Aneks do umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aneks do umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
8
mar

Istota:

Podleganie opodatkowaniu wskazanego w aneksie do umowy świadczenia (zobowiązania) oraz opodatkowanie tej czynności przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 23%.

Fragment:

Czy zobowiązanie zaciągnięte przez Pana w aneksie do umowy (zwane prawem osobistym) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Czy opisane w aneksie do umowy Pana świadczenie (zobowiązanie), zwane prawem osobistym, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług, tj. stawką 23%... Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pyt. 1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają określone czynności, takie jak odpłatna dostawa towarów, czy odpłatne świadczenie usług. Powyższe wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), stanowiącego, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „ podatkiem ”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Co do zasady, przez dostawę towarów rozumie się – w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Z kolei przez odpłatne świadczenie usług ustawodawca rozumie (art. 8 ust. 1 tej ustawy), każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości (...)

2012
21
cze

Istota:

1. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczania odsetek od całej wartości kredytu, tj. od kwoty 130.000,00 zł (wynikającej z umowy kredytowej i podpisanego do niej Aneksu), czy tylko od pierwotnej kwoty kredytu 80.000,00 zł?
2. Czy prawo odliczania odsetek przysługuje Wnioskodawcy do upływu terminu spłaty zadłużenia określonego w umowie kredytowej na dzień 1 lutego 2018 r., czy to prawo przysługuje Wnioskodawcy do 31 grudnia 2027 r., gdyż zgodnie z podpisanym 20 czerwca 2007 r. aneksem do umowy kredytowej został wydłużony okres spłaty zadłużenia do 2038 r?

Fragment:

W dniu 20 czerwca 2007 r. wspólnie z małżonką podpisał Aneks do umowy kredytowej zawartej z bankiem. Na podstawie Aneksu zwiększył wartość pierwotnego zobowiązania z tytułu kredytu o 50.000,00 zł, tj. z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł. Ponadto wydłużony został okres spłaty kredytu do 1 czerwca 2038 r. Wnioskodawca stwierdza, iż w 2007 r. zakończył budowę, zgłaszając jej zakończenie do właściwego organu administracji budowlanej i nabył prawo do odliczania odsetek. Uwzględniając stan faktyczny opisany we wniosku i powyższe uregulowania prawne należy stwierdzić, że zawarcie po 31 grudnia 2006 r. aneksu do umowy kredytowej o zwiększenie kwoty kredytu mieszkaniowego wywiera skutek prawny w postaci uznania, że podatnikowi na zasadzie praw nabytych przysługuje prawo do dokonywania odliczeń spłaconych odsetek od kwoty kredytu wynikającego z aneksu do umowy kredytowej, który został zawarty po dniu 31 grudnia 2006 r., pod warunkiem jednak, że aneks dotyczy zwiększenia kwoty kredytu związanego z daną inwestycją. Podatnik ma więc prawo do odliczania odsetek zapłaconych od kwoty podwyższonej aneksem lecz nie wyższej od kwoty określonej limitem. Reasumując stwierdzić należy, że w opisanym stanie (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy można dokonać aneksem do aktu notarialnego z dnia 06 grudnia 2007r. urealnienia wartości zamienianych lokali do cen rynkowych ustalonych według stanu na 06 grudnia 2007r. przez rzeczoznawcę majątkowego prowadzącego biuro nieruchomości i jakie będą skutki podatkowy powyższej czynności?

Fragment:

Zdaniem wnioskodawcy, zamierzona czynność tj. aneks do umowy zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, którą dokonają zamiany deklarowanej wartości obu przedmiotów umowy nie zrodzi obowiązku podatkowego, ani nie zmieni zakresu zobowiązania podatkowego powstałego uprzednio z tego tytułu w podatku dochodowym od osób fizycznych. W indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 28 lipca 2009r. Znak: IBPB II/2/415-474/09/MM Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe stwierdzając, że jeżeli w świetle przepisów prawa cywilnego możliwe jest w przedmiotowej sprawie skuteczne zawarcie aneksu do umowy zamiany lokali mieszkalnych, to wnioskodawca może dokonać urealnienia wartości zbywanej nieruchomości dla celów podatkowych. Jednakże czynność ta wywoła skutki podatkowe, ponieważ wzrośnie również wartość zbytego udziału we własności gruntu lub we współużytkowaniu wieczystym gruntu czyli wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W interpretacji podkreślono ponadto, iż z wniosku nie wynika data nabycia odrębnej własności lokalu, natomiast w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego wnioskodawca podał jedynie datę przydziału lokalu bez wskazania czy chodzi o przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa, czy też prawa spółdzielczego własnościowego.

2011
1
lip

Istota:

Czy można dokonać aneksem do aktu notarialnego z dnia 06 grudnia 2007r. urealnienia wartości zamienianych lokali do cen rynkowych ustalonych według stanu na 06 grudnia 2007r. przez rzeczoznawcę majątkowego prowadzącego biuro nieruchomości i jakie będą skutki podatkowy powyższej czynności?

Fragment:

Reasumując, jeżeli w świetle przepisów prawa cywilnego możliwe jest w przedmiotowej sprawie skuteczne zawarcie aneksu do umowy zamiany lokali mieszkalnych, to wnioskodawca może dokonać urealnienia wartości zbywanej nieruchomości dla celów podatkowych. Jednakże czynność ta spowoduje, iż wzrośnie również wartość zbytego udziału we własności gruntu lub we współużytkowaniu wieczystym gruntu czyli wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko wnioskodawcy, iż zmiana wartości lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność nie wywoła skutków podatkowych należało uznać za nieprawidłowe. Ponadto informuje się, iż przedmiotowa interpretacja nie zawiera oceny czy wnioskodawcy faktycznie przysługiwało prawo do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów ograniczył się wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wnioskodawcy odnośnie skutków podatkowych zmiany wartości zamienianych nieruchomości. Do wniosku oraz do uzupełnienia wniosku wnioskodawca dołączył dokumenty. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

2011
1
lip

Istota:

Ulga odsetkowa – aneks do umowy kredytowej po 31 grudnia 2006 r.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zawarcie po dacie 31 grudnia 2006r. aneksu do umowy kredytowej, w wyniku której zwiększono kwotę kredytu wywiera skutek prawny w postaci uznania, iż Zainteresowanej na zasadzie praw nabytych przysługuje prawo do dokonywania odliczeń odsetek od kredytu objętych aneksem do umowy, który został zawarty 18 maja 2007 r., pod warunkiem, że aneks dotyczy zwiększenia kredytu w związku z tą samą inwestycją - podatnik ma prawo do odliczenia odsetek zapłaconych od kwoty podwyższonej aneksem, do wysokości limitu. Innymi słowy w opisanym stanie faktycznym zawarcie przez Wnioskodawczynię w 2007r. aneksu do umowy kredytowej, która pierwotnie została zawarta w 2006r. na dokończenie budowy domu nie stanowi okoliczności wyłączających możliwości do skorzystania z ulgi odsetkowej od podwyższonej kwoty kredytu. Fakt zawarcia aneksu do umowy o kredyt zwiększającego wartość zadłużenia nie powoduje również utraty prawa do ulgi odsetkowej, jeżeli aneksem do umowy kredytowej dokonano zmian polegających na zwiększeniu kredytu na dokończenie budowy domu w związku z tą samą inwestycją. Jednakże należy wyjaśnić, że wysokość dokonywanych odliczeń jest limitowana. Odliczenie obejmuje jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza limitu.

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca sporządzając w sierpniu 2008 r. aneks do aktu notarialnego zwiększający cenę nieruchomości oddanej do użytkowania kupującemu w lipcu 2007 r. prawidłowo zwiększa wartość przychodów podatkowych w 2007 roku.

Fragment:

W niniejszej sprawie bez znaczenia na datę powstania obowiązku podatkowego jest zatem fakt zawarcia aneksu do umowy sprzedaży, w wyniku którego podwyższono cenę nieruchomości. Reasumując, stwierdzić należy, że w wyniku sporządzenia w 2008 r. aneksu do umowy zawartej w roku 2007 zwiększającego cenę zbytej nieruchomości Wnioskodawczyni jest zobowiązana zwiększyć wartość przychodów uzyskanych w 2007 r. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
kwi

Istota:

Czy jeżeli zmieniliśmy umowę kredytową na umowę we frankach szwajcarskich w ramach tego samego banku to nie utracimy prawa do ulgi odsetkowej, którą już wcześniej zaczęliśmy odliczać ? Kredyt był zaciągnięty na budowe domu, a inwestycję w/w zakończyliśmy w 2004r.

Fragment:

Problem Państwa sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii, czy zmiana umowy nie pozbawi możliwości do kontynuowania odliczeń odsetek od kredytu. Na podstawie art. 26 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, ..., faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonej podatnikowi ,..., na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej między innymi z budową budynku mieszkalnego. Zapis art. 26 b ust. 2 stanowi, iż odliczenie o którym mowa wyżej stosuje się, jeżeli kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 01.01.2002r. Mając na uwadze powyższe, a także fakt, iż przepisy zawarte w art. 26 b nie ograniczają ilości pobranych kredytów na sfinansowanie jednej z wymienionych inwestycji na realizację własnych celów mieszkaniowych stwierdzam, że mają Państwo prawo do kontynuacji odliczania ulgi odsetkowej za 2005r. i lata następne. Tutejszy organ podatkowy informuje, iż w/w odpowiedź jest wiążąca tylko dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia, nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika.

2011
1
kwi

Istota:

Czy faktura (zakup sprzętu medycznego) może być ujęta w ewidencji VAT obecnie, a także czy możliwe jest dokonanie korekty deklaracji VAT - 7 za miesiąc czerwiec 2005r. Korekta będzie wykazywać podatek naliczony do odliczenia.

Fragment:

Uznał Pan, że usługa została wykonana przez "MM" Zdaniem Pana, kwota podatku VAT występująca na fakturze jest podatkiem naliczonym z prawem rozliczenia w deklaracji VAT-7, ze względu na zasadę neutralności tego podatku.Zgodnie z art. 86 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54 póz. 535 ze zm. ) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego - zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt V^l ustawy - stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanej przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres , w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2- 4 oraz ust. 11, 12,16 i 18 ( art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie określonym w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy, zgodnie z art. 86 ust. 11. Z prawa powyższego podatnik może skorzystać (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy ma prawo do złożenia korekty zeznania podatkowego CIT-8 podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2003 i 2004 i w jakiej formie ma to uczynić. Wątpliwości podatnika budzi kwestia, czy ewentualne korekty należy dokonać poprzez złożenie korekty deklaracji CIT-8 za poszczególne lata, dla każdego roku odrębnie czy też skorygowania podatku za lata 2003-2004 dokonać należy poprzez obniżenie przychodów podatkowych roku 2005 o kwoty przychodów z tytułu świadczeń nieodpłatnych, które w latach 2003-2004 podwyższały ogólną kwotę przychodów podatkowych i podstawy opodatkowania wykazanych w rozliczeniach rocznych.

Fragment:

Następnie w dniu 10 maja 2005r. został podpisany przez leasingodawcę i Spółkę (leasingobiorcę) aneks do umowy. Fakt podpisania aneksu do umowy leasingowej przywrócił Spółce podstawę prawną użytkowania samochodu do celów działalności Spółki, tym samym anulując zasadność powstania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Świadczenie to stało się odpłatne i określone w harmonogramie opłat jako rata 34, dotycząca okresu od dnia 01.06.2003r. do dnia 30.06.2005r. Podstawowe zmiany dokonane w umowie aneksem z dnia 10.05.2005r. to : przedłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 30.06.2005r., zmiana harmonogramu wnoszenia opłat leasingowych poprzez zmniejszenie ilości rat leasingowych z 36 na 34, z tym że rata za miesiąc maj 2003r. (33 rata) z terminem płatności do dnia 10.05.2003r. jest ostatnia ratą wpłaconą przez Spółkę na rachunek bankowy leasingodawcy. Zmieniona aneksem rata nr 34 jest ratą rozliczającą okres od dnia 01.06.2003r. do dnia 30.06.2005r., z terminem płatności 10.05.2005r. na nowy rachunek bankowy wskazany przez leasingodawcę; uznanie kwot wpłaconych do depozytu sądowego jako zaliczek na poczet opłat leasingowych, określonych w nowym harmonogramie jako rata nr 34. Wartość raty 34 pomniejszoną o kwotę depozytu sądowego (która zaksięgowana została jako koszt roku 2003) ujęto w koszty uzyskania przychodu w maju 2005r.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik w dniu 29 lipca 2003r. zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód marki MERCEDES-BENZ E 200 KT KOMBI/ciężarowy. Umowa została zawarta na okres 25 miesięcy. Termin płatności ostatniej raty przypadł na dzień 15 lipca 2005r. Przedmiotowa umowa została zarejestrowana w Urzędzie w dniu 14 maja 2004r. W dniu 19 lipca 2005r. został zawarty aneks do umowy, z którego wynika m.in., że zmianie ulega okres zawarcia umowy. Zgodnie z aneksem „umowa leasingu zostaje zawarta na okres od dnia 29 lipca 2003r. do dnia 28 sierpnia 2006r.” Podatnik ma wątpliwości odnośnie możliwości odliczenia od dnia 1 czerwca 2005r. w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe.

Fragment:

Aneks do umowy został zawarty w dniu 19 lipca 2005r. - zatem przy określaniu w jakiej wysokości podatnik ma prawo obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących raty leasingowe wynikające z aneksu - należy ustalić, czy samochód ciężarowy będący przedmiotem leasingu spełnia warunki, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Tylko w przypadku spełnienia tych warunków podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast samochód nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 – zastosowanie będzie miał przepis art. 86 ust. 7 ustawy. Z załączonego do wniosku wyciągu ze świadectwa homologacji wynikają następujące parametry techniczne samochodu: - rodzaj samochodu: ciężarowy, - dopuszczalna ładowność pojazdu: 618 kg, - liczba siedzeń: 4. Dopuszczalna ładowność pojazdu, wynikająca ze świadectwa homologacji, jest niższa niż określona wzorem (357kg + 4 x 68kg = 629kg) – zatem przy odliczaniu podatku VAT od rat leasingowych, po zmianach wynikających z aneksu, podatnik winien wziąć pod uwagę ograniczenie wynikające z art. 86 ust. 7 ustawy o VAT.