III/443-50/05/WI | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik w dniu 29 lipca 2003r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód marki MERCEDES-BENZ E 200 KT KOMBI/ciężarowy. Umowa została zawarta na okres 25 miesięcy. Termin płatności ostatniej raty przypadł na dzień 15 lipca 2005r. Przedmiotowa umowa została zarejestrowana w Urzędzie w dniu 14 maja 2004r. W dniu 19 lipca 2005r. został zawarty aneks do umowy, z którego wynika m.in., że zmianie ulega okres zawarcia umowy. Zgodnie z aneksem „umowa leasingu zostaje zawarta na okres od dnia 29 lipca 2003r. do dnia 28 sierpnia 2006r.” Podatnik ma wątpliwości odnośnie możliwości odliczenia od dnia 1 czerwca 2005r. w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe.

III/443-50/05/WI

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. aneks do umowy
  2. leasing operacyjny
  3. odliczenia
  4. podatek naliczony
  5. rata leasingowa
  6. samochód ciężarowy
  7. zmiana umowy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Samochody

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawieprzepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 6 września 2005r. (data wpływu 7 września 2005r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 września 2005r. (data wpływu 30 września 2005r.) oraz w dniach 5 października 2005r., 7 października 2005r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w przedmiocie możliwości odliczenia od dnia 1 czerwca 2005r. podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe, wynikające z umowy leasingowej z dnia 29 lipca 2003r., do której w dniu 19 lipca 2005r. zawarty został aneks – uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - „stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym”.

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz z załączonych dokumentów wynika, że w dniu 29 lipca 2003r. zawarł Pan umowę leasingu operacyjnego z BZ WBK Leasing SA, której przedmiotem jest samochód marki MERCEDES-BENZ E 200 KT KOMBI/ciężarowy, na wartość 173.770,49 zł netto. Umowa została zawarta na okres 25 miesięcy. Termin płatności ostatniej raty przypadł na dzień 15 lipca 2005r. Przedmiotowa umowa została zarejestrowana w tutejszym Urzędzie w dniu 14 maja 2004r.

W dniu 19 lipca 2005r. został zawarty aneks do umowy, z którego wynika m.in., że zmianie ulega okres zawarcia umowy. Zgodnie z aneksem „umowa leasingu zostaje zawarta na okres od dnia 29 lipca 2003r. do dnia 28 sierpnia 2006r.”

Ponadto do wniosku załączono kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji oraz dowodu rejestracyjnego, z którego wynika, że przedmiotowy samochód jest samochodem ciężarowym o dopuszczalnej ładowności 618 kg i liczbie miejsc: 4.

Podatnik ma wątpliwości odnośnie możliwości odliczenia od dnia 1 czerwca 2005r. w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe.

W ocenie pytającego – ma prawo do odliczenia pełnej wysokości podatku naliczonego z faktur, gdyż „umowa oraz aneks zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian w ustawie VAT”, po nowelizacji z dnia 21 kwietnia 2005r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 545 ze zm.) - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11).

Przepis art. 86 ust. 7 ustawy o VAT – w brzmieniu obowiązującym do dnia 21 sierpnia 2005r. - ograniczał możliwość odliczenia podatku naliczonego przez usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze – do 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodu, o których mowa wyżej, dotycząca jednego samochodu, nie mogła jednak przekroczyć kwoty 5.000 zł.

W art. 86 ust. 3 ustawy określono wzór, wg którego należy wyliczyć dopuszczalną ładowność samochodu innego niż samochód osobowy, uprawniającą do odliczenia podatku, która nie może być mniejsza niż określona wzorem: DŁ = 357kg + n x 68kg, gdzie DŁ – oznacza dopuszczalną ładowność, n – oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy.

Art. 86 ust. 5 stanowił, że dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust .3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. (...)

Jednocześnie, zgodnie z regulacją art. 154 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o VAT – przepisu art. 86 ust. 7 nie stosuje się do samochodów będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze, w stosunku do których przysługiwało podatnikowi, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obowiązującymi przed dniem 1 maja 2004r., prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy.

Powyższy przepis - w myśl ust. 2 - ma zastosowanie:

1. w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. Przed 20 kwietnia 2004r.), bez uwzględnienia zmian tej umowy po wejściu w życie ustawy, oraz

2. pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 14 maja 2004r.

Jak wynika ze stanu faktycznego oraz danych będących w posiadaniu tutejszego Organu – umowa leasingu operacyjnego z dnia 29 lipca 2003r., której przedmiotem jest samochód ciężarowy marki MERCEDES-BENZ E 200 KT KOMBI o dopuszczalnej ładowności 618 kg, została zarejestrowana w tut. Urzędzie w dniu 14 maja 2004r. Zatem – biorąc pod uwagę zapis art. 154 – podatnik miał prawo do odliczania pełnej kwoty podatku od rat czynszowych.

W związku z zawartym aneksem do wyżej wymienionej umowy leasingowej po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – wszelkie zmiany w umowie oceniać należy pod rządami nowej ustawy, przy uwzględnieniu wprowadzonych przez nią ograniczeń.

Aneks do umowy został zawarty w dniu 19 lipca 2005r. - zatem przy określaniu w jakiej wysokości podatnik ma prawo obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe wynikające z aneksu - należy ustalić, czy samochód ciężarowy będący przedmiotem leasingu spełnia warunki, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Tylko w przypadku spełnienia tych warunków podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast samochód nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 – zastosowanie będzie miał przepis art. 86 ust. 7 ustawy.

Z załączonego do wniosku wyciągu ze świadectwa homologacji wynikają następujące parametry techniczne samochodu:

- rodzaj samochodu: ciężarowy,

- dopuszczalna ładowność pojazdu: 618 kg,

- liczba siedzeń: 4.

Dopuszczalna ładowność pojazdu, wynikająca ze świadectwa homologacji, jest niższa niż określona wzorem (357kg + 4 x 68kg = 629kg) – zatem przy odliczaniu podatku VAT od rat leasingowych, po zmianach wynikających z aneksu, podatnik winien wziąć pod uwagę ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT.

Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) - zmieniono m.in. regulacje dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego dotyczące samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych użytkowanych na podstawie umów leasingowych. W myśl art. 9 tej ustawy wyżej wymienione zmiany obowiązują od dnia 22 sierpnia 2005r.

Stosownie do zapisu art. 7 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy - w przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innej płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisów art. 86 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005r. (tj. z uwzględnieniem wzoru, przy pomocy którego oblicza się dopuszczalną ładowność pojazdu).

Oznacza to, że jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty), nie więcej jednak niż 5.000 zł, to nadal będzie mógł odliczyć tylko 50%, nie więcej niż 5.000 zł, mimo, że limit został podniesiony odpowiednio do 60% i 6.000 zł.

Reasumując – w opinii tutejszego Organu – prawo do odliczenia podatku naliczonego w 100% dotyczy opłat leasingowych wynikających z umowy z dnia 29 lipca 2003r., natomiast 50% - z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe wynikające z aneksu, pod warunkiem jednak, że łączna suma odliczeń kwot podatku naliczonego, w całym okresie użytkowania samochodu, nie przekroczyła 5.000 zł.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja - zgodnie z art. 14b § 1 - nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast – zgodnie z art. 14b § 2 – organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.