ZD1/423-330-141/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy ma prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego CIT-8 podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2003 i 2004 i w jakiej formie ma to uczynić. Wątpliwości podatnika budzi kwestia, czy ewentualne korekty należy dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8 za poszczególne lata, dla każdego roku odrębnie czy też skorygowania podatku za lata 2003-2004 dokonać należy poprzez obniżenie przychodów podatkowych roku 2005 o kwoty przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych, które w latach 2003-2004 podwyższały ogólną kwotę przychodów podatkowych i podstawy opodatkowania wykazanych w rozliczeniach rocznych.

ZD1/423-330-141/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. aneks do umowy
 2. korekta zeznania
 3. leasing operacyjny
 4. przychód
 5. zmiana umowy
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Kujawsko ? Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie złożonego w dniu 21 grudnia 2005r. wniosku, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2005 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze. zm.)

Jednostka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W dniu 17 sierpnia 2000r. Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego, na czas określony od dnia wydania przedmiotu leasingu (24 sierpnia 2000r.) do dnia 31 sierpnia 2003r. Przedmiotem umowy był samochód typu VAN, marki Opel Zafira, wprowadzony w Spółce do ewidencji pozabilansowej jako środek trwały obcy. Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych znajdowało się po stronie leasingodawcy. Harmonogram wnoszenia opłat leasingowych określił 36 rat w wysokości 2 229,27 zł miesięcznie, płatnych z góry na wskazany rachunek bankowy leasingodawcy, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca. Załącznik do przedmiotowej umowy leasingu operacyjnego stanowiła również oferta sprzedaży przedmiotu leasingu, z wyznaczonym terminem obowiązywania oferty w okresie 01 września 2003 - 15 września 2003r. oraz zawartym zobowiązaniem oferenta do nie składania innych ofert na wskazany przedmiot do dnia 15 września 2003r.

W czasie trwania umowy leasingu, w dniu 12 grudnia 2001r. ogłoszona została upadłość Spółki będącej leasingodawcą, ustanowiony został syndyk masy upadłościowej. Następnie 19 maja 2003r. miała miejsce kasacja wyroku w sprawie upadłości. Od miesiąca czerwca 2003r. leasingodawca prowadził negocjacje z bankiem finansującym, w sprawie rozwiązania sporu dotyczącego prawa własności przedmiotów leasingowych.

Powyższe procesy miały bezpośredni wpływ na sposób postępowania Spółki w celu zabezpieczenia swoich interesów, tym bardziej, że od dnia 01 czerwca 2003r. żadna ze stron sporu nie była zainteresowana wystawieniem faktur dotyczących miesięcznych opłat leasingowych. W związku z tym Spółka uznała za konieczne złożenie wniosku do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, Wydziału Gospodarczego o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, co też uczyniła w dniu 18.06.2003r. Na podstawie złożonego wniosku i postanowienia Sądu w tej sprawie Spółka dokonała wpłaty na rachunek Sądu w kwocie łącznej 6 687,81 zł (2 229,27 zł x 3 miesiące) , tytułem trzech ostatnich rat leasingowych netto za okres od czerwca do sierpnia 2003r. Wpłacone do depozytu sądowego trzy ostatnie raty leasingowe (netto) Spółka zaewidencjonowała w księgach rachunkowych roku 2003r., dokonując zapisów pod datą dokonywanych wpłat uznając, że poniesione wydatki są kosztem uzyskania przychodów roku którego dotyczą czyli 2003 (wysokość określał harmonogram- koszt określony co do rodzaju, wysokości i okresu, którego dotyczy).

Jak wynika z powyższego w trakcie trwania umowy (w okresie 24.08.2000-31.08.2003r.) Spółka na konto leasingodawcy wpłaciła 33 raty miesięczne, zgodnie z harmonogramem wpłat. Natomiast ostatnie trzy raty (34-36) zostały wpłacone do depozytu sądowego.

Wypełniając zapisy umowy po zakończeniu umowy leasingowej, w dniu 01.09.2003r. Spółka złożyła do leasingodawcy wniosek o realizację oferty sprzedaży przedmiotu leasingu, pragnąc uzyskać prawo własności użytkowanego samochodu. Z przyczyn niezależnych od Spółki oferta sprzedaży nie została zrealizowana przez oferenta, z uwagi na skuteczne zablokowanie prawa własności przez bank i brak porozumienia w tej sprawie między stronami sporu, przez okres około dwóch lat (od czerwca 2003r. do kwietnia 2005r.) W okresie trwającego sporu między leasingodawcą a bankiem Spółka użytkowała na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (wpisany do ewidencji pozabilansowej) środek trwały obcy nie ponosząc opłat z tytułu rat leasingowych, gdyż żadna ze stron sporu nie była w stanie zawrzeć ze Spółką nowej umowy czy też aneksu. Nie była również zainteresowana przejęciem od Spółki przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy z dniem 31.08.2003r.

Konsekwencją powyższego stanu rzeczy był fakt powstania w Spółce przychodu podatkowego z tytułu świadczenia nieodpłatnego, którego wartość Spółka określiła w wysokości równej miesięcznej racie leasingowej. Spółka przychód ten ujmowała w deklaracjach CIT i odprowadzała podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z czym w poszczególnych latach przychody podatkowe i podstawa opodatkowania były powiększane o następujące kwoty, i tak kolejno:

<
 • w 2003 roku za okres 01.09.2003-31.12.2003 w wysokości 8 920,00 zł (2 230,00 zł x 4 m-ce),
 • w 2004 roku za okres 01.01.2004-31.12.2004 w wysokości 26 760,00 zł (2 230,00 zł x 12 m-cy),
 • w 2005 roku w okresie 01.01.2005-31.03.2005 w wysokości 6 690,00 zł (2 230,00 zł x 3 m-ce).

W dniu 13 kwietnia 2005r. została zawarta ugoda pomiędzy stronami sporu stanowiąca, iż Spółka będąca leasingodawcą jest wyłącznie uprawniona do przedmiotów leasingu i wierzytelności wynikających z zawartych umów. W związku z tym postanowiono zmienić treść umów.

Następnie w dniu 10 maja 2005r. został podpisany przez leasingodawcę i Spółkę (leasingobiorcę) aneks do umowy. Fakt podpisania aneksu do umowy leasingowej przywrócił Spółce podstawę prawną użytkowania samochodu do celów działalności Spółki, tym samym anulując zasadność powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Świadczenie to stało się odpłatne i określone w harmonogramie opłat jako rata 34, dotycząca okresu od dnia 01.06.2003r. do dnia 30.06.2005r.

Podstawowe zmiany dokonane w umowie aneksem z dnia 10.05.2005r. to :

<
 • przedłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 30.06.2005r.,
 • zmiana harmonogramu wnoszenia opłat leasingowych poprzez zmniejszenie ilości rat leasingowych z 36 na 34, z tym że rata za miesiąc maj 2003r. (33 rata) z terminem płatności do dnia 10.05.2003r. jest ostatnia ratą wpłaconą przez Spółkę na rachunek bankowy leasingodawcy.

Zmieniona aneksem rata nr 34 jest ratą rozliczającą okres od dnia 01.06.2003r. do dnia 30.06.2005r., z terminem płatności 10.05.2005r. na nowy rachunek bankowy wskazany przez leasingodawcę;

<
 • uznanie kwot wpłaconych do depozytu sądowego jako zaliczek na poczet opłat leasingowych, określonych w nowym harmonogramie jako rata nr 34.

Wartość raty 34 pomniejszoną o kwotę depozytu sądowego (która zaksięgowana została jako koszt roku 2003) ujęto w koszty uzyskania przychodu w maju 2005r.

Ponadto po rozliczeniu umowy i wypełnieniu wszelkich formalności, leasingodawca zrealizował ofertę sprzedaży przedmiotu leasingowego i w dniu 05.07.2005r. Spółka przejęła prawo własności samochodu, wpisując go do ewidencji środków trwałych

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny Spółka pyta czy ma prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego CIT-8 podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2003 i 2004 i w jakiej formie ma to uczynić. Wątpliwości podatnika budzi kwestia, czy ewentualne korekty należy dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8 za poszczególne lata, dla każdego roku odrębnie czy też skorygowania podatku za lata 2003-2004 dokonać należy poprzez obniżenie przychodów podatkowych roku 2005 o kwoty przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych, które w latach 2003-2004 podwyższały ogólną kwotę przychodów podatkowych i podstawy opodatkowania wykazanych w rozliczeniach rocznych.

Spółka stoi na stanowisku, iż bezsporne jest, że Spółce przysługuje prawo do dokonania korekty rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2003-2004. Zdaniem Podatnika należy złożyć korekty deklaracji CIT-8, odrębnie za rok 2003 i za rok 2004, wskazując w nich obniżone odpowiednio kwoty przychodów podatkowych, a tym samym obniżone kwoty podatku dochodowego. Spowoduje to wówczas powstanie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za lata 2003-2004.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego oraz zaprezentowanego przez Jednostkę stanowiska dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, co następuje:

Na wstępie należy wyjaśnić zagadnienia dotyczące leasingu. Przez umowę leasingu zgodnie z art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozumie się umowę, w której to finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych pojęcie umowy leasingu zostało zdefiniowane w art. 17a pkt 1, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 06 września 2001r. o zmianie ustaw, między innymi ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 106, poz. 1150), która z dniem 01 października 2001r. wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje leasingu. Zgodnie z zapisami art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) przedmiotem umowy leasingu mogą być wyłącznie podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości materialne i prawne. Aby umowa miała charakter leasingu operacyjnego musi spełniać kilka warunków ujętych w art. 17b ust. 1 cyt. ustawy, a mianowicie: musi zostać zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są rzeczy ruchome oraz suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu umowy.

Według ogólnych zasad opodatkowania stron leasingu ? art. 17b cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w podstawowym okresie umowy dla korzystającego opłata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodów.

Regulacja ta ma zastosowanie jedynie do umów zawartych po dniu 01 października 2001r. Do umów zawartych do tej daty stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 01 października 2001r. zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 06 września 2001r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 106, poz. 1150). Spółka natomiast zawarła umowę w dniu 17 sierpnia 2000r., a więc przed wejściem w życie w/w ustawy zmieniającej.

Spółka opisując stan faktyczny wskazała, iż miesięczne raty leasingowe ujmowała w kosztach uzyskania przychodów, w roku którego one dotyczyły. Po zakończeniu umowy leasingowej, w dniu 01 września 2003r. Spółka złożyła do leasingodawcy wniosek o realizację oferty sprzedaży przedmiotu leasingu celem uzyskania prawa własności użytkowanego samochodu. Oferta sprzedaży nie została jednak zrealizowana przez oferenta. Z uwagi na fakt, iż Spółka po wygaśnięciu umowy użytkowała nadal przedmiot leasingu na potrzeby prowadzonej działalności uznała, że z tego tytułu powstał w Spółce przychód - przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Należy w tym przypadku zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, co do zasadności powstania w Spółce przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Albowiem w myśl art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym w okresie 2003-2004, przychodami jest między innymi wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń oraz przychodów w naturze. W świetle tego przepisu, aby można było zaliczyć określone świadczenie do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody objęte opodatkowaniem. Dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie należy zatem rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy. Warunkiem uznania nieodpłatnych świadczeń za przychód jest jego otrzymanie przez podatnika. Wartość nieodpłatnie otrzymanego świadczenia ustala się zgodnie z art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy, na postawie cen rynkowych stosowanych przy udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia. Spółka wskazała, iż przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia określiła w wysokości równej miesięcznej racie leasingowej.

W związku z powyższym wartość nieodpłatnego świadczenia, jakim jest niewątpliwie używanie samochodu do prowadzonej działalności , należy zaliczyć do przychodów podatkowych.

Spółka przedstawiając stan faktyczny wskazała, iż w dniu 10 maja 2005r. został podpisany przez leasingodawcę i Spółkę aneks nr 3 do umowy, który przywrócił Spółce podstawę prawną użytkowania samochodu do celów służbowych. Aneksem zmieniona została także rata 34, która stała się ratą rozliczającą okres, w którym Spółka użytkowała samochód do celów prowadzonej działalności bez umowy. Zdaniem Spółki podpisany aneks anulował zasadność powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Spółka wskazała, iż świadczenie to stało się odpłatne i określone w harmonogramie opłat jako rata 34. W związku z powyższym Spółka przychody podlegające opodatkowaniu (do których zaliczyła przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia) chce skorygować o odpłatne świadczenia, które zostały uprzednio do nich zaliczone.

Biorąc powyższe pod uwagę, w myśl art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U z 205r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) podatnik ma możliwość skorygowania uprzednio złożonej deklaracji. Analizując jednak przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, korekta którą chce dokonać podatnik wynika wyłącznie z faktu podpisania aneksu do umowy leasingowej.

Zgodnie z treścią art. 353 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) o swobodzie umów zobowiązaniowych, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Wskazać należy, iż aneksowanie umowy zawartej na czas określony, która wygasa z momentem okresu na który ją zawarto jest sprzeczne z w/w przepisem o swobodzie umów. Nie można bowiem zmienić stosunku, jeśli stosunek ten wygasł z mocy prawa. Podpisanie takiego aneksu skutkuje dopiero od momentu jego podpisania, nie działa natomiast wstecz.

Ramy czasowe umowy są w niej określone i tylko w tym okresie umowa ta może być zmieniona aneksami.

Reasumując, należy podkreślić, iż stwierdzenie podatnika o możliwości dokonywania korekty jest prawidłowe. Jednak w przedstawionym stanie faktycznym nie ma przesłanek do sporządzenia korekty polegającej na skorygowaniu przychodów podatkowych wykazanych w deklaracjach rocznych CIT-8 za lata 2003-2004 o przedmiotowe przychody z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Podpisany aneks do umowy leasingu nie zmienia faktu, iż Spółka w ww. okresie korzystała z samochodu marki Opel Zafira. Skutkuje on jedynie rozliczeniem leasingu, a sam fakt podpisania aneksu nie daje możliwości pomniejszenia przychodów, do których uprzednio zaliczone zostały świadczenia z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza odpowiedź dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień jej udzielania.

Zgodnie z art.14b Ordynacji podatkowej udzielona odpowiedź nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej ewentualnej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na niniejsze postanowienie.

Zażalenia, zgodnie z art. 223 § 1 w związku z art. 239 i 236 § 2 pkt 1 wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego Organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.