Antyki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to antyki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
20
cze

Istota:

Posiadanie statusu podatnika z tytułu działalności polegającej na wyprzedaży kolekcji antyków.

Fragment:

Przeciwnie, Pana zamiarem było zgromadzenie jak największej i jak najokazalszej kolekcji antyków. Cel w istocie został zrealizowany, zgromadził Pan około 3.000 (trzech tysięcy) przedmiotów. W związku z pogorszeniem się sytuacji finansowej, oraz zamiarem zmiany miejsca zamieszkania, postanowił Pan zbyć zgromadzoną kolekcję w całości. Zamiarem jest zbycie całości kolekcji w ten sposób, że, jeśli znaleziony zostanie potencjalny nabywca całości kolekcji, kolekcja zbyta zostanie w całości (jednorazowo na rzecz jednego podmiotu), albo, jeśli powyższe będzie niemożliwe, nastąpi sukcesywna sprzedaż poszczególnych przedmiotów ze zbioru na rzecz różnych podmiotów, tj. sprzedaż poszczególnych przedmiotów osobno, kolejno, jeden po drugim, aż do dokonania sprzedaży ostatniego ze zgromadzonych przedmiotów. Dopuszcza Pan możliwość sprzedaży kolekcji antyków za pośrednictwem portali i aukcji internetowych, za pośrednictwem galerii oraz organizowanych giełd staroci. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wyprzedaż kolekcji antyków będzie stanowiła czynność podlegającą podatkowi od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wyprzedaż kolekcji przedmiotów ruchomych, w sposób wskazany powyżej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Strona wnosi o wyjaśnienie czy " ma prawo potraktować dostawę Autografu Mazurka zakupionego na aukcji w Londynie jako czynność nie podlegająca opodatkowaniu VAT ?"

Fragment:

Natomiast, w myśl art. 120 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza 100 lat (PCN 9706 00 00 0), (CN 9706 00 00). Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony przez Stronę tut. organ podatkowy stwierdza, iż przedmiotowej transakcji zakupu Autografu Mazurka nie można zaliczyć do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawę tę reguluje natomiast art. 10 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy, w którym przedstawiony został odrębny tryb dla dostaw przedmiotów, których katalog znajduje w art. 120 ust.1 ustawy. W związku z faktem, iż Strona posiada fakturę dokumentującą dostawę Autografu Mazurka, należy uznać ją za dokument jednoznacznie potwierdzający nabycie towaru na tych szczególnych zasadach. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowa transakcja dostawy Autografu Mazurka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży antyków.

Fragment:

Uzupełniając wniosek w dniu 19.02.2007r. wyjaśnił Pan, że w okresie od kiedy zajmował się Pan kolekcjonerstwem (tj. ok. 30 lat) sprzedaży antyków dokonał nie więcej niż klika lub kilkunastokrotnie. Nie liczy tu Pan sprzedaży dokonanej w ramach działalność gospodarczej w zakresie sprzedaży antyków, prowadzonej w latach 2003 -2004. Czynności sprzedaży antyków nie zamierza Pan wykonywać często. W tym roku planuje Pan sprzedaż 7 przedmiotów wymienionych w zapytaniu z dnia 08-01-2007 r., za cenę nie mniejszą niż 5.000 zł. W związku z powyższym zwraca się Pan z pytaniem, czy dokonanie sprzedaży przedmiotu zakupionego dla własnych potrzeb wiele lat temu, przy braku przesłanek zwalniających z podatku wymienionych w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlega temu podatkowi? Sformułował też Pan własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż jednorazowa, czy nawet sporadyczna, sprzedaż używanych przez wiele lat przedmiotów zakupionych na własne potrzeby, nie podlega opodatkowaniu. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Zgodnie z art. 1 ust. pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

Z uwagi na to, że ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęć: dzieła sztuki, eksponaty muzealne, tut. organ uważa że, definicje pojęć zawarte w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz 535) mogą posłużyć Jednostce przy klasyfikowaniu składników majątku do kategorii dzieła sztuki, eksponaty muzealne na potrzeby art. 16c pkt 3 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Jeżeli podatnik nabył dzieła sztuki lub eksponaty muzealne na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a ich przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok – to są one u niego środkami trwałymi . Zgodnie z art. 16 c pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.), amortyzacji nie podlegają: (...) dzieła sztuki i eksponaty muzealne (...) zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

2011
1
lut

Istota:

- Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta jest sprzedaż antycznych mebli,- Jak należy zaprogramować kasę fiskalną.

Fragment:

(...) antykami w przeważającej części są to meble, których wiek przekracza sto lat. Ocena prawna stanu faktycznego: Uregulowania prawne w zakresie dostawy dzieł sztuki i antyków ustawodawca zawarł w Dziale XII – Procedury szczególne – Rozdział 4 – Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków - ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/. Wskazać należy, iż na potrzeby dokonywania rozliczeń wg szczególnej procedury ustawodawca w art. 120 ust. 1 ustawy VAT zawarł definicje pojęć dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków polegają na opodatkowaniu marży uzyskanej przez pośrednika, dokonującego ich dostaw, który w związku z tym nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonanym zakupem tych towarów. Wyróżnia się zasadniczo dwa warianty tych procedur, w zależności od tego, z jakiego źródła podatnik dokonuje nabycia tych towarów, co powoduje, że w jednym przypadku opodatkowanie marży jest obowiązkowe, a w drugim opcjonalne – do wyboru.

2011
1
lut

Istota:

Czy - w przypadku prowadzenia działalności polegającej na skupie antyków od osób fizycznych – podatnik będzie musiał objąć podatkiem VAT wszystkie towary zakupione przed 1 maja 2004 r. czy tylko te zakupione po tej dacie. Czy w przypadku zlikwidowania działalności gospodarczej podatnik będzie zmuszony zapłacić podatek VAT od nie uzyskanej marży za nie sprzedane antyki?

Fragment:

Zgodnie z art. 174 ww.ustawy o podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 120, procedura polegająca na opodatkowaniu marży ma zastosowanie do dostaw towarów nabytych lub uprzednio importowanych przez podatników, o których mowa w art. 120 ust. 4, po dniu 30 kwietnia 2004 r. Z powyższego jednoznacznie wynika, iż procedurę opodatkowania marży, uregulowaną w art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług, można stosować wyłącznie w stosunku do dostaw towarów nabytych lub uprzednio importowanych po dniu 30 kwietnia 2004 r. Odnosząc się do drugiej części zapytania zauważa się, że zaprzestanie działalności przez osobę fizyczną w okresie zwolnienia od podatku na podstawie ww. art. 113 ust. 1 nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ww. ustawy z 11.03.2004 r. (na podstawie art. 14 ust. 2). Obowiązek ten nie powstaje również u podatników stosujących do całości dokonywanych dostaw towarów procedurę marży, ponieważ przepisy art. 14 ust. 1 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (na podstawie art. 14 ust. 4), a zgodnie z art. 120 ust. 17 ustawy podatnik stosujący procedurę marży nie jest uprawniony do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. W przypadku gdy podatnik oprócz procedury marży stosuje również ogólne zasady opodatkowania, obowiązek podatkowy wynikający z ww. art. 14 ust. 1 powstaje w odniesieniu do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2011
1
lut

Istota:

Czy cała sprzedaż będzie opodatkowana metodą marży (art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT) przy rozszerzonej działalności gospodarczej, o działalność handlową w zakresie sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków? Czy przy dostawie w kraju książek używanych (nabyte jako książki nie nowe) będą opodatkowane podatkiem VAT w stawce 0 %(zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT)?

Fragment:

Opodatkowanie marży dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, o których mowa w w/w art. 120 ustawy ma zastosowanie w przypadku gdy towary te podatnik nabył od podmiotu nie będącego podatnikiem VAT, lub podmiotu będącego podatnikiem, o ile dostawa tych towarów była zwolniona od podatku, lub też podmiotu będącego podatnikiem VAT, o ile towary te przy dostawie zostały opodatkowane według marży. W odniesieniu do zapytania dotyczącego kwestii opodatkowania marży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 120 ust. 13. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje. Z art. 120 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że przepis ust. 4 może mieć również zastosowanie do dostawy:1) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4;2) dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;3) dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%.