słuchowych oraz systemów wspomagających słyszenie, a także akcesoriów i części do aparatów słuchowych.

Spółka posiada największą w Polsce detaliczną sieć sprzedaży aparatów słuchowych. Firma powstała w 1991 r., choć wcześniej działała w innej formie prawnej. W jej skład wchodzi ponad 300 sklepów i punktów sprzedaży detalicznej. W ramach prowadzonej działalności, Spółka wykonuje profesjonalne badania słuchu, zajmuje się doborem odpowiednich aparatów słuchowych, ich sprzedażą, serwisem oraz zaopatrzeniem w akcesoria do tychże aparatów. W swoich sklepach, Spółka zatrudnia ponad trzystu pracowników, w tym wysoko wykwalifikowanych protetyków słuchu.

Model biznesowy prowadzonej działalności przedstawia się w uproszczeniu w następujący sposób: Wnioskodawca dokonuje nabycia powyżej opisanych wyrobów od ich hurtowych dystrybutorów (ewentualnie producentów), a następnie sprzedaje je osobom wymagającym protezowania słuchu. Najważniejszym, dominującym produktem w ofercie Spółki są zdecydowanie aparaty słuchowe. Wnioskodawca zajmuje się również detaliczną sprzedażą akcesoriów oraz różnego rodzaju części do aparatów słuchowych (w tym baterii).

Przedmiotem pytania Wnioskodawcy jest stosowanie właściwej stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do baterii do aparatów słuchowych.

Aparat słuchowy jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym, składającym się z szeregu części składowych – są to mikrofon (mikrofony), wzmacniacz, procesor, bateria, pojemnik na baterie, przewody ze słuchawką, wężyki, głośnik, rożek, końcówka wewnątrzuszna etc. Wszystkie części są niezbędne, aby aparat słuchowy działał.

Części te są przeznaczone do stosowania wyłącznie z aparatami słuchowymi tego samego producenta i stanowią jego elementy składowe. W szczególności, nie można ich stosować w żadnym innym urządzeniu niż aparaty słuchowe, zaś ich brak powodowałby niekompletność wyrobów medycznych i uniemożliwiałby ich prawidłowe funkcjonowanie. Niejednokrotnie części zamienne są przeznaczone wyłącznie do określonego modelu/danej linii aparatów słuchowych i w takim charakterze są sprzedawane przez Wnioskodawcę.

Jedną z części aparatu słuchowego jest bateria. Mieści się ona w specjalnym pojemniku baterii i dostarcza energii niezbędnej do działania aparatu. Zazwyczaj pojemnik baterii aparatu pełni funkcję włącznika i wyłącznika. Kiedy pojemnik jest otwarty, aparat jest wyłączony i odwrotnie. Bateria jest dostosowana rozmiarem do aparatu słuchowego (jej wielkość jest zależna od wielkości pojemnika). Aparaty słuchowe dostarczane są odbiorcom z zamontowaną wewnątrz baterią. Zużycie baterii przez poszczególne aparaty jest bardzo zróżnicowane, jednak co pewien określony czas niezbędna jest jej wymiana. Z tego powodu Spółka sprzedaje baterie do aparatów słuchowych – w celu ich wymiany, gdy ulegną zużyciu.

Do dnia złożenia wniosku, Spółka stosowała do dostawy baterii do aparatów słuchowych stawkę VAT w wysokości 8%.

W złożonym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że w jego ocenie baterie do aparatów słuchowych winny być klasyfikowane, zgodnie z obowiązującą dla celów podatku od towarów i usług Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (PKWiU 2008) jako grupowanie oznaczone symbolem PKWiU 26.60.14.0.

Powyższa klasyfikacja dokonywana przez Wnioskodawcę oparta jest o „Wyjaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” (publikacja Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2016, dostępna m.in. na stronie internetowej GUS pod adresem: http://stat.gov.pl /Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/pdf/wyjasnieniaPKWiU2015_10maj_int.pdf). W myśl zawartych tam objaśnień, grupowanie oznaczone symbolem PKWiU 26.60.14.0 obejmuje: „aparaty słuchowe, stymulatory serca oraz części i akcesoria do aparatów słuchowych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Grupowanie to obejmuje także aparaty słuchowe w postaci okularów. Grupowanie to nie obejmuje natomiast: części i akcesoriów do stymulatorów serca, sklasyfikowanych w 27.11.50.0, 27.20, 32.50.23.0”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy w odniesieniu do opisanego powyżej stanu faktycznego w prawidłowy sposób interpretuje art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w związku z art. 5 ust. 1, art. 2 pkt 6, art. 7 ust. 1, art. 146a pkt 1 i 2 tejże ustawy oraz treść załącznika nr 3 do ustawy o VAT – zwłaszcza poz. 95.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o rozstrzygnięcie, czy w aktualnym stanie prawnym, dostawa opisanych powyżej baterii do aparatów słuchowych uprawnia do stosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie treści art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z brzmieniem pozycji 95 załącznika nr 3 ustawy o VAT, do części zamiennych i zapasowych do aparatów słuchowych, w tym w szczególności baterii do aparatów słuchowych, należy zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Uzasadnienie

Co do zasady, zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 2. eksport towarów,
 3. import towarów na terytorium kraju,
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Towarami – w świetle przepisu art. 2 pkt 6 ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Stawka podatku – zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 1 ww. ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem treści ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie unormowania art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem treści ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z przepisem art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Załącznik nr 3 do ustawy VAT zawiera wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie 8%).

Pozycja nr 95 ww. załącznika nr 3 brzmi: „26.60.14.0 – Stymulatory serca, aparaty słuchowe”. Zgodnie z nagłówkiem tabeli, oznaczenie „26.60.14.0” oznacza „Symbol PKWiU 2008”.

PKWiU 2008 to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (publikacja: Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753). Stosuje się ją w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2016 r. Przy czym do celów opodatkowania: (1) podatkiem od towarów i usług, (2) podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej – stosować się ją będzie do dnia 31 grudnia 2017 r. (podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – Dz. U. poz. 1676).

W obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług PKWiU 2008 aparaty słuchowe zostały ujęte w sekcji C w dziale 26. Zgodnie z tą klasyfikacją, aparaty słuchowe są zakwalifikowane do kategorii „stymulatory serca, aparaty słuchowe” i oznaczone symbolem PKWiU: 26.60.14.

W myśl postanowień Załącznika nr 3 do ustawy VAT – Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (z tym, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy, stawka podatku wynosi 8%), towary oznaczone symbolem PKWiU 26.60.14.0 objęte są preferencyjną stawką podatku VAT. Określone to zostało w poz. 95 tegoż Załącznika.

Zgodnie z „Wyjaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” (publikacja Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2016, dostępna m.in. na stronie internetowej GUS: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/pdf/wyjasnieniaPKWiU2015_10maj_int.pdf) grupowanie oznaczone symbolem PKWiU 26.60.14.0 obejmuje: „aparaty słuchowe, stymulatory serca oraz części i akcesoria do aparatów słuchowych, gdzie indziej niesklasyfikowane. Grupowanie to obejmuje także aparaty słuchowe w postaci okularów. Grupowanie to nie obejmuje natomiast: części i akcesoriów do stymulatorów serca, sklasyfikowanych w 27.11.50.0, 27.20, 32.50.23.0”.

W związku z tym, nie ulega wątpliwości, że przepis art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w zw. z poz. 95 załącznika nr 3 do ustawy o VAT ma również zastosowanie do dostawy baterii aparatów słuchowych, opisanych w stanie faktycznym złożonego wniosku.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że ustawodawca przy pozycji 95 nie użył słowa „ex” przed oznaczeniem grupowania 26.60.14 co oznacza, że obniżona stawka podatku dotyczy całego grupowania. Odmienna intencja ustawodawcy zostałaby wyrażona zapisem „ex 26.60.14 – Stymulatory serca; aparaty słuchowe” – co oznaczałoby: tylko stymulatory serca i aparaty słuchowe, bez części i akcesoriów.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy VAT – przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym oznacza zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Aparaty słuchowe, części i akcesoria do nich (w tym baterie) są klasyfikowane analogicznie w klasyfikacji wyrobów Unii Europejskiej. Zgodnie z klasyfikacją TARIC (Integrated Community Tariff) wprowadzoną Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statisticalnomenclature and on the Common Customs Tariff) oraz Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 927/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (UE) nr 860/2010 z dnia 10 września 2010 r., ustanawiającym „Wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91, w ramach kategorii CPA 26.60.14 „Stymulatory serca, aparaty słuchowe” znalazły się 3 grupy towarów:

 1. Aparaty słuchowe, z wyłączeniem części do nich i akcesoriów,
 2. Części i akcesoria aparatów słuchowych, z wyłączeniem do słuchawek nagłownych, wzmacniaczy itp.
 3. Stymulatory serca, z wyłączeniem części i akcesoriów

– co oznacza, że zarówno aparaty słuchowe, jak i części do nich wchodzą w skład tej samej grupy (26.60.14) – stanowiącej odpowiednik grupowania 26.60.14 w PKWiU 2008.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż aparat słuchowy jako urządzenie, to zespół elementów służących do wykonywania określonych czynności (protezowania słuchu u osób ze zdiagnozowanym niedosłuchem). Częściami składowymi aparatu słuchowego są między innymi elementy elektroniczne, akustyczne, oprogramowanie umieszczone w pamięci elektroniki aparatu, obudowa aparatu – oraz bateria. Pozbawiony baterii aparat słuchowy nie może spełniać swojej funkcji. Podobnie bateria aparatu samodzielnie nie jest do niczego przydatna.

Zdaniem Wnioskodawcy, bateria stanowi niewątpliwie integralną część aparatu słuchowego. Dzięki baterii, całość jako urządzenie jest zdatne do użytku i spełnia swoje przeznaczenie w zakresie protetyki słuchu, łagodzi skutki upośledzeń oraz przebieg choroby.

Podkreślić należy, że baterie montowane w aparatach słuchowych przez producenta aparatów – stanowią część składową aparatów słuchowych, zaś takie same baterie sprzedawane przez Wnioskodawcę – część zamienną (zapasową) do tychże aparatów.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (wydanie internetowe dostępne pod adresem: www.sjp.pewn.pl) pojęcie „część” posiada oznacza:

 1. »jeden z elementów, na które dzieli się jakaś całość, pewna ilość z całości«
 2. »przedmiot stanowiący jakiś dający się samodzielnie wyodrębnić element większej całości«.

Zgodnie z tą samą definicją „część robocza maszyny” oznacza »część maszyny spełniająca czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem określonej pracy«, a „część zapasowa, zamienna” – »element, którym można w maszynie zastąpić element zepsuty, zużyty«.

Bezsprzeczne jest, że aparat słuchowy nie może funkcjonować bez baterii, jest to jego niezbędna część składowa, bez którego nie będzie spełniał swych funkcji, będzie bezużyteczny. Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotowe baterie zostały wyprodukowane przez wytwórcę z myślą o zastosowaniu wyłącznie w aparatach słuchowych, co zostało także opisane na opakowaniu baterii oraz potwierdzone w wystawionej deklaracji zgodności (CE). Dopiero poprzez łączne zastosowanie tych produktów osiągany jest zamierzony skutek, jakim jest korekcja wady słuchu (łagodzenie skutków niepełnosprawności). Baterie do aparatów, podobnie jak same aparaty, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osobę posiadającą wadę słuchu.

Zatem są to produkty, które nie mogą funkcjonować oddzielnie i od siebie niezależnie, ponieważ ich działanie jest ze sobą immanentnie związane.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą, przy sprzedaży części i akcesoriów (np. żarówki, baterii, zasilacza), mających zastosowanie wyłącznie lub głównie z określonego rodzaju maszyną, urządzeniem, przyrządem lub aparatem stosuje się stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla wyrobu głównego.

Wątpliwości Wnioskodawcy związane są z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 29 grudnia 2015 r. (sygn. PT1.050.12.2015.ALX.572), dotyczącej stosowania stawki podatku VAT w wysokości 23% VAT dla dostaw części, w tym części zamiennych, do wyrobów medycznych, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jednakże w ocenie Wnioskodawcy, przywołana interpretacja ogólna ma zastosowanie wyłącznie do części zamiennych do wyrobów medycznych, określonych w pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zdaniem Ministra Finansów, stawka podatku w wysokości 8% (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r.) stosowana jest do dostawy wyłącznie towarów spełniających definicję wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z wykładnią Ministra Finansów, dostawa części (w tym części zamiennych) do wyrobów medycznych, którym ustawa o wyrobach medycznych nie przyznaje statusu wyrobu medycznego, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, której wysokość w okresie do 31 grudnia 2018 r. wynosi 23% (jednak z zastrzeżeniem sytuacji, gdy są one wymienione w innych pozycjach załącznika nr 3 do ustawy).

Tymczasem części i akcesoria (w tym baterie) do aparatów słuchowych zostały wymienione „w innej pozycji załącznika nr 3 do ustawy” – to jest w pozycji 95, w której zawarte zostały wszystkie towary objęte symbolem PKWiU 26.60.14.0 (ze względu na brak słowa ex), ergo również i „części i akcesoria do aparatów słuchowych, gdzie indziej niesklasyfikowane”, wskazane expressis verbis w cytowanych wcześniej Wyjaśnieniach do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Oznacza to, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (sygn. PT1.050.12.2015.ALX.572) w ocenie Wnioskodawcy nie może dotyczyć części i akcesoriów do aparatów słuchowych – dla których na podstawie zapisów poz. 95 załącznika numer 3 powinna być stosowana preferencyjna stawka podatku VAT w wysokości 8%.

Stanowisko Spółki potwierdzają liczne interpretacje indywidualne prawa podatkowego; m.in.:

 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 listopada 2013 r., ITPP2/443-891/13/AP,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2014 r., sygn. IPPP3/443-1168/13-2/MKw,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. ILPP2/443-369/12-4/AKr,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2013 r., sygn. ILPP2/443-837/13-2/JK,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 września 2010 r., sygn. IPPP1/443-646/10-4/AS,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. IPPP3/443-1312/11-7/JF,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. ILPP2/443-1289/11-2/AD,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 września 2009 r., sygn. IPPP3/443-550/09-4/MPe,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2009 r., sygn. IPPP1/443-640/09-2/KG,
 • interpretacja indywidualna Ministra Finansów – działającego przez organ upoważniony do wydawania interpretacji, tj. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 r., sygn. IPPP1/443-2084/08-2/PR,
 • informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – wydana przez Dolnośląski Urząd Skarbowy dnia 30 września 2004 r., sygn. PP II 443/685/349/04.

Uwzględniając powyższe, w kontekście przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że dostawa baterii oraz innych części i akcesoriów do aparatów słuchowych podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8% – na podstawie dyspozycji art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. w związku z treścią przepisu art. 146a ust. 2 tejże ustawy oraz postanowieniami załącznika nr 3 (poz. 95).

W związku z tym, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia w wielu wypadkach odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Przy wyznaczaniu zakresu stosowania stawek obniżonych, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem towarów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest sprzedaż i dobór aparatów słuchowych oraz systemów wspomagających słyszenie, a także akcesoriów i części do aparatów słuchowych. Wnioskodawca zajmuje się również detaliczną sprzedażą akcesoriów oraz różnego rodzaju części do aparatów słuchowych (w tym baterii). Aparat słuchowy jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym, składającym się z szeregu części składowych – są to mikrofon (mikrofony), wzmacniacz, procesor, bateria, pojemnik na baterie, przewody ze słuchawką, wężyki, głośnik, rożek, końcówka wewnątrzuszna etc. Wszystkie części są niezbędne, aby aparat słuchowy działał. Części te są przeznaczone do stosowania wyłącznie z aparatami słuchowymi tego samego producenta i stanowią jego elementy składowe. W szczególności, nie można ich stosować w żadnym innym urządzeniu niż aparaty słuchowe, zaś ich brak powodowałby niekompletność wyrobów medycznych i uniemożliwiałby ich prawidłowe funkcjonowanie. Niejednokrotnie części zamienne są przeznaczone wyłącznie do określonego modelu/danej linii aparatów słuchowych i w takim charakterze są sprzedawane przez Wnioskodawcę. Jedną z części aparatu słuchowego jest bateria. Mieści się ona w specjalnym pojemniku baterii i dostarcza energii niezbędnej do działania aparatu. Zazwyczaj pojemnik baterii aparatu pełni funkcję włącznika i wyłącznika. Kiedy pojemnik jest otwarty, aparat jest wyłączony i odwrotnie. Bateria jest dostosowana rozmiarem do aparatu słuchowego (jej wielkość jest zależna od wielkości pojemnika). Aparaty słuchowe dostarczane są odbiorcom z zamontowaną wewnątrz baterią. Zużycie baterii przez poszczególne aparaty jest bardzo zróżnicowane, jednak co pewien określony czas niezbędna jest jej wymiana. Z tego powodu Wnioskodawca sprzedaje baterie do aparatów słuchowych – w celu ich wymiany, gdy ulegną zużyciu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania prawidłowej stawki podatku dla dostawy baterii do aparatów słuchowych.

Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%”, pod poz. 95 wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 26.60.14.0., tj. „Stymulatory serca, aparaty słuchowe”.

Należy zauważyć, że z wyjaśnień do PKWiU (http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje) wynika, że grupowanie 26.60.14.0. „Stymulatory serca, aparaty słuchowe” obejmuje także:

 • aparaty słuchowe w postaci okularów,
 • części i akcesoria do aparatów słuchowych.

Natomiast grupowanie to nie obejmuje części i akcesoriów do stymulatorów serca, sklasyfikowanych w 27.11.50.0, 27.20, 32.50.23.0.

Jak wskazał Wnioskodawca, baterie do aparatów słuchowych winny być klasyfikowane, zgodnie z obowiązującą dla celów podatku od towarów i usług Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (PKWiU 2008) jako grupowanie oznaczone symbolem PKWiU 26.60.14.0.

Biorąc pod uwagę powołane wyjaśnienia do PKWiU, ww. towary uprawniają do stosowania obniżonej do wysokości 8% stawki podatku, jako towary wymienione pod poz. 95 w załączniku nr 3 do ustawy.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że dostawa baterii do aparatów słuchowych – sklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 26.60.14.0. – uprawnia go do stosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 w zw. z poz. 95 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tutejszy organ informuje, że w wydanej interpretacji dokonano oceny stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej możliwości stosowania dla dostawy baterii do aparatów słuchowych obniżonej stawki podatku na podstawie powołanych powyżej przepisów (w szczególności poz. 95 załącznika nr 3 do ustawy). Inne kwestie przedstawione przez Wnioskodawcę w opisie sprawy oraz stanowisku własnym, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to stawki podatku dla dostawy innych niż baterie części i akcesoriów do aparatów słuchowych.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji towarów dokonanej przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował sprzedawane towary do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego.

Ponadto należy odnieś się do wskazanej przez Wnioskodawcę interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r., nr PT1.050.12.2015.ALX.572. Powołana interpretacja dotyczy kwestii stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla dostawy części, w tym części zamiennych do wyrobów medycznych, na tle art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy. Oznacza to, że interpretacja ogólna nie dotyczy baterii do aparatów słuchowych wskazanych w poz. 95 załącznika nr 3 do ustawy. W konsekwencji, ww. interpretacja ogólna nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.v

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.