ILPB2/415-574/08-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawca sporządzając w sierpniu 2008 r. aneks do aktu notarialnego zwiększający cenę nieruchomości oddanej do użytkowania kupującemu w lipcu 2007 r. prawidłowo zwiększa wartość przychodów podatkowych w 2007 roku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani , reprezentowanej przez doradcę podatkowego Pana, przedstawione we wniosku z dnia 01 września 2008 r. (data wpływu 05 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

12 lipca 2007 r. Wnioskodawczyni zawarła z kupującym umowę przeniesienia prawa własności nieruchomości (gruntu rolnego). Wydanie nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy nastąpiło z chwilą podpisania umowy. Zapłata miała nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy. Wobec niezapłacenia za przedmiot umowy w terminie, strony w dniu 28 sierpnia 2008 r. biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku nieruchomości zawarły aneks do ww. umowy podwyższając cenę o 5%. Ustalona w aneksie cena została zapłacona w całości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni sporządzając w sierpniu 2008 r. aneks do aktu notarialnego zwiększający cenę nieruchomości oddanej do użytkowania kupującemu w lipcu 2007 roku prawidłowo zwiększa wartość przychodów podatkowych w 2007 roku...

Zdaniem Wnioskodawczyni, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych występuje w terminie pierwszym, tj. w terminie zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości – w dniu 12 lipca 2007 r. Na poparcie swojego stanowiska Zainteresowana przytacza interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2008 r. nr ILPB3/423-110/08-2/HS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
       - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Stosownie do treści art. 19 ust. 1 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Analiza stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wskazuje, że Wnioskodawczyni w dniu 12 lipca 2007 r. zawarła umowę przeniesienia własności nieruchomości (gruntu rolnego). Jak również, że wydanie nieruchomości nastąpiło z chwilą podpisania umowy. Natomiast zapłata miała nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia umowy. Z uwagi na fakt, że kupujący nie zapłacił ceny w ww. terminie, w dniu 28 sierpnia 2008 r. sporządzono aneks do ww. umowy, na mocy którego podwyższono cenę przedmiotu sprzedaży o 5%. Ustalona w aneksie cena została zapłacona w całości.

Przedmiotem niniejszej interpretacji ma być określenie momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości, z uwagi na zawarty w dniu 28 sierpnia 2008 r. aneks do umowy z dnia 12 lipca 2007 r. W myśl art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W momencie zbycia nieruchomości następuje przeniesienie własności przedmiotu umowy ze sprzedającego na nabywcę. W dacie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości u zbywcy powstaje więc przychód, o którym mowa w art. 19 ust. 1 zd. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla momentu ustalenia przychodu bez znaczenia jest bowiem fakt, że cena ustalona w umowie nie została zapłacona w terminie w niej wskazanym, tylko w terminie późniejszym w następstwie sporządzonego do umowy aneksu. Albowiem sposób zapłaty ceny może być dowolnie kształtowany przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Ten bowiem wypływa z dokonania przez Wnioskodawczynię zbycia nieruchomości w określonej dacie za określoną cenę, zbyciem jest natomiast data zawarcia umowy sprzedaży.

Określając rok podatkowy, w którym Wnioskodawczyni uzyskała przychód ze sprzedaży nieruchomości należy kierować się literalnym brzmieniem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń oraz art. 19 ust. 1 zd. 1 i zd. 2 tej ustawy stanowiącym, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

W związku z powyższym przychodem ze sprzedaży nieruchomości jest jej wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Dla wystąpienia przychodu wystarczy zatem samo zawarcie umowy sprzedaży, która musi określać cenę z mocy art. 535 Kodeksu cywilnego. Ta specyficzna konstrukcja powstania przychodu wyłącza przewidziany w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymóg otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy czy wartości pieniężnych, co wynika z samego art. 11, który przewiduje inne unormowanie powstania przychodu w art. 19. W niniejszej sprawie bez znaczenia na datę powstania obowiązku podatkowego jest zatem fakt zawarcia aneksu do umowy sprzedaży, w wyniku którego podwyższono cenę nieruchomości.

Reasumując, stwierdzić należy, że w wyniku sporządzenia w 2008 r. aneksu do umowy zawartej w roku 2007 zwiększającego cenę zbytej nieruchomości Wnioskodawczyni jest zobowiązana zwiększyć wartość przychodów uzyskanych w 2007 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.