PP/443-56/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy faktura (zakup sprzętu medycznego) może być ujęta w ewidencji VAT obecnie, a także czy możliwe jest dokonanie korekty deklaracji VAT - 7 za miesiąc czerwiec 2005r. Korekta będzie wykazywać podatek naliczony do odliczenia.

PP/443-56/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. aneks do umowy
  2. cesja wierzytelności
  3. deklaracja korygująca
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j.: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2006r w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.03.2006r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek, który został uzupełniony pismem z dnia 26.03.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie „ czy faktura z dnia 17.05.2005r. może być ujęta w ewidencji VAT obecnie, a także czy możliwe jest dokonanie korekty deklaracji VAT - 7 za miesiąc czerwiec 2005r. Korekta będzie wykazywać podatek naliczony do odliczenia.Z treści pisma wynika, że w dniu 14.11.2003r. Firma FF zawarła umowę z ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w SS na sprzedaż raty sprzętu medycznego. Transakcję opodatkowano podatkiem VAT w wysokości 22 %. Umową z dnia 28.10.2004r. nazwaną Umową Cesji, wierzytelność wynikająca ze wskazanej umowy została sprzedana na rzecz Firmy „MM,, Sp. z o. o. Ustalono cenę sprzedaży na kwotę 2 485 028,67 zł, przy wartość nie spłaconych przez ZOZ rat w kwocie 3 323 011,80 zł. Spółka "MM" dokonała zapłaty w terminie określonym w umowie ( 14 dni). Kwotę 837 983,13 zł stanowiącą różnicę pomiędzy wartością wierzytelności a ceną jej sprzedaży ujęto jako koszt w księgach rachunkowych w miesiącu grudniu 2004r. Do umowy z dnia 28.10.2004r. sporządzony został aneks, w którym zapisano, że : 1) dyskonto oznacza różnicę pomiędzy oznaczoną zgodnie z umową wartością wierzytelności a ceną za dokonanie cesji wierzytelności,2) „MM „ wystawi fakturę VAT na kwotę dyskonta powiększoną o podatek VAT . Natomiast Pan będzie zobowiązany do zapłaty tylko i wyłącznie podatku VAT określonego na fakturze w terminie płatności nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury. W miesiącu czerwcu 2005r. otrzymał Pan fakturę z dnia 17.05.2005r. wystawioną przez " MM" z tytułu wykonania usługi faktoringu - umowa cesji nr 5737, na kwotę netto 837 983,13 zł. Do kwoty tej doliczono 22 % VAT. Transakcja sprzedaży wierzytelności związana jest ze sprzedażą opodatkowaną prowadzoną przez Pana. Uznał Pan, że usługa została wykonana przez "MM" Zdaniem Pana, kwota podatku VAT występująca na fakturze jest podatkiem naliczonym z prawem rozliczenia w deklaracji VAT-7, ze względu na zasadę neutralności tego podatku.Zgodnie z art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54 póz. 535 ze zm. ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego - zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt V^l ustawy - stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanej przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres , w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2- 4 oraz ust. 11, 12,16 i 18 ( art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy, zgodnie z art. 86 ust. 11. Z prawa powyższego podatnik może skorzystać również poprzez złożenie deklaracji korygującej, zgodnie z art. 86 ust. 13 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynika, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji podatkowej (art. 86 ust. 15 ustawy). Zgodnie z art. 81b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uprawnienie do skorygowania deklaracji:1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;2) przysługuje nadal po zakończeniu:a) kontroli podatkowej,b) postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązaniapodatkowego.§ 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.§ 3. Przepisu § 1 pkt 2 lit. a nie stosuje się w zakresie podatku od towarów i usług.Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Pana stan faktyczny ( uznał Pan, że usługa została wykonana przez "MM" i ma związek ze sprzedażą opodatkowaną) oraz wyżej wymienione przepisy stwierdza się, że przysługuje Panu prawo do dokonania korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego tj. za miesiąc czerwiec 2005r. lub miesiąc następny.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.