RO/415-34/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy diety wypłacane osobom zatrudnionym na umowę o dzieło korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. G ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?

RO/415-34/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. ankieter
  2. diety
  3. umowa o dzieło
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.: Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2006 r. (data złożenia w tut. Urzędzie Skarbowym: 06.12.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 11.12.2006 r. (data wpływu: 27.12.2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w świetle ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Jednostki jest prawidłowe.

Pismem z dnia 30.11.2006r. (data złożenia w tut. Urzędzie Skarbowym: 06.12.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 11.12.2006r. (data wpływu: 27.12.2006r.) Uczelnia zwróciła się do Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w sprawie obciążania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ryczałtu na dojazdy dla wykonawców umów o dzieło.

Jak wynika z wniosku, uczelnia bierze udział w realizacji projektu pt. „Budowanie regionalnego systemu innowacji – analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. W ramach tego projektu uczelnia, w celu przeprowadzenia ankiet wśród beneficjentów ostatecznych tego projektu zatrudnia na podstawie umów o dzieło osoby fizyczne - ankieterów. W celu dotarcia przez ankieterów do beneficjentów Programu, uczelnia, jako zlecający przyznała im ryczałtowy zwrot kosztów dojazdów. Ankieterzy nie są pracownikami uczelni.

Zapytanie i stanowisko Podatnika:

W świetle opisanego stanu faktycznego Wnioskodawca prosi o zajęcie stanowiska w następującej sprawie:

Czy wypłacane kwoty ryczałtowego zwrotu kosztów dojazdu ankieterów zatrudnionych w ramach umów o dzieło korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

Zdaniem Wnioskodawcy wartość tych opłat korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Ocena prawna stanu faktycznego:

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wyjaśnia, co następuje:

Jedną z generalnych zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych jest wyrażona w przepisie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zasada powszechności opodatkowania tym podatkiem. Na podstawie w.wym. przepisu art. 9 ust 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w przepisach art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Klasyfikację poszczególnych źródeł przychodu zawiera przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w punkcie 2 jako jedno ze źródeł przychodu wymienia działalność wykonywaną osobiście, która stosownie do przepisu art. 13 ustawy podatkowej, może polegać m.in. na wykonywaniu usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z wyjątkiem umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Tak więc również wartość świadczeń otrzymywanych w ramach umów o dzieło przez przyjmującego zlecenie podlega - co do zasady - przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyjątki od zasady powszechności opodatkowania wprowadzają m.in. przepisy art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do przepisu ust. 1 pkt 16 lit b tego artykułu, z zastrzeżeniem przepisu ust. 13 tego samego artykułu zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Stosownie do przepisu art. 21 ust. 13 w.wym. ustawy podatkowej, powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:

<
  1. w celu osiągnięcia przychodów lub
  2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
  3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
  4. przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy, w związku z wykonywaniem tych funkcji.

Uczelnia jest państwową szkołą wyższą powstałą na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. Uczelnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z zm.). Z przepisu art. 13 ust. 1 tej ustawy wynika, że do podstawowych zadań uczelni należy m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych a także działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Realizacja projektu pt. „Budowanie regionalnego systemu innowacji - analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu” może być zatem uznana za „działanie w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw”, a tym samym wypłacane w związku z realizacją tego programu należności za czas podróży ankieterów zatrudnionych przy realizacji tego projektu spełniają warunki do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uznaje stanowisko zawarte we wniosku Jednostki za prawidłowe.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.